JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1.12.2022 11.30
Mielipiteet

MIELIPIDE: Tohmajärven kunta määritteli hintalapun Värtsilän kylän sosiaaliselle hyvinvoinnille

Toh­ma­jär­ven kun­nan luu­ta hei­luu nyt sii­hen mal­liin et­tä nor­sun myl­ler­rys pos­lii­ni­kau­pas­sa on tä­hän ver­rat­tu­na kei­ju­kais­ten tans­sia. Kun­ta on lait­ta­mas­sa vuo­den­vaih­tees­sa kyl­mil­leen van­haa Värt­si­län kou­lua joka on toi­mi­nut ky­lä­ta­lo­na ja sa­mal­la koko Värt­si­län sy­dä­me­nä. Tosi ou­toa asi­as­sa on se et­tä kiin­ni­lait­toa pe­rus­tel­laan mm. kus­tan­nus­syil­lä. Värt­si­län van­ha kou­lu on lii­an kal­lis kun­nan yl­lä­pi­det­tä­väk­si. Ly­hy­en ajan ku­lu­es­sa Värt­si­läs­sä on lai­tet­tu kyl­mil­leen van­ha kun­nan­ta­lo sekä muu­ta­ma ri­vi­ta­lo, sen si­jaan et­tä nii­tä oli­si edes yri­tet­ty myy­dä. Värt­si­lään ei siis ha­lu­ta uu­sia asuk­kai­ta.

Ky­lä­läis­ten so­si­aa­lis­ta hy­vin­voin­tia ei voi­da ra­has­sa mil­lään lail­la mi­ta­ta. Yh­tei­sil­lä ko­koon­tu­mis­pai­koil­la on val­tai­sa mer­ki­tys ky­läyh­tei­sö­jen hy­vin­voin­nis­sa. Värt­si­län Ky­lä­ta­lol­la toi­mii ar­ki­päi­vi­sin kah­vi­la. Lii­kun­ta­ker­ho­ja ti­lois­sa on usei­ta; elä­ke­läis­ten jump­pa, len­to­pal­lo­ker­ho ja ae­ro­bic­ryh­mät. Kiin­teis­tös­sä toi­mii myös Värt­si­län Ki­san tal­koil­la pyö­rit­tä­mä kun­to­sa­li. Maa­nan­tai­sin sa­lil­la on Kes­ki-Kar­ja­lan Kan­sa­lai­so­pis­ton kun­to­pii­ri. Kun­to­sa­li­käyt­tä­jiä vuo­de­na­jas­ta riip­pu­en on jopa 10 % ky­län asu­kas­lu­vus­ta. Ky­lä­ta­lol­la jär­jes­tään ko­kouk­sia, juh­lia ja ta­pah­tu­mia.

Mut­ta tun­tei­den si­jaan avaan asi­aa nyt lu­ku­jen va­los­sa. Vuon­na 2021 van­han kou­lu­ra­ken­nuk­sen yl­lä­pi­to­kus­tan­nuk­set oli­vat yh­teen­sä 20.049 €. Vuok­ra­tuot­to­ja kun­ta sai kiin­teis­tös­sä ole­vis­ta kah­des­ta asuin­huo­neis­tos­ta 9.264 €. Vuon­na 2021 Värt­si­län Pi­tä­jäyh­dis­tys ei ol­lut vie­lä vuok­ra­lai­se­na ti­lois­sa.

Ener­gi­a­kus­tan­nus­ten nou­su nä­kyy tänä vuon­na kas­va­nei­na ku­lui­na, lo­ka­kuun lop­puun men­nes­sä yl­lä­pi­to­ku­lut ovat ol­leet yh­teen­sä 29.595 €. Mut­ta myös tu­lo­jen osal­ta on ta­pah­tu­nut mer­kit­tä­vää muu­tos­ta. Tä­män vuo­den alus­ta läh­tien Värt­si­län Pi­tä­jäyh­dis­tys on ol­lut ti­lois­sa vuok­ral­la, Toh­ma­jär­ven kun­ta saa tänä vuon­na yh­dis­tyk­sel­tä 16.200 € vuok­ra­tu­lot. Li­säk­si kiin­teis­tön tu­lo­puo­lel­la nä­ky­vät asuin­huo­neis­to­jen 9.348 €:n vuok­ra­tuo­tot. Yh­teen­sä kun­nan kiin­teis­tös­tä saa­mat tu­lot ovat tänä vuon­na 25.548 €. Näin ol­len Toh­ma­jär­ven kun­nan kus­tan­nus­ra­sit­teek­si jää Värt­si­län van­has­ta kou­lus­ta al­le 10.000 €. Tämä siis on Toh­ma­jär­ven kun­nan mää­rit­te­le­mä hin­ta­lap­pu Värt­si­län ky­län so­si­aa­li­ses­ta hy­vin­voin­nis­ta! Tä­hän kun­nal­la ei nyt siis ole va­raa. Kuin­kas täl­lä vii­kol­la sit­ten kä­vi­kään? Kun­ta­kes­kuk­ses­sa si­jait­se­vaan, lä­hes tuot­ta­mat­to­man kun­nal­lis­ta­lon kun­nos­tuk­seen sen si­jaan ra­haa löy­tyi 226.000 €.

Yl­lät­tä­väl­tä tie­dol­ta kuu­los­taa myös se et­tä vuon­na 2005 pe­rus­tet­tu, kan­sain­vä­li­ses­ti toi­mi­va, alal­laan ar­vos­tet­tu Jo­en­suu­lai­nen kä­den­tai­to­jen eri­koi­sy­ri­tys oli­si syk­syl­lä ol­lut ha­lu­kas vuok­raa­maan kou­lu­kiin­teis­tös­tä 150 m2:n työ- ja toi­mis­to­ti­lat. Yri­tys oli­si ol­lut val­mis mak­sa­maan ti­lois­ta 12.000 € vuo­si­vuok­raa. Ky­lä­ta­lon toi­min­not oli­si­vat voi­neet sil­ti jat­kaa ny­kyi­ses­sä muo­dos­sa. Tämä ei kui­ten­kaan Toh­ma­jär­ven kun­taa kiin­nos­ta­nut. Li­säk­si yk­si kiin­teis­tön asuin­huo­neis­tois­ta on tyh­jil­lään ja ei­kä sen­kään vuok­raa­mi­nen kum­moi­nen asia kun­nal­ta oli­si.

Eri­tyi­sen huo­mi­oi­ta­vaa on se et­tä Värt­si­län Pi­tä­jäyh­dis­tys on mer­kit­tä­vä työl­lis­tä­jä. Täl­lä het­kel­lä yh­dis­tyk­sen palk­ka­lis­toil­la on 14 hen­ki­löä jot­ka työs­ken­te­le­vät ym­pä­ri Toh­ma­jär­veä. Nämä val­ti­on tu­ke­mat työl­lis­tä­mis­toi­met, joi­ta Värt­si­län Pi­tä­jäyh­dis­tys har­joit­taa, ovat tuo­neet kun­nal­le huo­mat­ta­vat sääs­töt. Yk­si pit­kä­ai­kais­työ­tön mak­saa Toh­ma­jär­ven kun­nal­le val­ti­on sak­koi­na 383 €/kk. Värt­si­län Pi­tä­jäyh­dis­tyk­sen työl­lis­tä­es­sä täl­lai­sen hen­ki­lön, pois­tuu ky­sei­nen ih­mi­nen kun­nan mak­su­lis­tal­ta pe­rä­ti 33 kuu­kau­den ajak­si. Näin Värt­si­län Pi­tä­jäyh­dis­tyk­sen jär­jes­tä­mä yk­si ai­noa työ­paik­ka tuo kun­nal­le n. 10.000 € sääs­töt/hen­ki­lö.

Vii­mei­sen kym­me­nen vuo­den ku­lu­es­sa ky­läyh­dis­tyk­sel­lä on ol­lut palk­ka­lis­toil­la kes­ki­mää­rin kym­me­nen hen­keä. Par­haa­na vuon­na työl­lis­tet­ty­jä oli kak­si­kym­men­täyk­si ih­mis­tä. Työn­te­ki­jät saa­vat nor­maa­lia kuu­kau­si­palk­kaa eli ky­sees­sä ei­vät ole muu­ta­man eu­ron ku­lu­kor­vaus­ta naut­ti­vat työ­ko­kei­li­jat.

Värt­si­län Pi­tä­jäyh­dis­tys, joka on pe­rus­tet­tu jo vuon­na 1998, on tar­jon­nut toi­min­ta­vuo­sien­sa ai­ka­na suu­rel­le jou­kol­le ih­mi­siä eri­lai­sia myös eri­lai­sia työ­har­joit­te­lu­mah­dol­li­suuk­sia. Nuor­ten ke­sä­työ­paik­ko­jen tar­jo­a­ja­na yh­dis­tys on mer­kit­tä­vä, liki Toh­ma­jär­ven kun­nan luok­kaa. Vii­me ke­sä­nä yh­dis­tyk­sen ke­sä­työ­pai­kan sai yh­dek­sän toh­ma­jär­ve­läis­tä nuor­ta. Värt­si­län Pi­tä­jäyh­dis­tys aut­taa myös ky­län van­huk­sia mm. lu­mi­töis­sä, polt­to­pui­den te­os­sa sekä mo­nis­sa muis­sa ar­jen as­ka­reis­sa.

Il­man yh­teis­tä ko­koon­tu­mis­paik­kaa Värt­si­lä tu­lee muut­tu­maan vain yh­dek­si Toh­ma­jär­ven haja-asu­tu­sa­lu­eis­ta. Ikään­ty­vil­lä ih­mi­sil­lä ryh­mä­lii­kun­ta­ti­lo­jen lak­kaut­ta­mi­nen tu­lee väis­tä­mät­tä hei­jas­tu­maan myös kas­va­vi­na ter­veys­kes­kus­käyn­tei­nä. Nyt voi­mas­sa on edel­leen kun­nan­hal­li­tuk­sen pää­tös sii­tä et­tä kou­lu­kiin­teis­tö lai­te­taan asuin­sii­peä lu­kuun ot­ta­mat­ta kyl­mil­leen vuo­den­vaih­tees­sa. Värt­si­län Pi­tä­jäyh­dis­tys yrit­tää saa­da vie­lä vii­den kuu­kau­den li­sä­ai­kaa kiin­teis­töön liit­ty­vien jär­jes­te­ly­jen sel­vit­tä­mi­seen. Mah­dol­li­suus li­sä­a­jan saa­mi­sen näyt­tää kun­nan­joh­ta­ja Mik­ko Löp­pö­sen vii­me­ai­kais­ten lau­sun­to­jen pe­rus­teel­la ko­vin hep­poi­sel­ta.

Värt­si­läs­sä ke­rät­tyyn kun­ta­lai­sa­loit­tee­seen kou­lu­ra­ken­nuk­sen säi­lyt­tä­mi­sen puo­les­ta ke­rät­tiin ly­hy­es­sä ajas­sa yh­teen­sä 197 ni­meä. Värt­si­läs­sä asuu n. 400 hen­keä.

Toh­ma­jär­ve­läis­ten kun­nan­päät­tä­jien oli­si hyvä muis­taa, et­tä TE-pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mis­vas­tuu on siir­ty­mäs­sä val­ti­ol­ta kun­nil­le vuo­den 2025 alus­ta. Jo nyt toi­met elin­voi­man edis­tä­mi­sek­si ovat kun­nan ydin­teh­tä­vää. Näin mer­kit­tä­vän työl­lis­tä­jän ja toi­mi­jan ku­ten Värt­si­län Pi­tä­jäyh­dis­tyk­sen toi­min­ta­e­del­ly­tyk­set on eh­dot­to­mas­ti tur­vat­ta­va. Ja ky­lä­ta­lon säi­ly­mi­nen ny­ky­muo­dos­saan on tä­hän eli­neh­to.

Li­säk­si Toh­ma­jär­ven hy­vin­voin­ti­suun­ni­tel­mas­sa vuo­sil­le 2022-2025 nou­see kes­kei­sik­si ta­voit­teik­si kol­me tee­maa: ter­veet elin­ta­vat (esim. lii­kun­ta), mie­len hy­vin­voin­ti (esim. yk­si­näi­syy­den eh­käi­sy) sekä osal­li­suus ja yh­tei­söl­li­syys (esim. yh­tei­sö­toi­mi­juu­den tu­ke­mi­nen). Toh­ma­jär­ven kun­nan joh­ta­vien vi­ran­hal­ti­joi­den sekä kes­keis­ten luot­ta­mus­hen­ki­löi­den tah­to­ti­las­sa ja käy­tän­nön toi­mis­sa näyt­tää­kin ole­van nyt mel­koi­nen ris­ti­rii­ta.

EE­RO-MAT­TI LIN­TU­NEN, Värt­si­län ky­län asu­kas

Lisää aiheesta

Kysely