JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
24.9.2021 9.45
Uutiset

Korona-altistuminen päiväkodissa Kiteellä

KI­TEE

Mer­vi Ve­nä­läi­nen

Ki­teen Kel­lon­soit­ta­jan­tien päi­vä­ko­dis­sa 13 hen­ki­löä on al­tis­tu­nut ko­ro­na­vi­ruk­sel­le tiis­tai­na 21.9. Kak­si hen­ki­löä on mää­rät­ty ka­ran­tee­niin, ja lo­put al­tis­tu­neet oh­jat­tu oi­re­seu­ran­taan. Päi­vä­ko­ti on tie­dot­ta­nut asi­as­ta omis­sa ka­na­vis­saan ja Siun sote on suo­raan yh­tey­des­sä ka­ran­tee­niin ase­tet­tui­hin.

Kellonsoittajan päiväkodissa on altistunut 13 henkilöä koronalle. Kuvituskuva.

Kellonsoittajan päiväkodissa on altistunut 13 henkilöä koronalle. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Maa­kun­nan ko­ro­na­ti­lan­ne rau­hal­li­nen

Poh­jois-Kar­ja­lan ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne on py­sy­nyt rau­hal­li­se­na. Tar­tun­to­ja to­de­taan edel­leen päi­vit­täin, mut­ta tar­tun­nat ovat hy­vin jäl­ji­tet­tä­vis­sä.

– Ro­kot­tei­den ot­ta­mi­nen on nyt kes­kei­nen kei­no hil­li­tä epi­de­mi­aa ja saa­da yh­teis­kun­taa avat­tua, to­te­aa yli­lää­kä­ri Juk­ka Heik­ki­nen Siun so­tes­ta.

Yli 12-vuo­ti­ais­ta poh­jois­kar­ja­lai­sis­ta 66 % on saa­nut ko­ro­na­ro­kot­teen mo­lem­mat an­nok­set. En­sim­mäi­sen ro­ko­te­an­nok­sen on saa­nut 83 % yli 12-vuo­ti­ais­ta.

– Kos­ka ro­ko­te­vä­liä on ly­hen­net­ty, saa­vu­tet­ta­neen ta­voit­tee­na ole­va vä­hin­tään 80 % ro­ko­tus­kat­ta­vuus maa­kun­nas­sa lo­ka­kuun lo­pul­la, ar­vi­oi Heik­ki­nen.

Suu­rin osa tar­tun­nois­ta al­le 30-vuo­ti­ail­la

Vii­kol­la 37 uu­sia tar­tun­to­ja to­det­tiin yh­teen­sä 17 ta­paus­ta, kun edel­li­sel­lä vii­kol­la ta­pauk­sia kir­jau­tui 13. Poh­jois­kar­ja­lai­sil­la tar­tun­to­ja oli 11. Ku­lu­val­la vii­kol­la tar­tun­to­ja on to­det­tu 16 ja ka­ran­tee­nis­sa oli tors­tai­aa­mu­na yh­teen­sä 55 hen­ki­löä.

Tar­tun­nois­ta suu­rin osa to­det­tiin al­le 30-vuo­ti­ail­la. Eni­ten tar­tun­to­ja oli al­le 12-vuo­ti­ail­la sekä 20–30-vuo­ti­ail­la. Tar­tun­nan saa­neis­ta val­ta­o­sa ei ole saa­nut ro­ko­tet­ta lain­kaan tai he ovat saa­neet vas­ta ro­kot­teen en­sim­mäi­sen an­nok­sen.

Tar­tun­to­ja to­det­tiin vii­kol­la 37 Jo­en­suus­sa, Kon­ti­o­lah­del­la, Liek­sas­sa, Li­pe­ris­sä ja Nur­mek­ses­sa. Tar­tun­to­jen al­ku­pe­rä saa­tiin sel­vil­le 94 pro­sen­tis­sa to­de­tuis­ta ta­pauk­sis­ta. Kuu­si tar­tun­nois­ta to­det­tiin jo ka­ran­tee­nis­sa ol­leil­la hen­ki­löil­lä.

Poh­jois-Kar­ja­lan ti­lan­ne­ku­va­työ­ryh­mä ko­koon­tui tors­tai­na 23.9. ar­vi­oi­maan ti­lan­net­ta sekä toi­men­pi­tei­tä ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen le­vi­ä­mi­sen eh­käi­se­mi­sek­si.

Poh­jois-Kar­ja­las­sa suo­si­tel­laan edel­leen kas­vo­mas­kin käyt­töä kai­kis­sa ti­lan­teis­sa, jois­sa lä­hi­kon­tak­tien vält­tä­mi­nen on vai­ke­aa. Mas­kin käyt­tö on suo­si­tel­ta­vaa myös työ­pai­koil­la, jul­ki­sis­sa si­sä­ti­lois­sa ja muis­sa ti­lai­suuk­sis­sa, kun sa­mas­sa ti­las­sa toi­mii ja oles­ke­lee use­am­pia hen­ki­löi­tä. Myös etä­työ­suo­si­tus on voi­mas­sa, sil­loin kun se on mah­dol­lis­ta. Ylei­sö­ti­lai­suuk­sis­sa ja har­ras­tus­toi­min­nas­sa on edel­leen tär­ke­ää huo­leh­tia hy­gie­ni­aoh­jeis­tus­ten nou­dat­ta­mi­ses­ta. Poh­jois-Kar­ja­las­sa voi­mas­sa ole­vat alu­eel­li­set suo­si­tuk­set ja ra­joi­tuk­set on koot­tu Siun so­ten verk­ko­si­vuil­le.

Lisää aiheesta

Kysely