JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
26.1.2022 9.34

PÄÄKIRJOITUS: Aluevaltuutetut, olette historiallisen tehtävän äärellä

Mis­sään vai­hees­sa so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon ra­ken­tei­den uu­dis­ta­mi­nen ei ole ol­lut help­poa. Sen osoit­taa sote-uu­dis­tus­ten 16 vuo­den his­to­ria. Help­poa näi­den ra­ken­tei­den uu­dis­ta­mi­nen ei tule ole­maan jat­kos­sa­kaan, mut­ta yk­si etap­pi on saa­vu­tet­tu. His­to­ri­al­li­set alu­e­vaa­lit on pi­det­ty ja alu­e­val­tuus­tot on va­lit­tu.

Mielipiteet
26.1.2022 9.34

PÄÄKIRJOITUS: Aluevaltuutetut, olette historiallisen tehtävän äärellä

Mis­sään vai­hees­sa so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon ra­ken­tei­den uu­dis­ta­mi­nen ei ole ol­lut help­poa. Sen osoit­taa sote-uu­dis­tus­ten 16 vuo­den his­to­ria. Help­poa näi­den ra­ken­tei­den uu­dis­ta­mi­nen ei tule ole­maan jat­kos­sa­kaan, mut­ta yk­si etap­pi on saa­vu­tet­tu. His­to­ri­al­li­set alu­e­vaa­lit on pi­det­ty ja alu­e­val­tuus­tot on va­lit­tu.

Mielipiteet
21.1.2022 10.38

MIELIPIDE: Rahasta

Sote-uu­dis­tuk­sen ta­voi­te on tur­va­ta yh­den­ver­tai­set ja laa­duk­kaat so­si­aa­li- ja ter­veys­huol­lon sekä pe­las­tus­toi­men pal­ve­lut. Täs­tä kaik­ki puo­lu­eet ja eh­dok­kaat ovat yh­tä miel­tä.

Mielipiteet
21.1.2022 10.38

MIELIPIDE: Rahasta

Sote-uu­dis­tuk­sen ta­voi­te on tur­va­ta yh­den­ver­tai­set ja laa­duk­kaat so­si­aa­li- ja ter­veys­huol­lon sekä pe­las­tus­toi­men pal­ve­lut. Täs­tä kaik­ki puo­lu­eet ja eh­dok­kaat ovat yh­tä miel­tä.

Mielipiteet
19.1.2022 16.08

MIELIPIDE: Äänestäminen on kansalais­vel­vol­lisuus, ei pakko mutta vahva suositus

Ää­nes­tä­mäl­lä säi­lyt­tää myös va­lit­te­le­mi­soi­keu­den muu­ten­kin kuin lää­kä­ris­sä käy­des­sä. Sit­ten taas jos jää nuk­ku­maan piit­kään sun­nun­tai­na on vaa­ras­sa syr­jäy­tyä alu­e­so­te­po­liit­ti­ses­ti ke­hi­tys­kup­pi­kun­tien ul­ko­ke­häl­le ja siel­tä edel­leen kes­ki­pa­ko­voi­mien an­si­os­ta ihan pi­hal­le. En mi­ten­kään ha­lua vä­hä­tel­lä unen tär­keyt­tä täs­sä ja po­lii­ti­kot ovat toi­saal­ta lu­van­neet et­tä kai­kis­ta pi­de­tään ja kan­ne­taan huol­ta, eten­kin nuk­ku­vis­ta. Ter­vei­siä vaan Pa­vel­le, me tääl­lä vie­lä vä­hän ai­kaa kär­vis­tel­lään.

Mielipiteet
19.1.2022 16.08

MIELIPIDE: Äänestäminen on kansalais­vel­vol­lisuus, ei pakko mutta vahva suositus

Ää­nes­tä­mäl­lä säi­lyt­tää myös va­lit­te­le­mi­soi­keu­den muu­ten­kin kuin lää­kä­ris­sä käy­des­sä. Sit­ten taas jos jää nuk­ku­maan piit­kään sun­nun­tai­na on vaa­ras­sa syr­jäy­tyä alu­e­so­te­po­liit­ti­ses­ti ke­hi­tys­kup­pi­kun­tien ul­ko­ke­häl­le ja siel­tä edel­leen kes­ki­pa­ko­voi­mien an­si­os­ta ihan pi­hal­le. En mi­ten­kään ha­lua vä­hä­tel­lä unen tär­keyt­tä täs­sä ja po­lii­ti­kot ovat toi­saal­ta lu­van­neet et­tä kai­kis­ta pi­de­tään ja kan­ne­taan huol­ta, eten­kin nuk­ku­vis­ta. Ter­vei­siä vaan Pa­vel­le, me tääl­lä vie­lä vä­hän ai­kaa kär­vis­tel­lään.

Mielipiteet
19.1.2022 13.55

MIELIPIDE: Teiden kunnossapito kiukuttaa

Asum­me Poh­joi­sel­la ha­vu­met­sä­vyö­hyk­keel­lä, tääl­lä tu­lee lun­ta joka tal­vi joko lii­kaa tai lii­ka vä­hän, riip­puu har­ras­teis­ta.

Mielipiteet
19.1.2022 13.55

MIELIPIDE: Teiden kunnossapito kiukuttaa

Asum­me Poh­joi­sel­la ha­vu­met­sä­vyö­hyk­keel­lä, tääl­lä tu­lee lun­ta joka tal­vi joko lii­kaa tai lii­ka vä­hän, riip­puu har­ras­teis­ta.

Mielipiteet
17.1.2022 8.55

MIELIPIDE: Palveluin­teg­raa­tiossa on onnistuttava

Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la on hy­vät mah­dol­li­suu­det on­nis­tua sote-uu­dis­tuk­sen pää­ta­voit­tees­sa eli ta­sa­ver­tais­ten, laa­duk­kai­den ja kus­tan­nus­te­hok­kai­den so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen tur­vaa­mi­ses­sa asuk­kail­le. On­nis­tua sii­tä­kin huo­li­mat­ta, et­tä ra­hoi­tus on tar­pee­seen näh­den niuk­kaa, sote-pal­ve­lu­jen tar­ve kas­vaa ja hen­ki­lös­tön saa­ta­vuu­des­sa on haas­tei­ta.

Mielipiteet
17.1.2022 8.55

MIELIPIDE: Palveluin­teg­raa­tiossa on onnistuttava

Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la on hy­vät mah­dol­li­suu­det on­nis­tua sote-uu­dis­tuk­sen pää­ta­voit­tees­sa eli ta­sa­ver­tais­ten, laa­duk­kai­den ja kus­tan­nus­te­hok­kai­den so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen tur­vaa­mi­ses­sa asuk­kail­le. On­nis­tua sii­tä­kin huo­li­mat­ta, et­tä ra­hoi­tus on tar­pee­seen näh­den niuk­kaa, sote-pal­ve­lu­jen tar­ve kas­vaa ja hen­ki­lös­tön saa­ta­vuu­des­sa on haas­tei­ta.

Mielipiteet
14.1.2022 9.57

MIELIPIDE: Erityislasten tilanne vaatii nopeita toimenpiteitä

Suo­mes­sa on lä­hes 150 000 eri­tyis­tä tu­kea tar­vit­se­vaa las­ta. Tuen tar­ve voi joh­tua esi­mer­kik­si vam­mai­suu­des­ta, pit­kä­ai­kais­sai­rau­des­ta, neu­rop­sy­ki­at­ri­ses­ta häi­ri­ös­tä tai au­tis­min­kir­jon piir­teis­tä. Nämä lap­set tar­vit­se­vat ai­kui­sen hoi­vaa, huo­len­pi­toa ja tu­kea enem­män kuin ikä­to­ve­rin­sa ja tä­män vuok­si ar­ki on eri­tyis­lap­si­per­heis­sä hy­vin kuor­mit­ta­vaa. 

Mielipiteet
14.1.2022 9.57

MIELIPIDE: Erityislasten tilanne vaatii nopeita toimenpiteitä

Suo­mes­sa on lä­hes 150 000 eri­tyis­tä tu­kea tar­vit­se­vaa las­ta. Tuen tar­ve voi joh­tua esi­mer­kik­si vam­mai­suu­des­ta, pit­kä­ai­kais­sai­rau­des­ta, neu­rop­sy­ki­at­ri­ses­ta häi­ri­ös­tä tai au­tis­min­kir­jon piir­teis­tä. Nämä lap­set tar­vit­se­vat ai­kui­sen hoi­vaa, huo­len­pi­toa ja tu­kea enem­män kuin ikä­to­ve­rin­sa ja tä­män vuok­si ar­ki on eri­tyis­lap­si­per­heis­sä hy­vin kuor­mit­ta­vaa. 

Mielipiteet
13.1.2022 13.12

MIELIPIDE: Tohmajärven sankarihauta-alueiden puhdistaminen lumesta jouluna 2021

Toh­ma­jär­vel­lä on esiin­ty­nyt kri­tiik­kiä san­ka­ri­hau­ta-alu­ei­den ni­mi­laat­to­jen puh­dis­ta­mi­ses­ta jou­luk­si 2021.

Mielipiteet
13.1.2022 13.12

MIELIPIDE: Tohmajärven sankarihauta-alueiden puhdistaminen lumesta jouluna 2021

Toh­ma­jär­vel­lä on esiin­ty­nyt kri­tiik­kiä san­ka­ri­hau­ta-alu­ei­den ni­mi­laat­to­jen puh­dis­ta­mi­ses­ta jou­luk­si 2021.

Mielipiteet
13.1.2022 11.04

MIELIPIDE: Nyt valitaan hyvinvointialueen rakentajat

His­to­ri­al­li­nen so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon uu­dis­tus saa­tiin vii­me ke­sä­nä edus­kun­nan puo­les­ta maa­liin min­kä jäl­keen ym­pä­ri maa­ta käyn­nis­tyi laa­ja val­mis­te­lu­työ, joka hui­pen­tuu nyt tam­mi­kuun alu­e­vaa­lei­hin ja sen jäl­keen tam­mi­kuu­hun 2023, jol­loin sote-pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mis­vas­tuu siir­tyy kun­nil­ta aloit­ta­vil­le hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­le.

Mielipiteet
13.1.2022 11.04

MIELIPIDE: Nyt valitaan hyvinvointialueen rakentajat

His­to­ri­al­li­nen so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon uu­dis­tus saa­tiin vii­me ke­sä­nä edus­kun­nan puo­les­ta maa­liin min­kä jäl­keen ym­pä­ri maa­ta käyn­nis­tyi laa­ja val­mis­te­lu­työ, joka hui­pen­tuu nyt tam­mi­kuun alu­e­vaa­lei­hin ja sen jäl­keen tam­mi­kuu­hun 2023, jol­loin sote-pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mis­vas­tuu siir­tyy kun­nil­ta aloit­ta­vil­le hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­le.

Mielipiteet
12.1.2022 16.24

MIELIPIDE: Läheltä ja helposti myös kesäasukkaille

Edes näin alu­e­vaa­lien al­la em­me juu­ri­kaan tule aja­tel­leek­si, et­tä Siun so­ten pal­ve­lu­ver­kol­la on mer­ki­tys­tä myös muil­le kuin meil­le poh­jois­kar­ja­lai­sil­le.

Mielipiteet
12.1.2022 16.24

MIELIPIDE: Läheltä ja helposti myös kesäasukkaille

Edes näin alu­e­vaa­lien al­la em­me juu­ri­kaan tule aja­tel­leek­si, et­tä Siun so­ten pal­ve­lu­ver­kol­la on mer­ki­tys­tä myös muil­le kuin meil­le poh­jois­kar­ja­lai­sil­le.

Mielipiteet
12.1.2022 16.20

MIELIPIDE: Hyvinvointia luvassa puheissa, mutta miten se saadaan aikaan?

Leh­det ovat nyt alu­e­vaa­lien al­la mie­li­pi­de­kir­joi­tuk­sia Siun so­tes­ta pul­lol­laan. Vas­tuul­li­sia, po­si­tii­vi­ses­ti tu­le­vai­suu­teen kat­so­en ja jo­kai­sel­le hy­vin­voin­tia lu­va­ten. Kun nämä kaik­ki to­teu­te­taan, poh­jois­kar­ja­lais­ten hy­vin­voin­ti ko­he­nee to­del­la­kin mer­kit­tä­väs­ti.

Mielipiteet
12.1.2022 16.20

MIELIPIDE: Hyvinvointia luvassa puheissa, mutta miten se saadaan aikaan?

Leh­det ovat nyt alu­e­vaa­lien al­la mie­li­pi­de­kir­joi­tuk­sia Siun so­tes­ta pul­lol­laan. Vas­tuul­li­sia, po­si­tii­vi­ses­ti tu­le­vai­suu­teen kat­so­en ja jo­kai­sel­le hy­vin­voin­tia lu­va­ten. Kun nämä kaik­ki to­teu­te­taan, poh­jois­kar­ja­lais­ten hy­vin­voin­ti ko­he­nee to­del­la­kin mer­kit­tä­väs­ti.

Mielipiteet
12.1.2022 16.06

MIELIPIDE: Omaishoitajien tukeminen on välttämätöntä

Omais­hoi­ta­jat te­ke­vät ar­vo­kas­ta työ­tä hoi­ta­es­saan lä­heis­tään. Yk­si hoi­taa pit­kä­ai­kais­sai­ras­ta las­taan, toi­nen puo­li­so­aan ja joku muu van­hem­paan­sa. Van­hem­pi voi ol­la iä­käs, ja omais­hoi­ta­ja jo elä­kei­äs­sä tai työ­i­käi­nen va­ka­vas­ti sai­ras tai vam­mau­tu­nut, jon­ka omais­hoi­ta­ja on vas­ta täy­si-ikäi­syy­den saa­vut­ta­nut nuo­ri ai­kui­nen. Omais­hoi­ta­jien ti­lan­teet ovat eri­lai­sia, mut­ta kaik­ki he ovat lait­ta­neet it­sen­sä sy­dä­men­sä hoi­to­työ­hön. Omais­hoi­ta­jien tu­ke­mi­nen hei­dän vaa­ti­vas­sa ja ar­vok­kaas­sa työs­sään on vält­tä­mä­tön­tä.

Mielipiteet
12.1.2022 16.06

MIELIPIDE: Omaishoitajien tukeminen on välttämätöntä

Omais­hoi­ta­jat te­ke­vät ar­vo­kas­ta työ­tä hoi­ta­es­saan lä­heis­tään. Yk­si hoi­taa pit­kä­ai­kais­sai­ras­ta las­taan, toi­nen puo­li­so­aan ja joku muu van­hem­paan­sa. Van­hem­pi voi ol­la iä­käs, ja omais­hoi­ta­ja jo elä­kei­äs­sä tai työ­i­käi­nen va­ka­vas­ti sai­ras tai vam­mau­tu­nut, jon­ka omais­hoi­ta­ja on vas­ta täy­si-ikäi­syy­den saa­vut­ta­nut nuo­ri ai­kui­nen. Omais­hoi­ta­jien ti­lan­teet ovat eri­lai­sia, mut­ta kaik­ki he ovat lait­ta­neet it­sen­sä sy­dä­men­sä hoi­to­työ­hön. Omais­hoi­ta­jien tu­ke­mi­nen hei­dän vaa­ti­vas­sa ja ar­vok­kaas­sa työs­sään on vält­tä­mä­tön­tä.

Mielipiteet
12.1.2022 16.00

MIELIPIDE: Kuka minut hoitaa?

Moni ikäih­mi­nen tai vai­ke­as­ti sai­ras on syys­tä­kin huo­lis­saan, mis­sä vii­mei­set vuo­ten­sa ky­ke­nee elä­mään. Riit­tää­kö hoi­ta­jia ko­ti­pal­ve­lui­hin, pal­ve­lu­a­su­mi­seen ja hoi­to­ko­tei­hin, kun suu­ret ikä­luo­kat ovat 75+ ja mi­toi­tuk­set ki­ris­ty­vät?

Mielipiteet
12.1.2022 16.00

MIELIPIDE: Kuka minut hoitaa?

Moni ikäih­mi­nen tai vai­ke­as­ti sai­ras on syys­tä­kin huo­lis­saan, mis­sä vii­mei­set vuo­ten­sa ky­ke­nee elä­mään. Riit­tää­kö hoi­ta­jia ko­ti­pal­ve­lui­hin, pal­ve­lu­a­su­mi­seen ja hoi­to­ko­tei­hin, kun suu­ret ikä­luo­kat ovat 75+ ja mi­toi­tuk­set ki­ris­ty­vät?

Mielipiteet
12.1.2022 15.55

MIELIPIDE: Hävisi hattuni hihasta, hutsuko himoitsi hattuani?

Olin ham­mas­hoi­to­las­sa 29.12.21 klo 14. Tak­ki­ni ri­pus­tin vaa­te­nau­lak­koon ja työn­sin kau­la­hui­vi­ni ja mys­sy­ni ta­kin hi­haan.

Mielipiteet
12.1.2022 15.55

MIELIPIDE: Hävisi hattuni hihasta, hutsuko himoitsi hattuani?

Olin ham­mas­hoi­to­las­sa 29.12.21 klo 14. Tak­ki­ni ri­pus­tin vaa­te­nau­lak­koon ja työn­sin kau­la­hui­vi­ni ja mys­sy­ni ta­kin hi­haan.

Mielipiteet
12.1.2022 15.27

MIELIPIDE: Asiat tärkeys­jär­jes­tykseen

Sote-alu­e­vaa­lis­sa eh­dok­kaat lu­paa­vat yh­dek­sän hy­vää ja kym­me­nen kau­nis­ta. It­sen­sä myys­ken­te­ly ma­keim­mil­la lu­pauk­sil­la ja ko­meim­mil­la hy­myil­lä ei kuu­los­ta, näy­tä hy­väl­tä, vaik­ka saat­taa hou­ku­tel­la vil­pit­tö­miä tart­tu­maan tar­jouk­seen. On­ko lu­pauk­sil­la ka­tet­ta?

Mielipiteet
12.1.2022 15.27

MIELIPIDE: Asiat tärkeys­jär­jes­tykseen

Sote-alu­e­vaa­lis­sa eh­dok­kaat lu­paa­vat yh­dek­sän hy­vää ja kym­me­nen kau­nis­ta. It­sen­sä myys­ken­te­ly ma­keim­mil­la lu­pauk­sil­la ja ko­meim­mil­la hy­myil­lä ei kuu­los­ta, näy­tä hy­väl­tä, vaik­ka saat­taa hou­ku­tel­la vil­pit­tö­miä tart­tu­maan tar­jouk­seen. On­ko lu­pauk­sil­la ka­tet­ta?

Mielipiteet
11.1.2022 6.00

PÄÄKIRJOITUS: Aluevaltuustot päättävät arjen palveluista - äänestämällä vaikutat

Huo­men­na al­ka­va en­nak­ko­ää­nes­tys ai­heut­taa vaa­li­kan­sal­le pään­vai­vaa; tie­de­tään, et­tä hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den päät­tä­jiä täs­sä ol­laan nyt en­sim­mäis­tä ker­taa täl­lä ta­val­la va­lit­se­mas­sa, mut­ta mil­lai­sin kri­tee­rein? Val­tuu­tet­tu­jen kä­sis­sä on esi­mer­kik­si se, mi­ten mo­neen ter­veys­kes­kuk­seen hy­vin­voin­ti­a­lu­een ra­hat jat­kos­sa riit­tä­vät. Toki val­tuu­te­tut pe­reh­dy­te­tään, mut­ta iso­ja pää­tök­siä teh­dään niin sa­no­tus­ti maal­lik­koi­na.

Mielipiteet
11.1.2022 6.00

PÄÄKIRJOITUS: Aluevaltuustot päättävät arjen palveluista - äänestämällä vaikutat

Huo­men­na al­ka­va en­nak­ko­ää­nes­tys ai­heut­taa vaa­li­kan­sal­le pään­vai­vaa; tie­de­tään, et­tä hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den päät­tä­jiä täs­sä ol­laan nyt en­sim­mäis­tä ker­taa täl­lä ta­val­la va­lit­se­mas­sa, mut­ta mil­lai­sin kri­tee­rein? Val­tuu­tet­tu­jen kä­sis­sä on esi­mer­kik­si se, mi­ten mo­neen ter­veys­kes­kuk­seen hy­vin­voin­ti­a­lu­een ra­hat jat­kos­sa riit­tä­vät. Toki val­tuu­te­tut pe­reh­dy­te­tään, mut­ta iso­ja pää­tök­siä teh­dään niin sa­no­tus­ti maal­lik­koi­na.

Mielipiteet
10.1.2022 16.13

MIELIPIDE: Kannattaako aluevaaleihin osallistua ja millaisia ehdokkaita on lupa äänestää?

Jul­ki­ses­sa kes­kus­te­lus­sa on esi­tet­ty nä­ke­myk­siä, et­tei­vät alu­e­vaa­lit ole mer­kit­tä­vät vaa­lit. Ve­ron­mak­sa­jain Kes­kus­lii­ton mu­kaan vuon­na 2019 suo­ma­lais­ten ve­ro­tu­lois­ta 58,5 pro­sent­tia ku­lui so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­to­me­noi­hin. Alu­e­vaa­leil­la on suu­ri mer­ki­tys sii­hen, mi­ten ve­ro­va­ro­ja käy­te­tään.

Mielipiteet
10.1.2022 16.13

MIELIPIDE: Kannattaako aluevaaleihin osallistua ja millaisia ehdokkaita on lupa äänestää?

Jul­ki­ses­sa kes­kus­te­lus­sa on esi­tet­ty nä­ke­myk­siä, et­tei­vät alu­e­vaa­lit ole mer­kit­tä­vät vaa­lit. Ve­ron­mak­sa­jain Kes­kus­lii­ton mu­kaan vuon­na 2019 suo­ma­lais­ten ve­ro­tu­lois­ta 58,5 pro­sent­tia ku­lui so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­to­me­noi­hin. Alu­e­vaa­leil­la on suu­ri mer­ki­tys sii­hen, mi­ten ve­ro­va­ro­ja käy­te­tään.

Mielipiteet
10.1.2022 16.03

Alu­e­vaa­leis­sa 23.1.2022 va­li­taan 59 edus­ta­jaa Poh­jois-Kar­ja­lan alu­e­val­tuus­toon. Kes­ki-Kar­ja­lan seu­tu­kun­nan nä­kö­kul­mas­ta ei ole ai­van sa­man­te­ke­vää, ket­kä alu­e­val­tuus­toon pää­se­vät. Nyt vaa­lien al­la lä­hes kaik­ki eh­dok­kaat pu­hu­vat ja kir­joit­ta­vat lä­hi­pal­ve­lu­jen puo­les­ta, mut­ta vaa­lien jäl­keen nä­ke­my­se­rot saat­ta­vat nous­ta esiin.

Mielipiteet
10.1.2022 16.03

Alu­e­vaa­leis­sa 23.1.2022 va­li­taan 59 edus­ta­jaa Poh­jois-Kar­ja­lan alu­e­val­tuus­toon. Kes­ki-Kar­ja­lan seu­tu­kun­nan nä­kö­kul­mas­ta ei ole ai­van sa­man­te­ke­vää, ket­kä alu­e­val­tuus­toon pää­se­vät. Nyt vaa­lien al­la lä­hes kaik­ki eh­dok­kaat pu­hu­vat ja kir­joit­ta­vat lä­hi­pal­ve­lu­jen puo­les­ta, mut­ta vaa­lien jäl­keen nä­ke­my­se­rot saat­ta­vat nous­ta esiin.

Mielipiteet
10.1.2022 15.57

MIELIPIDE: Kuntakentän muutos

Iso osa kun­ta­lai­sia kos­ke­vis­ta asi­ois­ta siir­tyy alu­e­val­tuus­tol­le seu­raa­vien vaa­lien jäl­keen. Use­at kun­ta­lai­sia kos­ke­vat pää­tök­set teh­dään uu­des­sa hy­vin­voin­ti­a­lu­een hal­lin­nos­sa.

Mielipiteet
10.1.2022 15.57

MIELIPIDE: Kuntakentän muutos

Iso osa kun­ta­lai­sia kos­ke­vis­ta asi­ois­ta siir­tyy alu­e­val­tuus­tol­le seu­raa­vien vaa­lien jäl­keen. Use­at kun­ta­lai­sia kos­ke­vat pää­tök­set teh­dään uu­des­sa hy­vin­voin­ti­a­lu­een hal­lin­nos­sa.

Mielipiteet
10.1.2022 15.56

MIELIPIDE: Lasten ja nuorten mielen­ter­veys­palvelut

Jo en­nen ko­ro­naa las­ten ja nuor­ten mie­len­ter­vey­den haas­teet ovat kou­lu­ter­veys­ky­se­lyi­den mu­kaan li­sään­ty­neet. Eri­tyi­ses­ti 14-vuo­ti­ai­den tyt­tö­jen ah­dis­tu­nei­suus on suur­ta, lap­siin ja nuo­riin koh­dis­tuu ko­deis­sa hen­kis­tä vä­ki­val­taa ja lap­set myös nä­ke­vät van­hem­pien­sa vä­ki­val­tais­ta käy­tös­tä lii­an pal­jon. Yk­si­näi­syys on yleis­tä.

Mielipiteet
10.1.2022 15.56

MIELIPIDE: Lasten ja nuorten mielen­ter­veys­palvelut

Jo en­nen ko­ro­naa las­ten ja nuor­ten mie­len­ter­vey­den haas­teet ovat kou­lu­ter­veys­ky­se­lyi­den mu­kaan li­sään­ty­neet. Eri­tyi­ses­ti 14-vuo­ti­ai­den tyt­tö­jen ah­dis­tu­nei­suus on suur­ta, lap­siin ja nuo­riin koh­dis­tuu ko­deis­sa hen­kis­tä vä­ki­val­taa ja lap­set myös nä­ke­vät van­hem­pien­sa vä­ki­val­tais­ta käy­tös­tä lii­an pal­jon. Yk­si­näi­syys on yleis­tä.

Mielipiteet
10.1.2022 15.32

MIELIPIDE: Valmiina vaikeisiin valintoihin

Edes­säm­me on his­to­ri­al­li­sen suu­ri uu­dis­tus ja se kos­ket­taa mei­tä kaik­kia. Lä­hes jo­kai­sel­la on mie­li­pi­de mi­ten pal­ve­lui­ta sote-ken­täl­lä pi­tää pa­ran­taa ja mitä ai­na­kaan ei tule muut­taa. Siun so­ten yh­teis­päi­vys­tyk­ses­sä työs­ken­nel­les­sä­ni näen päi­vit­täin työs­sä­ni so­ten on­gel­ma­koh­tia. Uu­dis­tus ei tule het­ke­ä­kään lii­an ai­kai­sin. So­si­aa­li- ter­veys- ja pe­las­tu­sa­la kär­sii en­nen­nä­ke­mät­tö­mäs­tä työ­voi­ma­pu­las­ta. Jos em­me saa tätä rat­kais­tua, ei hoi­to­ta­kuul­la tai hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sel­la ole mi­tään mer­ki­tys­tä. So­si­aa­li- ter­veys- ja pe­las­tus­toi­men ko­neis­to on am­mat­ti­tai­toi­nen hen­ki­lö­kun­ta. Ko­ke­neen hen­ki­lö­kun­nan pi­to­voi­maa on pa­ran­net­ta­va työ­o­lo­suh­tei­ta kor­jaa­mal­la ja työ­ko­ke­mus­ta ar­vos­ta­mal­la. Olem­me asi­an­tun­ti­ja­or­ga­ni­saa­tio ja asi­an­tun­ti­juu­teen tu­lee an­taa mah­dol­li­suus, joh­don teh­tä­vä on an­taa reu­na­eh­to­ja joi­den si­säl­lä toi­min­taa ke­hi­te­tään, ei sa­nel­la toi­min­ta­mal­lien muu­tok­sia nor­sun­luu­tor­nis­ta. Alu­e­vaa­leis­sa va­lit­ta­va val­tuus­to päät­tää tu­le­vien alu­ei­den hal­lin­to­ra­ken­tees­ta, nyt on mah­dol­li­suus kor­ja­ta Siun so­ten va­lu­vi­at.

Mielipiteet
10.1.2022 15.32

MIELIPIDE: Valmiina vaikeisiin valintoihin

Edes­säm­me on his­to­ri­al­li­sen suu­ri uu­dis­tus ja se kos­ket­taa mei­tä kaik­kia. Lä­hes jo­kai­sel­la on mie­li­pi­de mi­ten pal­ve­lui­ta sote-ken­täl­lä pi­tää pa­ran­taa ja mitä ai­na­kaan ei tule muut­taa. Siun so­ten yh­teis­päi­vys­tyk­ses­sä työs­ken­nel­les­sä­ni näen päi­vit­täin työs­sä­ni so­ten on­gel­ma­koh­tia. Uu­dis­tus ei tule het­ke­ä­kään lii­an ai­kai­sin. So­si­aa­li- ter­veys- ja pe­las­tu­sa­la kär­sii en­nen­nä­ke­mät­tö­mäs­tä työ­voi­ma­pu­las­ta. Jos em­me saa tätä rat­kais­tua, ei hoi­to­ta­kuul­la tai hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sel­la ole mi­tään mer­ki­tys­tä. So­si­aa­li- ter­veys- ja pe­las­tus­toi­men ko­neis­to on am­mat­ti­tai­toi­nen hen­ki­lö­kun­ta. Ko­ke­neen hen­ki­lö­kun­nan pi­to­voi­maa on pa­ran­net­ta­va työ­o­lo­suh­tei­ta kor­jaa­mal­la ja työ­ko­ke­mus­ta ar­vos­ta­mal­la. Olem­me asi­an­tun­ti­ja­or­ga­ni­saa­tio ja asi­an­tun­ti­juu­teen tu­lee an­taa mah­dol­li­suus, joh­don teh­tä­vä on an­taa reu­na­eh­to­ja joi­den si­säl­lä toi­min­taa ke­hi­te­tään, ei sa­nel­la toi­min­ta­mal­lien muu­tok­sia nor­sun­luu­tor­nis­ta. Alu­e­vaa­leis­sa va­lit­ta­va val­tuus­to päät­tää tu­le­vien alu­ei­den hal­lin­to­ra­ken­tees­ta, nyt on mah­dol­li­suus kor­ja­ta Siun so­ten va­lu­vi­at.

Mielipiteet
10.1.2022 15.20

MIELIPIDE: Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen vaatii aktiivisia toimia

Jo­kai­sel­la lap­sel­la ja nuo­rel­la on oi­keus hy­vään lap­suu­teen ja nuo­ruu­teen. Las­ten ja nuor­ten hy­vin­voin­nin edis­tä­mi­nen ja tur­vaa­mi­nen kuu­lu­vat yh­teis­kun­nan tär­keim­piin teh­tä­viin. Lap­suu­den ja nuo­ruu­den olo­suh­teet luo­vat poh­jan koko elä­män hy­vin­voin­nil­le, ter­vey­del­le ja toi­min­ta­ky­vyl­le.

Mielipiteet
10.1.2022 15.20

MIELIPIDE: Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen vaatii aktiivisia toimia

Jo­kai­sel­la lap­sel­la ja nuo­rel­la on oi­keus hy­vään lap­suu­teen ja nuo­ruu­teen. Las­ten ja nuor­ten hy­vin­voin­nin edis­tä­mi­nen ja tur­vaa­mi­nen kuu­lu­vat yh­teis­kun­nan tär­keim­piin teh­tä­viin. Lap­suu­den ja nuo­ruu­den olo­suh­teet luo­vat poh­jan koko elä­män hy­vin­voin­nil­le, ter­vey­del­le ja toi­min­ta­ky­vyl­le.

Mielipiteet
7.1.2022 15.33

MIELIPIDE: Haasteena kattavat SOTE-palvelut

Alun pe­rin uu­des­sa sote-rat­kai­sus­sa ta­voit­teek­si ase­tet­tiin laa­duk­kait­ten, ta­sa­ver­tais­ten ja kus­tan­nus­te­hok­kai­den pal­ve­lu­jen tuot­ta­mi­nen hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­la.

Mielipiteet
7.1.2022 15.33

MIELIPIDE: Haasteena kattavat SOTE-palvelut

Alun pe­rin uu­des­sa sote-rat­kai­sus­sa ta­voit­teek­si ase­tet­tiin laa­duk­kait­ten, ta­sa­ver­tais­ten ja kus­tan­nus­te­hok­kai­den pal­ve­lu­jen tuot­ta­mi­nen hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­la.

Mielipiteet
7.1.2022 10.29

MIELIPIDE: Lasten puolella

Alu­e­vaa­leis­sa on kyse jo­kai­sen mei­dän tur­val­li­suu­des­tam­me ja ter­vey­des­täm­me. Sa­mal­la pää­te­tään kui­ten­kin las­ten hy­vin­voin­nis­ta ja si­ten koko yh­teis­kun­nan tu­le­vai­suu­des­ta. Lap­sen oi­keuk­sien ja hy­vin­voin­nin puo­les­ta­pu­hu­ja­na olen huo­les­tu­nut, et­tä kes­kus­te­lu lap­sis­ta, nuo­ris­ta ja per­heis­tä on jää­nyt var­sin vä­häi­sek­si mui­den tär­kei­den asi­oi­den rin­nal­la. Kun pu­het­ta on ylei­sel­lä ta­sol­la vä­hän, jää eri­tyi­ses­ti vä­hem­mis­töi­hin kuu­lu­vien las­ten asi­at huo­mi­ot­ta. Myö­hem­min sa­mat ää­nek­kääm­min aje­tut asi­at me­ne­vät mah­dol­li­ses­ti ohi myös las­ten asi­oi­den pää­tök­sis­sä. Kuin­ka las­ten ja nuor­ten käy?

Mielipiteet
7.1.2022 10.29

MIELIPIDE: Lasten puolella

Alu­e­vaa­leis­sa on kyse jo­kai­sen mei­dän tur­val­li­suu­des­tam­me ja ter­vey­des­täm­me. Sa­mal­la pää­te­tään kui­ten­kin las­ten hy­vin­voin­nis­ta ja si­ten koko yh­teis­kun­nan tu­le­vai­suu­des­ta. Lap­sen oi­keuk­sien ja hy­vin­voin­nin puo­les­ta­pu­hu­ja­na olen huo­les­tu­nut, et­tä kes­kus­te­lu lap­sis­ta, nuo­ris­ta ja per­heis­tä on jää­nyt var­sin vä­häi­sek­si mui­den tär­kei­den asi­oi­den rin­nal­la. Kun pu­het­ta on ylei­sel­lä ta­sol­la vä­hän, jää eri­tyi­ses­ti vä­hem­mis­töi­hin kuu­lu­vien las­ten asi­at huo­mi­ot­ta. Myö­hem­min sa­mat ää­nek­kääm­min aje­tut asi­at me­ne­vät mah­dol­li­ses­ti ohi myös las­ten asi­oi­den pää­tök­sis­sä. Kuin­ka las­ten ja nuor­ten käy?

Mielipiteet
7.1.2022 10.13

MIELIPIDE: Lasten ja nuorten hyvinvointia on tuettava

Olen työs­ken­nel­lyt luo­ka­no­pet­ta­ja­na ja eri­tyi­so­pet­ta­ja­na pa­rin­kym­me­nen vuo­den ajan. Näi­den vuo­sien ai­ka­na olen saa­nut kul­kea mo­nien las­ten ja nuor­ten rin­nal­la. Suu­ri osa lap­sis­ta ja nuo­ris­ta voi hy­vin, ei­kä mi­tään eri­tyis­tä huol­ta tule kos­kaan il­mi. Ai­na on kui­ten­kin nii­tä lap­sia ja nuo­ria, jot­ka tar­vit­se­vat enem­män tu­kea jos­sa­kin vai­hees­sa kas­vu­aan. Jos­kus op­pi­mi­nen voi ol­la haas­ta­vaa, kes­kit­ty­mi­nen tuot­taa han­ka­luuk­sia tai mie­li on maas­sa. Huo­lien ha­vait­se­mi­nen vaa­tii läs­nä­o­loa ja herk­kyyt­tä huo­ma­ta haas­teet. Tuki ja apu oi­ke­al­la het­kel­lä voi ol­la rat­kai­se­va elä­mä­po­lun suun­nal­le.

Mielipiteet
7.1.2022 10.13

MIELIPIDE: Lasten ja nuorten hyvinvointia on tuettava

Olen työs­ken­nel­lyt luo­ka­no­pet­ta­ja­na ja eri­tyi­so­pet­ta­ja­na pa­rin­kym­me­nen vuo­den ajan. Näi­den vuo­sien ai­ka­na olen saa­nut kul­kea mo­nien las­ten ja nuor­ten rin­nal­la. Suu­ri osa lap­sis­ta ja nuo­ris­ta voi hy­vin, ei­kä mi­tään eri­tyis­tä huol­ta tule kos­kaan il­mi. Ai­na on kui­ten­kin nii­tä lap­sia ja nuo­ria, jot­ka tar­vit­se­vat enem­män tu­kea jos­sa­kin vai­hees­sa kas­vu­aan. Jos­kus op­pi­mi­nen voi ol­la haas­ta­vaa, kes­kit­ty­mi­nen tuot­taa han­ka­luuk­sia tai mie­li on maas­sa. Huo­lien ha­vait­se­mi­nen vaa­tii läs­nä­o­loa ja herk­kyyt­tä huo­ma­ta haas­teet. Tuki ja apu oi­ke­al­la het­kel­lä voi ol­la rat­kai­se­va elä­mä­po­lun suun­nal­le.

Mielipiteet
7.1.2022 10.05

MIELIPIDE: ”Tiedän paikan armahan, rauhallisen, ihanan, joss on olo onnekas, elo tyyni suojakas…”

Heil­lä on jo­tain niin ar­vo­kas­ta, joka mo­nel­ta ny­kyih­mi­sel­tä puut­tuu; rak­kaus ko­ti­seu­tuun, tut­tuun tur­val­li­seen ym­pä­ris­töön. Sii­hen ym­pä­ris­töön, jon­ka pi­ha­po­luil­la kä­vel­les­sä muis­taa nuo­ruu­den, rak­kau­den, elä­män… Hei­dän sy­dä­men­sä syk­kii maa­seu­dun rau­hal­le, vuo­de­nai­ko­jen vaih­te­lul­le, kai­kel­le tu­tul­le ja tur­val­li­sel­le.

Mielipiteet
7.1.2022 10.05

MIELIPIDE: ”Tiedän paikan armahan, rauhallisen, ihanan, joss on olo onnekas, elo tyyni suojakas…”

Heil­lä on jo­tain niin ar­vo­kas­ta, joka mo­nel­ta ny­kyih­mi­sel­tä puut­tuu; rak­kaus ko­ti­seu­tuun, tut­tuun tur­val­li­seen ym­pä­ris­töön. Sii­hen ym­pä­ris­töön, jon­ka pi­ha­po­luil­la kä­vel­les­sä muis­taa nuo­ruu­den, rak­kau­den, elä­män… Hei­dän sy­dä­men­sä syk­kii maa­seu­dun rau­hal­le, vuo­de­nai­ko­jen vaih­te­lul­le, kai­kel­le tu­tul­le ja tur­val­li­sel­le.

Mielipiteet
7.1.2022 9.51

MIELIPIDE: Aluevaalit, mistä on kyse, miksi on tärkeää äänestää?

Suo­meen pe­rus­te­taan 1.1.2023 alus­ta 22 hy­vin­voin­ti­a­lu­et­ta, joil­le siir­re­tään koko maan so­si­aa­li-, ter­veys- ja pe­las­tus­toi­men pal­ve­lut Hel­sin­kiä lu­kuun ot­ta­mat­ta. Poh­jois-Kar­ja­la on yk­si näis­tä alu­eis­ta.

Mielipiteet
7.1.2022 9.51

MIELIPIDE: Aluevaalit, mistä on kyse, miksi on tärkeää äänestää?

Suo­meen pe­rus­te­taan 1.1.2023 alus­ta 22 hy­vin­voin­ti­a­lu­et­ta, joil­le siir­re­tään koko maan so­si­aa­li-, ter­veys- ja pe­las­tus­toi­men pal­ve­lut Hel­sin­kiä lu­kuun ot­ta­mat­ta. Poh­jois-Kar­ja­la on yk­si näis­tä alu­eis­ta.

Mielipiteet
7.1.2022 8.41

MIELIPIDE: Siun soten organisaation valuvika on korjattava

Hoi­ta­es­sa­ni päi­vit­täin eri­kois­sai­raan­hoi­toon jo­not­ta­via po­ti­lai­ta, en voi ym­mär­tää, mik­sei jous­ta­van hoi­to­ket­jun es­teek­si muo­dos­tu­nut­ta or­ga­ni­saa­ti­on va­lu­vi­kaa ole osat­tu kor­ja­ta.

Mielipiteet
7.1.2022 8.41

MIELIPIDE: Siun soten organisaation valuvika on korjattava

Hoi­ta­es­sa­ni päi­vit­täin eri­kois­sai­raan­hoi­toon jo­not­ta­via po­ti­lai­ta, en voi ym­mär­tää, mik­sei jous­ta­van hoi­to­ket­jun es­teek­si muo­dos­tu­nut­ta or­ga­ni­saa­ti­on va­lu­vi­kaa ole osat­tu kor­ja­ta.

Mielipiteet
5.1.2022 15.30

PÄÄKIRJOITUS: Äänestämään jo viikon kuluttua

Suo­men en­sim­mäi­set alu­e­vaa­lit al­ka­vat ol­la kä­sil­lä. En­nak­ko­ää­nes­tys al­kaa vii­kon ku­lut­tua ja var­si­nai­nen vaa­li­päi­vä on 23. tam­mi­kuu­ta. Vaa­leil­la va­lit­ta­vat alu­e­val­tuus­tot aloit­ta­vat toi­min­tan­sa 1. maa­lis­kuu­ta 2022. So­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon ja pe­las­tus­toi­men jär­jes­tä­mis­vas­tuu siir­tyy hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­le 1.1.2023.

Mielipiteet
5.1.2022 15.30

PÄÄKIRJOITUS: Äänestämään jo viikon kuluttua

Suo­men en­sim­mäi­set alu­e­vaa­lit al­ka­vat ol­la kä­sil­lä. En­nak­ko­ää­nes­tys al­kaa vii­kon ku­lut­tua ja var­si­nai­nen vaa­li­päi­vä on 23. tam­mi­kuu­ta. Vaa­leil­la va­lit­ta­vat alu­e­val­tuus­tot aloit­ta­vat toi­min­tan­sa 1. maa­lis­kuu­ta 2022. So­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon ja pe­las­tus­toi­men jär­jes­tä­mis­vas­tuu siir­tyy hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­le 1.1.2023.

Mielipiteet
5.1.2022 14.58

MIELIPIDE: Maatalousyrittäjiä turha kadehtia

Jot­ka ka­deh­dit­te maa- ja kar­ja­ta­lou­sy­rit­tä­jiä, hei­dän ase­maan­sa tänä päi­vä­nä, sil­lä hei­tä­kin on jou­kos­sam­me. Se on kaik­kea muu­ta kuin ka­deh­dit­ta­va am­mat­ti­kun­ta.

Mielipiteet
5.1.2022 14.58

MIELIPIDE: Maatalousyrittäjiä turha kadehtia

Jot­ka ka­deh­dit­te maa- ja kar­ja­ta­lou­sy­rit­tä­jiä, hei­dän ase­maan­sa tänä päi­vä­nä, sil­lä hei­tä­kin on jou­kos­sam­me. Se on kaik­kea muu­ta kuin ka­deh­dit­ta­va am­mat­ti­kun­ta.

Mielipiteet
4.1.2022 8.44

MUISTOKIRJOITUS: Muistoja mummosta

Kun olin pie­ni mum­mo piti mi­nus­ta huol­ta. Syöt­ti ja vaih­toi vaip­paa. Kat­soi pe­rään. Näis­tä ajois­ta it­sel­lä­ni ei ote muis­ti­ku­via, mut­ta niin mi­nul­le on ker­rot­tu.

Mielipiteet
4.1.2022 8.44

MUISTOKIRJOITUS: Muistoja mummosta

Kun olin pie­ni mum­mo piti mi­nus­ta huol­ta. Syöt­ti ja vaih­toi vaip­paa. Kat­soi pe­rään. Näis­tä ajois­ta it­sel­lä­ni ei ote muis­ti­ku­via, mut­ta niin mi­nul­le on ker­rot­tu.

Mielipiteet
4.1.2022 8.09

MIELIPIDE: Hoitavia käsiä tarvitaan!

Maa­kun­tam­me reu­na-alu­ei­den sote-pal­ve­luis­sa si­jais­pu­laa on ko­et­tu muu­ta­ma vuo­si. Va­ki­tui­set sote-alan työ­pai­kat uh­kaa­vat jo jää­dä täyt­ty­mät­tä. Työs­sä ole­va hen­ki­lös­tö ve­nyy ja vä­syy.

Mielipiteet
4.1.2022 8.09

MIELIPIDE: Hoitavia käsiä tarvitaan!

Maa­kun­tam­me reu­na-alu­ei­den sote-pal­ve­luis­sa si­jais­pu­laa on ko­et­tu muu­ta­ma vuo­si. Va­ki­tui­set sote-alan työ­pai­kat uh­kaa­vat jo jää­dä täyt­ty­mät­tä. Työs­sä ole­va hen­ki­lös­tö ve­nyy ja vä­syy.

Mielipiteet
4.1.2022 8.01

Hiljaa valmisteltu ”piilopuoluetuki” tuskin parantaa hyvinvointialueen palveluita

Nyt kun alu­e­vaa­lien kam­pan­jat ovat käyn­nis­ty­neet, niin olem­me is­tu­vi­na Siun so­ten hal­li­tuk­sen jä­se­ni­nä ha­vain­neet us­ko­mat­to­mia lu­pauk­sia, jois­sa li­sät­täi­si kus­tan­nuk­sia eri sek­to­reil­la. Meil­le jos ke­nel­le tuli erit­täin sel­väk­si, et­tä kun­tien an­ta­ma pot­ti 2022 jäi va­jaak­si, joka tu­lee ai­heut­ta­maan ikä­viä sääs­tö­e­si­tyk­siä, niin pal­ve­lui­den mää­rään, laa­tuun, hin­taan, kuin hen­ki­lös­tön ase­maan­kin.

Mielipiteet
4.1.2022 8.01

Hiljaa valmisteltu ”piilopuoluetuki” tuskin parantaa hyvinvointialueen palveluita

Nyt kun alu­e­vaa­lien kam­pan­jat ovat käyn­nis­ty­neet, niin olem­me is­tu­vi­na Siun so­ten hal­li­tuk­sen jä­se­ni­nä ha­vain­neet us­ko­mat­to­mia lu­pauk­sia, jois­sa li­sät­täi­si kus­tan­nuk­sia eri sek­to­reil­la. Meil­le jos ke­nel­le tuli erit­täin sel­väk­si, et­tä kun­tien an­ta­ma pot­ti 2022 jäi va­jaak­si, joka tu­lee ai­heut­ta­maan ikä­viä sääs­tö­e­si­tyk­siä, niin pal­ve­lui­den mää­rään, laa­tuun, hin­taan, kuin hen­ki­lös­tön ase­maan­kin.

Mielipiteet
4.1.2022 7.53

MIELIPIDE: Lapset, ikäihmiset vai muut?

Lap­set, ikäih­mi­set vai muut? Sii­nä­pä ky­sy­mys näin alu­e­vaa­lien al­la. Mo­nis­ta kom­men­teis­ta saa kä­si­tyk­sen, et­tä asi­at ovat toi­sil­leen vas­tak­kai­sia ja toi­sen­sa pois sul­ke­via.

Mielipiteet
4.1.2022 7.53

MIELIPIDE: Lapset, ikäihmiset vai muut?

Lap­set, ikäih­mi­set vai muut? Sii­nä­pä ky­sy­mys näin alu­e­vaa­lien al­la. Mo­nis­ta kom­men­teis­ta saa kä­si­tyk­sen, et­tä asi­at ovat toi­sil­leen vas­tak­kai­sia ja toi­sen­sa pois sul­ke­via.

Mielipiteet
4.1.2022 7.44

MIELIPIDE: Perustasoa on vahvistettava

Hy­vin­voin­ti­a­lu­een ta­voit­tei­ta ovat pe­rus- ja eri­kois­ta­son sekä so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen in­teg­raa­ti­ot ja laa­duk­kaat so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lut yh­den­ver­tai­ses­ti kai­kil­le.

Mielipiteet
4.1.2022 7.44

MIELIPIDE: Perustasoa on vahvistettava

Hy­vin­voin­ti­a­lu­een ta­voit­tei­ta ovat pe­rus- ja eri­kois­ta­son sekä so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen in­teg­raa­ti­ot ja laa­duk­kaat so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lut yh­den­ver­tai­ses­ti kai­kil­le.

Mielipiteet
3.1.2022 15.44

MIELIPIDE: Hirvivaroitus Tohmajärven metsänomistajille

Toh­ma­jär­ven kun­nan poh­joi­set, ja itäi­set osat ovat saa­neet osak­seen mel­koi­sen hir­vi-in­vaa­si­on. Tämä tuli il­mi ku­lu­neen hir­vi­jah­din, ja jah­din jäl­kei­sen lu­mi­jäl­ki­las­ken­nan an­si­os­ta. Oman met­säs­tys­seu­ra­ni, Värt­si­län riis­ta­mies­ten alu­eel­ta las­ket­tiin 42 hir­veä lu­mi­jäl­jis­tä, se on suu­rin luku vuo­si­kym­me­niin. Tämä tar­koit­taa Värt­si­län alu­eel­la noin 4,2 hir­ven ti­heyt­tä tu­hat­ta heh­taa­ria koh­ti. Ta­voi­te met­säs­tyk­sen jäl­keen on alu­eel­la noin 2,6-2,8 hir­veä. Ky­se­lin asi­as­ta hie­man laa­jem­mal­ta alu­eel­ta, ja il­me­ni et­tä tal­veh­ti­va kan­ta on kas­va­nut mer­kit­tä­väs­ti pa­ris­sa vuo­des­sa ol­len nyt koko hir­vi­ta­lous alu­eel­la noin 3,7 eläin­tä/1000 ha.

Mielipiteet
3.1.2022 15.44

MIELIPIDE: Hirvivaroitus Tohmajärven metsänomistajille

Toh­ma­jär­ven kun­nan poh­joi­set, ja itäi­set osat ovat saa­neet osak­seen mel­koi­sen hir­vi-in­vaa­si­on. Tämä tuli il­mi ku­lu­neen hir­vi­jah­din, ja jah­din jäl­kei­sen lu­mi­jäl­ki­las­ken­nan an­si­os­ta. Oman met­säs­tys­seu­ra­ni, Värt­si­län riis­ta­mies­ten alu­eel­ta las­ket­tiin 42 hir­veä lu­mi­jäl­jis­tä, se on suu­rin luku vuo­si­kym­me­niin. Tämä tar­koit­taa Värt­si­län alu­eel­la noin 4,2 hir­ven ti­heyt­tä tu­hat­ta heh­taa­ria koh­ti. Ta­voi­te met­säs­tyk­sen jäl­keen on alu­eel­la noin 2,6-2,8 hir­veä. Ky­se­lin asi­as­ta hie­man laa­jem­mal­ta alu­eel­ta, ja il­me­ni et­tä tal­veh­ti­va kan­ta on kas­va­nut mer­kit­tä­väs­ti pa­ris­sa vuo­des­sa ol­len nyt koko hir­vi­ta­lous alu­eel­la noin 3,7 eläin­tä/1000 ha.

Mielipiteet
3.1.2022 15.08

MIELIPIDE: Siun soten hallitus on tehnyt muutoksia

Siun so­ten uu­si hal­li­tus on työs­ken­nel­lyt nel­jä kuu­kaut­ta. Olen pu­heen­joh­ta­ja­na kier­tä­nyt Siun so­ten eri yk­si­köi­tä tu­tus­tu­ak­se­ni toi­mi­a­lu­ei­siin, ta­va­tak­se­ni hen­ki­lös­töä ja kuul­lak­se­ni ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta. Koh­taa­mi­set ovat ol­leet tär­kei­tä! Olen pääs­syt hy­vin pe­ril­le sii­tä, mi­hin tar­vi­taan muu­tos­ta. Hal­li­tuk­ses­sa olem­me ym­mär­tä­neet, et­tä Siun so­tes­sa on kak­si pe­rus­ta­van­laa­tuis­ta kor­jaus­ta vaa­ti­vaa on­gel­maa: luot­ta­muk­sen ja avoi­muu­den puu­te.

Mielipiteet
3.1.2022 15.08

MIELIPIDE: Siun soten hallitus on tehnyt muutoksia

Siun so­ten uu­si hal­li­tus on työs­ken­nel­lyt nel­jä kuu­kaut­ta. Olen pu­heen­joh­ta­ja­na kier­tä­nyt Siun so­ten eri yk­si­köi­tä tu­tus­tu­ak­se­ni toi­mi­a­lu­ei­siin, ta­va­tak­se­ni hen­ki­lös­töä ja kuul­lak­se­ni ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta. Koh­taa­mi­set ovat ol­leet tär­kei­tä! Olen pääs­syt hy­vin pe­ril­le sii­tä, mi­hin tar­vi­taan muu­tos­ta. Hal­li­tuk­ses­sa olem­me ym­mär­tä­neet, et­tä Siun so­tes­sa on kak­si pe­rus­ta­van­laa­tuis­ta kor­jaus­ta vaa­ti­vaa on­gel­maa: luot­ta­muk­sen ja avoi­muu­den puu­te.

Mielipiteet
3.1.2022 14.19

MIELIPIDE: Sairastelua ja politiikkaa

Sai­ras­te­lu on mo­nel­le meis­tä tu­tum­paa kuin po­li­tiik­ka. Nyt kui­ten­kin pyy­de­tään ää­nes­tä­mään puo­lu­ei­den eh­dok­kai­ta, jot­ta so­si­aa­li­toi­mi, ter­vey­den­huol­to ja pe­las­tu­sa­la voi­si­vat toi­mia hy­vin. Ter­vey­den li­säk­si myös tie­to­tek­niik­ka on kes­ki­ös­sä. Tie­don täy­tyy kul­kea, jot­ta am­mat­ti­lai­set voi­vat aut­taa.

Mielipiteet
3.1.2022 14.19

MIELIPIDE: Sairastelua ja politiikkaa

Sai­ras­te­lu on mo­nel­le meis­tä tu­tum­paa kuin po­li­tiik­ka. Nyt kui­ten­kin pyy­de­tään ää­nes­tä­mään puo­lu­ei­den eh­dok­kai­ta, jot­ta so­si­aa­li­toi­mi, ter­vey­den­huol­to ja pe­las­tu­sa­la voi­si­vat toi­mia hy­vin. Ter­vey­den li­säk­si myös tie­to­tek­niik­ka on kes­ki­ös­sä. Tie­don täy­tyy kul­kea, jot­ta am­mat­ti­lai­set voi­vat aut­taa.

Mielipiteet
3.1.2022 13.19

MIELIPIDE: Arvokas vanhuus on ihmisoikeus

Suo­mes­sa ikään­ty­vien ih­mis­ten mää­rä li­sään­tyy tu­le­vi­na vuo­si­na voi­mak­kaas­ti. Hoi­det­ta­via ja apua tar­vit­se­via on ai­na vaan vuo­si vuo­del­ta enem­män.

Mielipiteet
3.1.2022 13.19

MIELIPIDE: Arvokas vanhuus on ihmisoikeus

Suo­mes­sa ikään­ty­vien ih­mis­ten mää­rä li­sään­tyy tu­le­vi­na vuo­si­na voi­mak­kaas­ti. Hoi­det­ta­via ja apua tar­vit­se­via on ai­na vaan vuo­si vuo­del­ta enem­män.

Mielipiteet
3.1.2022 8.45

MIELIPIDE: Rokotteet omiin käsiin

Ko­ro­naa vas­taan on Suo­mes­sa jo kol­me ro­ko­tus­kier­ros­ta. Ro­kot­teen voi­maan us­ko­taan mel­ko van­kas­ti, ihan tie­teel­li­sin pe­rus­tein. Mo­net tau­dit on ro­kot­teel­la nu­jer­ret­tu. On­ko tämä ko­ro­naa ai­heut­ta­va vi­rus, jol­la­kin ta­paa eri­koi­nen, kun se ro­ko­tus­suo­jan­kin läpi tau­tia ai­heut­taa. Oli­si­ko koko tau­din sam­mut­ta­va ro­ko­te ol­lut jo val­mis­tet­ta­vis­sa? Sel­lai­si­a­kin nä­ke­myk­siä on jul­ki­suu­teen tuo­tu. En­kä nyt viit­taa mi­hin­kään sa­la­lii­to­hömp­pään.

Mielipiteet
3.1.2022 8.45

MIELIPIDE: Rokotteet omiin käsiin

Ko­ro­naa vas­taan on Suo­mes­sa jo kol­me ro­ko­tus­kier­ros­ta. Ro­kot­teen voi­maan us­ko­taan mel­ko van­kas­ti, ihan tie­teel­li­sin pe­rus­tein. Mo­net tau­dit on ro­kot­teel­la nu­jer­ret­tu. On­ko tämä ko­ro­naa ai­heut­ta­va vi­rus, jol­la­kin ta­paa eri­koi­nen, kun se ro­ko­tus­suo­jan­kin läpi tau­tia ai­heut­taa. Oli­si­ko koko tau­din sam­mut­ta­va ro­ko­te ol­lut jo val­mis­tet­ta­vis­sa? Sel­lai­si­a­kin nä­ke­myk­siä on jul­ki­suu­teen tuo­tu. En­kä nyt viit­taa mi­hin­kään sa­la­lii­to­hömp­pään.

Mielipiteet
3.1.2022 8.32

MIELIPIDE: Lapsivaikutukset on arvioitava hyvinvointialueen päätöksenteossa

Par­hail­laan ra­ken­ne­taan hy­vin­voin­ti­a­lu­een toi­min­ta­mal­le­ja ja -käy­tän­tö­jä. Tämä ra­ken­ta­mi­sen ai­ka on mer­kit­tä­vä, sil­lä nyt luo­daan ra­ken­teet ja toi­min­ta­ta­vat, jot­ka oh­jaa­vat hy­vin­voin­ti­a­lu­een pää­tök­sen­te­koa ja toi­min­taa pit­käk­si ai­kaa eteen­päin. Lap­si­vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­ti on tär­keä ot­taa osak­si hy­vin­voin­ti­a­lu­een toi­min­taa heti.

Mielipiteet
3.1.2022 8.32

MIELIPIDE: Lapsivaikutukset on arvioitava hyvinvointialueen päätöksenteossa

Par­hail­laan ra­ken­ne­taan hy­vin­voin­ti­a­lu­een toi­min­ta­mal­le­ja ja -käy­tän­tö­jä. Tämä ra­ken­ta­mi­sen ai­ka on mer­kit­tä­vä, sil­lä nyt luo­daan ra­ken­teet ja toi­min­ta­ta­vat, jot­ka oh­jaa­vat hy­vin­voin­ti­a­lu­een pää­tök­sen­te­koa ja toi­min­taa pit­käk­si ai­kaa eteen­päin. Lap­si­vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­ti on tär­keä ot­taa osak­si hy­vin­voin­ti­a­lu­een toi­min­taa heti.

Mielipiteet
3.1.2022 8.26

MIELIPIDE: Hyvinvointialueet - hallintoa vai hyvinvointia?

Suo­men hal­li­tuk­sen hal­li­tu­soh­jel­man mu­kai­nen sote- ja maa­kun­tau­u­dis­tus ete­nee. Tä­män kuun lo­pul­la pi­det­tä­vis­sä alu­e­vaa­leis­sa va­li­taan en­sim­mäi­set alu­e­val­tuus­tot. Säi­lyy­kö pe­las­tus­toi­men sekä so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den lä­hi­de­mok­ra­tia ym­pä­ri Poh­jois-Kar­ja­lan? Tuo­ko uu­dis­tus hal­lin­non si­jaan li­sää kä­si­pa­re­ja käy­tän­nön työ­hön?

Mielipiteet
3.1.2022 8.26

MIELIPIDE: Hyvinvointialueet - hallintoa vai hyvinvointia?

Suo­men hal­li­tuk­sen hal­li­tu­soh­jel­man mu­kai­nen sote- ja maa­kun­tau­u­dis­tus ete­nee. Tä­män kuun lo­pul­la pi­det­tä­vis­sä alu­e­vaa­leis­sa va­li­taan en­sim­mäi­set alu­e­val­tuus­tot. Säi­lyy­kö pe­las­tus­toi­men sekä so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den lä­hi­de­mok­ra­tia ym­pä­ri Poh­jois-Kar­ja­lan? Tuo­ko uu­dis­tus hal­lin­non si­jaan li­sää kä­si­pa­re­ja käy­tän­nön työ­hön?

Mielipiteet
2.1.2022 21.53

MIELIPIDE: Fakta homma

Lu­ki­jan po­ri­nat -pals­tal­la 12.11.2021 jul­kais­tu mie­li­pi­de­kir­joi­tus ”Ha­lu­taan­ko Ki­teen pää­väy­lä muut­taa kä­ve­ly­ku­jak­si?” si­säl­si sen ver­ran pal­jon asi­a­vir­hei­tä, et­tä nii­tä ei voi ol­la kor­jaa­mat­ta. Toi­vot­ta­vaa oli­si, et­tä var­sin­kin pää­tök­sen­te­koon osal­lis­tu­vil­la oli­si to­den­mu­kai­nen kuva asi­ois­ta.

Mielipiteet
2.1.2022 21.53

MIELIPIDE: Fakta homma

Lu­ki­jan po­ri­nat -pals­tal­la 12.11.2021 jul­kais­tu mie­li­pi­de­kir­joi­tus ”Ha­lu­taan­ko Ki­teen pää­väy­lä muut­taa kä­ve­ly­ku­jak­si?” si­säl­si sen ver­ran pal­jon asi­a­vir­hei­tä, et­tä nii­tä ei voi ol­la kor­jaa­mat­ta. Toi­vot­ta­vaa oli­si, et­tä var­sin­kin pää­tök­sen­te­koon osal­lis­tu­vil­la oli­si to­den­mu­kai­nen kuva asi­ois­ta.

Mielipiteet
30.12.2021 8.04

MIELIPIDE: Työterveyshuollon rooli korostuu henkilöstöpulan kasvaessa

Pal­kan­saa­jis­ta suu­rin osa kuu­luu työ­ter­veys­huol­lon pal­ve­lu­jen pii­riin. Pää­a­si­as­sa pal­ve­lut ovat en­nal­ta­eh­käi­se­viä, ei­kä si­säl­lä sai­rau­den­hoi­toa. Työ­voi­ma­pu­las­ta kär­si­tään jo var­sin mo­nil­la aloil­la. Lii­an usein työs­sä käy­vät ih­mi­set jo­not­ta­vat sa­mois­sa jo­nois­sa hoi­toon pää­syä kuin muut­kin. Tämä voi tar­koit­taa pit­kiä pois­sa­o­lo­ja työs­tä, si­jais­ten et­sin­tää ja palk­kaus­ta, sa­maan ai­kaan kun va­ki­tui­nen työn­te­ki­jä odot­taa hoi­toa.

Mielipiteet
30.12.2021 8.04

MIELIPIDE: Työterveyshuollon rooli korostuu henkilöstöpulan kasvaessa

Pal­kan­saa­jis­ta suu­rin osa kuu­luu työ­ter­veys­huol­lon pal­ve­lu­jen pii­riin. Pää­a­si­as­sa pal­ve­lut ovat en­nal­ta­eh­käi­se­viä, ei­kä si­säl­lä sai­rau­den­hoi­toa. Työ­voi­ma­pu­las­ta kär­si­tään jo var­sin mo­nil­la aloil­la. Lii­an usein työs­sä käy­vät ih­mi­set jo­not­ta­vat sa­mois­sa jo­nois­sa hoi­toon pää­syä kuin muut­kin. Tämä voi tar­koit­taa pit­kiä pois­sa­o­lo­ja työs­tä, si­jais­ten et­sin­tää ja palk­kaus­ta, sa­maan ai­kaan kun va­ki­tui­nen työn­te­ki­jä odot­taa hoi­toa.

Mielipiteet
28.12.2021 12.57

MIELIPIDE: Pelastuslaitoksen toiminta turvattava

En­si­hoi­don, pe­las­tus­toi­men sekä sitä tu­ke­van so­pi­mus­pa­lo­kun­nan re­surs­seis­ta sekä ra­hoi­tuk­ses­ta on huo­leh­dit­ta­va. Riit­tä­väl­lä ra­hoi­tuk­sel­la tur­va­taan osaa­va hen­ki­lös­tö, ka­lus­to sekä ny­kyi­set pe­las­tu­sa­se­mat maa­kun­nas­sam­me.

Mielipiteet
28.12.2021 12.57

MIELIPIDE: Pelastuslaitoksen toiminta turvattava

En­si­hoi­don, pe­las­tus­toi­men sekä sitä tu­ke­van so­pi­mus­pa­lo­kun­nan re­surs­seis­ta sekä ra­hoi­tuk­ses­ta on huo­leh­dit­ta­va. Riit­tä­väl­lä ra­hoi­tuk­sel­la tur­va­taan osaa­va hen­ki­lös­tö, ka­lus­to sekä ny­kyi­set pe­las­tu­sa­se­mat maa­kun­nas­sam­me.

Mielipiteet
27.12.2021 18.59

MIELIPIDE: Tuleva hyvinvointialue

Useis­sa kir­joi­tuk­sis­sa näin en­nen ale­vaa­le­ja on otet­tu kan­taa ter­veys­pal­ve­lui­hin. Tär­keä ja mo­nis­sa pu­heis­sa unoh­det­tu alue on mie­len­ter­veys- ja päih­de­pal­ve­lut.

Mielipiteet
27.12.2021 18.59

MIELIPIDE: Tuleva hyvinvointialue

Useis­sa kir­joi­tuk­sis­sa näin en­nen ale­vaa­le­ja on otet­tu kan­taa ter­veys­pal­ve­lui­hin. Tär­keä ja mo­nis­sa pu­heis­sa unoh­det­tu alue on mie­len­ter­veys- ja päih­de­pal­ve­lut.

Mielipiteet
27.12.2021 8.10

MIELIPIDE: Aluevaaleissa päätetään meidän jokaisen asioista

Lä­hi­viik­ko­jen ai­ka­na Suo­mes­sa val­mis­tau­du­taan en­sim­mäi­siin alu­e­vaa­lei­hin, jois­sa va­li­taan alu­e­val­tuus­tot hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­le. Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­le va­li­taan 59 val­tuu­tet­tua päät­tä­mään alu­eem­me so­si­aa­li-, ter­veys- ja pe­las­tus­pal­ve­luis­ta. Uu­si alu­e­val­tuus­to te­kee jat­kos­sa pää­tök­set meil­le jo­kai­sel­le tär­keis­tä ar­jen asi­ois­ta. Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lue on laa­ja ja vä­li­mat­kat muo­dos­tu­vat suu­rik­si. Tu­le­vil­la ale­val­tuu­te­tuil­la on suu­ri vas­tuu päät­tää lä­hi­pal­ve­lu­jen ja pal­ve­lu­ver­kon ra­ken­tu­mi­ses­ta. Ta­lou­den ja ta­sa­ver­tais­ten pal­ve­lu­jen vä­lil­lä ta­sa­pai­noi­lu ei tule ole­maan help­poa. Tar­vi­taan pää­tök­sen­te­ki­jöi­tä, joil­la on nä­ke­mys­tä ke­hit­tää Poh­jois-Kar­ja­laa ko­ko­nai­suu­te­na.

Mielipiteet
27.12.2021 8.10

MIELIPIDE: Aluevaaleissa päätetään meidän jokaisen asioista

Lä­hi­viik­ko­jen ai­ka­na Suo­mes­sa val­mis­tau­du­taan en­sim­mäi­siin alu­e­vaa­lei­hin, jois­sa va­li­taan alu­e­val­tuus­tot hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­le. Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­le va­li­taan 59 val­tuu­tet­tua päät­tä­mään alu­eem­me so­si­aa­li-, ter­veys- ja pe­las­tus­pal­ve­luis­ta. Uu­si alu­e­val­tuus­to te­kee jat­kos­sa pää­tök­set meil­le jo­kai­sel­le tär­keis­tä ar­jen asi­ois­ta. Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lue on laa­ja ja vä­li­mat­kat muo­dos­tu­vat suu­rik­si. Tu­le­vil­la ale­val­tuu­te­tuil­la on suu­ri vas­tuu päät­tää lä­hi­pal­ve­lu­jen ja pal­ve­lu­ver­kon ra­ken­tu­mi­ses­ta. Ta­lou­den ja ta­sa­ver­tais­ten pal­ve­lu­jen vä­lil­lä ta­sa­pai­noi­lu ei tule ole­maan help­poa. Tar­vi­taan pää­tök­sen­te­ki­jöi­tä, joil­la on nä­ke­mys­tä ke­hit­tää Poh­jois-Kar­ja­laa ko­ko­nai­suu­te­na.

Mielipiteet
22.12.2021 13.27

JOULUKIRJOITUS: Joulun sanoma

Saa­koon jou­lun sa­no­ma ol­la ylim­pä­nä jou­lun vie­tos­sam­me. 1Joh.4 ”Sii­nä il­mes­tyi meil­le Ju­ma­lan rak­kaus, et­tä Ju­ma­la lä­het­ti ai­no­kai­sen Poi­kan­sa maa­il­maan, et­tä me eläi­sim­me hä­nen kaut­tan­sa. Sii­nä on rak­kaus – ei sii­nä, et­tä me ra­kas­tim­me Ju­ma­laa, vaan sii­nä, et­tä hän ra­kas­ti mei­tä ja lä­het­ti Poi­kan­sa mei­dän syn­tiem­me so­vi­tuk­sek­si.

Mielipiteet
22.12.2021 13.27

JOULUKIRJOITUS: Joulun sanoma

Saa­koon jou­lun sa­no­ma ol­la ylim­pä­nä jou­lun vie­tos­sam­me. 1Joh.4 ”Sii­nä il­mes­tyi meil­le Ju­ma­lan rak­kaus, et­tä Ju­ma­la lä­het­ti ai­no­kai­sen Poi­kan­sa maa­il­maan, et­tä me eläi­sim­me hä­nen kaut­tan­sa. Sii­nä on rak­kaus – ei sii­nä, et­tä me ra­kas­tim­me Ju­ma­laa, vaan sii­nä, et­tä hän ra­kas­ti mei­tä ja lä­het­ti Poi­kan­sa mei­dän syn­tiem­me so­vi­tuk­sek­si.

Mielipiteet
22.12.2021 7.00

PÄÄKIRJOITUS: Joulu on muistamisen aikaa

Jou­lu tu­lee joka vuo­si, ai­na yh­tä no­pe­as­ti vaik­ka ajan­koh­ta on muut­tu­ma­ton. Lap­se­na jou­lua odo­tel­tiin kau­an ja ka­len­te­rin luu­kut tun­tui­vat hu­pe­ne­van tus­kas­tut­ta­van hi­taas­ti. Ai­kui­se­na jou­lu­ka­len­te­ri te­ki­si mie­li kään­tää toi­sin­päin; heti aa­mus­ta nä­ki­si las­kes­ke­le­mat­ta, mon­ta­ko päi­vää enää on jäl­jel­lä aat­toon. Juh­lan saa­pu­mi­nen ei kysy so­pi­vaa mie­li­a­laa, sää­ti­laa tai ti­li­pus­sin pak­suut­ta.

Mielipiteet
22.12.2021 7.00

PÄÄKIRJOITUS: Joulu on muistamisen aikaa

Jou­lu tu­lee joka vuo­si, ai­na yh­tä no­pe­as­ti vaik­ka ajan­koh­ta on muut­tu­ma­ton. Lap­se­na jou­lua odo­tel­tiin kau­an ja ka­len­te­rin luu­kut tun­tui­vat hu­pe­ne­van tus­kas­tut­ta­van hi­taas­ti. Ai­kui­se­na jou­lu­ka­len­te­ri te­ki­si mie­li kään­tää toi­sin­päin; heti aa­mus­ta nä­ki­si las­kes­ke­le­mat­ta, mon­ta­ko päi­vää enää on jäl­jel­lä aat­toon. Juh­lan saa­pu­mi­nen ei kysy so­pi­vaa mie­li­a­laa, sää­ti­laa tai ti­li­pus­sin pak­suut­ta.

Mielipiteet
21.12.2021 7.47

MIELIPIDE: KD:n näköaloja aluevaaleihin liittyen

Kris­til­lis­de­mok­raa­tit ha­lu­a­vat tu­le­vis­sa alu­e­vaa­leis­sa var­mis­taa niin lap­si­per­hei­den, kou­lu­lais­ten kuin ikään­ty­vien­kin en­tis­tä laa­duk­kaam­mat ja saa­vu­tet­ta­vam­mat pal­ve­lut. Eri­tyi­ses­ti neu­vo­lat ovat ol­leet lap­si­per­hei­den ma­ta­lan kyn­nyk­sen tu­ki­pis­tei­tä. Neu­vo­lat tu­li­si­kin säi­lyt­tää lä­hi­pal­ve­lui­na koko maa­kun­nas­sa. Per­he­kes­kuk­sia tu­li­si ke­hit­tää vas­taa­maan per­hei­den tuen tar­vet­ta. Kou­lu­lais­ten pa­hoin­voin­ti on sel­ke­äs­ti li­sään­ty­nyt. Sik­si tu­li­si­kin re­sur­soi­da enem­män kou­lu­ter­vey­den­hoi­ta­jien ja -lää­kä­rei­den pa­nok­seen kou­luis­sa. Kou­lup­sy­ko­lo­gi ja -ku­raat­to­ri­toi­min­nan tur­vaa­mi­nen kou­lu­koh­tai­se­na pal­ve­lu­na oli­si tär­ke­ää, vaik­ka hal­lin­to siir­tyi­si­kin hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­le. Van­huk­sil­la ja vam­mai­sil­la tu­li­si ol­la oi­keus asu­mi­seen ja hoi­vaan omas­sa ko­ti­kun­nas­sa, et­tei heis­tä tu­li­si mi­tään heit­to­pus­se­ja.

Mielipiteet
21.12.2021 7.47

MIELIPIDE: KD:n näköaloja aluevaaleihin liittyen

Kris­til­lis­de­mok­raa­tit ha­lu­a­vat tu­le­vis­sa alu­e­vaa­leis­sa var­mis­taa niin lap­si­per­hei­den, kou­lu­lais­ten kuin ikään­ty­vien­kin en­tis­tä laa­duk­kaam­mat ja saa­vu­tet­ta­vam­mat pal­ve­lut. Eri­tyi­ses­ti neu­vo­lat ovat ol­leet lap­si­per­hei­den ma­ta­lan kyn­nyk­sen tu­ki­pis­tei­tä. Neu­vo­lat tu­li­si­kin säi­lyt­tää lä­hi­pal­ve­lui­na koko maa­kun­nas­sa. Per­he­kes­kuk­sia tu­li­si ke­hit­tää vas­taa­maan per­hei­den tuen tar­vet­ta. Kou­lu­lais­ten pa­hoin­voin­ti on sel­ke­äs­ti li­sään­ty­nyt. Sik­si tu­li­si­kin re­sur­soi­da enem­män kou­lu­ter­vey­den­hoi­ta­jien ja -lää­kä­rei­den pa­nok­seen kou­luis­sa. Kou­lup­sy­ko­lo­gi ja -ku­raat­to­ri­toi­min­nan tur­vaa­mi­nen kou­lu­koh­tai­se­na pal­ve­lu­na oli­si tär­ke­ää, vaik­ka hal­lin­to siir­tyi­si­kin hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­le. Van­huk­sil­la ja vam­mai­sil­la tu­li­si ol­la oi­keus asu­mi­seen ja hoi­vaan omas­sa ko­ti­kun­nas­sa, et­tei heis­tä tu­li­si mi­tään heit­to­pus­se­ja.

Yksinään vietetty joulu voi tarjota tilaisuuden rauhoittumiseen ja itselle mieluisten asioiden tekemiseen.

Yksinään vietetty joulu voi tarjota tilaisuuden rauhoittumiseen ja itselle mieluisten asioiden tekemiseen.

Roosa Sallinen

Mielipiteet
16.12.2021 8.20

Surkuttelu ei tuo joulumieltä

Olet­ko viet­tä­nyt jou­lua va­paa­eh­toi­ses­ti yk­sin? Jos vas­ta­sit kyl­lä, niin sii­nä ta­pauk­ses­sa olet eh­kä saat­ta­nut saa­da osak­se­si su­rul­li­sia kat­sei­ta ja sää­liä.

Yksinään vietetty joulu voi tarjota tilaisuuden rauhoittumiseen ja itselle mieluisten asioiden tekemiseen.

Yksinään vietetty joulu voi tarjota tilaisuuden rauhoittumiseen ja itselle mieluisten asioiden tekemiseen.

Roosa Sallinen

Mielipiteet
16.12.2021 8.20

Surkuttelu ei tuo joulumieltä

Olet­ko viet­tä­nyt jou­lua va­paa­eh­toi­ses­ti yk­sin? Jos vas­ta­sit kyl­lä, niin sii­nä ta­pauk­ses­sa olet eh­kä saat­ta­nut saa­da osak­se­si su­rul­li­sia kat­sei­ta ja sää­liä.

Lisää aiheesta

Kysely