JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
16.8.2022 13.00
Mielipiteet

Sanomme ei fuusiolle

Ki­teen Seu­dun Osuus­pan­kin ti­lin­pää­tös vuo­del­ta 2021 oli en­nä­tyk­sel­li­nen. Pan­kin lii­ke­voit­to oli ti­li­kau­te­na 2,3 mil­joo­naa eu­roa. Jos ver­ra­taan mui­hin Ki­teel­lä ja Toh­ma­jär­vel­lä kir­joil­la ole­viin yri­tyk­siin, on ai­ka vai­kea et­siä yri­tys­tä, mikä oli­si teh­nyt suu­rem­man tu­lok­sen.

Ki­teen Seu­dun Osuus­pan­kin to­teu­tu­neet ja odo­tet­ta­vis­sa ole­vat luot­to­tap­pi­ot oli­vat hä­vi­ä­vän pie­net vuon­na 2021, kun nii­tä suh­teut­taa koko pan­kin luot­to- ja ta­kaus­kan­taan. Sa­maan ai­kaan Ki­teen OP:n si­joi­tuk­set OP:n kes­ku­syh­tei­söl­le oli­vat mit­ta­vat. Seu­tu­kun­tam­me on ta­lou­del­li­ses­ti ai­ka heik­ko. Ki­teen seu­tu­kun­ta tar­vit­si­si vah­van pai­kal­li­sen pan­kin.

Kun aja­tel­laan seu­dul­lis­ta elin­voi­mai­suut­ta, elin­kei­no­e­lä­män osal­ta kyse on yri­tys­ten ny­kyi­sis­tä ja tu­le­vis­ta työ­pai­kois­ta. Yri­tys­toi­min­nan kriit­ti­siä me­nes­tys­te­ki­jöi­tä on työ­voi­man-, toi­mi­ti­lo­jen-, raa­ka-ai­nei­den- ja ra­hoi­tuk­sen saa­ta­vuus sekä mo­nes­ti ku­lut­ta­jien saa­vu­tet­ta­vuus. On syy­tä ky­syä, pa­ra­nee­ko yri­tys­ten ra­hoi­tuk­sen saa­ta­vuus ja asi­ak­kai­den pank­ki­pal­ve­lut, jos me­ne­täm­me oman Ki­teen Seu­dun Osuus­pan­kin?

On pe­rus­tel­tua ky­syä, toi­mii­ko vah­van ta­seen omaa­va pai­kal­li­nen Osuus­pank­kim­me ku­ten vah­van ta­seen omaa­van pai­kal­li­sen pan­kin tu­li­si toi­mia? Ha­lu­ai­sim­me näh­dä vie­lä enem­män seu­dun yri­tyk­sien in­ves­toin­te­ja ra­hoit­ta­van pai­kal­li­sen pan­kin.

Osuus­pank­ki­ryh­mä on vah­vas­ti kes­kus­joh­toi­nen. Pai­kal­li­sil­le Osuus­pan­keil­le an­ne­taan tar­kat ta­lou­del­li­set ja toi­min­nal­li­set raa­mit. It­se­näis­ten Osuus­pank­kien pää­tös­val­taa on py­rit­ty ra­jaa­maan mi­ni­miin. Osuus­pank­ki­ryh­mä ha­lu­aa kes­kit­tää pank­ki­pal­ve­lu­ja ja luo­da Suo­meen maa­kun­nal­li­sia pank­ke­ja. Poh­jois-Kar­ja­lan Osuus­pan­kis­sa Ki­tee ja Toh­ma­jär­vi oli­si­vat reu­na-alu­ei­ta. Ki­teen Osuus­pank­ki on erit­täin va­ka­va­rai­nen. Mi­kä­li Ki­teen Osuus­pan­kin edus­ta­jis­to päät­tyi­si liit­ty­mään Poh­jois-Kar­ja­lan Osuus­pank­kiin, oli­si myö­tä­jäis­lah­jam­me maa­kun­nal­le mer­kit­tä­vät. On vai­kea ym­mär­tää lo­giik­kaa mik­si mak­sam­me suu­rem­mat myö­tä­jäi­set kuin muut, jot­ta pää­si­sim­me uu­den pan­kin reu­na-alu­eek­si.

Di­gi­ta­li­saa­tio on muut­ta­nut pank­ki­pal­ve­lu­ja Suo­mes­sa hui­mas­ti. Ny­kyi­nen di­gi­ta­li­saa­ti­oon ja pank­ki­pal­ve­lu­jen kes­kit­tä­mi­seen pyr­ki­vä ke­hi­tys on ol­lut val­lal­la pank­ki­sek­to­ril­la jo pit­kään. On epä­to­den­nä­köis­tä, et­tä OP ryh­män or­ga­ni­sa­to­ri­nen muu­tos py­säh­tyi­si maa­kun­nal­li­seen ra­ken­tee­seen.

Ki­teen Seu­dun Osuus­pan­kin edus­ta­jis­to ko­koon­tuu tors­tai­na 18.8. päät­tä­mään pank­kim­me fuu­si­os­ta maa­kun­nal­li­seen OP Poh­jois-Kar­ja­laan. Mie­les­täm­me Ki­teen Seu­dun Osuus­pan­kil­le nyt neu­vo­tel­tu fuu­si­on eh­dot ovat pan­kin omis­ta­ja-asi­ak­kai­den edun vas­tai­sia. Pank­kim­me on ta­lou­del­li­ses­ti vah­va. Mie­les­täm­me mei­dän kan­nat­taa tor­jua nyt val­mis­tel­tu fuu­sio ja ke­hit­tää it­se­näis­tä pank­ki­am­me. Tu­le­vai­suus tuo kyl­lä meil­le vie­lä pa­rem­pia tar­jouk­sia.

SIMO LEI­NO­NEN, Ki­teen OP:n edus­ta­jis­ton jä­sen

AH­TI PAAK­KU­NAI­NEN, Ki­teen OP:n edus­ta­jis­ton jä­sen

MAT­TI KUIT­TI­NEN, Ki­teen OP:n edus­ta­jis­ton jä­sen

UN­TO HURS­KAI­NEN, Ki­teen OP:n edus­ta­jis­ton jä­sen

Lisää aiheesta

Kysely