JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
18.12.2020 11.34
Tietosuojarekisteri

Tietosuojaseloste

Kes­ki-Kar­ja­lan Pai­kal­lis­leh­ti Oy:n re­kis­te­ri- ja tie­to­suo­ja­se­los­te.

1. Re­kis­te­rin­pi­tä­jä

Kes­ki-Kar­ja­lan Pai­kal­lis­leh­ti Oy

Po­ken­tie 8

82500 KI­TEE

040 684 8411

ti­laa­ja­pal­ve­lu@ko­ti­kar­ja­la.fi

Y-tun­nus 0168852-1

2. Re­kis­te­ris­tä vas­taa­va yh­teys­hen­ki­lö

Mar­ko Tor­ni, toi­mi­tus­joh­ta­ja, 040 546 2057, mar­ko.tor­ni@ko­ti­kar­ja­la.fi

3. Re­kis­te­rin nimi

Kes­ki-Kar­ja­lan Pai­kal­lis­leh­ti Oy:n asi­ak­kuu­teen ja asi­al­li­seen yh­tey­teen pe­rus­tu­va re­kis­te­ri.

4. Oi­keus­pe­rus­te ja hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyn tar­koi­tus

EU:n ylei­sen tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen mu­kai­nen oi­keus­pe­rus­te hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyl­le on ti­laa­ja- ja il­moit­ta­ja-asi­a­kas­suh­de, sen hoi­ta­mi­nen, hal­lin­ta, yl­lä­pi­to ja ke­hit­tä­mi­nen. Koti-Kar­ja­la-leh­den ja­ke­lu, il­moi­tus­ten ja ti­laus­ten las­ku­tus ja pe­rin­tä.

Pal­ve­lui­den to­teut­ta­mi­nen ja asi­a­kas­ta­pah­tu­mien var­men­ta­mi­nen. Vies­tin­tä asi­ak­kail­le, ti­laus­ten uu­dis­ta­mi­nen ja mai­non­nan sekä mark­ki­noin­ti­toi­men­pi­tei­den koh­dis­ta­mi­nen ny­kyi­sil­le ja po­ten­ti­aa­li­sil­le asi­ak­kail­le. Lu­van­va­rai­nen suo­ra­mark­ki­noin­ti eri ka­na­vis­sa ja mark­ki­na­tut­ki­mus­ten suo­rit­ta­mi­nen. Tie­to­jen kä­sit­te­ly re­kis­te­röi­dyn an­ta­man suos­tu­muk­sen pe­rus­teel­la ja sen mu­kai­ses­ti. Tuo­te­ke­hi­tys ja lii­ke­toi­min­nan ke­hit­tä­mi­nen. Re­kis­te­rin­pi­tä­jäl­lä on oi­keus luo­vut­taa re­kis­te­ris­sä ole­via tie­to­ja pe­rus­tel­tu­ja käyt­tö­tar­koi­tuk­sia var­ten, ku­ten pu­he­lin­myyn­ti, mark­ki­na­tut­ki­muk­set sekä muut näi­hin rin­nas­tet­ta­vat tar­koi­tuk­set. Hen­ki­lö­tie­to­ja kä­si­tel­lään hen­ki­lö­tie­to­lain ja tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen no­jal­la sekä re­kis­te­röi­dyn suos­tu­muk­sel­la tai toi­mek­si­an­nos­ta tai asi­a­kas­suh­teen tai muun asi­al­li­sen yh­tey­den pe­rus­teel­la.

5. Re­kis­te­rin tie­to­si­säl­tö

Re­kis­te­riin tal­len­net­ta­via tie­to­ja ovat:

- Asi­ak­kaan yh­teys­tie­dot, nimi ja osoi­te. Asi­a­kas­nu­me­ro, pu­he­lin­nu­me­ro ja säh­kö­pos­ti­o­soi­te. Asi­ak­kaan il­moit­ta­mat mark­ki­noin­ti­kiel­lot. Asi­ak­kuu­teen liit­ty­vät säh­köi­sen vies­tin­nän tun­nis­ta­mis­tie­dot (ku­ten asi­a­kas­nu­me­ro ja käyt­tä­jä­tun­nuk­set, di­gi­ti­lauk­sen käyt­tä­jä­tun­nuk­sen sa­la­sa­na sa­lat­tu­na).

- Tie­dot ti­la­tuis­ta pal­ve­luis­ta ja nii­den muu­tok­sis­ta, las­ku­tus-, mak­su­ta­pa- ja pe­rin­tä­tie­dot, muut asi­a­kas­suh­tee­seen ja ti­lat­tuun pal­ve­luun liit­ty­vät tie­dot.

- Asi­ak­kuu­teen liit­ty­vä yh­tey­den­pi­to ja vies­tin­tä eri ka­na­vis­sa (esim. rek­la­maa­ti­ot ja muut pa­laut­teet sekä asi­a­kas­pal­ve­lun tal­len­teet).

- Muut asi­ak­kaan suos­tu­muk­sel­la ke­rä­tyt tie­dot.

- Hen­ki­lö­tie­dot säi­ly­te­tään niin kau­an kuin asi­ak­kuus on voi­mas­sa. Asi­ak­kuus päät­tyy 48 kuu­kau­den ku­lut­tua sii­tä, kun asi­ak­kaan ti­lauk­sen voi­mas­sa­o­lo päät­tyy tai asi­a­kas on mak­sa­nut avoi­met las­kun­sa.

6. Sään­nön­mu­kai­set tie­to­läh­teet

Re­kis­te­riin tal­len­net­ta­vat tie­dot saa­daan asi­ak­kaal­ta asi­a­kas­suh­teen syn­ty­es­sä ja sen ai­ka­na mm. www-lo­mak­keil­la lä­he­te­tyis­tä vies­teis­tä, säh­kö­pos­tit­se, pu­he­li­mit­se, so­si­aa­li­sen me­di­an pal­ve­lu­jen kaut­ta, so­pi­muk­sis­ta, asi­a­kas­ta­paa­mi­sis­ta ja muis­ta ti­lan­teis­ta, jois­sa asi­a­kas luo­vut­taa tie­to­jaan. Asi­a­kas­suh­de syn­tyy myös, kun kol­mas osa­puo­li ti­laa leh­den lah­jak­si.

Asi­ak­kaan nimi- ja osoi­te­tie­to­ja voi­daan päi­vit­tää Vä­es­tö­tie­to­jär­jes­tel­mäs­tä.

Suo­ra­mark­ki­noin­ti­kiel­to tal­len­ne­taan asi­ak­kaan il­moi­tuk­sen pe­rus­teel­la.

7. Tie­to­jen sään­nön­mu­kai­set luo­vu­tuk­set ja tie­to­jen siir­to EU:n tai ETA:n ul­ko­puo­lel­le

Tie­to­ja ei luo­vu­te­ta EU:n tai ETA-alu­een ul­ko­puo­lel­le.

8. Re­kis­te­rin suo­jauk­sen pe­ri­aat­teet

Re­kis­te­rin kä­sit­te­lys­sä nou­da­te­taan huo­lel­li­suut­ta ja tie­to­jär­jes­tel­mien avul­la kä­si­tel­tä­vät tie­dot suo­ja­taan asi­an­mu­kai­ses­ti sa­la­sa­noin. Pal­ve­li­mil­la säi­ly­tet­tä­vien tie­to­jen fyy­si­ses­tä ja di­gi­taa­li­ses­ta tie­to­tur­vas­ta huo­leh­di­taan asi­aan­kuu­lu­vas­ti. Re­kis­te­rin­pi­tä­jä huo­leh­tii sii­tä, et­tä tal­len­net­tu­ja tie­to­ja sekä pal­ve­li­mien käyt­tö­oi­keuk­sia ja muu­ta hen­ki­lö­tie­to­jen tur­val­li­suu­den kan­nal­ta kriit­ti­siä tie­to­ja kä­si­tel­lään luot­ta­muk­sel­li­ses­ti ja vain nii­den työn­te­ki­jöi­den toi­mes­ta, joi­den toi­men­ku­vaan se kuu­luu.

9. Tar­kas­tu­soi­keus ja oi­keus vaa­tia tie­don kor­jaa­mis­ta

Jo­kai­sel­la re­kis­te­ris­sä ole­val­la hen­ki­löl­lä on oi­keus tar­kis­taa re­kis­te­riin tal­len­ne­tut tie­ton­sa ja vaa­tia mah­dol­li­sen vir­heel­li­sen tie­don kor­jaa­mis­ta tai puut­teel­li­sen tie­don täy­den­tä­mis­tä. Mi­kä­li hen­ki­lö ha­lu­aa tar­kis­taa hä­nes­tä tal­len­ne­tut tie­dot tai vaa­tia nii­hin oi­kai­sua, pyyn­tö tu­lee toi­mit­taa kir­jal­li­ses­ti re­kis­te­rin­pi­tä­jäl­le. Re­kis­te­rin­pi­tä­jä voi pyy­tää tar­vit­ta­es­sa pyyn­nön esit­tä­jää to­dis­ta­maan hen­ki­löl­li­syy­ten­sä. Re­kis­te­rin­pi­tä­jä vas­taa asi­ak­kaal­le EU:n tie­to­suo­ja-ase­tuk­ses­sa sää­de­tys­sä ajas­sa (pää­sään­töi­ses­ti kuu­kau­den ku­lu­es­sa).

10. Muut hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyyn liit­ty­vät oi­keu­det

Re­kis­te­ris­sä ole­val­la hen­ki­löl­lä on oi­keus pyy­tää hän­tä kos­ke­vien hen­ki­lö­tie­to­jen pois­ta­mi­seen re­kis­te­ris­tä. Niin ikään re­kis­te­röi­dyil­lä on muut EU:n ylei­sen tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen mu­kai­set oi­keu­det ku­ten hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyn ra­joit­ta­mi­nen tie­tyis­sä ti­lan­teis­sa. Pyyn­nöt tu­lee toi­mit­taa kir­jal­li­ses­ti re­kis­te­rin­pi­tä­jäl­le. Re­kis­te­rin­pi­tä­jä voi pyy­tää tar­vit­ta­es­sa pyyn­nön esit­tä­jää to­dis­ta­maan hen­ki­löl­li­syy­ten­sä. Re­kis­te­rin­pi­tä­jä vas­taa asi­ak­kaal­le EU:n tie­to­suo­ja-ase­tuk­ses­sa sää­de­tys­sä ajas­sa (pää­sään­töi­ses­ti kuu­kau­den ku­lu­es­sa).

Lisää aiheesta

Kysely