JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Päivi Lievonen

18.11.2021 22.38
Uutiset

Korona­vi­rus­tar­tuntojen määrä Pohjois-Karjalassa kasvaa nopeasti

Kari Sark­ki­nen

Poh­jois-Kar­ja­lan ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen mää­rä on nous­sut no­pe­as­ti, ja päi­vit­täin to­de­taan 10–20 uut­ta tar­tun­taa. Ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus­lu­ku on täl­lä het­kel­lä jo yli 100 tar­tun­taa 100 000 asu­kas­ta koh­den, mikä on koko epi­de­mia-ajan kor­kein il­maan­tu­vuus­lu­ku Poh­jois-Kar­ja­las­sa.

Poh­jois-Kar­ja­las­sa to­det­tiin vii­kol­la 45 yh­teen­sä 107 ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, kun edel­li­sel­lä vii­kol­la ta­pauk­sia kir­jau­tui 73. Poh­jois­kar­ja­lai­sil­la tar­tun­to­ja oli 104. Ku­lu­val­la vii­kol­la tors­tai­aa­muun men­nes­sä tar­tun­to­ja on to­det­tu 49 ja ka­ran­tee­nis­sa oli yli 460 hen­ki­löä.

Siun so­ten tie­dot­teen mu­kaan ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nat kes­kit­ty­vät eri­tyi­ses­ti Jo­en­suun asi­oin­ti- ja työs­sä­käyn­ti­a­lu­eel­le, jos­sa ko­ro­na­vi­rus le­vi­ää nyt te­hok­kaas­ti las­ten ja kou­lu­lais­ten kes­kuu­des­sa.

– Jo­en­suun seu­dul­la eten­kin ro­kot­ta­mat­to­mien kes­kuu­des­sa le­vi­ä­vä vi­rus vai­kut­taa tart­tu­van erit­täin hel­pos­ti. Poik­keuk­sel­lis­ta on myös se, et­tä tar­tun­nat le­vi­ä­vät ni­me­no­maan las­ten vä­li­tyk­sel­lä, vaik­ka ai­em­min kou­luis­sa ja päi­vä­ko­deis­sa ta­pah­tu­neis­ta al­tis­tu­mi­sis­ta ei ole juu­ri­kaan seu­ran­nut tar­tun­to­ja, ker­too Siun so­ten in­fek­ti­oy­li­lää­kä­ri Jen­ni­fer Sie­berns.

Tar­tun­to­ja to­det­tiin myös Ki­teel­lä

Jo­en­suun tar­tun­ta­ket­jus­ta on lä­he­tet­ty vi­rus­näyt­tei­tä tar­kem­piin tut­ki­muk­siin, mut­ta tu­lok­sia ei ole vie­lä saa­tu. Eni­ten tar­tun­to­ja oli vii­me vii­kol­la 10–19-vuo­ti­ail­la, seu­raa­vak­si eni­ten 0–9-vuo­ti­ail­la. Kol­man­nek­si eni­ten tar­tun­to­ja oli 30–39-vuo­ti­ail­la, mis­sä nä­ky­vät per­he­pii­ris­sä lap­sil­ta saa­dut tar­tun­nat.

Siun sote tie­dot­taa, et­tä tar­tun­to­ja to­det­tiin vii­me vii­kol­la Jo­en­suun li­säk­si Juu­as­sa, Ki­teel­lä, Kon­ti­o­lah­del­la, Liek­sas­sa, Li­pe­ris­sä, Nur­mek­ses­sa, Ou­to­kum­mus­sa ja Pol­vi­jär­vel­lä. Tar­tun­to­jen al­ku­pe­rä saa­tiin sel­vil­le 82 pro­sen­tis­sa ta­pauk­sis­ta. Ul­ko­mail­ta saa­tu­ja tar­tun­to­ja oli nel­jä.

"Käyn­nis­sä on ro­kot­ta­mat­to­mien epi­de­mia"

Vii­me vii­kol­la to­de­tuis­ta ko­ro­na­tar­tun­nois­ta 65 pro­sent­tia to­det­tiin ro­kot­ta­mat­to­mil­la hen­ki­löil­lä ja seit­se­män pro­sent­tia yh­den ro­ko­te­an­nok­sen saa­neil­la. Noin 23 pro­sent­tia tar­tun­nois­ta to­det­tiin täy­sin ro­ko­te­tuil­la. Poh­jois-Kar­ja­las­sa kak­si ro­ko­te­ro­ko­te­an­nos­ta on saa­nut yli 80 pro­sent­tia kai­kis­ta yli 12-vuo­ti­ais­ta, mut­ta al­le 40-vuo­ti­ai­den ikä­ryh­mis­sä ro­ko­tus­kat­ta­vuus on tätä huo­nom­pi.

– Käyn­nis­sä on nyt ro­kot­ta­mat­to­mien epi­de­mia. Va­li­tet­ta­vas­ti tar­tun­to­ja on to­det­tu taas myös hy­vin iäk­käil­lä hen­ki­löil­lä, joil­la on suu­ri ris­ki sai­ras­tua va­ka­vaan ko­ro­na­vi­rus­tau­tiin.

– Ris­ki­ryh­mien on tär­ke­ää suo­jau­tua, ja lä­heis­ten täy­tyy omal­la toi­min­nal­laan suo­ja­ta hei­tä. Esi­mer­kik­si mas­ki­suo­si­tus ei ole mis­sään vai­hees­sa pois­tu­nut ro­kot­ta­mat­to­mil­ta yli 12-vuo­ti­ail­ta, muis­tut­taa Sie­berns.

Tar­tun­nan­jäl­ji­tys ja puhe­lin­pal­ve­lut kuor­mit­tu­neet

Tar­tun­ta­mää­rien kas­vus­ta huo­li­mat­ta sai­raa­la­hoi­toa on tar­vin­nut vain muu­ta­ma po­ti­las. Sen si­jaan Siun so­ten tar­tun­nan­jäl­ji­tys ja pu­he­lin­pal­ve­lut ovat kuor­mit­tu­neet mer­kit­tä­väs­ti.

Poh­jois-Kar­ja­lan ti­lan­ne­ku­va­työ­ryh­mä päät­ti tors­tain ko­kouk­ses­saan pi­tää maa­kun­nan alu­eel­la voi­mas­sa ole­vat suo­si­tuk­set tois­tai­sek­si en­nal­laan. Voi­mas­sa ole­vat alu­eel­li­set suo­si­tuk­set ja ra­joi­tuk­set on koot­tu Siun so­ten verk­ko­si­vuil­le osoit­tee­seen.

Työ­ryh­män seu­raa­va ko­kous on vii­kon ku­lut­tua tors­tai­na.

Lisää aiheesta

Kysely