JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
5.10.2022 0.10
Mielipiteet

PÄÄKIRJOITUS: Vanhus - sana, joka kuvaa ihmisen arvokkuutta

En­sim­mäi­nen val­ta­kun­nal­li­nen van­hus­ten tee­ma­päi­vä jär­jes­tet­tiin Van­hus­työn kes­kus­lii­ton aloit­tees­ta 19. syys­kuu­ta 1954. Päi­vän pää­juh­la pi­det­tiin tuol­loin Hel­sin­gin kau­pun­gin van­hain­ko­dis­sa Ou­lun­ky­läs­sä. Vuon­na 1967 va­kiin­tui Van­hus­ten­päi­vä vie­tet­tä­väk­si lo­ka­kuun en­sim­mäi­se­nä sun­nun­tai­na. Myös Van­hus­ten­päi­vä on yk­si maam­me van­him­pia tee­ma­päi­viä. Van­hus­ten­päi­vää seu­raa­va viik­ko ni­met­tiin Van­hus­ten­vii­kok­si, jota par­hail­laan vie­täm­me.

Van­hus­ten­vii­kol­la tu­lee mie­leen ky­syä, mil­loin al­kaa van­huus tai kuka on van­hus?

En­tä aras­te­lem­me­ko van­hus sa­nan käyt­töä? Yri­täm­me­kö kuo­pa­ta sa­nan van­hus kier­toil­mai­suil­la, ku­ten kol­mas ikä, se­ni­o­ri, ve­te­raa­ni, kul­tai­nen ikä, iki­nuo­ri, vart­tu­nut, kyp­sään ikään eh­ti­nyt tai har­maa pant­te­ri? Vai käy­täm­me­kö neut­raa­lim­mal­ta kuu­los­ta­vaa sa­naa iä­käs ja ikään­ty­nyt?

On hie­noa, et­tä Van­hus­työn kes­kus­liit­to on omas­sa ni­mes­sään, ja myös ni­me­ä­mäl­lä tee­ma­päi­vät, pi­tä­nyt sa­nan van­hus sil­le kuu­lu­vas­sa ar­vos­sa.

Sa­nan van­hus käyt­töä on poh­dit­tu jopa Ko­ti­mais­ten kiel­ten kes­kuk­sen kes­kus­te­lu­pals­toil­la. Siel­lä on jul­kais­tu muun mu­as­sa Hel­sin­gin Sa­no­mien Kie­li-ik­ku­nas­sa ol­lut Taru Ko­leh­mai­sen kir­joi­tus. Hän poh­tii osu­vas­ti: "Nä­ki­sin ky­sy­mys­ten hei­jas­ta­van kui­ten­kin en­nen muu­ta sitä ah­dis­tus­ta, jol­la nuo­ruut­ta pal­vo­vas­sa yh­teis­kun­nas­sam­me suh­tau­du­taan van­he­ne­mi­seen. Se tun­tuu usein­kin ole­van suu­rem­pi on­gel­ma muil­le kuin van­huk­sil­le."

Nyt me­nos­sa ole­va Van­hus­ten­viik­ko on an­sain­nut paik­kan­sa vuo­den lu­kuis­ten tee­ma­viik­ko­jen jou­kos­sa. Tänä vuon­na Van­hus­ten­viik­koa vie­te­tään tee­mal­la Yh­des­sä luon­toon – joka iän oi­keus. Tä­män si­vun ar­tik­ke­li Luon­to hoi­taa ikään­ty­nyt­tä sy­ven­tyy ai­hee­seen asi­aan vih­kiy­ty­neen ih­mi­sen nä­kö­kul­mas­ta.

Kes­ki-Kar­ja­las­sa Van­hus­ten­viik­koa on pe­rin­tei­ses­ti­kin vie­tet­ty lu­kui­sin ta­pah­tu­min. Rääk­ky­läs­sä ta­pah­tu­mia on lä­hes jo­kai­sel­le Van­hus­ten­vii­kon päi­väl­le. Eri puo­lil­la Kes­ki-Kar­ja­laa Van­hus­ten­viik­ko on nä­ky­nyt eri­lai­sin tee­moin mu­as­sa hoi­to­ko­deis­sa. Van­hus­ten­vii­kon tee­maa ovat osal­taan si­vun­neet myös Kes­ki-Kar­ja­lan Luon­non luon­to- ja mu­siik­ki­het­ket ai­em­min syk­syl­lä hoi­va­ko­deis­sa Toh­ma­jär­vel­lä ja Ki­teel­lä.

Toi­vot­ta­vas­ti meis­tä jo­kai­nen saa jos­sain vai­hees­sa ko­kea ar­vok­kaan van­huu­den ja van­huk­sek­si tu­le­mi­sen. Van­hus­ten­viik­ko muis­tut­taa, et­tä hyvä elä­mä van­huk­se­na­kin mei­dän jo­kai­sen oi­keus.

Rik­kaut­ta kai­ken ikäis­ten elä­mään tuo­vat su­ku­pol­vien koh­taa­mi­set. Sil­loin, kun van­huk­set saa­vat vir­kis­tys­tä las­ten ja nuor­ten ta­paa­mi­ses­ta ja lap­set mah­dol­li­suu­den näh­dä ja tun­tea van­huut­ta.

K.S.

Lisää aiheesta

Kysely