JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Tohmajärven kunnanhallituksen puheenjohtaja Helena Pakarinen uskoo Business Joensuun tarjoavan riittävät ja monipuoliset palvelut myös Keski-Karjalan yrittäjille. Arkistokuva.

Tohmajärven kunnanhallituksen puheenjohtaja Helena Pakarinen uskoo Business Joensuun tarjoavan riittävät ja monipuoliset palvelut myös Keski-Karjalan yrittäjille. Arkistokuva.

Freelancer (toimituksen Sijainen)

Uutiset
30.6.2022 19.05

"Uusien järjestelyjen tarkoituksena on varmistaa laadukkaat palvelut jatkossakin" – Tohmajärvellä luotetaan Business Joensuun tarjoavan KETI:ä monipuolisemmat palvelut

Ky­syim­me Kes­ki-Kar­ja­lan kun­tien hal­li­tus­ten pu­heen­joh­ta­jien nä­ke­myk­siä KETI:n toi­min­nan lak­kau­ta­mi­seen joh­ta­nees­ta pää­tösp­ro­ses­sis­ta. Lä­he­tim­me ai­hee­seen liit­ty­viä ky­sy­myk­siä Ki­teen kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Si­nik­ka Mu­si­kal­le, Toh­ma­jär­ven kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jal­le He­le­na Pa­ka­ri­sel­le sekä Rääk­ky­län kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jal­le Har­ri Laa­so­sel­le. Vas­tauk­set jul­kai­sem­me verk­ko­si­vuil­lam­me sitä mu­kaa, kun ne toi­mi­tuk­seen saam­me.

Keski-Karjalan Jetina ry:n toiminnanjohtaja Maare Karjalainen vei työ- ja elinkeinoministeriön valtiosihteereille terveisiä Itä-Suomesta.

Keski-Karjalan Jetina ry:n toiminnanjohtaja Maare Karjalainen vei työ- ja elinkeinoministeriön valtiosihteereille terveisiä Itä-Suomesta.

Mervi Venäläinen

Uutiset
30.6.2022 16.10

Jetinan toiminnanjohtaja valtiosihteerien kuultavana

Kes­ki-Kar­ja­lan Je­ti­na ry:n toi­min­nan­joh­ta­ja Maa­re Kar­ja­lai­nen oli työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­ri­ön itäi­sen Suo­men elin­voi­maa vah­vis­ta­vien toi­men­pi­tei­den sel­vit­tä­mis­tä var­ten pe­rus­te­tun val­ti­o­sih­tee­ri­työ­ryh­män kuul­ta­va­na kesä-hei­nä­kuun tait­tees­sa. Seit­se­män mi­nuu­tin pi­tui­ses­sa pu­heen­vuo­ros­sa Kar­ja­lai­nen ot­ti kan­taa Uk­rai­nan so­dan vai­ku­tuk­siin seu­tu­kun­nal­la sekä itäi­sen Suo­men elin­voi­ma­te­ki­jöi­hin ja kei­noi­hin elin­voi­man vah­vis­ta­mi­sek­si seu­dul­la.

Keski-Karjalan Jetina ry:n toiminnanjohtaja Maare Karjalainen vei työ- ja elinkeinoministeriön valtiosihteereille terveisiä Itä-Suomesta.

Keski-Karjalan Jetina ry:n toiminnanjohtaja Maare Karjalainen vei työ- ja elinkeinoministeriön valtiosihteereille terveisiä Itä-Suomesta.

Mervi Venäläinen

Uutiset
30.6.2022 16.10

Jetinan toiminnanjohtaja valtiosihteerien kuultavana

Kes­ki-Kar­ja­lan Je­ti­na ry:n toi­min­nan­joh­ta­ja Maa­re Kar­ja­lai­nen oli työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­ri­ön itäi­sen Suo­men elin­voi­maa vah­vis­ta­vien toi­men­pi­tei­den sel­vit­tä­mis­tä var­ten pe­rus­te­tun val­ti­o­sih­tee­ri­työ­ryh­män kuul­ta­va­na kesä-hei­nä­kuun tait­tees­sa. Seit­se­män mi­nuu­tin pi­tui­ses­sa pu­heen­vuo­ros­sa Kar­ja­lai­nen ot­ti kan­taa Uk­rai­nan so­dan vai­ku­tuk­siin seu­tu­kun­nal­la sekä itäi­sen Suo­men elin­voi­ma­te­ki­jöi­hin ja kei­noi­hin elin­voi­man vah­vis­ta­mi­sek­si seu­dul­la.

Rajatarkastuksissa palataan koronapandemiaa edeltävään tilanteeseen. Arkistokuva.

Rajatarkastuksissa palataan koronapandemiaa edeltävään tilanteeseen. Arkistokuva.

Kari Sarkkinen

Uutiset
30.6.2022 15.15

Koronaan liittyvät rajoitukset päättyvät rajalla

Ko­ro­na­pan­de­mi­aan liit­ty­vät maa­han­tu­lon ra­joi­tuk­set Suo­men ul­ko­ra­joil­la päät­ty­vät tä­nään. Tämä tar­koit­taa, et­tä huo­mi­ses­ta, 1. hei­nä­kuu­ta al­ka­en, Suo­meen saa­pu­vil­ta kol­man­sien mai­den mat­kus­ta­jil­ta ei enää edel­ly­te­tä ro­ko­tus- tai co­vid-19 -tes­ti­to­dis­tuk­sia ei­kä ra­ja­ny­li­tys­pai­koil­la teh­dä ko­ro­na­tes­te­jä.

Rajatarkastuksissa palataan koronapandemiaa edeltävään tilanteeseen. Arkistokuva.

Rajatarkastuksissa palataan koronapandemiaa edeltävään tilanteeseen. Arkistokuva.

Kari Sarkkinen

Uutiset
30.6.2022 15.15

Koronaan liittyvät rajoitukset päättyvät rajalla

Ko­ro­na­pan­de­mi­aan liit­ty­vät maa­han­tu­lon ra­joi­tuk­set Suo­men ul­ko­ra­joil­la päät­ty­vät tä­nään. Tämä tar­koit­taa, et­tä huo­mi­ses­ta, 1. hei­nä­kuu­ta al­ka­en, Suo­meen saa­pu­vil­ta kol­man­sien mai­den mat­kus­ta­jil­ta ei enää edel­ly­te­tä ro­ko­tus- tai co­vid-19 -tes­ti­to­dis­tuk­sia ei­kä ra­ja­ny­li­tys­pai­koil­la teh­dä ko­ro­na­tes­te­jä.

Pelastuslaitos sai ongittua auton avaimet auton sisältä, että lapsi pääsi kuumasta autosta ulos.

Pelastuslaitos sai ongittua auton avaimet auton sisältä, että lapsi pääsi kuumasta autosta ulos.

pelastuslaitos

Uutiset
30.6.2022 15.05

Lapsi lukitsi itsensä autoon Kiteellä

Lap­si lu­kit­si it­sen­sä kuu­maan au­toon tä­nään tors­tai­na Ki­teel­lä. Noin puo­li­tois­ta­vuo­ti­as lap­si oli men­nyt au­toon ja on­nis­tu­nut lu­kit­se­maan au­ton ovet avain­ten ol­les­sa au­ton si­säl­lä.

Pelastuslaitos sai ongittua auton avaimet auton sisältä, että lapsi pääsi kuumasta autosta ulos.

Pelastuslaitos sai ongittua auton avaimet auton sisältä, että lapsi pääsi kuumasta autosta ulos.

pelastuslaitos

Uutiset
30.6.2022 15.05

Lapsi lukitsi itsensä autoon Kiteellä

Lap­si lu­kit­si it­sen­sä kuu­maan au­toon tä­nään tors­tai­na Ki­teel­lä. Noin puo­li­tois­ta­vuo­ti­as lap­si oli men­nyt au­toon ja on­nis­tu­nut lu­kit­se­maan au­ton ovet avain­ten ol­les­sa au­ton si­säl­lä.

Hilja Rautiaisen ensimmäinen taidenäyttely on tänä kesänä Järventauksen Seurapirtillä.

Hilja Rautiaisen ensimmäinen taidenäyttely on tänä kesänä Järventauksen Seurapirtillä.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
30.6.2022 13.53

Värikylläisiä kissoja piirrettynä ja muovailtuna

Jär­ven­tauk­sen Seu­ra­pir­tin kah­vi­on Ke­sää ja kis­so­ja-näyt­te­lyn tai­tei­li­ja on 11-vuo­ti­as Hil­ja Rau­ti­ai­nen, joka voi­si piir­tää vaik­ka koko päi­vän.

Hilja Rautiaisen ensimmäinen taidenäyttely on tänä kesänä Järventauksen Seurapirtillä.

Hilja Rautiaisen ensimmäinen taidenäyttely on tänä kesänä Järventauksen Seurapirtillä.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
30.6.2022 13.53

Värikylläisiä kissoja piirrettynä ja muovailtuna

Jär­ven­tauk­sen Seu­ra­pir­tin kah­vi­on Ke­sää ja kis­so­ja-näyt­te­lyn tai­tei­li­ja on 11-vuo­ti­as Hil­ja Rau­ti­ai­nen, joka voi­si piir­tää vaik­ka koko päi­vän.

Tommi Sallinen kyseli Eino Pippurilta muistoja lapsuuden kouluajoista.

Tommi Sallinen kyseli Eino Pippurilta muistoja lapsuuden kouluajoista.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
30.6.2022 13.38

Tarinoita tallennetaan tapahtumissa

Mitä kaik­kea kuu­lui­kaan Nie­mi­sen tii­li­teh­taan his­to­ri­aan? Mis­sä si­jait­si ai­koi­naan tu­li­tik­ku­teh­das Ra­ja­se­läs­sä? Tie­sit­kös, et­tä Nie­mi­sen tii­li­teh­taan ran­ta oli jo mää­rät­ty eva­kuo­in­ti­pai­kak­si, jos sota-ai­kaan oli­si ky­lä­läi­sil­le läh­tö tul­lut evak­koon? Nämä ja muut pai­kal­lis­his­to­ri­aan liit­ty­vät ky­sy­myk­set nou­si­vat esil­le kun Nie­mi­sen ur­hei­lu­ta­lol­la vie­tet­tiin Kes­ki-Kar­ja­lan ky­lien ta­ri­nat-hank­keen ti­lai­suut­ta.

Tommi Sallinen kyseli Eino Pippurilta muistoja lapsuuden kouluajoista.

Tommi Sallinen kyseli Eino Pippurilta muistoja lapsuuden kouluajoista.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
30.6.2022 13.38

Tarinoita tallennetaan tapahtumissa

Mitä kaik­kea kuu­lui­kaan Nie­mi­sen tii­li­teh­taan his­to­ri­aan? Mis­sä si­jait­si ai­koi­naan tu­li­tik­ku­teh­das Ra­ja­se­läs­sä? Tie­sit­kös, et­tä Nie­mi­sen tii­li­teh­taan ran­ta oli jo mää­rät­ty eva­kuo­in­ti­pai­kak­si, jos sota-ai­kaan oli­si ky­lä­läi­sil­le läh­tö tul­lut evak­koon? Nämä ja muut pai­kal­lis­his­to­ri­aan liit­ty­vät ky­sy­myk­set nou­si­vat esil­le kun Nie­mi­sen ur­hei­lu­ta­lol­la vie­tet­tiin Kes­ki-Kar­ja­lan ky­lien ta­ri­nat-hank­keen ti­lai­suut­ta.

Maakunnassa rikottiin toukokuussa matkailuennätyksiä. Kuvituskuva.

Maakunnassa rikottiin toukokuussa matkailuennätyksiä. Kuvituskuva.

Aladár Bayer

Uutiset
30.6.2022 12.55

Pohjois-Karjalassa rikottiin matkailuennätyksiä

Poh­jois-Kar­ja­lan ma­joi­tus­liik­keis­sä kir­jat­tiin tou­ko­kuus­sa 37 800 re­kis­te­röi­tyä yö­py­mis­tä, mikä on 45 pro­sent­tia enem­män kuin vii­me vuo­den vas­taa­va­na ajan­koh­ta­na, ker­ro­taan Vi­sit­Ka­re­li­an tie­dot­tees­sa. Va­paa-ajan mat­kus­tus kas­voi 14,4 pro­sent­tia ja lii­ke­mat­kus­tus pe­rä­ti 123 pro­sent­tia ver­rat­tu­na vii­me vuo­teen.

Maakunnassa rikottiin toukokuussa matkailuennätyksiä. Kuvituskuva.

Maakunnassa rikottiin toukokuussa matkailuennätyksiä. Kuvituskuva.

Aladár Bayer

Uutiset
30.6.2022 12.55

Pohjois-Karjalassa rikottiin matkailuennätyksiä

Poh­jois-Kar­ja­lan ma­joi­tus­liik­keis­sä kir­jat­tiin tou­ko­kuus­sa 37 800 re­kis­te­röi­tyä yö­py­mis­tä, mikä on 45 pro­sent­tia enem­män kuin vii­me vuo­den vas­taa­va­na ajan­koh­ta­na, ker­ro­taan Vi­sit­Ka­re­li­an tie­dot­tees­sa. Va­paa-ajan mat­kus­tus kas­voi 14,4 pro­sent­tia ja lii­ke­mat­kus­tus pe­rä­ti 123 pro­sent­tia ver­rat­tu­na vii­me vuo­teen.

Uutiset
30.6.2022 12.05

Kodin ja työpaikan välisten matkakulujen veroetu käyttöön heinäkuussa

Ve­ro­hal­lin­to tie­dot­taa, et­tä lä­hes 600 000 hen­ki­lön mat­ka­ku­lut ko­din ja työ­pai­kan vä­lil­lä ovat niin kor­ke­at, et­tä he hyö­ty­vät ke­vääl­lä pää­te­tyis­tä ti­la­päi­sis­tä ko­ro­tuk­sis­ta mat­ka­ku­lu­vä­hen­nyk­seen tai oman au­ton käy­tös­tä saa­ta­vaan ki­lo­met­ri­kor­vauk­seen. Edus­kun­ta nos­ti ke­vääl­lä ko­din ja työ­pai­kan vä­lis­ten mat­ka­ku­lu­jen enim­mäis­mää­rää ti­la­päi­ses­ti 7 000 eu­ros­ta 8 400 eu­roon. Mat­ka­ku­lu­jen oma­vas­tuu säi­lyy en­nal­laan 750 eu­ros­sa.

Uutiset
30.6.2022 12.05

Kodin ja työpaikan välisten matkakulujen veroetu käyttöön heinäkuussa

Ve­ro­hal­lin­to tie­dot­taa, et­tä lä­hes 600 000 hen­ki­lön mat­ka­ku­lut ko­din ja työ­pai­kan vä­lil­lä ovat niin kor­ke­at, et­tä he hyö­ty­vät ke­vääl­lä pää­te­tyis­tä ti­la­päi­sis­tä ko­ro­tuk­sis­ta mat­ka­ku­lu­vä­hen­nyk­seen tai oman au­ton käy­tös­tä saa­ta­vaan ki­lo­met­ri­kor­vauk­seen. Edus­kun­ta nos­ti ke­vääl­lä ko­din ja työ­pai­kan vä­lis­ten mat­ka­ku­lu­jen enim­mäis­mää­rää ti­la­päi­ses­ti 7 000 eu­ros­ta 8 400 eu­roon. Mat­ka­ku­lu­jen oma­vas­tuu säi­lyy en­nal­laan 750 eu­ros­sa.

Kiteen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sinikka Musikka vastasi kysymyksiimme ensimmäisenä. Arkistokuva vuodelta 2021.

Kiteen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sinikka Musikka vastasi kysymyksiimme ensimmäisenä. Arkistokuva vuodelta 2021.

Riitta Hakulinen

Uutiset
30.6.2022 10.40

"Isommalle muutokselle oli selkeä tarve" – Sinikka Musikan mukaan KETI:n alasajamispäätöstä on edeltänyt laaja keskustelu

Ky­syim­me Kes­ki-Kar­ja­lan kun­tien hal­li­tus­ten pu­heen­joh­ta­jien nä­ke­myk­siä KETI:n toi­min­nan lak­kau­ta­mi­seen joh­ta­nees­ta pää­tösp­ro­ses­sis­ta. Lä­he­tim­me ai­hee­seen liit­ty­viä ky­sy­myk­siä Ki­teen kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Si­nik­ka Mu­si­kal­le, Toh­ma­jär­ven kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jal­le He­le­na Pa­ka­ri­sel­le sekä Rääk­ky­län kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jal­le Har­ri Laa­so­sel­le. Vas­tauk­set jul­kai­sem­me verk­ko­si­vuil­lam­me sitä mu­kaa, kun ne toi­mi­tuk­seen saam­me.

Kiteen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sinikka Musikka vastasi kysymyksiimme ensimmäisenä. Arkistokuva vuodelta 2021.

Kiteen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sinikka Musikka vastasi kysymyksiimme ensimmäisenä. Arkistokuva vuodelta 2021.

Riitta Hakulinen

Uutiset
30.6.2022 10.40

"Isommalle muutokselle oli selkeä tarve" – Sinikka Musikan mukaan KETI:n alasajamispäätöstä on edeltänyt laaja keskustelu

Ky­syim­me Kes­ki-Kar­ja­lan kun­tien hal­li­tus­ten pu­heen­joh­ta­jien nä­ke­myk­siä KETI:n toi­min­nan lak­kau­ta­mi­seen joh­ta­nees­ta pää­tösp­ro­ses­sis­ta. Lä­he­tim­me ai­hee­seen liit­ty­viä ky­sy­myk­siä Ki­teen kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Si­nik­ka Mu­si­kal­le, Toh­ma­jär­ven kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jal­le He­le­na Pa­ka­ri­sel­le sekä Rääk­ky­län kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jal­le Har­ri Laa­so­sel­le. Vas­tauk­set jul­kai­sem­me verk­ko­si­vuil­lam­me sitä mu­kaa, kun ne toi­mi­tuk­seen saam­me.

Suomen suurin raparperi painaa 1,12 kg. Toimi Vauhkonen ja Ville Vauhkonen kasvattavat vuosittain satoja kiloja raparperia.

Suomen suurin raparperi painaa 1,12 kg. Toimi Vauhkonen ja Ville Vauhkonen kasvattavat vuosittain satoja kiloja raparperia.

Merja Maukonen

Uutiset
30.6.2022 10.24

Ville Vauhkonen kasvatti Suomen suurimman raparperin

To­lo­sen­mä­es­sä Vil­le Vauh­ko­sen kas­vat­ta­ma ra­par­pe­ri voit­ti uu­den Suo­men en­nä­tyk­sen Suo­men Jät­ti­kas­vi­syh­dis­tyk­sen vuo­tui­ses­sa kil­pai­lus­sa. 1,12 kg pai­noi­nen ra­par­pe­ri on itä­suo­ma­lais­ta al­ku­pe­rää.

Suomen suurin raparperi painaa 1,12 kg. Toimi Vauhkonen ja Ville Vauhkonen kasvattavat vuosittain satoja kiloja raparperia.

Suomen suurin raparperi painaa 1,12 kg. Toimi Vauhkonen ja Ville Vauhkonen kasvattavat vuosittain satoja kiloja raparperia.

Merja Maukonen

Uutiset
30.6.2022 10.24

Ville Vauhkonen kasvatti Suomen suurimman raparperin

To­lo­sen­mä­es­sä Vil­le Vauh­ko­sen kas­vat­ta­ma ra­par­pe­ri voit­ti uu­den Suo­men en­nä­tyk­sen Suo­men Jät­ti­kas­vi­syh­dis­tyk­sen vuo­tui­ses­sa kil­pai­lus­sa. 1,12 kg pai­noi­nen ra­par­pe­ri on itä­suo­ma­lais­ta al­ku­pe­rää.

Urheilu
30.6.2022 10.07

Ankkurit upoksiin Topin ja Juhon iskuilla

Topi Halt­tu­sen ja Juho Sor­vin kun­na­rit sii­vit­ti­vät Ki­teen Pal­lon poi­kien su­per­pe­sis­jouk­ku­een tä­män kau­den toi­seen voit­toon tiis­tai­na Ran­ta­ken­täl­lä. Vas­tas­sa ol­lut Ala­jär­ven Ank­ku­rit up­po­si kah­den pis­teen ar­voi­ses­ti lu­ke­min 1-0 (1-1, 4-1).

Urheilu
30.6.2022 10.07

Ankkurit upoksiin Topin ja Juhon iskuilla

Topi Halt­tu­sen ja Juho Sor­vin kun­na­rit sii­vit­ti­vät Ki­teen Pal­lon poi­kien su­per­pe­sis­jouk­ku­een tä­män kau­den toi­seen voit­toon tiis­tai­na Ran­ta­ken­täl­lä. Vas­tas­sa ol­lut Ala­jär­ven Ank­ku­rit up­po­si kah­den pis­teen ar­voi­ses­ti lu­ke­min 1-0 (1-1, 4-1).

Kunta kutsui vapaa-ajan asukkaat koolle Rasihoviin. Ohjelmassa oli järjestöesittelyn lisäksi myös musiikkiesityksiä.

Kunta kutsui vapaa-ajan asukkaat koolle Rasihoviin. Ohjelmassa oli järjestöesittelyn lisäksi myös musiikkiesityksiä.

Päivi Lievonen

Uutiset
29.6.2022 14.58

Mökkiläiset kokoontuivat Rasihoviin

Rääk­ky­län kun­nan va­paa-aja­na­suk­kai­den ti­lai­suus ke­rä­si Ra­si­ho­viin noin 70 kä­vi­jää. Ta­pah­tu­ma jär­jes­tet­tiin jo pe­rin­teek­si muo­dos­tu­nee­na ajan­koh­ta­na ki­haus­vii­kon tiis­tai­na.

Kunta kutsui vapaa-ajan asukkaat koolle Rasihoviin. Ohjelmassa oli järjestöesittelyn lisäksi myös musiikkiesityksiä.

Kunta kutsui vapaa-ajan asukkaat koolle Rasihoviin. Ohjelmassa oli järjestöesittelyn lisäksi myös musiikkiesityksiä.

Päivi Lievonen

Uutiset
29.6.2022 14.58

Mökkiläiset kokoontuivat Rasihoviin

Rääk­ky­län kun­nan va­paa-aja­na­suk­kai­den ti­lai­suus ke­rä­si Ra­si­ho­viin noin 70 kä­vi­jää. Ta­pah­tu­ma jär­jes­tet­tiin jo pe­rin­teek­si muo­dos­tu­nee­na ajan­koh­ta­na ki­haus­vii­kon tiis­tai­na.

Kesällä pitääkin olla lämmin, mutta helteiset kelit voivat aiheuttaa myös ongelmia erityisesti iäkkäille ihmisille.

Kesällä pitääkin olla lämmin, mutta helteiset kelit voivat aiheuttaa myös ongelmia erityisesti iäkkäille ihmisille.

Mervi Venäläinen

Uutiset
29.6.2022 13.50

Helle on syytä ottaa vakavasti

Hel­teet nä­ky­vät Siun so­tes­sa päi­vit­täis­ten teh­tä­vä­mää­rien sekä po­ti­las­vir­to­jen kas­vu­na. Var­sin­kin yh­teis­päi­vys­tyk­ses­sä po­ti­las­mää­rät sekä jär­jes­tel­män kuor­mit­tu­nei­suus ovat nou­sus­sa, tie­dot­tees­sa ker­ro­taan.

Kesällä pitääkin olla lämmin, mutta helteiset kelit voivat aiheuttaa myös ongelmia erityisesti iäkkäille ihmisille.

Kesällä pitääkin olla lämmin, mutta helteiset kelit voivat aiheuttaa myös ongelmia erityisesti iäkkäille ihmisille.

Mervi Venäläinen

Uutiset
29.6.2022 13.50

Helle on syytä ottaa vakavasti

Hel­teet nä­ky­vät Siun so­tes­sa päi­vit­täis­ten teh­tä­vä­mää­rien sekä po­ti­las­vir­to­jen kas­vu­na. Var­sin­kin yh­teis­päi­vys­tyk­ses­sä po­ti­las­mää­rät sekä jär­jes­tel­män kuor­mit­tu­nei­suus ovat nou­sus­sa, tie­dot­tees­sa ker­ro­taan.

Uutiset
29.6.2022 8.35

Varkauksia Kiteellä

Itä-Suo­men po­lii­si il­moit­taa var­kaus­ri­kok­sis­ta Ki­teel­lä 19.-23.6. vä­li­se­nä ai­ka­na.

Uutiset
29.6.2022 8.35

Varkauksia Kiteellä

Itä-Suo­men po­lii­si il­moit­taa var­kaus­ri­kok­sis­ta Ki­teel­lä 19.-23.6. vä­li­se­nä ai­ka­na.

Siun sotesta annetaan ohjeita takaisinsoittopalveluun.

Siun sotesta annetaan ohjeita takaisinsoittopalveluun.

Mervi Venäläinen

Uutiset
28.6.2022 15.45

Siun sote muistuttaa: odota takaisin soittoa

Siun sote tie­dot­taa ter­vey­sa­se­mien ja päi­vys­ty­sa­vun pu­he­lin­pal­ve­lun ajoit­tai­ses­ta ruuh­kau­tu­mi­ses­ta, min­kä vuok­si pu­he­lui­hin vas­taa­mi­ses­sa ja ta­kai­sin­soi­tois­sa voi ol­la vii­vet­tä. Myös yh­teis­päi­vys­tyk­ses­sä ti­lan­ne on tu­ka­la.

Siun sotesta annetaan ohjeita takaisinsoittopalveluun.

Siun sotesta annetaan ohjeita takaisinsoittopalveluun.

Mervi Venäläinen

Uutiset
28.6.2022 15.45

Siun sote muistuttaa: odota takaisin soittoa

Siun sote tie­dot­taa ter­vey­sa­se­mien ja päi­vys­ty­sa­vun pu­he­lin­pal­ve­lun ajoit­tai­ses­ta ruuh­kau­tu­mi­ses­ta, min­kä vuok­si pu­he­lui­hin vas­taa­mi­ses­sa ja ta­kai­sin­soi­tois­sa voi ol­la vii­vet­tä. Myös yh­teis­päi­vys­tyk­ses­sä ti­lan­ne on tu­ka­la.

Tohmajärven taiteilijaresidenssissä vieraillut Tuuli-Maaria Louhensalo-Lindström toi Tomusta taivaanrantaan -tanssiesityksensä Tohmajärven kirkkoon. Kuva: Kaisa Jussila.

Tohmajärven taiteilijaresidenssissä vieraillut Tuuli-Maaria Louhensalo-Lindström toi Tomusta taivaanrantaan -tanssiesityksensä Tohmajärven kirkkoon. Kuva: Kaisa Jussila.

Kaisa Jussila

Kulttuuri
28.6.2022 15.33

Kirkossa koettiin tanssin voima

Tans­si­tai­tei­li­ja, ba­let­ti­tans­si­ja Tuu­li-Maa­ria Lou­hen­sa­lo-Lindst­röm toi Toh­ma­jär­ven tai­tei­li­ja­re­si­dens­si­vie­rai­lul­laan To­mus­ta tai­vaan­ran­taan -ni­mi­sen tans­sie­si­tyk­sen­sä Toh­ma­jär­ven kirk­koon. Hel­tei­se­nä ke­sä­kuun il­ta­na esi­tys­tä saa­pui seu­raa­maan run­sas jouk­ko tai­teen ys­tä­viä.

Tohmajärven taiteilijaresidenssissä vieraillut Tuuli-Maaria Louhensalo-Lindström toi Tomusta taivaanrantaan -tanssiesityksensä Tohmajärven kirkkoon. Kuva: Kaisa Jussila.

Tohmajärven taiteilijaresidenssissä vieraillut Tuuli-Maaria Louhensalo-Lindström toi Tomusta taivaanrantaan -tanssiesityksensä Tohmajärven kirkkoon. Kuva: Kaisa Jussila.

Kaisa Jussila

Kulttuuri
28.6.2022 15.33

Kirkossa koettiin tanssin voima

Tans­si­tai­tei­li­ja, ba­let­ti­tans­si­ja Tuu­li-Maa­ria Lou­hen­sa­lo-Lindst­röm toi Toh­ma­jär­ven tai­tei­li­ja­re­si­dens­si­vie­rai­lul­laan To­mus­ta tai­vaan­ran­taan -ni­mi­sen tans­sie­si­tyk­sen­sä Toh­ma­jär­ven kirk­koon. Hel­tei­se­nä ke­sä­kuun il­ta­na esi­tys­tä saa­pui seu­raa­maan run­sas jouk­ko tai­teen ys­tä­viä.

Kiteen keskustan alueella on tehty useita karhuhavaintoja. Arkistokuva.

Kiteen keskustan alueella on tehty useita karhuhavaintoja. Arkistokuva.

Esa Päiväkumpu

Uutiset
28.6.2022 11.50

Kiteellä runsaasti karhuhavaintoja

Ki­teen taa­ja­man lie­peil­lä on vii­me ai­koi­na teh­ty run­saas­ti kar­hu­ha­vain­to­ja. Vii­me sun­nun­tai-il­ta­na yh­den erauk­sen näh­tiin tal­lus­te­le­van Kei­sa­rin­ku­jal­la.

Kiteen keskustan alueella on tehty useita karhuhavaintoja. Arkistokuva.

Kiteen keskustan alueella on tehty useita karhuhavaintoja. Arkistokuva.

Esa Päiväkumpu

Uutiset
28.6.2022 11.50

Kiteellä runsaasti karhuhavaintoja

Ki­teen taa­ja­man lie­peil­lä on vii­me ai­koi­na teh­ty run­saas­ti kar­hu­ha­vain­to­ja. Vii­me sun­nun­tai-il­ta­na yh­den erauk­sen näh­tiin tal­lus­te­le­van Kei­sa­rin­ku­jal­la.

Kansantalon purkaminen alkaa tällä viikolla sisätiloista.

Kansantalon purkaminen alkaa tällä viikolla sisätiloista.

Päivi Lievonen

Uutiset
28.6.2022 10.54

Kansantalon purkaminen alkaa

Ki­teen lin­ja-au­to­a­se­man lä­hei­syy­des­sä si­jait­se­van kan­san­ta­lon pur­ka­mi­nen al­kaa täl­lä vii­kol­la. En­sim­mäi­sek­si kiin­teis­tös­tä pois­te­taan muun mu­as­sa as­bes­ti­ra­ken­tei­ta. Pur­ku­töi­hin on va­rat­tu ai­kaa run­sas kuu­kau­si.

Kansantalon purkaminen alkaa tällä viikolla sisätiloista.

Kansantalon purkaminen alkaa tällä viikolla sisätiloista.

Päivi Lievonen

Uutiset
28.6.2022 10.54

Kansantalon purkaminen alkaa

Ki­teen lin­ja-au­to­a­se­man lä­hei­syy­des­sä si­jait­se­van kan­san­ta­lon pur­ka­mi­nen al­kaa täl­lä vii­kol­la. En­sim­mäi­sek­si kiin­teis­tös­tä pois­te­taan muun mu­as­sa as­bes­ti­ra­ken­tei­ta. Pur­ku­töi­hin on va­rat­tu ai­kaa run­sas kuu­kau­si.

Helmi Linnosmaa ja Toni Riihiluoma asuvat kuukauden Rääkkylässä esiintyessään kesäteatterissa Paksuniemessä.

Helmi Linnosmaa ja Toni Riihiluoma asuvat kuukauden Rääkkylässä esiintyessään kesäteatterissa Paksuniemessä.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
28.6.2022 9.16

Tanska­lais­vah­vistusta Paksuniemen kesäteatteriin

Ri­äk­ky­e­tat­te­rin An­na mul­le täh­ti­tai­vas-näy­tel­män työs­tä­mi­nen on an­ta­nut am­men­net­ta­vaa pit­käk­si ai­kaa Hel­mi Lin­nos­mal­le ja Toni Rii­hi­luo­mal­le.

Helmi Linnosmaa ja Toni Riihiluoma asuvat kuukauden Rääkkylässä esiintyessään kesäteatterissa Paksuniemessä.

Helmi Linnosmaa ja Toni Riihiluoma asuvat kuukauden Rääkkylässä esiintyessään kesäteatterissa Paksuniemessä.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
28.6.2022 9.16

Tanska­lais­vah­vistusta Paksuniemen kesäteatteriin

Ri­äk­ky­e­tat­te­rin An­na mul­le täh­ti­tai­vas-näy­tel­män työs­tä­mi­nen on an­ta­nut am­men­net­ta­vaa pit­käk­si ai­kaa Hel­mi Lin­nos­mal­le ja Toni Rii­hi­luo­mal­le.

Tohmajärven kunnanhallitus päätti, että kunta irtaantuu KETI:stä.

Tohmajärven kunnanhallitus päätti, että kunta irtaantuu KETI:stä.

Mervi Venäläinen

Uutiset
28.6.2022 8.55

Tohmajärvi irtaantuu KETI:stä

Ki­teen kau­pun­gin­joh­ta­ja Pek­ka Hir­vo­nen, Toh­ma­jär­ven vt. kun­nan­joh­ta­ja Mik­ko Löp­pö­nen ja Rääk­ky­län kun­nan­joh­ta­ja Es­ko Rau­ti­ai­nen esit­ti­vät kai­kil­le Kes­ki-Kar­ja­lan kun­tien hal­li­tuk­sil­le KETI:n toi­min­nan lo­pet­ta­mis­ta maa­lis­kuun 2023 lop­puun men­nes­sä.

Tohmajärven kunnanhallitus päätti, että kunta irtaantuu KETI:stä.

Tohmajärven kunnanhallitus päätti, että kunta irtaantuu KETI:stä.

Mervi Venäläinen

Uutiset
28.6.2022 8.55

Tohmajärvi irtaantuu KETI:stä

Ki­teen kau­pun­gin­joh­ta­ja Pek­ka Hir­vo­nen, Toh­ma­jär­ven vt. kun­nan­joh­ta­ja Mik­ko Löp­pö­nen ja Rääk­ky­län kun­nan­joh­ta­ja Es­ko Rau­ti­ai­nen esit­ti­vät kai­kil­le Kes­ki-Kar­ja­lan kun­tien hal­li­tuk­sil­le KETI:n toi­min­nan lo­pet­ta­mis­ta maa­lis­kuun 2023 lop­puun men­nes­sä.

Ketin kohtalosta keskusteltiin tänään sekä Rääkkylän että Tohmajärven kunnanhallituksissa. Kuvituskuva.

Ketin kohtalosta keskusteltiin tänään sekä Rääkkylän että Tohmajärven kunnanhallituksissa. Kuvituskuva.

Kari Sarkkinen

Uutiset
27.6.2022 19.34

Kunnanhallitus puolsi KETI:n lakkauttamista

Elin­voi­ma­pal­ve­lu­jen uu­del­leen­jär­jes­tä­mis­tä sekä Kes­ki-Kar­ja­lan Ke­hi­ty­syh­tiö Oy:n toi­min­taa kä­si­tel­tiin tä­nään Rääk­ky­län kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa.

Ketin kohtalosta keskusteltiin tänään sekä Rääkkylän että Tohmajärven kunnanhallituksissa. Kuvituskuva.

Ketin kohtalosta keskusteltiin tänään sekä Rääkkylän että Tohmajärven kunnanhallituksissa. Kuvituskuva.

Kari Sarkkinen

Uutiset
27.6.2022 19.34

Kunnanhallitus puolsi KETI:n lakkauttamista

Elin­voi­ma­pal­ve­lu­jen uu­del­leen­jär­jes­tä­mis­tä sekä Kes­ki-Kar­ja­lan Ke­hi­ty­syh­tiö Oy:n toi­min­taa kä­si­tel­tiin tä­nään Rääk­ky­län kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa.

Elokuisten lavatanssien yhteydessä nähdään myös tulishow. Kuvituskuva.

Elokuisten lavatanssien yhteydessä nähdään myös tulishow. Kuvituskuva.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
27.6.2022 19.21

Oravisalon ja Varpasalon yhdistys juhlii elokuussa

Sai­maan saa­ris­ton ke­hit­tä­mi­syh­dis­tys juh­lii elo­kuus­sa kym­me­net­tä toi­min­ta­vuot­taan.

Elokuisten lavatanssien yhteydessä nähdään myös tulishow. Kuvituskuva.

Elokuisten lavatanssien yhteydessä nähdään myös tulishow. Kuvituskuva.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
27.6.2022 19.21

Oravisalon ja Varpasalon yhdistys juhlii elokuussa

Sai­maan saa­ris­ton ke­hit­tä­mi­syh­dis­tys juh­lii elo­kuus­sa kym­me­net­tä toi­min­ta­vuot­taan.

Rääkkylän kunnanhallitus sinetöi metsämaan myynnin tänään.

Rääkkylän kunnanhallitus sinetöi metsämaan myynnin tänään.

Päivi Lievonen

Uutiset
27.6.2022 19.19

Metsämaat myydään sijoitusrahastolle

Rääk­ky­län ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­sek­si laa­dit­tu met­sä­maan myyn­ti on lä­hes­tul­koon täyt­ti ko­ko­nais­ta­voit­teen­sa jo en­sim­mäi­sel­lä myyn­tie­räl­lä. Ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mis­suun­ni­tel­maan on ku­lu­val­le vuo­del­le kir­jat­tu ta­voit­teek­si saa­da met­sä­maan myyn­nis­tä 1,2 mil­joo­nan eu­ron tuot­to.

Rääkkylän kunnanhallitus sinetöi metsämaan myynnin tänään.

Rääkkylän kunnanhallitus sinetöi metsämaan myynnin tänään.

Päivi Lievonen

Uutiset
27.6.2022 19.19

Metsämaat myydään sijoitusrahastolle

Rääk­ky­län ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­sek­si laa­dit­tu met­sä­maan myyn­ti on lä­hes­tul­koon täyt­ti ko­ko­nais­ta­voit­teen­sa jo en­sim­mäi­sel­lä myyn­tie­räl­lä. Ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mis­suun­ni­tel­maan on ku­lu­val­le vuo­del­le kir­jat­tu ta­voit­teek­si saa­da met­sä­maan myyn­nis­tä 1,2 mil­joo­nan eu­ron tuot­to.

Urheilu
27.6.2022 15.55

KiPa juhlii Maakarissa

Ki­teen Pal­lon jouk­ku­eet ovat teh­neet ko­vaa jäl­keä omis­sa maa­kun­ta­sar­jan pe­leis­sään. Niin nai­set kuin mie­het­kin ovat ju­han­nuk­seen men­nes­sä pe­lan­neet kuu­si pe­liä ja voit­ta­neet ne kaik­ki.

Urheilu
27.6.2022 15.55

KiPa juhlii Maakarissa

Ki­teen Pal­lon jouk­ku­eet ovat teh­neet ko­vaa jäl­keä omis­sa maa­kun­ta­sar­jan pe­leis­sään. Niin nai­set kuin mie­het­kin ovat ju­han­nuk­seen men­nes­sä pe­lan­neet kuu­si pe­liä ja voit­ta­neet ne kaik­ki.

Osuuskunta Lumimuutos muutti hankkimaansa Tietäväisen koulun B-taloon kesäkuussa.

Osuuskunta Lumimuutos muutti hankkimaansa Tietäväisen koulun B-taloon kesäkuussa.

Merja Maukonen

Uutiset
27.6.2022 14.47

Lumimuutos vaalii luontoa ja perinteisiä elinkeinoja

Tie­tä­väi­sen kou­lun B-ta­loon on suun­nit­teil­la mo­ni­puo­lis­ta käyt­töä. Ra­ken­nuk­sen os­ta­nut Osuus­kun­ta Lu­mi­muu­tos on muut­ta­nut ti­loi­hin ke­sä­kuus­sa ja suun­nit­te­lee toi­min­taa ka­lan­ja­los­tuk­sen laa­jen­ta­mi­ses­ta elä­myk­sel­li­siin mat­kai­lu­pal­ve­lui­hin.

Osuuskunta Lumimuutos muutti hankkimaansa Tietäväisen koulun B-taloon kesäkuussa.

Osuuskunta Lumimuutos muutti hankkimaansa Tietäväisen koulun B-taloon kesäkuussa.

Merja Maukonen

Uutiset
27.6.2022 14.47

Lumimuutos vaalii luontoa ja perinteisiä elinkeinoja

Tie­tä­väi­sen kou­lun B-ta­loon on suun­nit­teil­la mo­ni­puo­lis­ta käyt­töä. Ra­ken­nuk­sen os­ta­nut Osuus­kun­ta Lu­mi­muu­tos on muut­ta­nut ti­loi­hin ke­sä­kuus­sa ja suun­nit­te­lee toi­min­taa ka­lan­ja­los­tuk­sen laa­jen­ta­mi­ses­ta elä­myk­sel­li­siin mat­kai­lu­pal­ve­lui­hin.

Otso Mäkelä nousi isoon rooliin Imatralla avausjakson loppuhetkillä. Hän löi 1-0-juoksun viimeisessä vuorossa kahden palon tilanteessa.

Otso Mäkelä nousi isoon rooliin Imatralla avausjakson loppuhetkillä. Hän löi 1-0-juoksun viimeisessä vuorossa kahden palon tilanteessa.

Niilo Hirvonen

Urheilu
27.6.2022 11.01

Kolmen pisteen voittoja lisää, kiitos!

Iloi­set kar­ja­lai­set kar­ke­lot jäi­vät nä­ke­mät­tä Ki­Pan ja IPV:n toi­ses­sa­kin yh­tee­no­tos­sa vii­me kes­ki­viik­ko­na Imat­ral­la. Pe­lin hen­ki tuli hy­vin esiin ot­te­lun jäl­keen pi­de­tys­sä leh­dis­tö­ti­lai­suu­des­sa. Niin par­hai­na pal­ki­tut pe­laa­jat kuin pe­lin­joh­ta­jat­kin oli­vat yh­tä miel­tä sii­tä, et­tä nih­keä on pa­ras ad­jek­tii­vi ku­vaa­maan pe­lin kul­kua.

Otso Mäkelä nousi isoon rooliin Imatralla avausjakson loppuhetkillä. Hän löi 1-0-juoksun viimeisessä vuorossa kahden palon tilanteessa.

Otso Mäkelä nousi isoon rooliin Imatralla avausjakson loppuhetkillä. Hän löi 1-0-juoksun viimeisessä vuorossa kahden palon tilanteessa.

Niilo Hirvonen

Urheilu
27.6.2022 11.01

Kolmen pisteen voittoja lisää, kiitos!

Iloi­set kar­ja­lai­set kar­ke­lot jäi­vät nä­ke­mät­tä Ki­Pan ja IPV:n toi­ses­sa­kin yh­tee­no­tos­sa vii­me kes­ki­viik­ko­na Imat­ral­la. Pe­lin hen­ki tuli hy­vin esiin ot­te­lun jäl­keen pi­de­tys­sä leh­dis­tö­ti­lai­suu­des­sa. Niin par­hai­na pal­ki­tut pe­laa­jat kuin pe­lin­joh­ta­jat­kin oli­vat yh­tä miel­tä sii­tä, et­tä nih­keä on pa­ras ad­jek­tii­vi ku­vaa­maan pe­lin kul­kua.

Ruusula Folk huipentaa kansanmusiikkileirin perjantaina. Arkistokuva vuodelta 2020: Riitta Hakulinen.

Ruusula Folk huipentaa kansanmusiikkileirin perjantaina. Arkistokuva vuodelta 2020: Riitta Hakulinen.

Riitta Hakulinen

Kulttuuri
27.6.2022 10.56

Ruusulafolkilla juhlavuosi - maakuntajohtaja vierailee päätöskonsertissa

Rääk­ky­läs­sä Kult­tuu­ri­ko­ti Vil­la Ruu­su­las­sa jo 15. ker­taa jär­jes­tet­tä­vä las­ten ja nuor­ten mu­siik­ki­lei­ri Ruu­su­la Fol­kis­sa soit­ta­mi­sen sa­loi­hin Pii­mä­lah­del­la pe­reh­tyy ku­lu­val­la vii­kol­la 21 eri-ikäis­tä soit­ta­jaa.

Ruusula Folk huipentaa kansanmusiikkileirin perjantaina. Arkistokuva vuodelta 2020: Riitta Hakulinen.

Ruusula Folk huipentaa kansanmusiikkileirin perjantaina. Arkistokuva vuodelta 2020: Riitta Hakulinen.

Riitta Hakulinen

Kulttuuri
27.6.2022 10.56

Ruusulafolkilla juhlavuosi - maakuntajohtaja vierailee päätöskonsertissa

Rääk­ky­läs­sä Kult­tuu­ri­ko­ti Vil­la Ruu­su­las­sa jo 15. ker­taa jär­jes­tet­tä­vä las­ten ja nuor­ten mu­siik­ki­lei­ri Ruu­su­la Fol­kis­sa soit­ta­mi­sen sa­loi­hin Pii­mä­lah­del­la pe­reh­tyy ku­lu­val­la vii­kol­la 21 eri-ikäis­tä soit­ta­jaa.

Pelastuslaitoksella piti juhannuksena kiirettä.

Pelastuslaitoksella piti juhannuksena kiirettä.

pelastuslaitos

Uutiset
27.6.2022 10.50

Pelastus­lai­toksella ja Poliisilla vilkas juhannus

Poh­jois-Kar­ja­lan Pe­las­tus­lai­tok­ses­ta ker­ro­taan, et­tä ju­han­nuk­sen ai­ka oli Poh­jois-Kar­ja­las­sa var­sin kii­rei­nen. Sun­nun­tai-il­taan men­nes­sä ker­tyi yh­teen­sä noin 550 teh­tä­vää. Eni­ten työn­sar­kaa en­si­hoi­dol­la oli ju­han­nu­saat­to­na. Vii­kon­lop­pu­na en­si­hoi­toa työl­lis­ti myös hel­le, joka on uu­vut­ta­nut apua tar­vit­se­via.

Pelastuslaitoksella piti juhannuksena kiirettä.

Pelastuslaitoksella piti juhannuksena kiirettä.

pelastuslaitos

Uutiset
27.6.2022 10.50

Pelastus­lai­toksella ja Poliisilla vilkas juhannus

Poh­jois-Kar­ja­lan Pe­las­tus­lai­tok­ses­ta ker­ro­taan, et­tä ju­han­nuk­sen ai­ka oli Poh­jois-Kar­ja­las­sa var­sin kii­rei­nen. Sun­nun­tai-il­taan men­nes­sä ker­tyi yh­teen­sä noin 550 teh­tä­vää. Eni­ten työn­sar­kaa en­si­hoi­dol­la oli ju­han­nu­saat­to­na. Vii­kon­lop­pu­na en­si­hoi­toa työl­lis­ti myös hel­le, joka on uu­vut­ta­nut apua tar­vit­se­via.

Tuhkimon henkilökunta (kuvassa) juhli hoitokodin 20-vuotismerkkipäivää yhdessä nykyisten ja aiempien asiakkaiden kanssa.

Tuhkimon henkilökunta (kuvassa) juhli hoitokodin 20-vuotismerkkipäivää yhdessä nykyisten ja aiempien asiakkaiden kanssa.

Hoitokoti Tuhkimon albumi

Uutiset
27.6.2022 10.14

Tuhkimossa on kuntoutettu päihderiippuvaisia naisia jo 20 vuotta

Toh­ma­jär­ve­läi­nen hoi­to­ko­ti Tuh­ki­mo juh­lii tänä vuon­na 20-vuo­tis­ta toi­min­taan­sa. Päih­de­on­gel­mai­sia nai­sia kun­tout­ta­va Tuh­ki­mo muut­ti Enos­ta Toh­ma­jär­vel­le 2011.

Tuhkimon henkilökunta (kuvassa) juhli hoitokodin 20-vuotismerkkipäivää yhdessä nykyisten ja aiempien asiakkaiden kanssa.

Tuhkimon henkilökunta (kuvassa) juhli hoitokodin 20-vuotismerkkipäivää yhdessä nykyisten ja aiempien asiakkaiden kanssa.

Hoitokoti Tuhkimon albumi

Uutiset
27.6.2022 10.14

Tuhkimossa on kuntoutettu päihderiippuvaisia naisia jo 20 vuotta

Toh­ma­jär­ve­läi­nen hoi­to­ko­ti Tuh­ki­mo juh­lii tänä vuon­na 20-vuo­tis­ta toi­min­taan­sa. Päih­de­on­gel­mai­sia nai­sia kun­tout­ta­va Tuh­ki­mo muut­ti Enos­ta Toh­ma­jär­vel­le 2011.

Keskussairaalan kirurgian poliklinikka muuttaa uusiin tiloihin tämän ja huomisen päivän aikana, jolloin poliklinikka on kiinni.

Keskussairaalan kirurgian poliklinikka muuttaa uusiin tiloihin tämän ja huomisen päivän aikana, jolloin poliklinikka on kiinni.

Mervi Venäläinen

Uutiset
27.6.2022 9.45

Kirurgian poliklinikka uusiin tiloihin

Ki­rur­gi­an po­lik­li­ni­kan vas­taa­not­to­toi­min­ta siir­tyy uu­siin ti­loi­hin Poh­jois-Kar­ja­lan kes­kus­sai­raa­las­sa kes­ki­viik­ko­na 29. ke­sä­kuu­ta. Uu­det ti­lat ovat A-ta­lon en­sim­mäi­ses­sä ker­rok­ses­sa. Jat­kos­sa po­lik­li­ni­kan asi­ak­kaat il­moit­tau­tu­vat pää­au­las­sa sai­raa­laan tul­les­sa il­moit­tau­tu­mi­sau­to­maa­tin kaut­ta.

Keskussairaalan kirurgian poliklinikka muuttaa uusiin tiloihin tämän ja huomisen päivän aikana, jolloin poliklinikka on kiinni.

Keskussairaalan kirurgian poliklinikka muuttaa uusiin tiloihin tämän ja huomisen päivän aikana, jolloin poliklinikka on kiinni.

Mervi Venäläinen

Uutiset
27.6.2022 9.45

Kirurgian poliklinikka uusiin tiloihin

Ki­rur­gi­an po­lik­li­ni­kan vas­taa­not­to­toi­min­ta siir­tyy uu­siin ti­loi­hin Poh­jois-Kar­ja­lan kes­kus­sai­raa­las­sa kes­ki­viik­ko­na 29. ke­sä­kuu­ta. Uu­det ti­lat ovat A-ta­lon en­sim­mäi­ses­sä ker­rok­ses­sa. Jat­kos­sa po­lik­li­ni­kan asi­ak­kaat il­moit­tau­tu­vat pää­au­las­sa sai­raa­laan tul­les­sa il­moit­tau­tu­mi­sau­to­maa­tin kaut­ta.

Risto Torni käyttää valokuvissaan valoa ja värejä taitavasti.

Risto Torni käyttää valokuvissaan valoa ja värejä taitavasti.

Merja Maukonen

Uutiset
27.6.2022 9.29

Luontokuvaamisessa ja kudonnassa tarvitaan värisilmää

Ki­teen kä­si­työ­kes­kus Käs­te­ko­ses­sa on kesä-hei­nä­kuun vaih­tees­sa näyt­teil­lä ole­vas­sa va­lo­ku­va­näyt­te­lys­sä voi tu­tus­tua Ris­to Tor­nin luon­to­ku­viin eri vuo­si­kym­me­nil­tä.

Risto Torni käyttää valokuvissaan valoa ja värejä taitavasti.

Risto Torni käyttää valokuvissaan valoa ja värejä taitavasti.

Merja Maukonen

Uutiset
27.6.2022 9.29

Luontokuvaamisessa ja kudonnassa tarvitaan värisilmää

Ki­teen kä­si­työ­kes­kus Käs­te­ko­ses­sa on kesä-hei­nä­kuun vaih­tees­sa näyt­teil­lä ole­vas­sa va­lo­ku­va­näyt­te­lys­sä voi tu­tus­tua Ris­to Tor­nin luon­to­ku­viin eri vuo­si­kym­me­nil­tä.

Jazzkitaristi ja säveltäjä Mathias Sandberg esiintyy kesäkuun lopussa Tohmajärvellä. Pressikuva: Ulla Nikula.

Jazzkitaristi ja säveltäjä Mathias Sandberg esiintyy kesäkuun lopussa Tohmajärvellä. Pressikuva: Ulla Nikula.

Ulla Nikula

Kulttuuri
27.6.2022 8.50

Jazzkitaristi Mathias Sandberg kiertueellaan Tohmajärvelle

Jaz­z­ki­ta­ris­ti ja sä­vel­tä­jä Mat­hi­as Sand­berg, "The Doc­tor", saa­puu ke­sä­kui­sel­la Suo­men kier­tu­eel­laan Toh­ma­jär­ven Si­vis­tys­kes­kus Ah­joon ke­sä­kuun vii­mei­se­nä tiis­tai­na. Sand­berg kuu­luu maam­me ak­tii­vi­sim­piin jaz­z­muu­si­koi­hin, jota on ku­vat­tu ame­rik­ka­lai­ses­sa Jaz­ziz Ma­ga­zi­ne -leh­des­sä yh­dek­si Suo­men par­hai­ten var­jel­luis­ta sa­lai­suuk­sis­ta.

Jazzkitaristi ja säveltäjä Mathias Sandberg esiintyy kesäkuun lopussa Tohmajärvellä. Pressikuva: Ulla Nikula.

Jazzkitaristi ja säveltäjä Mathias Sandberg esiintyy kesäkuun lopussa Tohmajärvellä. Pressikuva: Ulla Nikula.

Ulla Nikula

Kulttuuri
27.6.2022 8.50

Jazzkitaristi Mathias Sandberg kiertueellaan Tohmajärvelle

Jaz­z­ki­ta­ris­ti ja sä­vel­tä­jä Mat­hi­as Sand­berg, "The Doc­tor", saa­puu ke­sä­kui­sel­la Suo­men kier­tu­eel­laan Toh­ma­jär­ven Si­vis­tys­kes­kus Ah­joon ke­sä­kuun vii­mei­se­nä tiis­tai­na. Sand­berg kuu­luu maam­me ak­tii­vi­sim­piin jaz­z­muu­si­koi­hin, jota on ku­vat­tu ame­rik­ka­lai­ses­sa Jaz­ziz Ma­ga­zi­ne -leh­des­sä yh­dek­si Suo­men par­hai­ten var­jel­luis­ta sa­lai­suuk­sis­ta.

Pyhän Kolminaisuuden ja Pyhän Nektarios Eginalaisen kirkon ikonostaasi ja alttari.    Oikealla kirkonisäntä Markku Ylönen. Kuva: Kirjoittajan kokoelmat, Joensuu.

Pyhän Kolminaisuuden ja Pyhän Nektarios Eginalaisen kirkon ikonostaasi ja alttari. Oikealla kirkonisäntä Markku Ylönen. Kuva: Kirjoittajan kokoelmat, Joensuu.

Unto Martikainen

Kulttuuri
25.6.2022 10.10

Pyhän Kolminaisuuden ja Nektarios Eginalaisen kirkko Kiteellä

Jo­en­suun or­to­dok­si­sen seu­ra­kun­nan uu­sin py­häk­kö on Ki­teen kes­kus­tas­sa si­jait­se­va kirk­ko, joka val­mis­tui vuon­na 1998. Sen vih­ki py­hään käyt­töön­sä Suo­men or­to­dok­si­sen kir­kon pää­mies, ark­ki­piis­pa Jo­han­nes Hel­lun­tai­na 2000. By­sant­ti­lais­ta ark­ki­teh­tuu­ria edus­ta­van kir­kon on suun­ni­tel­lut ark­ki­teh­ti Sirk­ka Sort­ti. Kau­nis kirk­ko on omis­tet­tu py­hän Nek­ta­ri­os Egi­na­lai­sen muis­tol­le. Seu­raa­vas­sa luon­neh­di­taan ly­hy­es­ti Py­hän Nek­ta­ri­ok­sen elä­män­vai­hei­ta.

Pyhän Kolminaisuuden ja Pyhän Nektarios Eginalaisen kirkon ikonostaasi ja alttari.    Oikealla kirkonisäntä Markku Ylönen. Kuva: Kirjoittajan kokoelmat, Joensuu.

Pyhän Kolminaisuuden ja Pyhän Nektarios Eginalaisen kirkon ikonostaasi ja alttari. Oikealla kirkonisäntä Markku Ylönen. Kuva: Kirjoittajan kokoelmat, Joensuu.

Unto Martikainen

Kulttuuri
25.6.2022 10.10

Pyhän Kolminaisuuden ja Nektarios Eginalaisen kirkko Kiteellä

Jo­en­suun or­to­dok­si­sen seu­ra­kun­nan uu­sin py­häk­kö on Ki­teen kes­kus­tas­sa si­jait­se­va kirk­ko, joka val­mis­tui vuon­na 1998. Sen vih­ki py­hään käyt­töön­sä Suo­men or­to­dok­si­sen kir­kon pää­mies, ark­ki­piis­pa Jo­han­nes Hel­lun­tai­na 2000. By­sant­ti­lais­ta ark­ki­teh­tuu­ria edus­ta­van kir­kon on suun­ni­tel­lut ark­ki­teh­ti Sirk­ka Sort­ti. Kau­nis kirk­ko on omis­tet­tu py­hän Nek­ta­ri­os Egi­na­lai­sen muis­tol­le. Seu­raa­vas­sa luon­neh­di­taan ly­hy­es­ti Py­hän Nek­ta­ri­ok­sen elä­män­vai­hei­ta.

Hyvää juhannusta!

Hyvää juhannusta!

Päivi Lievonen

Uutiset
23.6.2022 15.08

Aurinkoista ja turvallista juhannusta lukijoillemme!

Toi­mi­tuk­sen väki siir­tyy ju­han­nuk­sen viet­toon ja pa­laa työn ää­reen jäl­leen maa­nan­tai­na 27. ke­sä­kuu­ta.

Hyvää juhannusta!

Hyvää juhannusta!

Päivi Lievonen

Uutiset
23.6.2022 15.08

Aurinkoista ja turvallista juhannusta lukijoillemme!

Toi­mi­tuk­sen väki siir­tyy ju­han­nuk­sen viet­toon ja pa­laa työn ää­reen jäl­leen maa­nan­tai­na 27. ke­sä­kuu­ta.

Ilkka Pirskasta (kuvasa keskellä) esitetään Siun soten strategiajohtajaksi. Arkistokuva.

Ilkka Pirskasta (kuvasa keskellä) esitetään Siun soten strategiajohtajaksi. Arkistokuva.

Kari sarkkinen

Uutiset
23.6.2022 15.05

Ilkka Pirskasta esitetään hyvinvointialueen strategiajohtajan virkaan

Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­een hen­ki­lös­tö­ja­os­to päät­tää ko­kouk­ses­saan 27. ke­sä­kuu­ta stra­te­gi­a­joh­ta­jan vi­ran pe­rus­ta­mi­ses­ta. Stra­te­gi­a­joh­ta­jan teh­tä­viin kuu­lui­si­vat hy­vin­voin­ti­a­lu­een ty­tä­ryh­ti­öi­den hal­li­tus­työ, edun­val­von­ta, neu­vot­te­lut ra­ja­pin­nois­ta kun­tien kans­sa sekä in­ves­toin­nit.

Ilkka Pirskasta (kuvasa keskellä) esitetään Siun soten strategiajohtajaksi. Arkistokuva.

Ilkka Pirskasta (kuvasa keskellä) esitetään Siun soten strategiajohtajaksi. Arkistokuva.

Kari sarkkinen

Uutiset
23.6.2022 15.05

Ilkka Pirskasta esitetään hyvinvointialueen strategiajohtajan virkaan

Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­een hen­ki­lös­tö­ja­os­to päät­tää ko­kouk­ses­saan 27. ke­sä­kuu­ta stra­te­gi­a­joh­ta­jan vi­ran pe­rus­ta­mi­ses­ta. Stra­te­gi­a­joh­ta­jan teh­tä­viin kuu­lui­si­vat hy­vin­voin­ti­a­lu­een ty­tä­ryh­ti­öi­den hal­li­tus­työ, edun­val­von­ta, neu­vot­te­lut ra­ja­pin­nois­ta kun­tien kans­sa sekä in­ves­toin­nit.

Uutiset
23.6.2022 14.55

Huijausviestejä liikkeellä

Po­lii­si ke­hot­taa huo­lel­li­suu­teen pank­ki­tie­to­jen ja sa­la­sa­no­jen kans­sa, sil­lä hui­jaus­vies­te­jä on pal­jon liik­keel­lä. Uh­rik­si jou­tu­mi­sen voi vält­tää ole­mal­la tark­ka pank­ki­tun­nus­ten kans­sa ja käyt­tä­mäl­lä nii­tä ai­no­as­taan pank­kien vi­ral­li­sil­la si­vuil­la ja so­vel­luk­sis­sa.

Uutiset
23.6.2022 14.55

Huijausviestejä liikkeellä

Po­lii­si ke­hot­taa huo­lel­li­suu­teen pank­ki­tie­to­jen ja sa­la­sa­no­jen kans­sa, sil­lä hui­jaus­vies­te­jä on pal­jon liik­keel­lä. Uh­rik­si jou­tu­mi­sen voi vält­tää ole­mal­la tark­ka pank­ki­tun­nus­ten kans­sa ja käyt­tä­mäl­lä nii­tä ai­no­as­taan pank­kien vi­ral­li­sil­la si­vuil­la ja so­vel­luk­sis­sa.

Veljekset Sami ja Pasi Kuronen kuvasivat ruokamatkailusarjaa Rääkkylässä toukokuun puolivälissä.

Veljekset Sami ja Pasi Kuronen kuvasivat ruokamatkailusarjaa Rääkkylässä toukokuun puolivälissä.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
23.6.2022 13.29

Sami Kurosen makumatka Pohjois-Karjalassa alkaa - Keski-Karjalan jakso esitetään viimeisenä

Ra­dio- ja te­le­vi­si­o­juon­ta­ja­na tun­ne­tun Sami Ku­ro­sen ma­ku­mat­ka Poh­jois-Kar­ja­las­sa-oh­jel­ma al­kaa en­si vii­kon kes­ki­viik­ko­na.

Veljekset Sami ja Pasi Kuronen kuvasivat ruokamatkailusarjaa Rääkkylässä toukokuun puolivälissä.

Veljekset Sami ja Pasi Kuronen kuvasivat ruokamatkailusarjaa Rääkkylässä toukokuun puolivälissä.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
23.6.2022 13.29

Sami Kurosen makumatka Pohjois-Karjalassa alkaa - Keski-Karjalan jakso esitetään viimeisenä

Ra­dio- ja te­le­vi­si­o­juon­ta­ja­na tun­ne­tun Sami Ku­ro­sen ma­ku­mat­ka Poh­jois-Kar­ja­las­sa-oh­jel­ma al­kaa en­si vii­kon kes­ki­viik­ko­na.

Isto Hiltunen esiintyi Koko kansan juhannusjuhlilla.

Isto Hiltunen esiintyi Koko kansan juhannusjuhlilla.

Merja Maukonen

Uutiset
23.6.2022 11.16

Koko kansan juhannusjuhlat Tohmajärven torilla

Toh­ma­jär­ven to­ril­la vie­tet­tiin kai­kil­le avoin­ta Koko kan­san ju­han­nus­juh­laa ju­han­nuk­sen al­la. Ju­han­nus­juh­lat jär­jes­tet­tiin tois­ta ker­taa.

Isto Hiltunen esiintyi Koko kansan juhannusjuhlilla.

Isto Hiltunen esiintyi Koko kansan juhannusjuhlilla.

Merja Maukonen

Uutiset
23.6.2022 11.16

Koko kansan juhannusjuhlat Tohmajärven torilla

Toh­ma­jär­ven to­ril­la vie­tet­tiin kai­kil­le avoin­ta Koko kan­san ju­han­nus­juh­laa ju­han­nuk­sen al­la. Ju­han­nus­juh­lat jär­jes­tet­tiin tois­ta ker­taa.

Sovintolassa laitettiin pöytä koreaksi kansainvälisiä vieraita varten. Kuva: Airi Turunen

Sovintolassa laitettiin pöytä koreaksi kansainvälisiä vieraita varten. Kuva: Airi Turunen

Airi Turunen

Kulttuuri
23.6.2022 10.45

Kansainvälinen raati kahvitteli Sovintolassa

Ke­sä­lah­den kult­tuu­ri­seu­ra ja So­vin­to­la-yh­dis­tys isän­nöi­vät So­vin­to­las­sa ku­lu­van vii­kon tiis­tai­na kan­sain­vä­lis­tä raa­tia.

Sovintolassa laitettiin pöytä koreaksi kansainvälisiä vieraita varten. Kuva: Airi Turunen

Sovintolassa laitettiin pöytä koreaksi kansainvälisiä vieraita varten. Kuva: Airi Turunen

Airi Turunen

Kulttuuri
23.6.2022 10.45

Kansainvälinen raati kahvitteli Sovintolassa

Ke­sä­lah­den kult­tuu­ri­seu­ra ja So­vin­to­la-yh­dis­tys isän­nöi­vät So­vin­to­las­sa ku­lu­van vii­kon tiis­tai­na kan­sain­vä­lis­tä raa­tia.

Olli Riikonen ja Reijo Romppanen ovat tenniskonkareita. Taustalla Paavo Sivonen opastaa peruskurssilaisia.

Olli Riikonen ja Reijo Romppanen ovat tenniskonkareita. Taustalla Paavo Sivonen opastaa peruskurssilaisia.

Merja Maukonen

Uutiset
23.6.2022 10.30

Tenniksen voi aloittaa minkä ikäisenä tahansa

Toh­ma­jär­ven Ten­nis­seu­ra ToTs juh­lii tänä vuon­na 50-vuo­tis­ta toi­min­taan­sa. Juh­la­vuo­den kun­ni­ak­si seu­ra jär­jes­tää vuo­den mit­taan usei­ta mak­sut­to­mia ja kai­kil­le avoi­mia ta­pah­tu­mia, ku­ten tou­ko­kui­sen la­jiin tu­tus­tu­mis­päi­vän ja ke­sä­kui­sen ten­nik­sen pe­rus­kurs­sin.

Olli Riikonen ja Reijo Romppanen ovat tenniskonkareita. Taustalla Paavo Sivonen opastaa peruskurssilaisia.

Olli Riikonen ja Reijo Romppanen ovat tenniskonkareita. Taustalla Paavo Sivonen opastaa peruskurssilaisia.

Merja Maukonen

Uutiset
23.6.2022 10.30

Tenniksen voi aloittaa minkä ikäisenä tahansa

Toh­ma­jär­ven Ten­nis­seu­ra ToTs juh­lii tänä vuon­na 50-vuo­tis­ta toi­min­taan­sa. Juh­la­vuo­den kun­ni­ak­si seu­ra jär­jes­tää vuo­den mit­taan usei­ta mak­sut­to­mia ja kai­kil­le avoi­mia ta­pah­tu­mia, ku­ten tou­ko­kui­sen la­jiin tu­tus­tu­mis­päi­vän ja ke­sä­kui­sen ten­nik­sen pe­rus­kurs­sin.

Kiteen kaupunginvaltuuston kevään viimeisessä kokouksessa käytiin läpi isoja kokonaisuuksia.

Kiteen kaupunginvaltuuston kevään viimeisessä kokouksessa käytiin läpi isoja kokonaisuuksia.

Aladar Bayer

Uutiset
23.6.2022 10.25

Edessä on muutosten vuosi

Ki­teen kau­pun­gin­val­tuus­to ko­koon­tui ke­vät­kau­den vii­mei­seen ko­kouk­seen­sa jät­ti­mäi­sen esi­tys­lis­tan ää­rel­le. Suu­rim­mis­ta ko­ko­nai­suuk­sis­ta kä­sit­te­lys­sä oli­vat mm. vuo­den 2021 ti­lin­pää­tös, ar­vi­oin­ti­ker­to­mus, hen­ki­lös­tö­ker­to­mus ja osa­vuo­si­ra­port­ti.

Kiteen kaupunginvaltuuston kevään viimeisessä kokouksessa käytiin läpi isoja kokonaisuuksia.

Kiteen kaupunginvaltuuston kevään viimeisessä kokouksessa käytiin läpi isoja kokonaisuuksia.

Aladar Bayer

Uutiset
23.6.2022 10.25

Edessä on muutosten vuosi

Ki­teen kau­pun­gin­val­tuus­to ko­koon­tui ke­vät­kau­den vii­mei­seen ko­kouk­seen­sa jät­ti­mäi­sen esi­tys­lis­tan ää­rel­le. Suu­rim­mis­ta ko­ko­nai­suuk­sis­ta kä­sit­te­lys­sä oli­vat mm. vuo­den 2021 ti­lin­pää­tös, ar­vi­oin­ti­ker­to­mus, hen­ki­lös­tö­ker­to­mus ja osa­vuo­si­ra­port­ti.

Sinilevä näkyy veden pinnalla vihertävinä tai kellertävinä hippusina, joista voi muodostua lauttoja. Arkistokuva.

Sinilevä näkyy veden pinnalla vihertävinä tai kellertävinä hippusina, joista voi muodostua lauttoja. Arkistokuva.

Koti-Karjalan arkisto

Uutiset
23.6.2022 9.33

Kiteellä havaittiin sinilevää - näin testaat, onko uimarannassa sinilevää

Poh­jois-Kar­ja­lan en­sim­mäi­set si­ni­le­vä­ha­vain­not täl­le ke­säl­le on teh­ty, vaik­ka vii­le­ät ja epä­va­kai­set säät ovat vä­hen­tä­neet si­ni­le­vä­ku­kin­to­jen esiin­ty­mi­sen ris­kiä maa­kun­nas­sa.

Sinilevä näkyy veden pinnalla vihertävinä tai kellertävinä hippusina, joista voi muodostua lauttoja. Arkistokuva.

Sinilevä näkyy veden pinnalla vihertävinä tai kellertävinä hippusina, joista voi muodostua lauttoja. Arkistokuva.

Koti-Karjalan arkisto

Uutiset
23.6.2022 9.33

Kiteellä havaittiin sinilevää - näin testaat, onko uimarannassa sinilevää

Poh­jois-Kar­ja­lan en­sim­mäi­set si­ni­le­vä­ha­vain­not täl­le ke­säl­le on teh­ty, vaik­ka vii­le­ät ja epä­va­kai­set säät ovat vä­hen­tä­neet si­ni­le­vä­ku­kin­to­jen esiin­ty­mi­sen ris­kiä maa­kun­nas­sa.

Poliisi valvoo juhannusliikennettä teillä ja vesillä. Arkistokuva.

Poliisi valvoo juhannusliikennettä teillä ja vesillä. Arkistokuva.

Uutiset
23.6.2022 8.30

Poliisi valvoo juhannus­lii­kennettä

Po­lii­sin ar­vi­on mu­kaan lii­ken­ne voi mo­nin­ker­tais­tua Itä-Suo­men pää­teil­lä tors­tai­na, ju­han­nuk­sen aa­to­naat­to­na. Po­lii­si ar­vi­oi lii­ken­teen ole­van vilk­kaim­mil­laan tors­tai­na puo­les­ta­päi­väs­tä il­taan ja pa­luu­lii­ken­teen huip­pu osuu to­den­nä­köi­ses­ti sun­nun­tai-il­ta­päi­vään.

Poliisi valvoo juhannusliikennettä teillä ja vesillä. Arkistokuva.

Poliisi valvoo juhannusliikennettä teillä ja vesillä. Arkistokuva.

Uutiset
23.6.2022 8.30

Poliisi valvoo juhannus­lii­kennettä

Po­lii­sin ar­vi­on mu­kaan lii­ken­ne voi mo­nin­ker­tais­tua Itä-Suo­men pää­teil­lä tors­tai­na, ju­han­nuk­sen aa­to­naat­to­na. Po­lii­si ar­vi­oi lii­ken­teen ole­van vilk­kaim­mil­laan tors­tai­na puo­les­ta­päi­väs­tä il­taan ja pa­luu­lii­ken­teen huip­pu osuu to­den­nä­köi­ses­ti sun­nun­tai-il­ta­päi­vään.

Keskussairaalan puskuriosasto 10A on suljettuna 24.6. - 3.7. välisen ajan. Elokuussa osaston toiminta siirtyy Siilaiselle.

Keskussairaalan puskuriosasto 10A on suljettuna 24.6. - 3.7. välisen ajan. Elokuussa osaston toiminta siirtyy Siilaiselle.

Mervi Venäläinen

Uutiset
23.6.2022 8.00

Puskuriosasto siirtyy Siilaiselle

Poh­jois-Kar­ja­lan kes­kus­sai­raa­lan pus­ku­ri­o­sas­to eli osas­to 10A toi­mii ke­sän ajan su­pis­te­tus­ti ja on ko­ko­naan sul­jet­tu­na 24.6.-3.7.2022 vä­li­sen ajan. Osas­ton toi­min­not siir­ty­vät elo­kuus­sa Sii­lai­sen akuut­ti­vuo­de­o­sas­tol­le.

Keskussairaalan puskuriosasto 10A on suljettuna 24.6. - 3.7. välisen ajan. Elokuussa osaston toiminta siirtyy Siilaiselle.

Keskussairaalan puskuriosasto 10A on suljettuna 24.6. - 3.7. välisen ajan. Elokuussa osaston toiminta siirtyy Siilaiselle.

Mervi Venäläinen

Uutiset
23.6.2022 8.00

Puskuriosasto siirtyy Siilaiselle

Poh­jois-Kar­ja­lan kes­kus­sai­raa­lan pus­ku­ri­o­sas­to eli osas­to 10A toi­mii ke­sän ajan su­pis­te­tus­ti ja on ko­ko­naan sul­jet­tu­na 24.6.-3.7.2022 vä­li­sen ajan. Osas­ton toi­min­not siir­ty­vät elo­kuus­sa Sii­lai­sen akuut­ti­vuo­de­o­sas­tol­le.

Onnea Ammattiopisto Samiedusta valmistuneille.

Onnea Ammattiopisto Samiedusta valmistuneille.

Roosa Sallinen

Uutiset
22.6.2022 15.25

Ammattiopisto Samiedusta kesäkuussa valmistuneet

Itä-Sa­von kou­lu­tus­kun­ta­yh­ty­män Am­mat­ti­o­pis­to Sa­mie­dus­ta val­mis­tui ke­sä­kuus­sa 2022 seu­raa­vat kes­ki­kar­ja­lai­set opis­ke­li­jat. On­nea kai­kil­le val­mis­tu­neil­le!

Onnea Ammattiopisto Samiedusta valmistuneille.

Onnea Ammattiopisto Samiedusta valmistuneille.

Roosa Sallinen

Uutiset
22.6.2022 15.25

Ammattiopisto Samiedusta kesäkuussa valmistuneet

Itä-Sa­von kou­lu­tus­kun­ta­yh­ty­män Am­mat­ti­o­pis­to Sa­mie­dus­ta val­mis­tui ke­sä­kuus­sa 2022 seu­raa­vat kes­ki­kar­ja­lai­set opis­ke­li­jat. On­nea kai­kil­le val­mis­tu­neil­le!

Lasten ja nuorten harrastustoiminta on yksi tukea saaneista toiminnoista. Kuvituskuva.

Lasten ja nuorten harrastustoiminta on yksi tukea saaneista toiminnoista. Kuvituskuva.

Aladár Bayer

Uutiset
22.6.2022 14.52

Aluehal­lin­to­vi­rastolta useita avustuksia Keski-Karjalaan

Alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to myön­si maa­kun­taan usei­ta avus­tuk­sia kun­tien lii­kun­ta­paik­ko­jen ra­ken­ta­mi­seen, työ­pa­ja­toi­min­taan ja har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­siin. Avus­tuk­sil­la tu­e­taan suo­ma­lais­ten mah­dol­li­suuk­sia liik­kua hel­pos­ti omas­sa lä­hiym­pä­ris­tös­sä.

Lasten ja nuorten harrastustoiminta on yksi tukea saaneista toiminnoista. Kuvituskuva.

Lasten ja nuorten harrastustoiminta on yksi tukea saaneista toiminnoista. Kuvituskuva.

Aladár Bayer

Uutiset
22.6.2022 14.52

Aluehal­lin­to­vi­rastolta useita avustuksia Keski-Karjalaan

Alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to myön­si maa­kun­taan usei­ta avus­tuk­sia kun­tien lii­kun­ta­paik­ko­jen ra­ken­ta­mi­seen, työ­pa­ja­toi­min­taan ja har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­siin. Avus­tuk­sil­la tu­e­taan suo­ma­lais­ten mah­dol­li­suuk­sia liik­kua hel­pos­ti omas­sa lä­hiym­pä­ris­tös­sä.

Pohjois-Karjalan Pelastuslaitos muistuttaa huolellisuudesta tulen käsittelyssä myös juhannuksena. Arkistokuva.

Pohjois-Karjalan Pelastuslaitos muistuttaa huolellisuudesta tulen käsittelyssä myös juhannuksena. Arkistokuva.

Uutiset
22.6.2022 14.50

Pelastuslaitos muistuttaa kokon polttajia tärkeistä turval­li­suus­te­ki­jöistä

Poh­jois-Kar­ja­las­sa haja-asu­tu­sa­lu­eil­la ju­han­nus­kok­koa tai muu­ta nuo­ti­o­ta voi polt­taa omal­la maal­la tai maa­no­mis­ta­jan lu­val­la, mi­kä­li met­sä­pa­lo­va­roi­tus ei ole voi­mas­sa.

Pohjois-Karjalan Pelastuslaitos muistuttaa huolellisuudesta tulen käsittelyssä myös juhannuksena. Arkistokuva.

Pohjois-Karjalan Pelastuslaitos muistuttaa huolellisuudesta tulen käsittelyssä myös juhannuksena. Arkistokuva.

Uutiset
22.6.2022 14.50

Pelastuslaitos muistuttaa kokon polttajia tärkeistä turval­li­suus­te­ki­jöistä

Poh­jois-Kar­ja­las­sa haja-asu­tu­sa­lu­eil­la ju­han­nus­kok­koa tai muu­ta nuo­ti­o­ta voi polt­taa omal­la maal­la tai maa­no­mis­ta­jan lu­val­la, mi­kä­li met­sä­pa­lo­va­roi­tus ei ole voi­mas­sa.

Viidennet koronarokotukset alkavat Siun sotessa viikolla 26.

Viidennet koronarokotukset alkavat Siun sotessa viikolla 26.

Mervi Venäläinen

Uutiset
22.6.2022 13.45

Viides rokotuskierros käynnistyy viikolla 26

THL suo­sit­te­lee voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­tei­sil­le yli 12-vuo­ti­ail­le vii­det­tä ko­ro­na­ro­ko­tus­ta. Vii­den­nen an­nok­sen voi ot­taa, kun edel­li­ses­tä ro­ko­tuk­ses­ta on ku­lu­nut vä­hin­tään nel­jä kuu­kaut­ta.

Viidennet koronarokotukset alkavat Siun sotessa viikolla 26.

Viidennet koronarokotukset alkavat Siun sotessa viikolla 26.

Mervi Venäläinen

Uutiset
22.6.2022 13.45

Viides rokotuskierros käynnistyy viikolla 26

THL suo­sit­te­lee voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­tei­sil­le yli 12-vuo­ti­ail­le vii­det­tä ko­ro­na­ro­ko­tus­ta. Vii­den­nen an­nok­sen voi ot­taa, kun edel­li­ses­tä ro­ko­tuk­ses­ta on ku­lu­nut vä­hin­tään nel­jä kuu­kaut­ta.

Myllyravintola Wanha Puhos avataan juhannuksena.

Myllyravintola Wanha Puhos avataan juhannuksena.

Päivi Lievonen

Uutiset
22.6.2022 13.00

Myllyravintola Wanha Puhos tarjoaa paikallisia herkkuja

Myl­ly­ra­vin­to­la Wan­ha Pu­hos avaa oven­sa ju­han­nu­saat­to­na. Ju­han­nus­kok­ko sy­ty­te­tään sää­va­rauk­sel­la.

Myllyravintola Wanha Puhos avataan juhannuksena.

Myllyravintola Wanha Puhos avataan juhannuksena.

Päivi Lievonen

Uutiset
22.6.2022 13.00

Myllyravintola Wanha Puhos tarjoaa paikallisia herkkuja

Myl­ly­ra­vin­to­la Wan­ha Pu­hos avaa oven­sa ju­han­nu­saat­to­na. Ju­han­nus­kok­ko sy­ty­te­tään sää­va­rauk­sel­la.

Siun sote ottaa käyttöön sosiaalityöntekijöiden sitouttamislisän helpottamaan rekrytointihaasteita.

Siun sote ottaa käyttöön sosiaalityöntekijöiden sitouttamislisän helpottamaan rekrytointihaasteita.

Mervi Venäläinen

Uutiset
22.6.2022 11.58

Siun sote pilotoi sosiaa­li­työn­te­ki­jöiden sitouttamislisää

Siun sote käyn­nis­tää si­tout­ta­mis­li­sän pi­lo­toin­nin las­ten­suo­je­lun avo­huol­lon ja si­jais­huol­lon sekä pal­ve­lu­tar­peen ar­vi­oin­nin yk­si­kön so­si­aa­li­työn­te­ki­jöil­le 1.7.2022 al­ka­en vuo­den 2023 lop­puun saak­ka. Si­tout­ta­mis­li­sää mak­se­taan edel­lä mai­ni­tuis­sa teh­tä­vis­sä jo työs­ken­te­le­vil­le so­si­aa­li­työn­te­ki­jöil­le sekä uu­sil­le so­si­aa­li­työn­te­ki­jöil­le. Si­tout­ta­mis­li­sän suu­ruus 1000 eu­roa ja se mak­se­taan ta­kau­tu­vas­ti puo­len vuo­den työs­sä­o­lo­a­jal­ta. En­sim­mäi­nen mak­su ta­pah­tuu ajan­jak­sol­ta 1.7-31.12.2022.

Siun sote ottaa käyttöön sosiaalityöntekijöiden sitouttamislisän helpottamaan rekrytointihaasteita.

Siun sote ottaa käyttöön sosiaalityöntekijöiden sitouttamislisän helpottamaan rekrytointihaasteita.

Mervi Venäläinen

Uutiset
22.6.2022 11.58

Siun sote pilotoi sosiaa­li­työn­te­ki­jöiden sitouttamislisää

Siun sote käyn­nis­tää si­tout­ta­mis­li­sän pi­lo­toin­nin las­ten­suo­je­lun avo­huol­lon ja si­jais­huol­lon sekä pal­ve­lu­tar­peen ar­vi­oin­nin yk­si­kön so­si­aa­li­työn­te­ki­jöil­le 1.7.2022 al­ka­en vuo­den 2023 lop­puun saak­ka. Si­tout­ta­mis­li­sää mak­se­taan edel­lä mai­ni­tuis­sa teh­tä­vis­sä jo työs­ken­te­le­vil­le so­si­aa­li­työn­te­ki­jöil­le sekä uu­sil­le so­si­aa­li­työn­te­ki­jöil­le. Si­tout­ta­mis­li­sän suu­ruus 1000 eu­roa ja se mak­se­taan ta­kau­tu­vas­ti puo­len vuo­den työs­sä­o­lo­a­jal­ta. En­sim­mäi­nen mak­su ta­pah­tuu ajan­jak­sol­ta 1.7-31.12.2022.

Lisää aiheesta

Kysely