JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
5.6.2021 8.00
Kulttuuri

Rajoja rikkoen, perinteitä arvostaen

TOH­MA­JÄR­VI/

TAM­PE­RE

Mer­vi Ve­nä­läi­nen

Toh­ma­jär­ve­läis­läh­töi­nen muu­sik­ko Hen­na Lep­pä­nen, 31, vas­taa Tam­pe­reel­la Te­ams-pu­he­luun hy­myil­len, vaik­ka ko­ro­na-ai­ka on ol­lut esiin­ty­vil­le tai­tei­li­joil­le ar­mo­ton. Ko­ro­na­tu­ki­ha­ke­muk­set ovat tul­leet tu­tuik­si, ja on­nek­si hyl­sy­jen jou­kos­sa on ol­lut myös myön­tei­siä pää­tök­siä.

Esiin­ty­jän palo ylei­sön eteen on kui­ten­kin kova. Hen­na ko­kee, et­tä ko­ro­nan myö­tä muu­si­koil­ta ja muil­ta esiin­ty­jil­tä on kiel­let­ty oman am­mat­tin­sa har­joit­ta­mi­nen.

– Kyl­lä on jo ikä­vä ihan oi­ke­an ylei­sön eteen soit­ta­maan.

– En­nen ko­ro­naa tämä ala on ol­lut haas­ta­va, mut­ta nyt tämä on täy­sin mah­do­ton. Ai­ka pa­hal­ta tun­tuu, et­tä en saa teh­dä työ­tä­ni.

Muusikko Henna Leppänen ei ole jäänyt surkuttelemaan koronan myötä tyhjentynyttä esiintymiskalenteria. Toimeliaana karjalaisena hän on luonut uuden palvelukonseptin, säveltänyt uutta musiikkia, esiintynyt sirkusmuusikkona sekä alkanut tehdä podcasteja. Kuva: Olli Rasi.

Muusikko Henna Leppänen ei ole jäänyt surkuttelemaan koronan myötä tyhjentynyttä esiintymiskalenteria. Toimeliaana karjalaisena hän on luonut uuden palvelukonseptin, säveltänyt uutta musiikkia, esiintynyt sirkusmuusikkona sekä alkanut tehdä podcasteja. Kuva: Olli Rasi.

Olli Rasi

Ko­ro­na­vuo­si on ol­lut ke­hit­tä­mi­sen ai­kaa

Haas­ta­vat ajat pa­kot­ta­vat ajat­te­le­maan asi­oi­ta luo­vas­ti uu­del­ta kan­til­ta. Sama pä­tee Hen­naan, joka ei ole jää­nyt tum­put suo­ri­na ko­ro­naa sur­kut­te­le­maan. Ko­ro­na­vuon­na on syn­ty­nyt muun mu­as­sa täy­sin uu­si pal­ve­lu­kon­sep­ti, uut­ta mu­siik­kia, uu­si alu­e­val­taus sir­kus­muu­sik­ko­na sekä uu­si pod­cast.

Vaik­ka vä­lil­lä epä­toi­vo­a­kin on il­mas­sa ol­lut, Hen­na kiit­te­lee sy­dä­men so­pu­kois­sa vir­taa­vaa kar­ja­lais­ta iloa, sit­keyt­tä ja us­koa pa­rem­paan.

– Yo­u­tu­be-si­säl­lön­tuot­ta­jien ide­an kaut­ta pää­tin ko­keil­la pal­ve­lua, jos­sa mi­nul­ta voi ti­la­ta unii­kin mu­siik­ki­ter­veh­dyk­sen lah­jak­si tai muu­ten vain ha­lu­a­mal­leen hen­ki­löl­le. Ko­kei­lu sai val­ta­van po­si­tii­vi­sen vas­taa­no­ton, ja tein uniik­ke­ja mu­siik­ki­ter­veh­dyk­siä kaik­ki­aan yli 50 vii­me vuon­na.

– Ai­neet­to­ma­na lah­ja­na se on ol­lut to­del­la suo­sit­tu, eten­kin nyt ko­ro­na-ai­ka­na, kun ih­mi­set ei­vät ole pääs­seet ta­paa­maan toi­si­aan.

Jou­lun al­la eteen tuli myös te­at­te­ri­muu­si­kon unel­ma, kun Hen­naa pyy­det­tiin ar­vos­te­tun So­rin Sir­kuk­sen pe­rin­teik­kään jou­lus­hown bän­din so­lis­tik­si.

– Ko­ke­mus oli upea, vaik­ka ko­ro­nan vuok­si pys­tyim­me esit­tä­mään vain kol­ma­so­san suun­ni­tel­luis­ta esi­tyk­sis­tä.

Omal­le Hen­na & Tan­go Se­lec­ti­on –bän­dil­le sä­vel­tä­mi­sen ohes­sa on syn­ty­nyt oma Kor­ke­at ko­rot –pod­cast, jon­ka jak­so­ja on jo kuul­ta­vis­sa. Pod­cas­tis­sa Hen­nan kans­sa muu­si­kon ar­kea poh­dis­ke­lee bän­din viu­lis­ti Lot­ta Virk­ku­nen.

Hen­nal­ta on myös näh­ty roh­kei­ta ja ai­nut­ker­tai­sia mu­siik­ki­vi­de­oi­ta. Hai­ta­ri tai­puu Hen­nan kä­sis­sä muun mu­as­sa Ant­ti Tuis­kun tu­tuk­si te­ke­miin kap­pa­lei­siin.

– Ant­ti Tuis­kun Ha­nu­ri-kap­pa­le ti­lat­tiin mi­nul­ta uniik­ki­na mu­siik­ki­ter­veh­dyk­se­nä, ja ra­kas­tuin kap­pa­lee­seen. Sii­nä on mi­nul­le­kin omi­nais­ta vah­vaa it­sei­ro­ni­aa mu­ka­na. Mu­siik­kia voi teh­dä am­ma­til­li­ses­ti ja hy­vin, vaik­ka sii­nä oli­si­kin vah­vas­ti huu­mo­ria mu­ka­na.

– Hai­ta­ri on to­del­la mo­ni­puo­li­nen soi­tin, jota on­nek­si ny­ky­ään käy­te­tään roh­ke­am­min.

Hai­ta­ri on ol­lut mat­kas­sa yli 20 vuot­ta

Hen­na aloit­ti hai­ta­rin­soi­ton al­le 10-vuo­ti­aa­na Kes­ki-Kar­ja­lan mu­siik­ki­o­pis­tos­sa. Sii­hen ai­kaan alu­eel­la toi­mi ak­tii­vi­nen har­mo­nik­ka­ker­ho, jo­hon Hen­na­kin pää­si mu­kaan. Pik­ku hil­jaa mu­siik­ki vei men­nes­sään, vaik­ka tei­ni-iän epä­var­muu­det nä­kyi­vät myös mu­siik­ki­har­ras­tuk­ses­sa.

– Oli ai­ka, kun hai­ta­rin soit­ta­mi­nen hä­vet­ti. Soi­tin si­vu­ai­nee­na myös rum­pu­ja, mikä oli­kin pal­jon siis­tim­pää, Hen­na nau­rah­taa.

Har­mo­ni­kan Poh­jois-Kar­ja­lan mes­ta­ruus­ki­so­jen voi­ton jäl­keen kyn­nys kil­pai­lui­hin ma­dal­tui. Hen­na oli tuol­loin 12-vuo­ti­as, ja pian hän jo kil­pai­li en­sin Ikaa­lis­ten pe­li­man­ni­ki­sois­sa, ja myö­hem­min Kul­tai­nen Har­mo­nik­ka –kil­pai­lus­sa vuo­si­na 2007 ja 2008.

– Tu­lin toi­sek­si vuon­na 2008. Kir­joi­tin sa­ma­na vuon­na yli­op­pi­laak­si Toh­ma­jär­ven lu­ki­os­ta, ja hain Tam­pe­reel­le am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun te­at­te­ri­mu­sii­kin lin­jal­le. Pää­sin si­sään en­sim­mäi­sel­lä yrit­tä­mäl­lä, en­sim­mäi­se­nä har­mo­ni­kan soit­ta­ja­na.

– Opin­not oli­vat to­del­la mo­ni­puo­li­set ja hy­vät. To­sin ovat ne niis­tä ajois­ta ko­vas­ti ke­hit­ty­neet, ja opis­ke­li­joil­la on ny­ky­ään pa­rem­mat yh­teis­työ­ver­kos­tot jo opis­ke­lu­ai­koi­na.

Henna tunnetaan ilmeikkäänä ja monipuolisena esiintyjänä. Kuva: Juha Jokinen.

Henna tunnetaan ilmeikkäänä ja monipuolisena esiintyjänä. Kuva: Juha Jokinen.

Juha Jokinen

Mo­ni­puo­li­suus on valt­tia

Val­mis­tut­tu­aan muu­si­kok­si vuon­na 2013, Hen­na on en­nät­tä­nyt ol­la mo­nes­sa mu­ka­na. Lu­kuis­ten soo­lo- ja bän­di­keik­ko­jen ohes­sa hän on työs­ken­nel­lyt nel­jä­nä ke­sä­nä Maa­ri­an­vaa­ran ke­sä­te­at­te­ris­sa. Mu­siik­ki­te­at­te­ri on­kin am­ma­til­li­ses­ti lä­hin­nä sy­dän­tä. Muu­si­kon ryt­mi­ta­ju on hyö­dyk­si myös te­at­te­ri­la­val­la, jos­sa myös ylei­sön re­ak­ti­ot ryt­mit­tä­vät esi­tys­tä.

– Olen saa­nut pa­lau­tet­ta, et­tä olen il­mei­käs soit­ta­ja. Olen vah­vas­ti tun­neih­mi­nen, ja mi­nul­le on help­poa il­mais­ta mo­nen­lai­sia tun­tei­ta myös la­val­la.

Mo­ni­puo­li­se­na tai­tei­li­ja­na Hen­na on toi­si­naan poh­ti­nut, on­ko hän­tä jopa lii­an vai­kea lo­ke­roi­da. Vah­va­na alan­sa am­mat­ti­lai­se­na hä­nel­lä on roh­keut­ta ja ha­lua ko­keil­la uut­ta, ei­kä vir­heet­kään enää pe­lo­ta. Toi­saal­ta pe­rin­tei­den vaa­li­mi­nen­kin tun­tuu tär­ke­äl­tä, ja esi­mer­kik­si Ho­pei­sen ja Kul­tai­sen Har­mo­ni­kan se­mi­fi­naa­lei­den tuo­ma­roin­ti on ol­lut Hen­nal­le kun­nia-asia.

– Vä­lil­lä olen miet­ti­nyt, et­tä pi­täi­si­kö kes­kit­tyä enem­män jo­hon­kin tiet­tyyn te­ke­mi­seen. Mut­ta kun niin moni asia kiin­nos­taa, ja on niin pal­jon asi­oi­ta, joi­ta ha­lu­an vie­lä teh­dä. Kil­pai­lu alal­la on myös ko­vaa, ja mo­ni­puo­li­suus on valt­tia.

– Olen saa­nut teh­dä pal­jon, mut­ta koen, et­tä olen vas­ta mat­kal­la koh­ti suur­ta unel­maa­ni. Lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa toi­von va­kaut­ta alal­le. Ta­voit­tee­na on saa­da jul­kais­tua bän­din kans­sa omaa mu­siik­kia. Ja te­le­vi­si­os­sa­kin mi­nut tul­laan nä­ke­mään uu­des­sa viih­de­oh­jel­mas­sa, Hen­na vink­kaa.

Lisää aiheesta

Kysely