JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
31.3.2023 9.32

MIELIPIDE: Lasten ja nuorten mielenterveyden tukea on vahvistettava

Huo­mat­ta­va osa mie­len­ter­vey­den häi­ri­öis­tä kär­si­vis­tä lap­sis­ta ja nuo­ris­ta ei saa täl­lä het­kel­lä tar­vit­se­maan­sa hoi­toa. On­gel­ma­na on eri­tyi­ses­ti pe­rus­ta­son pal­ve­lu­jen riit­tä­mät­tö­myys. Tuen ja avun vii­väs­ty­es­sä jou­du­taan yhä use­am­min tur­vau­tu­maan eri­kois­sai­raan­hoi­toon ja myös las­ten­suo­je­luun, vaik­ka ti­lan­ne oli­si ol­lut hoi­det­ta­vis­sa riit­tä­vil­lä pe­rus­ta­son pal­ve­luil­la.

Mielipiteet
31.3.2023 9.32

MIELIPIDE: Lasten ja nuorten mielenterveyden tukea on vahvistettava

Huo­mat­ta­va osa mie­len­ter­vey­den häi­ri­öis­tä kär­si­vis­tä lap­sis­ta ja nuo­ris­ta ei saa täl­lä het­kel­lä tar­vit­se­maan­sa hoi­toa. On­gel­ma­na on eri­tyi­ses­ti pe­rus­ta­son pal­ve­lu­jen riit­tä­mät­tö­myys. Tuen ja avun vii­väs­ty­es­sä jou­du­taan yhä use­am­min tur­vau­tu­maan eri­kois­sai­raan­hoi­toon ja myös las­ten­suo­je­luun, vaik­ka ti­lan­ne oli­si ol­lut hoi­det­ta­vis­sa riit­tä­vil­lä pe­rus­ta­son pal­ve­luil­la.

Mielipiteet
29.3.2023 7.00

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Kansanvalistajasta yhteiseksi olohuoneeksi

Nuo­ruu­des­sa­ni kir­jas­to oli paik­ka, jos­sa lai­nat­tiin kir­jo­ja ja leh­tiä asi­aan­kuu­lu­val­la va­ka­vuu­del­la. Lai­nas­tos­sa asi­oi­des­sa piti toi­mia tie­tyn kaa­van mu­kaan, sil­lä opus­ten ait­ta vaa­ti ar­vo­kas­ta käyt­täy­ty­mis­tä. Ei pu­het­ta­kaan, et­tä lu­ku­tu­vas­sa oli­si nau­ru rai­ka­nut.

Mielipiteet
29.3.2023 7.00

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Kansanvalistajasta yhteiseksi olohuoneeksi

Nuo­ruu­des­sa­ni kir­jas­to oli paik­ka, jos­sa lai­nat­tiin kir­jo­ja ja leh­tiä asi­aan­kuu­lu­val­la va­ka­vuu­del­la. Lai­nas­tos­sa asi­oi­des­sa piti toi­mia tie­tyn kaa­van mu­kaan, sil­lä opus­ten ait­ta vaa­ti ar­vo­kas­ta käyt­täy­ty­mis­tä. Ei pu­het­ta­kaan, et­tä lu­ku­tu­vas­sa oli­si nau­ru rai­ka­nut.

Mielipiteet
27.3.2023 14.01

MIELIPIDE: Yrittäjät luovat elinvoimaa ja hyvinvointia

Hy­vin­voin­nin yl­lä­pi­tä­mi­sek­si tar­vi­taan ve­ro­eu­ro­ja, työ­tä ja toi­meen­tu­loa. Ku­ten kris­til­lis­de­mok­raat­tien juu­ri jul­kais­tu yrit­tä­jäys­tä­väl­li­sem­pi Suo­mi -oh­jel­ma to­te­aa, työ ja yrit­te­li­äi­syys ovat kas­vun pe­rus­ta. Pie­net ja kes­ki­suu­ret yri­tyk­set ovat mer­kit­tä­väs­sä ase­mas­sa Suo­men hy­vin­voin­nin kan­nal­ta. En­sim­mäi­sen työn­te­ki­jän palk­kaa­mi­nen on kal­lis­ta. En­sim­mäi­sen työn­te­ki­jän pal­kan si­vu­ku­lut tu­li­si las­kea en­sim­mäi­sik­si vuo­sik­si yk­si­ny­rit­tä­jien yri­tyk­sis­sä. Yrit­tä­jien so­si­aa­li­tur­va on saa­ta­va kun­toon, jot­ta he ei­vät jää il­man apua ja tu­kia töi­den lop­pu­es­sa tai sai­rau­den yl­lät­tä­es­sä. Kun yrit­tä­jän lap­si sai­ras­tuu, tu­li­si lap­sen hoi­ta­mis­ta tu­kea joko Ke­lan kaut­ta tai myön­tä­mäl­lä ve­ro­vä­hen­nys sai­ras­tu­neen lap­sen hoi­ta­jan pal­kas­ta.

Mielipiteet
27.3.2023 14.01

MIELIPIDE: Yrittäjät luovat elinvoimaa ja hyvinvointia

Hy­vin­voin­nin yl­lä­pi­tä­mi­sek­si tar­vi­taan ve­ro­eu­ro­ja, työ­tä ja toi­meen­tu­loa. Ku­ten kris­til­lis­de­mok­raat­tien juu­ri jul­kais­tu yrit­tä­jäys­tä­väl­li­sem­pi Suo­mi -oh­jel­ma to­te­aa, työ ja yrit­te­li­äi­syys ovat kas­vun pe­rus­ta. Pie­net ja kes­ki­suu­ret yri­tyk­set ovat mer­kit­tä­väs­sä ase­mas­sa Suo­men hy­vin­voin­nin kan­nal­ta. En­sim­mäi­sen työn­te­ki­jän palk­kaa­mi­nen on kal­lis­ta. En­sim­mäi­sen työn­te­ki­jän pal­kan si­vu­ku­lut tu­li­si las­kea en­sim­mäi­sik­si vuo­sik­si yk­si­ny­rit­tä­jien yri­tyk­sis­sä. Yrit­tä­jien so­si­aa­li­tur­va on saa­ta­va kun­toon, jot­ta he ei­vät jää il­man apua ja tu­kia töi­den lop­pu­es­sa tai sai­rau­den yl­lät­tä­es­sä. Kun yrit­tä­jän lap­si sai­ras­tuu, tu­li­si lap­sen hoi­ta­mis­ta tu­kea joko Ke­lan kaut­ta tai myön­tä­mäl­lä ve­ro­vä­hen­nys sai­ras­tu­neen lap­sen hoi­ta­jan pal­kas­ta.

Mielipiteet
27.3.2023 13.23

MIELIPIDE: Mitä "minun maani" tarkoittaa?

Mat­koil­la kiin­ni­täm­me huo­mi­o­ta elä­män eri puo­liin. Tämä on ta­val­lis­ta elä­mää, kult­tuu­ria, ark­ki­teh­tuu­ria ja ruo­kaa. Kaik­ki ei tie­ten­kään ai­na ole oman maun mu­kaan, mut­ta on ai­na mie­len­kiin­tois­ta, kuin­ka ih­mi­set elä­vät muis­sa mais­sa. Mitä epä­ta­val­li­sem­pi maa, sitä kirk­kaam­pia ja mer­kit­tä­väm­piä nämä erot ovat.

Mielipiteet
27.3.2023 13.23

MIELIPIDE: Mitä "minun maani" tarkoittaa?

Mat­koil­la kiin­ni­täm­me huo­mi­o­ta elä­män eri puo­liin. Tämä on ta­val­lis­ta elä­mää, kult­tuu­ria, ark­ki­teh­tuu­ria ja ruo­kaa. Kaik­ki ei tie­ten­kään ai­na ole oman maun mu­kaan, mut­ta on ai­na mie­len­kiin­tois­ta, kuin­ka ih­mi­set elä­vät muis­sa mais­sa. Mitä epä­ta­val­li­sem­pi maa, sitä kirk­kaam­pia ja mer­kit­tä­väm­piä nämä erot ovat.

Mielipiteet
23.3.2023 9.43

MIELIPIDE: Terveyserojen pienentämien vahvistaa julkista taloutta

Van­ha vii­saus on, et­tä lii­kun­ta ja en­nal­ta­eh­käi­sy ovat pa­ras­ta mah­dol­lis­ta ter­veys­po­li­tiik­kaa. Kui­ten­kin vä­es­tön ikään­ty­es­sä, is­tu­ma­työn yleis­ty­es­sä ja nuor­ten har­ras­tus­mak­su­jen ko­ho­tes­sa mah­dol­li­suus ak­tii­vi­seen liik­ku­mi­seen vä­he­nee yh­teis­kun­nas­sa.

Mielipiteet
23.3.2023 9.43

MIELIPIDE: Terveyserojen pienentämien vahvistaa julkista taloutta

Van­ha vii­saus on, et­tä lii­kun­ta ja en­nal­ta­eh­käi­sy ovat pa­ras­ta mah­dol­lis­ta ter­veys­po­li­tiik­kaa. Kui­ten­kin vä­es­tön ikään­ty­es­sä, is­tu­ma­työn yleis­ty­es­sä ja nuor­ten har­ras­tus­mak­su­jen ko­ho­tes­sa mah­dol­li­suus ak­tii­vi­seen liik­ku­mi­seen vä­he­nee yh­teis­kun­nas­sa.

Mielipiteet
22.3.2023 11.19

KOLUMNI: Eduskuntavaalit ovat myös kuntavaalit

Edus­kun­ta päät­tää myös kun­tien koh­ta­los­ta. Lain­sää­dän­nöl­lä oh­ja­taan kun­tien toi­min­taa ja val­ti­on bud­je­tis­sa mää­ri­te­tään, kuin­ka val­tio osal­lis­tuu kun­tien jär­jes­tä­mien pe­rus­pal­ve­lui­den ra­hoit­ta­mi­seen. Edus­kun­nan pää­tök­sil­lä on rat­kai­se­va mer­ki­tys sii­hen, mi­ten kun­nat voi­vat pal­ve­lui­ta jär­jes­tää ja suu­ri vai­ku­tus sii­hen, kuin­ka kun­nat ta­lou­del­li­ses­ti sel­vi­ä­vät. Tun­nis­tat­ko vaa­li­kes­kus­te­luis­ta ai­heet, jot­ka vai­kut­ta­vat myös kun­ta­pal­ve­lui­hin ja -ve­roi­hin?

Mielipiteet
22.3.2023 11.19

KOLUMNI: Eduskuntavaalit ovat myös kuntavaalit

Edus­kun­ta päät­tää myös kun­tien koh­ta­los­ta. Lain­sää­dän­nöl­lä oh­ja­taan kun­tien toi­min­taa ja val­ti­on bud­je­tis­sa mää­ri­te­tään, kuin­ka val­tio osal­lis­tuu kun­tien jär­jes­tä­mien pe­rus­pal­ve­lui­den ra­hoit­ta­mi­seen. Edus­kun­nan pää­tök­sil­lä on rat­kai­se­va mer­ki­tys sii­hen, mi­ten kun­nat voi­vat pal­ve­lui­ta jär­jes­tää ja suu­ri vai­ku­tus sii­hen, kuin­ka kun­nat ta­lou­del­li­ses­ti sel­vi­ä­vät. Tun­nis­tat­ko vaa­li­kes­kus­te­luis­ta ai­heet, jot­ka vai­kut­ta­vat myös kun­ta­pal­ve­lui­hin ja -ve­roi­hin?

Mielipiteet
22.3.2023 6.00

PÄÄKIRJOITUS: Koti heijastaa arvojamme

Koti-Kar­ja­lan 22.3.2023 jul­kais­ta­vas­sa nu­me­ros­sa on kak­si tee­maa: edus­kun­ta­vaa­lit ja viih­tyi­sä koti. En­si aja­tuk­sel­la viih­tyi­sän ko­din ei koe liit­ty­vän mi­ten­kään edus­kun­ta­vaa­lei­hin, mut­ta tar­kem­min tar­kas­tel­tu­na tee­mat kuu­lu­vat yh­teen kuin mak­ka­ra vaa­li­telt­taan.

Mielipiteet
22.3.2023 6.00

PÄÄKIRJOITUS: Koti heijastaa arvojamme

Koti-Kar­ja­lan 22.3.2023 jul­kais­ta­vas­sa nu­me­ros­sa on kak­si tee­maa: edus­kun­ta­vaa­lit ja viih­tyi­sä koti. En­si aja­tuk­sel­la viih­tyi­sän ko­din ei koe liit­ty­vän mi­ten­kään edus­kun­ta­vaa­lei­hin, mut­ta tar­kem­min tar­kas­tel­tu­na tee­mat kuu­lu­vat yh­teen kuin mak­ka­ra vaa­li­telt­taan.

Mielipiteet
19.3.2023 16.33

MIELIPIDE: Tohmajärven seurakunnassa edettävä asia kerrallaan

Toh­ma­jär­ven kirk­ko­val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa 14.3.2023 ää­nes­tet­tiin kirk­ko­her­ran vi­ran au­ki ju­lis­ta­mi­ses­ta ny­kyi­sen vi­ran­hal­ti­jan eläk­keel­le siir­ty­mi­sen ta­kia. Kuo­pi­on tuo­mi­o­ka­pi­tu­li on toi­min­ta­ta­po­jen­sa mu­kai­ses­ti pyy­tä­nyt meil­tä lau­sun­non sii­tä, mi­ten kirk­ko­val­tuus­to ha­lu­aa vi­ran kans­sa toi­mia. Lai­te­taan­ko nyt ha­kuun, vai ly­kä­tään­kö enin­tään vuo­del­la? Lyk­kää­mi­sen pe­rus­te­lu­na voi ol­la käyn­nis­sä ole­vat yh­teis­työ­neu­vot­te­lut toi­sen seu­ra­kun­nan kans­sa. Asi­as­ta ää­nes­tet­tiin val­tuus­tos­ta. Minä olin ai­noa, joka ää­nes­ti kirk­ko­neu­vos­ton esi­tyk­sen puo­les­ta, eli et­tä vir­kaa ei lai­tet­tai­si nyt ha­kuun.

Mielipiteet
19.3.2023 16.33

MIELIPIDE: Tohmajärven seurakunnassa edettävä asia kerrallaan

Toh­ma­jär­ven kirk­ko­val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa 14.3.2023 ää­nes­tet­tiin kirk­ko­her­ran vi­ran au­ki ju­lis­ta­mi­ses­ta ny­kyi­sen vi­ran­hal­ti­jan eläk­keel­le siir­ty­mi­sen ta­kia. Kuo­pi­on tuo­mi­o­ka­pi­tu­li on toi­min­ta­ta­po­jen­sa mu­kai­ses­ti pyy­tä­nyt meil­tä lau­sun­non sii­tä, mi­ten kirk­ko­val­tuus­to ha­lu­aa vi­ran kans­sa toi­mia. Lai­te­taan­ko nyt ha­kuun, vai ly­kä­tään­kö enin­tään vuo­del­la? Lyk­kää­mi­sen pe­rus­te­lu­na voi ol­la käyn­nis­sä ole­vat yh­teis­työ­neu­vot­te­lut toi­sen seu­ra­kun­nan kans­sa. Asi­as­ta ää­nes­tet­tiin val­tuus­tos­ta. Minä olin ai­noa, joka ää­nes­ti kirk­ko­neu­vos­ton esi­tyk­sen puo­les­ta, eli et­tä vir­kaa ei lai­tet­tai­si nyt ha­kuun.

Mielipiteet
15.3.2023 11.04

MIELIPIDE: Vaalit ja ympäristöjärjestöt

Suo­men kan­sa­kun­nan ja val­ti­o­joh­don hen­ki­nen tila muis­tut­taa nyt 1980-lu­vun ra­ha­mark­ki­noi­den va­paut­ta­mi­sen rie­mu­juh­laa. Juh­lan kul­kua edel­si vai­ku­tus­val­tai­sen pii­rin mää­rä­tie­toi­set teot pank­ki­toi­min­nan sään­te­lyn pur­ka­mi­ses­sa. Sil­loi­ses­ta kan­sa­ne­dus­ta­jis­ta 42 %:lla oli kyt­kök­siä pank­kien hal­lin­to­e­li­mis­sä tai oli­vat nii­den työn­te­ki­jöi­tä. Seu­rauk­set oli­vat tu­hoi­sat. Suo­mes­sa pank­kik­rii­si oli sy­vem­pi kuin mis­sään muus­sa te­ol­li­suus­maas­sa toi­sen maa­il­man­so­dan jäl­keen.

Mielipiteet
15.3.2023 11.04

MIELIPIDE: Vaalit ja ympäristöjärjestöt

Suo­men kan­sa­kun­nan ja val­ti­o­joh­don hen­ki­nen tila muis­tut­taa nyt 1980-lu­vun ra­ha­mark­ki­noi­den va­paut­ta­mi­sen rie­mu­juh­laa. Juh­lan kul­kua edel­si vai­ku­tus­val­tai­sen pii­rin mää­rä­tie­toi­set teot pank­ki­toi­min­nan sään­te­lyn pur­ka­mi­ses­sa. Sil­loi­ses­ta kan­sa­ne­dus­ta­jis­ta 42 %:lla oli kyt­kök­siä pank­kien hal­lin­to­e­li­mis­sä tai oli­vat nii­den työn­te­ki­jöi­tä. Seu­rauk­set oli­vat tu­hoi­sat. Suo­mes­sa pank­kik­rii­si oli sy­vem­pi kuin mis­sään muus­sa te­ol­li­suus­maas­sa toi­sen maa­il­man­so­dan jäl­keen.

Mielipiteet
15.3.2023 10.58

MIELIPIDE: Ikäneuvolat osaksi hyvinvoin­ti­a­lueiden toimintaa

Poh­jois-Kar­ja­la ja Poh­jois-Savo ovat Poh­jois-Poh­jan­maan ohel­la Suo­men sai­raim­pia maa­kun­tia (THL). THL:n sai­ras­ta­vuu­sin­dek­sis­sä on huo­mi­oi­tu seit­se­män va­ka­vaa sai­raus­ryh­mää: syö­vät, se­pel­val­ti­mo- ja ai­vo­ve­ri­suo­ni­tau­dit, de­men­tia, tuki- ja lii­kun­ta­e­lin­ten sai­rau­det, ta­pa­tur­mat sekä mie­len­ter­vey­den häi­ri­öt. Koko Suo­men kau­pun­ki­ver­tai­lus­sa Kuo­pi­on ti­lan­ne on huo­les­tut­ta­va.

Mielipiteet
15.3.2023 10.58

MIELIPIDE: Ikäneuvolat osaksi hyvinvoin­ti­a­lueiden toimintaa

Poh­jois-Kar­ja­la ja Poh­jois-Savo ovat Poh­jois-Poh­jan­maan ohel­la Suo­men sai­raim­pia maa­kun­tia (THL). THL:n sai­ras­ta­vuu­sin­dek­sis­sä on huo­mi­oi­tu seit­se­män va­ka­vaa sai­raus­ryh­mää: syö­vät, se­pel­val­ti­mo- ja ai­vo­ve­ri­suo­ni­tau­dit, de­men­tia, tuki- ja lii­kun­ta­e­lin­ten sai­rau­det, ta­pa­tur­mat sekä mie­len­ter­vey­den häi­ri­öt. Koko Suo­men kau­pun­ki­ver­tai­lus­sa Kuo­pi­on ti­lan­ne on huo­les­tut­ta­va.

Mielipiteet
15.3.2023 10.53

MIELIPIDE: Metsänomistajien omaisuudensuoja heikoilla

Suo­ma­lais­ten met­sä­no­mis­ta­jien omai­suu­den­suo­ja on täl­lä hal­li­tus­kau­del­la ol­lut hei­koil­la. Eu­roo­pan Uni­o­nin ko­mis­si­on met­sään liit­ty­viä, erit­täin huo­nos­ti val­mis­tel­tu­ja esi­tyk­siä on saa­pu­nut edus­kun­taan jo tois­ta­kym­men­tä.

Mielipiteet
15.3.2023 10.53

MIELIPIDE: Metsänomistajien omaisuudensuoja heikoilla

Suo­ma­lais­ten met­sä­no­mis­ta­jien omai­suu­den­suo­ja on täl­lä hal­li­tus­kau­del­la ol­lut hei­koil­la. Eu­roo­pan Uni­o­nin ko­mis­si­on met­sään liit­ty­viä, erit­täin huo­nos­ti val­mis­tel­tu­ja esi­tyk­siä on saa­pu­nut edus­kun­taan jo tois­ta­kym­men­tä.

Mielipiteet
15.3.2023 10.48

MIELIPIDE: Haetaanko taas säästöjä vähävaraisilta?

Elä­ke­läis­köy­hyys ei ole ka­don­nut vie­lä mi­hin­kään. Nyt kui­ten­kin taas suun­ni­tel­laan leik­kauk­sia maam­me pie­ni­tu­loi­sim­mil­ta eläk­keen­saa­jil­ta. Suo­meen on laa­dit­ta­va elä­ke­läis­köy­hyy­den tor­jun­ta­oh­jel­ma. On ha­et­ta­va ai­dos­ti vai­kut­ta­via toi­mia pie­ni­tu­lois­ten elä­ke­läis­ten ti­lan­teen pa­ran­ta­mi­sek­si.

Mielipiteet
15.3.2023 10.48

MIELIPIDE: Haetaanko taas säästöjä vähävaraisilta?

Elä­ke­läis­köy­hyys ei ole ka­don­nut vie­lä mi­hin­kään. Nyt kui­ten­kin taas suun­ni­tel­laan leik­kauk­sia maam­me pie­ni­tu­loi­sim­mil­ta eläk­keen­saa­jil­ta. Suo­meen on laa­dit­ta­va elä­ke­läis­köy­hyy­den tor­jun­ta­oh­jel­ma. On ha­et­ta­va ai­dos­ti vai­kut­ta­via toi­mia pie­ni­tu­lois­ten elä­ke­läis­ten ti­lan­teen pa­ran­ta­mi­sek­si.

Mielipiteet
15.3.2023 10.21

MIELIPIDE: Suomi tarvitsee suunnanmuutoksen

Nämä edus­kun­ta­vaa­lit rat­kai­se­vat Suo­men suun­nan – sen, siir­räm­me­kö tu­le­vil­le su­ku­pol­vil­le kes­tä­väl­lä ar­vo­poh­jal­la ole­van maan, jos­sa jo­kai­nen voi luot­ta­vai­ses­ti ra­ken­taa tu­le­vai­suut­taan.

Mielipiteet
15.3.2023 10.21

MIELIPIDE: Suomi tarvitsee suunnanmuutoksen

Nämä edus­kun­ta­vaa­lit rat­kai­se­vat Suo­men suun­nan – sen, siir­räm­me­kö tu­le­vil­le su­ku­pol­vil­le kes­tä­väl­lä ar­vo­poh­jal­la ole­van maan, jos­sa jo­kai­nen voi luot­ta­vai­ses­ti ra­ken­taa tu­le­vai­suut­taan.

Mielipiteet
15.3.2023 5.55

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Tieteiskuvitelmat toteutumassa?

Kat­soin­pa taas ani­maa­ti­oe­lo­ku­van Wall-E, tie­teis­ku­vi­tel­man vuo­del­ta 2008. Sii­nä ele­tään 2800-lu­kua, maa­pal­lo on tur­mel­tu­nut asuin­kel­vot­to­mak­si ja ih­mi­set muut­ta­neet ava­ruus­lai­va Axi­o­nil­le. Siel­lä ro­bo­tit hoi­ta­vat ar­jen, lii­ku­taan lei­ju­tuo­leil­la ja jo­kai­nen elää omas­sa di­gi­to­del­li­suu­des­saan. Val­lan aluk­sel­la on kaa­pan­nut Au­to, au­to­pi­lot­ti­ro­bot­ti alai­si­neen. Ro­bo­tit sää­te­le­vät in­for­maa­ti­o­ta, jota ava­ruu­den asuk­kail­le an­ne­taan. Vaik­ka tämä dys­to­pia ei ole tot­ta, joka ker­ta elo­ku­van kat­sot­tu­a­ni ha­vah­dun sii­hen, et­tä yhä enem­män näis­tä il­mi­öis­tä löy­tyy ny­kyi­ses­tä ar­jes­tam­me.

Mielipiteet
15.3.2023 5.55

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Tieteiskuvitelmat toteutumassa?

Kat­soin­pa taas ani­maa­ti­oe­lo­ku­van Wall-E, tie­teis­ku­vi­tel­man vuo­del­ta 2008. Sii­nä ele­tään 2800-lu­kua, maa­pal­lo on tur­mel­tu­nut asuin­kel­vot­to­mak­si ja ih­mi­set muut­ta­neet ava­ruus­lai­va Axi­o­nil­le. Siel­lä ro­bo­tit hoi­ta­vat ar­jen, lii­ku­taan lei­ju­tuo­leil­la ja jo­kai­nen elää omas­sa di­gi­to­del­li­suu­des­saan. Val­lan aluk­sel­la on kaa­pan­nut Au­to, au­to­pi­lot­ti­ro­bot­ti alai­si­neen. Ro­bo­tit sää­te­le­vät in­for­maa­ti­o­ta, jota ava­ruu­den asuk­kail­le an­ne­taan. Vaik­ka tämä dys­to­pia ei ole tot­ta, joka ker­ta elo­ku­van kat­sot­tu­a­ni ha­vah­dun sii­hen, et­tä yhä enem­män näis­tä il­mi­öis­tä löy­tyy ny­kyi­ses­tä ar­jes­tam­me.

Mielipiteet
14.3.2023 15.34

Sosiaaliturvan vajaakäyttö uhkaa syrjäyttää

It­se­näi­syy­den juh­la­vuo­den las­ten­sää­tiö It­la on tut­ki­muk­ses­saan to­den­nut eri­tyi­ses­ti mo­ni­lap­sis­ten ja yh­den huol­ta­jan per­hei­den ole­van vaa­ras­sa köyh­tyä hin­to­jen nous­tes­sa. Vuon­na 2021 noin 121 800 las­ta eli pie­ni­tu­loi­ses­sa per­hees­sä. Tämä vas­taa 12 pro­sent­tia kai­kis­ta Suo­mes­sa asu­vis­ta lap­sis­ta eli joka yh­dek­sät­tä. Poh­jois-Kar­ja­las­sa pie­ni­tu­loi­sis­sa per­heis­sä asui joka 7:s lap­si (14,6 pro­sent­tia) joka oli maam­me suu­rin luku. Poh­jois-Sa­vos­sa ti­lan­ne on hie­man pa­rem­pi (11,5 pro­sent­tia) kuin koko maan kes­ki­ar­vo.

Mielipiteet
14.3.2023 15.34

Sosiaaliturvan vajaakäyttö uhkaa syrjäyttää

It­se­näi­syy­den juh­la­vuo­den las­ten­sää­tiö It­la on tut­ki­muk­ses­saan to­den­nut eri­tyi­ses­ti mo­ni­lap­sis­ten ja yh­den huol­ta­jan per­hei­den ole­van vaa­ras­sa köyh­tyä hin­to­jen nous­tes­sa. Vuon­na 2021 noin 121 800 las­ta eli pie­ni­tu­loi­ses­sa per­hees­sä. Tämä vas­taa 12 pro­sent­tia kai­kis­ta Suo­mes­sa asu­vis­ta lap­sis­ta eli joka yh­dek­sät­tä. Poh­jois-Kar­ja­las­sa pie­ni­tu­loi­sis­sa per­heis­sä asui joka 7:s lap­si (14,6 pro­sent­tia) joka oli maam­me suu­rin luku. Poh­jois-Sa­vos­sa ti­lan­ne on hie­man pa­rem­pi (11,5 pro­sent­tia) kuin koko maan kes­ki­ar­vo.

Mielipiteet
10.3.2023 14.34

MIELIPIDE: Aivoviikko kannustaa huolenpitoon aivoista

Ai­vo­ter­vey­den edis­tä­mi­nen on hen­ki­lö­koh­tai­nen ja sa­mal­la yh­tei­söl­li­nen asia. Ai­vo­ter­veys vau­vas­ta vaa­riin on kan­sal­li­nen voi­ma­va­ram­me. Suo­mi elää ai­vois­ta. Vii­kol­la 11 vie­te­tään maas­sam­me ai­vo­viik­koa – esil­lä on asi­aa ai­vois­ta.

Mielipiteet
10.3.2023 14.34

MIELIPIDE: Aivoviikko kannustaa huolenpitoon aivoista

Ai­vo­ter­vey­den edis­tä­mi­nen on hen­ki­lö­koh­tai­nen ja sa­mal­la yh­tei­söl­li­nen asia. Ai­vo­ter­veys vau­vas­ta vaa­riin on kan­sal­li­nen voi­ma­va­ram­me. Suo­mi elää ai­vois­ta. Vii­kol­la 11 vie­te­tään maas­sam­me ai­vo­viik­koa – esil­lä on asi­aa ai­vois­ta.

Mielipiteet
9.3.2023 16.16

MIELIPIDE: Vain valtiontalous pelastaa meidät!

Olen saa­nut pal­vel­la maa­ta kan­sa­ne­dus­ta­ja­na nel­jä vuot­ta val­ti­on­va­rain­va­li­o­kun­nas­sa. Ku­ten kaik­ki tie­tää, sii­nä­kin hal­li­tuk­sel­la on enem­mis­tö. Siis oli. Kaik­ki me­not on teh­ty ve­ron­mak­sa­jien piik­kiin.

Mielipiteet
9.3.2023 16.16

MIELIPIDE: Vain valtiontalous pelastaa meidät!

Olen saa­nut pal­vel­la maa­ta kan­sa­ne­dus­ta­ja­na nel­jä vuot­ta val­ti­on­va­rain­va­li­o­kun­nas­sa. Ku­ten kaik­ki tie­tää, sii­nä­kin hal­li­tuk­sel­la on enem­mis­tö. Siis oli. Kaik­ki me­not on teh­ty ve­ron­mak­sa­jien piik­kiin.

Mielipiteet
9.3.2023 16.09

MIELIPIDE: Vetoomus Tasavallan presidentille

Viha ja tois­tem­me tie­toi­nen louk­kaa­mi­nen on li­sään­ty­nyt vii­me vuo­si­na. Il­miö ei ole vain so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa. Hais­tat­te­lua ja huu­ta­mis­ta koh­taam­me ai­van kas­vo­tus­ten­kin. Asi­al­lis­ta käy­tös­tä em­me löy­dä edes edus­kun­nas­ta. Kan­sam­me edus­ta­jien luu­li­si toi­mi­van esi­merk­kei­nä hy­väs­tä käy­tök­ses­tä. Mikä mei­hin on oi­kein men­nyt? On­gel­ma on mei­dän yh­tei­nen ja yh­des­sä mei­dän on sii­hen puu­tut­ta­va, mi­kä­li niin ha­lu­am­me. Ja pa­ras­ta oli­si ha­lu­ta.

Mielipiteet
9.3.2023 16.09

MIELIPIDE: Vetoomus Tasavallan presidentille

Viha ja tois­tem­me tie­toi­nen louk­kaa­mi­nen on li­sään­ty­nyt vii­me vuo­si­na. Il­miö ei ole vain so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa. Hais­tat­te­lua ja huu­ta­mis­ta koh­taam­me ai­van kas­vo­tus­ten­kin. Asi­al­lis­ta käy­tös­tä em­me löy­dä edes edus­kun­nas­ta. Kan­sam­me edus­ta­jien luu­li­si toi­mi­van esi­merk­kei­nä hy­väs­tä käy­tök­ses­tä. Mikä mei­hin on oi­kein men­nyt? On­gel­ma on mei­dän yh­tei­nen ja yh­des­sä mei­dän on sii­hen puu­tut­ta­va, mi­kä­li niin ha­lu­am­me. Ja pa­ras­ta oli­si ha­lu­ta.

Mielipiteet
9.3.2023 10.32

MIELIPIDE: Työkyvyttömät lapset

Kes­kus­te­lin juu­ri erään ko­ke­neen opet­ta­jan kans­sa, joka työs­ken­te­lee idyl­li­ses­sä noin 10 000 asuk­kaan pik­ku­kau­pun­gis­sa. Kau­pun­ki si­jait­see etääl­lä kas­vu­kes­kuk­sis­ta, kau­ka­na ur­baa­nis­ta syk­kees­tä, kes­kel­lä kau­nis­ta, rau­hal­lis­ta suo­ma­lais­ta luon­toa.

Mielipiteet
9.3.2023 10.32

MIELIPIDE: Työkyvyttömät lapset

Kes­kus­te­lin juu­ri erään ko­ke­neen opet­ta­jan kans­sa, joka työs­ken­te­lee idyl­li­ses­sä noin 10 000 asuk­kaan pik­ku­kau­pun­gis­sa. Kau­pun­ki si­jait­see etääl­lä kas­vu­kes­kuk­sis­ta, kau­ka­na ur­baa­nis­ta syk­kees­tä, kes­kel­lä kau­nis­ta, rau­hal­lis­ta suo­ma­lais­ta luon­toa.

Mielipiteet
9.3.2023 8.30

MIELIPIDE: Kannattaisiko Tohmajärven ev.lut. seurakunnan liittyä Kiteen seurakuntaan?

Ot­si­kon ky­sy­mys as­kar­rut­taa seu­ra­kun­nan päät­tä­jiä. Osa on jo muo­dos­ta­nut mie­li­pi­teen­sä, joka hen­kii voi­ma­kas­ta ha­lua py­syä it­se­näi­se­nä. Oma seu­ra­kun­ta on oma seu­ra­kun­ta ja lii­tok­set tuo­vat yleen­sä vain huo­noa tul­les­saan. Pal­ve­lut heik­ke­ne­vät ja pää­tös­val­ta siir­tyy kau­as pois pai­kal­li­sil­ta. Olem­me Toh­ma­jär­vel­lä me­net­tä­neet pai­kal­li­sis­ta pal­ve­luis­ta jo po­lii­sin, ve­ro­toi­mis­ton, Ke­lan, rönt­ge­nin ja kaik­ki pank­ki­pal­ve­lut. Ja nyt vie­lä seu­ra­kun­ta­kin, joka sen­tään on ol­lut tääl­lä jo 1650-lu­vul­ta läh­tien!

Mielipiteet
9.3.2023 8.30

MIELIPIDE: Kannattaisiko Tohmajärven ev.lut. seurakunnan liittyä Kiteen seurakuntaan?

Ot­si­kon ky­sy­mys as­kar­rut­taa seu­ra­kun­nan päät­tä­jiä. Osa on jo muo­dos­ta­nut mie­li­pi­teen­sä, joka hen­kii voi­ma­kas­ta ha­lua py­syä it­se­näi­se­nä. Oma seu­ra­kun­ta on oma seu­ra­kun­ta ja lii­tok­set tuo­vat yleen­sä vain huo­noa tul­les­saan. Pal­ve­lut heik­ke­ne­vät ja pää­tös­val­ta siir­tyy kau­as pois pai­kal­li­sil­ta. Olem­me Toh­ma­jär­vel­lä me­net­tä­neet pai­kal­li­sis­ta pal­ve­luis­ta jo po­lii­sin, ve­ro­toi­mis­ton, Ke­lan, rönt­ge­nin ja kaik­ki pank­ki­pal­ve­lut. Ja nyt vie­lä seu­ra­kun­ta­kin, joka sen­tään on ol­lut tääl­lä jo 1650-lu­vul­ta läh­tien!

Mielipiteet
8.3.2023 5.45

PÄÄKIRJOITUS: Aktiiviset ehdokkaat saavat äänestäjät liikkeelle

Edus­kun­ta­vaa­lei­hin on ai­kaa rei­lut kol­me viik­koa. Mak­ka­rat ti­ri­se­vät, sop­pa­kat­ti­lat po­ri­se­vat ja kah­via ku­luu to­reil­la ja kaup­po­jen käy­tä­vil­lä, kun eh­dok­kaat tuo­vat asi­aan­sa vaa­li­kan­san kuu­lu­vil­le. Hyvä näin, sil­lä eh­dok­kai­den koh­taa­mi­nen kas­vok­kain tuo po­li­tii­kan myös in­hi­mil­lis­tä ma­kua.

Mielipiteet
8.3.2023 5.45

PÄÄKIRJOITUS: Aktiiviset ehdokkaat saavat äänestäjät liikkeelle

Edus­kun­ta­vaa­lei­hin on ai­kaa rei­lut kol­me viik­koa. Mak­ka­rat ti­ri­se­vät, sop­pa­kat­ti­lat po­ri­se­vat ja kah­via ku­luu to­reil­la ja kaup­po­jen käy­tä­vil­lä, kun eh­dok­kaat tuo­vat asi­aan­sa vaa­li­kan­san kuu­lu­vil­le. Hyvä näin, sil­lä eh­dok­kai­den koh­taa­mi­nen kas­vok­kain tuo po­li­tii­kan myös in­hi­mil­lis­tä ma­kua.

Mielipiteet
7.3.2023 13.50

MIELIPIDE: Kiitos Raamattupäivistä

Ki­teen ev.lut. seu­ra­kun­ta ja Suo­men Raa­mat­tuo­pis­to jär­jes­ti­vät ta­pah­tu­man, Raa­mat­tu­päi­vät seu­ra­kun­nan alu­eel­la.

Mielipiteet
7.3.2023 13.50

MIELIPIDE: Kiitos Raamattupäivistä

Ki­teen ev.lut. seu­ra­kun­ta ja Suo­men Raa­mat­tuo­pis­to jär­jes­ti­vät ta­pah­tu­man, Raa­mat­tu­päi­vät seu­ra­kun­nan alu­eel­la.

Mielipiteet
6.3.2023 12.52

MIELIPIDE: Kotimaisen kalan edistämisohjelmaa jatkettava

Suo­mes­sa ja eri­tyi­ses­ti Poh­jois-Kar­ja­las­sa on eri­no­mai­sen puh­taat ja ka­lai­sat ka­la­ve­det. Sii­tä huo­li­mat­ta syöm­me ka­laa, jos­ta lä­hes 80 pro­sent­tia on tuon­ti­ka­laa. Kala on eri­tyi­ses­ti Nor­jas­ta tuo­tua an­ti­bi­oo­teil­la kyl­läs­tet­tyä, jopa vii­kon van­haa niin sa­not­tua kas­si­ka­laa, jota on syö­tet­ty veh­näl­lä, soi­jal­la ja ryp­si­öl­jyl­lä. Noin 20 pro­sent­tia ta­louk­sis­sam­me käy­te­tys­tä ka­las­ta jää puh­taan ko­ti­mai­sen ka­lan osuu­dek­si. Asi­aa ul­ko­puo­lel­ta seu­raa­va voi­si sa­noa, et­tei täl­lai­ses­sa toi­min­nas­sa ole mi­tään miel­tä. Edel­lä mai­nit­tu 80/20 pro­sen­tin suh­de on saa­ta­va kään­net­tyä toi­sin päin.

Mielipiteet
6.3.2023 12.52

MIELIPIDE: Kotimaisen kalan edistämisohjelmaa jatkettava

Suo­mes­sa ja eri­tyi­ses­ti Poh­jois-Kar­ja­las­sa on eri­no­mai­sen puh­taat ja ka­lai­sat ka­la­ve­det. Sii­tä huo­li­mat­ta syöm­me ka­laa, jos­ta lä­hes 80 pro­sent­tia on tuon­ti­ka­laa. Kala on eri­tyi­ses­ti Nor­jas­ta tuo­tua an­ti­bi­oo­teil­la kyl­läs­tet­tyä, jopa vii­kon van­haa niin sa­not­tua kas­si­ka­laa, jota on syö­tet­ty veh­näl­lä, soi­jal­la ja ryp­si­öl­jyl­lä. Noin 20 pro­sent­tia ta­louk­sis­sam­me käy­te­tys­tä ka­las­ta jää puh­taan ko­ti­mai­sen ka­lan osuu­dek­si. Asi­aa ul­ko­puo­lel­ta seu­raa­va voi­si sa­noa, et­tei täl­lai­ses­sa toi­min­nas­sa ole mi­tään miel­tä. Edel­lä mai­nit­tu 80/20 pro­sen­tin suh­de on saa­ta­va kään­net­tyä toi­sin päin.

Kiteen Rantakentälle Nightwishin konserttiin odotetaan kesäkuussa yli 10 000 kävijää. Kuvituskuva.

Kiteen Rantakentälle Nightwishin konserttiin odotetaan kesäkuussa yli 10 000 kävijää. Kuvituskuva.

Koti-Karjalan arkisto

Mielipiteet
1.3.2023 7.00

PÄÄKIRJOITUS: Keski-Karjalalla on edessään näytön paikka

Ke­sä­kuun puo­li­vä­lis­sä Ki­teel­lä pi­det­tä­väs­sä Night­wis­hin kon­ser­tis­sa on näy­tön paik­ka koko seu­tu­kun­nal­le. Li­put ta­pah­tu­maan on jo lop­puun­myy­ty ja Ran­ta­ken­täl­le odo­te­taan 10 000 kä­vi­jää, jois­ta osa tu­lee paik­ka­kun­nal­le jopa usei­ta päi­viä ai­kai­sem­min. Kon­sert­ti­li­pun os­ta­jien li­säk­si ar­vi­oi­daan li­säk­si noin 2 000 oheis­vie­raan saa­pu­van Ki­teel­le. Ta­pah­tu­ma on suu­rin tä­hän men­nes­sä Ki­teel­lä jär­jes­tet­ty.

Kiteen Rantakentälle Nightwishin konserttiin odotetaan kesäkuussa yli 10 000 kävijää. Kuvituskuva.

Kiteen Rantakentälle Nightwishin konserttiin odotetaan kesäkuussa yli 10 000 kävijää. Kuvituskuva.

Koti-Karjalan arkisto

Mielipiteet
1.3.2023 7.00

PÄÄKIRJOITUS: Keski-Karjalalla on edessään näytön paikka

Ke­sä­kuun puo­li­vä­lis­sä Ki­teel­lä pi­det­tä­väs­sä Night­wis­hin kon­ser­tis­sa on näy­tön paik­ka koko seu­tu­kun­nal­le. Li­put ta­pah­tu­maan on jo lop­puun­myy­ty ja Ran­ta­ken­täl­le odo­te­taan 10 000 kä­vi­jää, jois­ta osa tu­lee paik­ka­kun­nal­le jopa usei­ta päi­viä ai­kai­sem­min. Kon­sert­ti­li­pun os­ta­jien li­säk­si ar­vi­oi­daan li­säk­si noin 2 000 oheis­vie­raan saa­pu­van Ki­teel­le. Ta­pah­tu­ma on suu­rin tä­hän men­nes­sä Ki­teel­lä jär­jes­tet­ty.

Mielipiteet
28.2.2023 14.12

MIELIPIDE: Jätetään oppilas tarvittaessa luokalleen

Kou­lus­sa ei op­pi­lail­ta us­kal­le­ta vaa­tia oi­kein mi­tään. Jos vaa­dit, olet han­ka­la. Kai­ken oli­si ol­ta­va help­poa ral­la­tus­ta. En­täs, kun tämä ei-vaa­dit­tu su­ku­pol­vi on kou­lus­sa opet­ta­ji­na ja ta­lou­se­lä­mäs­sä esi­mer­kik­si työ­nan­ta­ji­na? Saat­taa­pi hei­dän toi­mes­taan men­nä rima en­tis­tä alem­mak­si. Ha­lu­ai­sin tie­ten­kin us­koa toi­sin.

Mielipiteet
28.2.2023 14.12

MIELIPIDE: Jätetään oppilas tarvittaessa luokalleen

Kou­lus­sa ei op­pi­lail­ta us­kal­le­ta vaa­tia oi­kein mi­tään. Jos vaa­dit, olet han­ka­la. Kai­ken oli­si ol­ta­va help­poa ral­la­tus­ta. En­täs, kun tämä ei-vaa­dit­tu su­ku­pol­vi on kou­lus­sa opet­ta­ji­na ja ta­lou­se­lä­mäs­sä esi­mer­kik­si työ­nan­ta­ji­na? Saat­taa­pi hei­dän toi­mes­taan men­nä rima en­tis­tä alem­mak­si. Ha­lu­ai­sin tie­ten­kin us­koa toi­sin.

Mielipiteet
27.2.2023 12.59

,IELIPIDE: Kansalais­jär­jestöjen toimin­ta­e­del­ly­tykset on turvattava

Jär­jes­töt ovat kes­kei­nen osa kan­sa­lais­ten oma­eh­toi­ses­ta toi­min­nas­ta muo­dos­tu­vaa kan­sa­lai­syh­teis­kun­taa. Vah­va kan­sa­lai­syh­teis­kun­ta on tär­keä sekä yh­teis­kun­nan va­kau­den et­tä hy­vin­voin­nin nä­kö­kul­mas­ta. Elin­voi­mai­set ja au­to­no­mi­set kan­sa­lais­jär­jes­töt tu­ke­vat toi­min­nal­laan de­mok­raat­tis­ta ja avoin­ta yh­teis­kun­taa.

Mielipiteet
27.2.2023 12.59

,IELIPIDE: Kansalais­jär­jestöjen toimin­ta­e­del­ly­tykset on turvattava

Jär­jes­töt ovat kes­kei­nen osa kan­sa­lais­ten oma­eh­toi­ses­ta toi­min­nas­ta muo­dos­tu­vaa kan­sa­lai­syh­teis­kun­taa. Vah­va kan­sa­lai­syh­teis­kun­ta on tär­keä sekä yh­teis­kun­nan va­kau­den et­tä hy­vin­voin­nin nä­kö­kul­mas­ta. Elin­voi­mai­set ja au­to­no­mi­set kan­sa­lais­jär­jes­töt tu­ke­vat toi­min­nal­laan de­mok­raat­tis­ta ja avoin­ta yh­teis­kun­taa.

Liikunta on yksi työhyvinvointia tukevista harrastuksista. Kuvituskuva.

Liikunta on yksi työhyvinvointia tukevista harrastuksista. Kuvituskuva.

Pixabay

Mielipiteet
22.2.2023 7.31

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Työhyvinvointi koostuu arjen valinnoista

Töis­sä vie­te­tään niin suu­ri osa ar­jes­ta, et­tei päi­vän vel­voit­tei­den soi­si ole­van ter­van­juon­tia. Stres­si ja työ­uu­pu­mus ovat ny­ky­päi­vä­nä ylei­siä, vaik­ka esi­mer­kik­si sa­dan vuo­den ta­kai­seen ar­keen ver­rat­tu­na elä­mäm­me pi­täi­si ol­la nyt help­poa ja huo­le­ton­ta. On er­go­no­mi­set työ­pis­teet, työ­ter­veys­huol­to, la­ki­sää­tei­set tau­ot ja lo­mat kor­vauk­si­neen. Pa­lau­tu­mi­sen mah­dol­li­suu­det pi­täi­si ol­la eri­no­mai­set, mut­ta työn kuor­mit­ta­vuus pu­hut­taa.

Liikunta on yksi työhyvinvointia tukevista harrastuksista. Kuvituskuva.

Liikunta on yksi työhyvinvointia tukevista harrastuksista. Kuvituskuva.

Pixabay

Mielipiteet
22.2.2023 7.31

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Työhyvinvointi koostuu arjen valinnoista

Töis­sä vie­te­tään niin suu­ri osa ar­jes­ta, et­tei päi­vän vel­voit­tei­den soi­si ole­van ter­van­juon­tia. Stres­si ja työ­uu­pu­mus ovat ny­ky­päi­vä­nä ylei­siä, vaik­ka esi­mer­kik­si sa­dan vuo­den ta­kai­seen ar­keen ver­rat­tu­na elä­mäm­me pi­täi­si ol­la nyt help­poa ja huo­le­ton­ta. On er­go­no­mi­set työ­pis­teet, työ­ter­veys­huol­to, la­ki­sää­tei­set tau­ot ja lo­mat kor­vauk­si­neen. Pa­lau­tu­mi­sen mah­dol­li­suu­det pi­täi­si ol­la eri­no­mai­set, mut­ta työn kuor­mit­ta­vuus pu­hut­taa.

Mielipiteet
20.2.2023 14.10

MIELIPIDE Vanhemmista se alkaa

Pää­vas­tuu ja vel­vol­li­suus lap­sen kas­va­tuk­ses­ta on van­hem­mil­la, huol­ta­jil­la. Ja vain heil­lä. Ajan hen­ki on kui­ten­kin ol­lut vaa­tia opet­ta­jil­ta, et­tä he mei­dän lap­sem­me kas­vat­tai­si­vat. Tie­ten­kin he omal­ta osal­taan lap­sen ke­hit­ty­mis­tä tu­ke­vat ja oh­jaa­vat. Mut­ta ei­kös oi­kea osoi­te kas­va­tus­vas­tuul­le ole lap­sen koti. Näin oli ai­na­kin en­nen van­haan. Mik­sei ny­ky­ään­kin.

Mielipiteet
20.2.2023 14.10

MIELIPIDE Vanhemmista se alkaa

Pää­vas­tuu ja vel­vol­li­suus lap­sen kas­va­tuk­ses­ta on van­hem­mil­la, huol­ta­jil­la. Ja vain heil­lä. Ajan hen­ki on kui­ten­kin ol­lut vaa­tia opet­ta­jil­ta, et­tä he mei­dän lap­sem­me kas­vat­tai­si­vat. Tie­ten­kin he omal­ta osal­taan lap­sen ke­hit­ty­mis­tä tu­ke­vat ja oh­jaa­vat. Mut­ta ei­kös oi­kea osoi­te kas­va­tus­vas­tuul­le ole lap­sen koti. Näin oli ai­na­kin en­nen van­haan. Mik­sei ny­ky­ään­kin.

Mielipiteet
14.2.2023 11.55

MIELIPIDE: Ajokort­tiu­u­dis­tuksesta

Hal­li­tus on val­mis­tel­lut edus­kun­nal­le esi­tys­tä ajo­kort­ti­lain uu­dis­tuk­ses­ta kos­kien 17-vuo­ti­ai­den ajo­lu­paa. Lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­va­li­o­kun­ta on kä­si­tel­lyt asi­aa ja jou­lu­kuus­sa vie­lä päät­tä­nyt pyy­tää pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­nan lau­sun­non la­kiu­u­dis­tuk­seen. Uu­dis­tus sii­hen liit­ty­vi­ne ra­joi­tuk­si­neen an­sait­see mie­les­tä­ni hie­man poh­din­taa ja kri­tiik­ki­ä­kin.

Mielipiteet
14.2.2023 11.55

MIELIPIDE: Ajokort­tiu­u­dis­tuksesta

Hal­li­tus on val­mis­tel­lut edus­kun­nal­le esi­tys­tä ajo­kort­ti­lain uu­dis­tuk­ses­ta kos­kien 17-vuo­ti­ai­den ajo­lu­paa. Lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­va­li­o­kun­ta on kä­si­tel­lyt asi­aa ja jou­lu­kuus­sa vie­lä päät­tä­nyt pyy­tää pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­nan lau­sun­non la­kiu­u­dis­tuk­seen. Uu­dis­tus sii­hen liit­ty­vi­ne ra­joi­tuk­si­neen an­sait­see mie­les­tä­ni hie­man poh­din­taa ja kri­tiik­ki­ä­kin.

Mielipiteet
14.2.2023 11.48

MIELIPIDE: Mahdollistetaan oppiminen kouluissa

Kou­luis­sa on mo­nia haas­tei­ta tänä päi­vä­nä. Re­surs­si­va­je ja ajan­puu­te haas­ta­vat ja ope­tus­suun­ni­tel­man ta­voit­tei­ta on vai­kea saa­vut­taa. Ny­kyi­sen ope­tus­suun­ni­tel­man taus­tal­la ole­va ih­mis­kä­si­tys it­se­oh­jau­tu­vas­ta op­pi­laas­ta on haas­teel­li­nen. It­se­oh­jau­tu­vuut­ta vaa­di­taan jo ala­kou­luis­sa, pu­hu­mat­ta­kaan it­se­oh­jau­tu­vuu­den vaa­ti­muk­sis­ta am­ma­til­li­sis­sa opin­nois­sa ja lu­ki­ois­sa.

Mielipiteet
14.2.2023 11.48

MIELIPIDE: Mahdollistetaan oppiminen kouluissa

Kou­luis­sa on mo­nia haas­tei­ta tänä päi­vä­nä. Re­surs­si­va­je ja ajan­puu­te haas­ta­vat ja ope­tus­suun­ni­tel­man ta­voit­tei­ta on vai­kea saa­vut­taa. Ny­kyi­sen ope­tus­suun­ni­tel­man taus­tal­la ole­va ih­mis­kä­si­tys it­se­oh­jau­tu­vas­ta op­pi­laas­ta on haas­teel­li­nen. It­se­oh­jau­tu­vuut­ta vaa­di­taan jo ala­kou­luis­sa, pu­hu­mat­ta­kaan it­se­oh­jau­tu­vuu­den vaa­ti­muk­sis­ta am­ma­til­li­sis­sa opin­nois­sa ja lu­ki­ois­sa.

Mielipiteet
8.2.2023 11.16

MIELIPIDE: Miltä tuntuu lopettaa maitotila?

Olen mai­to­ti­lal­ta läh­töi­sin ja lu­ki­oai­kaan kih­lau­tu­es­sa­ni mai­to­ti­lan isän­nän kans­sa maa­ta­lou­sy­rit­tä­jyys tuli loo­gi­sek­si ura­suun­ni­tel­mak­si. Mies on su­ku­ti­lan­sa 13 isän­tä ja tila on ol­lut sa­man su­vun hal­lus­sa vuo­des­ta 1623 al­ka­en. Tänä vuon­na siis 400 vuot­ta täyt­tyy. Maa­ti­lat ovat­kin Suo­men van­him­pia yri­tyk­siä. En­nem­min ti­lan­pi­to oli oma­va­rais­ta­lout­ta, mut­ta kyl­lä ny­ky­päi­vän maa­ti­lat ovat en­nen muu­ta yri­tyk­siä. Koti ja työ­paik­ka, työ- ja va­paa-ai­ka ovat ol­leet meil­lä, ku­ten mo­nel­la muul­la­kin maa­ta­lou­sy­rit­tä­jil­lä sama, ky­sees­sä on elä­män­ta­pa.

Mielipiteet
8.2.2023 11.16

MIELIPIDE: Miltä tuntuu lopettaa maitotila?

Olen mai­to­ti­lal­ta läh­töi­sin ja lu­ki­oai­kaan kih­lau­tu­es­sa­ni mai­to­ti­lan isän­nän kans­sa maa­ta­lou­sy­rit­tä­jyys tuli loo­gi­sek­si ura­suun­ni­tel­mak­si. Mies on su­ku­ti­lan­sa 13 isän­tä ja tila on ol­lut sa­man su­vun hal­lus­sa vuo­des­ta 1623 al­ka­en. Tänä vuon­na siis 400 vuot­ta täyt­tyy. Maa­ti­lat ovat­kin Suo­men van­him­pia yri­tyk­siä. En­nem­min ti­lan­pi­to oli oma­va­rais­ta­lout­ta, mut­ta kyl­lä ny­ky­päi­vän maa­ti­lat ovat en­nen muu­ta yri­tyk­siä. Koti ja työ­paik­ka, työ- ja va­paa-ai­ka ovat ol­leet meil­lä, ku­ten mo­nel­la muul­la­kin maa­ta­lou­sy­rit­tä­jil­lä sama, ky­sees­sä on elä­män­ta­pa.

Mielipiteet
8.2.2023 10.34

MIELIPIDE: Vapaaehtoistyön arvostus kasvuun

Va­paa­eh­toi­nen maan­puo­lus­tus on ase­vel­vol­li­suu­den li­säk­si puo­lus­tuk­sem­me sy­dän, sil­lä on vank­ka kan­na­tus ja se kiin­nos­taa suo­ma­lai­sia en­tis­tä enem­män. Ym­pä­ril­läm­me on pal­jon va­paa­eh­toi­sia, jot­ka te­ke­vät pyy­tee­tön­tä työ­tä isän­maam­me hy­väk­si. Näen ke­hi­tyk­sen täl­tä osin hy­vä­nä.

Mielipiteet
8.2.2023 10.34

MIELIPIDE: Vapaaehtoistyön arvostus kasvuun

Va­paa­eh­toi­nen maan­puo­lus­tus on ase­vel­vol­li­suu­den li­säk­si puo­lus­tuk­sem­me sy­dän, sil­lä on vank­ka kan­na­tus ja se kiin­nos­taa suo­ma­lai­sia en­tis­tä enem­män. Ym­pä­ril­läm­me on pal­jon va­paa­eh­toi­sia, jot­ka te­ke­vät pyy­tee­tön­tä työ­tä isän­maam­me hy­väk­si. Näen ke­hi­tyk­sen täl­tä osin hy­vä­nä.

Mielipiteet
8.2.2023 10.24

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Rohkea katsekontakti ja sitten tarinoimaan!

Tääl­lä paik­ka­kun­nal­la syn­ty­nee­nä, kas­va­nee­na ja mel­kein koko ai­kui­si­kä­ni asu­nee­na olen saa­nut mel­koi­sen jou­kon tut­tu­ja. Jäl­ki­kas­vu to­te­si­kin, et­tä mi­nun kans­sa­ni ei toin­na läh­teä ruo­ka­kaup­paan, kun ai­na jään jut­te­le­maan tai suus­ta­ni kiin­ni, niin kuin tääl­lä ta­va­taan sa­noa. Ko­ro­na-ai­ka to­sin vä­hän ve­rot­ti näi­tä­kin ta­ri­noi­ta, mut­ta kyl­lä ai­na­kin mi­nun ikä­luok­ka­ni ih­mi­set vaih­ta­vat mie­lel­lään taas kuu­lu­mi­sia.

Mielipiteet
8.2.2023 10.24

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Rohkea katsekontakti ja sitten tarinoimaan!

Tääl­lä paik­ka­kun­nal­la syn­ty­nee­nä, kas­va­nee­na ja mel­kein koko ai­kui­si­kä­ni asu­nee­na olen saa­nut mel­koi­sen jou­kon tut­tu­ja. Jäl­ki­kas­vu to­te­si­kin, et­tä mi­nun kans­sa­ni ei toin­na läh­teä ruo­ka­kaup­paan, kun ai­na jään jut­te­le­maan tai suus­ta­ni kiin­ni, niin kuin tääl­lä ta­va­taan sa­noa. Ko­ro­na-ai­ka to­sin vä­hän ve­rot­ti näi­tä­kin ta­ri­noi­ta, mut­ta kyl­lä ai­na­kin mi­nun ikä­luok­ka­ni ih­mi­set vaih­ta­vat mie­lel­lään taas kuu­lu­mi­sia.

Mielipiteet
8.2.2023 4.20

PÄÄKIRJOITUS: Ruoka, luonto ja kulttuuri elinvoi­ma­ve­tu­reiden joukkoon

Vuo­sien mit­tai­nen elin­tar­vi­ke- ja luon­non­va­ra­tuo­te­a­lo­jen ke­hit­tä­mis­työ al­kaa kan­taa seu­tu­kun­nal­lam­me he­del­mää.

Mielipiteet
8.2.2023 4.20

PÄÄKIRJOITUS: Ruoka, luonto ja kulttuuri elinvoi­ma­ve­tu­reiden joukkoon

Vuo­sien mit­tai­nen elin­tar­vi­ke- ja luon­non­va­ra­tuo­te­a­lo­jen ke­hit­tä­mis­työ al­kaa kan­taa seu­tu­kun­nal­lam­me he­del­mää.

Mielipiteet
7.2.2023 7.14

MIELIPIDE: Kannanhoidollista metsästystä rajoittaviin valituksiin on saatava tolkku

Lei­vi­nuu­nis­sa hy­vin hau­du­tet­tu mu­rea jä­nis­pais­ti tuo mie­leen lap­suu­den sun­nun­tai­lou­naat. En­sim­mäi­sen kos­ke­tuk­sen met­säs­tyk­seen sain muu­ta­man kuu­kau­den ikäi­se­nä in­nok­kaan met­säs­tä­jä-isä­ni sel­kä­re­pus­sa. Tuol­loin ei sa­loil­la kul­kies­sa tar­vin­nut pe­lä­tä suur­pe­to­ja. Koi­ran us­kal­si las­kea hy­vin jä­nik­sen ajoon. Kan­nan­hoi­dol­li­nen met­säs­tys oli it­ses­tään­sel­vyys ja su­si­kan­ta­kin oli ny­kyis­tä pie­nem­pi.

Mielipiteet
7.2.2023 7.14

MIELIPIDE: Kannanhoidollista metsästystä rajoittaviin valituksiin on saatava tolkku

Lei­vi­nuu­nis­sa hy­vin hau­du­tet­tu mu­rea jä­nis­pais­ti tuo mie­leen lap­suu­den sun­nun­tai­lou­naat. En­sim­mäi­sen kos­ke­tuk­sen met­säs­tyk­seen sain muu­ta­man kuu­kau­den ikäi­se­nä in­nok­kaan met­säs­tä­jä-isä­ni sel­kä­re­pus­sa. Tuol­loin ei sa­loil­la kul­kies­sa tar­vin­nut pe­lä­tä suur­pe­to­ja. Koi­ran us­kal­si las­kea hy­vin jä­nik­sen ajoon. Kan­nan­hoi­dol­li­nen met­säs­tys oli it­ses­tään­sel­vyys ja su­si­kan­ta­kin oli ny­kyis­tä pie­nem­pi.

Mielipiteet
1.2.2023 15.29

MIELIPIDE: Vetoomus riistan­hoi­to­yh­dis­tyksille ja riistapäällikölle

Hir­ven met­säs­tys­kau­si on päät­ty­nyt ja Poh­jois-Kar­ja­lan saa­lis oli lä­hes 1 400 hir­veä. Met­säs­tä­jät an­sait­se­vat kii­tok­sen täs­tä tär­ke­äs­tä työs­tä kan­nan­hal­lin­nas­sa. Hir­vi­ta­lou­sa­lu­eit­tai­sen seu­ran­nan mu­kaan hir­vi­kan­ta on ta­voi­te­haa­ru­kas­sa kol­mes­sa maa­kun­nan nel­jäs­tä hir­vi­ta­lou­sa­lu­ees­ta ja yh­des­sä (PK3) kan­ta vai­kut­tai­si ole­van jopa al­le ta­voi­te­haa­ru­kan. Täs­tä huo­li­mat­ta, osal­la maa­no­mis­ta­jis­ta on suu­ria haas­tei­ta hir­vi­va­hin­ko­jen kans­sa. Hir­vi­ti­hen­ty­mis­sä syn­tyy tai­mi­kois­sa edel­leen ru­maa jäl­keä. Tai­mi­koi­den li­säk­si mer­kit­tä­viä hir­vi­tu­ho­ja on syn­ty­nyt nyt myös jä­rei­siin tuk­ki­kuu­si­koi­hin. Hir­vi­ti­hen­ty­mät on huo­mi­oi­ta­va en­si syk­syn kaa­to­lu­pien koh­den­ta­mi­ses­sa.

Mielipiteet
1.2.2023 15.29

MIELIPIDE: Vetoomus riistan­hoi­to­yh­dis­tyksille ja riistapäällikölle

Hir­ven met­säs­tys­kau­si on päät­ty­nyt ja Poh­jois-Kar­ja­lan saa­lis oli lä­hes 1 400 hir­veä. Met­säs­tä­jät an­sait­se­vat kii­tok­sen täs­tä tär­ke­äs­tä työs­tä kan­nan­hal­lin­nas­sa. Hir­vi­ta­lou­sa­lu­eit­tai­sen seu­ran­nan mu­kaan hir­vi­kan­ta on ta­voi­te­haa­ru­kas­sa kol­mes­sa maa­kun­nan nel­jäs­tä hir­vi­ta­lou­sa­lu­ees­ta ja yh­des­sä (PK3) kan­ta vai­kut­tai­si ole­van jopa al­le ta­voi­te­haa­ru­kan. Täs­tä huo­li­mat­ta, osal­la maa­no­mis­ta­jis­ta on suu­ria haas­tei­ta hir­vi­va­hin­ko­jen kans­sa. Hir­vi­ti­hen­ty­mis­sä syn­tyy tai­mi­kois­sa edel­leen ru­maa jäl­keä. Tai­mi­koi­den li­säk­si mer­kit­tä­viä hir­vi­tu­ho­ja on syn­ty­nyt nyt myös jä­rei­siin tuk­ki­kuu­si­koi­hin. Hir­vi­ti­hen­ty­mät on huo­mi­oi­ta­va en­si syk­syn kaa­to­lu­pien koh­den­ta­mi­ses­sa.

Mielipiteet
1.2.2023 12.35

MIELIPIDE: Välitilinpäätös

Alu­e­vaa­leis­ta on ku­lu­nut nyt vuo­si ja on pai­kal­laan teh­dä ke­vyt vä­li­ti­lin­pää­tös. Poh­jois-Kar­ja­lan alu­e­val­tuus­to on aloit­ta­nut työn­sä hy­väs­sä yh­teis­työs­sä. Vuo­den­vaih­tee­seen liit­ty­nyt käy­tän­nön pal­ve­lu­jen siir­to Siun so­tel­ta hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­le su­jui il­man suu­rem­pia on­gel­mia.

Mielipiteet
1.2.2023 12.35

MIELIPIDE: Välitilinpäätös

Alu­e­vaa­leis­ta on ku­lu­nut nyt vuo­si ja on pai­kal­laan teh­dä ke­vyt vä­li­ti­lin­pää­tös. Poh­jois-Kar­ja­lan alu­e­val­tuus­to on aloit­ta­nut työn­sä hy­väs­sä yh­teis­työs­sä. Vuo­den­vaih­tee­seen liit­ty­nyt käy­tän­nön pal­ve­lu­jen siir­to Siun so­tel­ta hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­le su­jui il­man suu­rem­pia on­gel­mia.

Mielipiteet
1.2.2023 7.00

Toimittajan kynästä: Jännitystä riittää aamuin illoin

To­lo­sen­mä­es­sä kuu­tos­tien yli kur­va­tes­sa huo­kai­sen hel­po­tuk­ses­ta; aa­mun sel­viy­ty­mis­tais­te­lu on taas se­lä­tet­ty. Il­ta­päi­väl­lä sa­mal­la koh­dal­la leu­ka­pe­rät al­ka­vat ki­ris­tyä; edes­sä on jäl­leen vä­hin­tään puo­li­tun­ti­nen hen­gel­lään leik­ki­mis­tä. Rat­tiin nu­kah­ta­mis­ta ei tar­vit­se pe­lä­tä; sen ver­ran rys­ty­set val­koi­se­na saa oh­jaus­pyö­rää pu­ris­tel­la tal­vi­lii­ken­tees­sä, et­tä sil­mät kes­tä­vät kyl­lä am­mol­laan ta­kuu­var­mas­ti.

Mielipiteet
1.2.2023 7.00

Toimittajan kynästä: Jännitystä riittää aamuin illoin

To­lo­sen­mä­es­sä kuu­tos­tien yli kur­va­tes­sa huo­kai­sen hel­po­tuk­ses­ta; aa­mun sel­viy­ty­mis­tais­te­lu on taas se­lä­tet­ty. Il­ta­päi­väl­lä sa­mal­la koh­dal­la leu­ka­pe­rät al­ka­vat ki­ris­tyä; edes­sä on jäl­leen vä­hin­tään puo­li­tun­ti­nen hen­gel­lään leik­ki­mis­tä. Rat­tiin nu­kah­ta­mis­ta ei tar­vit­se pe­lä­tä; sen ver­ran rys­ty­set val­koi­se­na saa oh­jaus­pyö­rää pu­ris­tel­la tal­vi­lii­ken­tees­sä, et­tä sil­mät kes­tä­vät kyl­lä am­mol­laan ta­kuu­var­mas­ti.

Mielipiteet
30.1.2023 16.03

MIELIPIDE: Kodinhoi­ta­ja­jär­jestelmä pitää palauttaa

Jul­ki­ses­sa kes­kus­te­lus­sa kuu­lee usein lau­seen: "Van­hem­muus on hu­kas­sa". Yh­teis­kun­nas­sam­me on ta­pah­tu­nut van­hem­muu­den ja lap­si­per­hei­den nä­kö­kul­mas­ta suu­ri muu­tos. Van­hem­muu­den vaa­ti­muk­set ovat kas­va­neet. Vaik­ka per­he­va­paa­uu­dis­tuk­sen tar­koi­tus on ol­lut mah­dol­lis­taa jo­kai­sel­le per­heel­le oman nä­köi­nen las­ten­hoi­to­muo­to, käy­tän­nös­sä tämä ei to­teu­du kai­kis­sa per­heis­sä tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sel­la ta­val­la. Ko­ti­äi­tiyt­tä tai -isyyt­tä ei enää tu­e­ta, ku­ten ai­kai­sem­min. Ny­kyi­sen jär­jes­tel­män tar­koi­tus on tu­kea per­hee­näi­tien ja –isien pa­luu­ta työ­e­lä­mään mah­dol­li­sim­man no­pe­as­ti van­hem­pain­va­paan päät­ty­mi­sen jäl­keen. Se ei pal­ve­le kaik­kia per­hei­tä.

Mielipiteet
30.1.2023 16.03

MIELIPIDE: Kodinhoi­ta­ja­jär­jestelmä pitää palauttaa

Jul­ki­ses­sa kes­kus­te­lus­sa kuu­lee usein lau­seen: "Van­hem­muus on hu­kas­sa". Yh­teis­kun­nas­sam­me on ta­pah­tu­nut van­hem­muu­den ja lap­si­per­hei­den nä­kö­kul­mas­ta suu­ri muu­tos. Van­hem­muu­den vaa­ti­muk­set ovat kas­va­neet. Vaik­ka per­he­va­paa­uu­dis­tuk­sen tar­koi­tus on ol­lut mah­dol­lis­taa jo­kai­sel­le per­heel­le oman nä­köi­nen las­ten­hoi­to­muo­to, käy­tän­nös­sä tämä ei to­teu­du kai­kis­sa per­heis­sä tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sel­la ta­val­la. Ko­ti­äi­tiyt­tä tai -isyyt­tä ei enää tu­e­ta, ku­ten ai­kai­sem­min. Ny­kyi­sen jär­jes­tel­män tar­koi­tus on tu­kea per­hee­näi­tien ja –isien pa­luu­ta työ­e­lä­mään mah­dol­li­sim­man no­pe­as­ti van­hem­pain­va­paan päät­ty­mi­sen jäl­keen. Se ei pal­ve­le kaik­kia per­hei­tä.

Mielipiteet
27.1.2023 9.24

PÄÄKIRJOITUS: Kierrätys on yhteinen asia

Val­ti­o­neu­vos­ton rei­lu vuo­si sit­ten hy­väk­sy­mät jä­te­a­se­tuk­set vel­voit­ta­vat kier­rä­tyk­sen te­hos­ta­mi­seen niin yk­si­tyis­ta­louk­sia kuin yri­tyk­si­ä­kin. Jä­te­huol­lol­le ase­tet­tu vä­him­mäis­vaa­ti­mus­ta­so si­säl­tää uu­sia eril­lis­ke­räys­vaa­ti­muk­sia ja ra­por­toin­ti­vel­voit­tei­ta. Ra­por­toin­nin yh­den­mu­kais­ta­mi­sel­la ja te­hos­ta­mi­sel­la jä­te­vir­to­jen jäl­jit­tä­mi­sen tu­li­si hel­pot­tua, jä­te­ti­las­to­jen pa­ran­tua ja kier­rä­tys­ta­voit­tei­den seu­ran­nan te­hos­tua.

Mielipiteet
27.1.2023 9.24

PÄÄKIRJOITUS: Kierrätys on yhteinen asia

Val­ti­o­neu­vos­ton rei­lu vuo­si sit­ten hy­väk­sy­mät jä­te­a­se­tuk­set vel­voit­ta­vat kier­rä­tyk­sen te­hos­ta­mi­seen niin yk­si­tyis­ta­louk­sia kuin yri­tyk­si­ä­kin. Jä­te­huol­lol­le ase­tet­tu vä­him­mäis­vaa­ti­mus­ta­so si­säl­tää uu­sia eril­lis­ke­räys­vaa­ti­muk­sia ja ra­por­toin­ti­vel­voit­tei­ta. Ra­por­toin­nin yh­den­mu­kais­ta­mi­sel­la ja te­hos­ta­mi­sel­la jä­te­vir­to­jen jäl­jit­tä­mi­sen tu­li­si hel­pot­tua, jä­te­ti­las­to­jen pa­ran­tua ja kier­rä­tys­ta­voit­tei­den seu­ran­nan te­hos­tua.

Mielipiteet
27.1.2023 8.50

MIELIPIDE: Metsäteollisuus ja kotimainen energiantuotanto uhattuna

Suo­ma­lai­sen met­sä­te­ol­li­suu­den ja ener­gi­an­tuo­tan­non ti­lan­ne on va­ka­va. Täl­lä me­nol­la yli sata vuot­ta ra­ken­net­tua met­siem­me ta­lous­käyt­töä ha­lu­taan voi­mak­kaas­ti ra­joit­taa, vä­hen­tää puun­ja­los­tus­ta sekä li­sä­tä met­sien suo­je­lua. En­nal­lis­ta­mi­sa­se­tus on jo kaik­kien tie­dos­sa; ta­voit­tee­na suo­jel­la Suo­men alu­ees­ta 30 pro­sent­tia ja las­ku EU:n ar­vi­on mu­kaan jopa19 Mrd. Näin ei voi jat­kua. Eu­roo­pan Uni­o­ni ha­kee koko ajan mah­dol­li­suut­ta saa­da pää­tös­val­taan­sa Suo­men met­sät. Il­mas­to­po­li­tiik­ka on yk­si kei­no, joka tar­jo­aa pää­syn met­sien ta­lous­käy­tön ra­joit­ta­mi­seen. Tie­toi­ses­ti vää­rin las­ke­tut hii­li­nie­lut ja pääs­töt osoit­ta­vat nyt, et­tä met­sät­kin ovat jo pääs­tö­läh­tei­tä. Il­mas­to­pa­nee­li Ol­li­kai­sen joh­dol­la vi­laut­te­lee pääs­tö­kau­pas­ta mil­jar­di las­ku­ja en­nal­lis­ta­mi­sen li­säk­si. Näin ei voi jat­kua.

Mielipiteet
27.1.2023 8.50

MIELIPIDE: Metsäteollisuus ja kotimainen energiantuotanto uhattuna

Suo­ma­lai­sen met­sä­te­ol­li­suu­den ja ener­gi­an­tuo­tan­non ti­lan­ne on va­ka­va. Täl­lä me­nol­la yli sata vuot­ta ra­ken­net­tua met­siem­me ta­lous­käyt­töä ha­lu­taan voi­mak­kaas­ti ra­joit­taa, vä­hen­tää puun­ja­los­tus­ta sekä li­sä­tä met­sien suo­je­lua. En­nal­lis­ta­mi­sa­se­tus on jo kaik­kien tie­dos­sa; ta­voit­tee­na suo­jel­la Suo­men alu­ees­ta 30 pro­sent­tia ja las­ku EU:n ar­vi­on mu­kaan jopa19 Mrd. Näin ei voi jat­kua. Eu­roo­pan Uni­o­ni ha­kee koko ajan mah­dol­li­suut­ta saa­da pää­tös­val­taan­sa Suo­men met­sät. Il­mas­to­po­li­tiik­ka on yk­si kei­no, joka tar­jo­aa pää­syn met­sien ta­lous­käy­tön ra­joit­ta­mi­seen. Tie­toi­ses­ti vää­rin las­ke­tut hii­li­nie­lut ja pääs­töt osoit­ta­vat nyt, et­tä met­sät­kin ovat jo pääs­tö­läh­tei­tä. Il­mas­to­pa­nee­li Ol­li­kai­sen joh­dol­la vi­laut­te­lee pääs­tö­kau­pas­ta mil­jar­di las­ku­ja en­nal­lis­ta­mi­sen li­säk­si. Näin ei voi jat­kua.

Mielipiteet
26.1.2023 13.31

MIELIPIDE: Ajokort­tiu­u­dis­tuksesta

Hal­li­tus on val­mis­tel­lut edus­kun­nal­le esi­tys­tä ajo­kort­ti­lain uu­dis­tuk­ses­ta kos­kien 17-vuo­ti­ai­den ajo­lu­paa. Lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­va­li­o­kun­ta on kä­si­tel­lyt asi­aa ja jou­lu­kuus­sa vie­lä päät­tä­nyt pyy­tää pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­nan lau­sun­non la­kiu­u­dis­tuk­seen. Uu­dis­tus sii­hen liit­ty­vi­ne ra­joi­tuk­si­neen an­sait­see mie­les­tä­ni hie­man poh­din­taa ja kri­tiik­ki­ä­kin.

Mielipiteet
26.1.2023 13.31

MIELIPIDE: Ajokort­tiu­u­dis­tuksesta

Hal­li­tus on val­mis­tel­lut edus­kun­nal­le esi­tys­tä ajo­kort­ti­lain uu­dis­tuk­ses­ta kos­kien 17-vuo­ti­ai­den ajo­lu­paa. Lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­va­li­o­kun­ta on kä­si­tel­lyt asi­aa ja jou­lu­kuus­sa vie­lä päät­tä­nyt pyy­tää pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­nan lau­sun­non la­kiu­u­dis­tuk­seen. Uu­dis­tus sii­hen liit­ty­vi­ne ra­joi­tuk­si­neen an­sait­see mie­les­tä­ni hie­man poh­din­taa ja kri­tiik­ki­ä­kin.

Mielipiteet
26.1.2023 13.17

MIELIPIDE: Henkilöstö mukaan suunnitteluun

Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la on käyn­nis­ty­nyt pal­ve­lu­ver­kon sel­vi­tys­työ. Sii­hen liit­ty­en laa­jan taus­ta-ai­neis­ton pe­rus­teel­la suu­rim­mat haas­teet tu­le­vai­suu­des­sa ovat hen­ki­lös­tö­pu­la, muut­tu­va vä­es­tö­ra­ken­ne ja vä­es­tön sai­ras­ta­vuus. Vi­ran­hal­ti­ja­val­mis­te­lua var­ten on pe­rus­tet­tu työ­ryh­mät ja esi­tyk­sen pal­ve­lu­verk­kost­ra­te­gi­as­ta te­kee tu­le­vai­suus­lau­ta­kun­ta.

Mielipiteet
26.1.2023 13.17

MIELIPIDE: Henkilöstö mukaan suunnitteluun

Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la on käyn­nis­ty­nyt pal­ve­lu­ver­kon sel­vi­tys­työ. Sii­hen liit­ty­en laa­jan taus­ta-ai­neis­ton pe­rus­teel­la suu­rim­mat haas­teet tu­le­vai­suu­des­sa ovat hen­ki­lös­tö­pu­la, muut­tu­va vä­es­tö­ra­ken­ne ja vä­es­tön sai­ras­ta­vuus. Vi­ran­hal­ti­ja­val­mis­te­lua var­ten on pe­rus­tet­tu työ­ryh­mät ja esi­tyk­sen pal­ve­lu­verk­kost­ra­te­gi­as­ta te­kee tu­le­vai­suus­lau­ta­kun­ta.

Mielipiteet
26.1.2023 13.08

MIELIPIDE: Kotitalouksia tuettava talven yli

Hal­li­tuk­sen esi­tyk­set säh­kön ar­von­li­sä­ve­ron ti­la­päi­ses­tä las­ke­mis­ta, ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­ses­tä ja suo­ras­ta säh­kö­tu­es­ta ovat si­näl­lään tar­peel­li­sia, mut­ta ei­vät koh­den­nu ko­vin tar­kas­ti. On ko­ti­ta­louk­sia, jot­ka ei­vät saa sen pa­rem­min suo­raa säh­kö­tu­kea kuin ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys­tä­kään, vaik­ka säh­kön hin­ta nou­see reip­paas­ti. Toi­saal­ta alv-alen­nuk­sen saa­vat ne­kin, joil­la van­ho­jen so­pi­mus­ten an­si­ois­ta on jo edul­li­nen säh­kö ja näin vie­lä en­tis­tä edul­li­sem­pi. Uu­sim­man tu­ki­muo­don koh­dal­la kor­vaus pe­rus­tuu mar­ras-jou­lu­kuun ku­lu­tuk­seen ja säh­köyh­ti­öi­den kaut­ta hy­vi­te­tään ku­lut­ta­jien las­ku­ja.

Mielipiteet
26.1.2023 13.08

MIELIPIDE: Kotitalouksia tuettava talven yli

Hal­li­tuk­sen esi­tyk­set säh­kön ar­von­li­sä­ve­ron ti­la­päi­ses­tä las­ke­mis­ta, ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­ses­tä ja suo­ras­ta säh­kö­tu­es­ta ovat si­näl­lään tar­peel­li­sia, mut­ta ei­vät koh­den­nu ko­vin tar­kas­ti. On ko­ti­ta­louk­sia, jot­ka ei­vät saa sen pa­rem­min suo­raa säh­kö­tu­kea kuin ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys­tä­kään, vaik­ka säh­kön hin­ta nou­see reip­paas­ti. Toi­saal­ta alv-alen­nuk­sen saa­vat ne­kin, joil­la van­ho­jen so­pi­mus­ten an­si­ois­ta on jo edul­li­nen säh­kö ja näin vie­lä en­tis­tä edul­li­sem­pi. Uu­sim­man tu­ki­muo­don koh­dal­la kor­vaus pe­rus­tuu mar­ras-jou­lu­kuun ku­lu­tuk­seen ja säh­köyh­ti­öi­den kaut­ta hy­vi­te­tään ku­lut­ta­jien las­ku­ja.

Mielipiteet
25.1.2023 13.11

MIELIPIDE: Työtä savokarjalaisten eteen - kaikkien, ei harvojen

Vii­mei­siä viik­ko­ja hal­li­tus­kau­des­ta on me­nos­sa. Tämä hal­li­tus­kau­si on ol­lut ää­ret­tö­män ras­kas ko­ro­na­na ja Uk­rai­nan so­das­ta joh­tu­vis­ta syis­tä. Sii­tä huo­li­mat­ta olem­me pär­jän­neet, vaik­ka ei ihan omil­la ra­hoil­la, vel­kaa oli otet­ta­va.

Mielipiteet
25.1.2023 13.11

MIELIPIDE: Työtä savokarjalaisten eteen - kaikkien, ei harvojen

Vii­mei­siä viik­ko­ja hal­li­tus­kau­des­ta on me­nos­sa. Tämä hal­li­tus­kau­si on ol­lut ää­ret­tö­män ras­kas ko­ro­na­na ja Uk­rai­nan so­das­ta joh­tu­vis­ta syis­tä. Sii­tä huo­li­mat­ta olem­me pär­jän­neet, vaik­ka ei ihan omil­la ra­hoil­la, vel­kaa oli otet­ta­va.

Mielipiteet
23.1.2023 9.31

MIELIPIDE: Liikuntaseteli turvaamaan seniorin arjessa selviytymistä

Iän kart­tu­es­sa li­has­ten kun­to al­kaa hei­ke­tä no­pe­as­ti. Por­tai­den nou­se­mi­nen, kaup­pa­kas­sien kan­ta­mi­nen tai ko­ti­as­ka­reis­ta suo­riu­tu­mi­nen ei­vät vält­tä­mät­tä ole enää it­ses­tään­sel­vyyk­siä kai­kil­le ikäih­mi­sil­le. Mitä enem­män se­ni­o­ri-ikäi­sel­lä on mah­dol­li­suus liit­tää li­has­kun­to­har­joit­te­lua viik­ko-oh­jel­maan­sa, sitä var­mem­min hän sel­vi­ää ar­jes­ta omas­sa ko­dis­saan mah­dol­li­sim­man pit­kään. Myös ta­pa­tur­mien ris­ki pie­ne­nee sa­mal­la mer­kit­tä­väs­ti.

Mielipiteet
23.1.2023 9.31

MIELIPIDE: Liikuntaseteli turvaamaan seniorin arjessa selviytymistä

Iän kart­tu­es­sa li­has­ten kun­to al­kaa hei­ke­tä no­pe­as­ti. Por­tai­den nou­se­mi­nen, kaup­pa­kas­sien kan­ta­mi­nen tai ko­ti­as­ka­reis­ta suo­riu­tu­mi­nen ei­vät vält­tä­mät­tä ole enää it­ses­tään­sel­vyyk­siä kai­kil­le ikäih­mi­sil­le. Mitä enem­män se­ni­o­ri-ikäi­sel­lä on mah­dol­li­suus liit­tää li­has­kun­to­har­joit­te­lua viik­ko-oh­jel­maan­sa, sitä var­mem­min hän sel­vi­ää ar­jes­ta omas­sa ko­dis­saan mah­dol­li­sim­man pit­kään. Myös ta­pa­tur­mien ris­ki pie­ne­nee sa­mal­la mer­kit­tä­väs­ti.

Tarjottimet jäävät Kokkolan 2000 oppilaan ja työntekijän kouluissa historiaan energiasäästöjen toivossa.

Tarjottimet jäävät Kokkolan 2000 oppilaan ja työntekijän kouluissa historiaan energiasäästöjen toivossa.

Roosa Sallinen

Mielipiteet
23.1.2023 9.08

KOLUMNI: Ympäristökasvatus saa sekä maapallon että lompakon kiittämään

Työs­ken­nel­les­sä­ni muu­ta­ma vuo­si sit­ten kou­lu­maa­il­mas­sa op­pi­laat ins­pi­roi­vat mi­nua suu­res­ti omal­la kiin­nos­tuk­sel­laan ym­pä­ris­töä ja sen hy­vin­voin­tia koh­taan. Lu­ku­tun­neil­la se­la­sim­me yh­des­sä 100 asi­aa maa­pal­lon pe­las­ta­mi­ses­ta -kir­jaa, kou­lun jäl­keen ker­hos­sa sekä vä­li­tun­neil­la ke­rä­sim­me ros­kia. Nuo mo­lem­mat ide­at tu­li­vat op­pi­lail­ta it­sel­tään.

Tarjottimet jäävät Kokkolan 2000 oppilaan ja työntekijän kouluissa historiaan energiasäästöjen toivossa.

Tarjottimet jäävät Kokkolan 2000 oppilaan ja työntekijän kouluissa historiaan energiasäästöjen toivossa.

Roosa Sallinen

Mielipiteet
23.1.2023 9.08

KOLUMNI: Ympäristökasvatus saa sekä maapallon että lompakon kiittämään

Työs­ken­nel­les­sä­ni muu­ta­ma vuo­si sit­ten kou­lu­maa­il­mas­sa op­pi­laat ins­pi­roi­vat mi­nua suu­res­ti omal­la kiin­nos­tuk­sel­laan ym­pä­ris­töä ja sen hy­vin­voin­tia koh­taan. Lu­ku­tun­neil­la se­la­sim­me yh­des­sä 100 asi­aa maa­pal­lon pe­las­ta­mi­ses­ta -kir­jaa, kou­lun jäl­keen ker­hos­sa sekä vä­li­tun­neil­la ke­rä­sim­me ros­kia. Nuo mo­lem­mat ide­at tu­li­vat op­pi­lail­ta it­sel­tään.

Mielipiteet
19.1.2023 13.20

MIELIPIDE: On niitä energiakriisejä ollut ennenkin

Olen syk­syn ja al­ku­tal­ven ai­ka­na se­lail­lut omia muis­tiin­pa­no­ja­ni men­neil­tä vuo­si­kym­me­nil­tä, etu­pääs­sä ai­kai­sem­pia ener­gi­ak­rii­se­jä kos­kien. Moni nuo­rem­pi ih­mi­nen voi luul­la, et­tei täl­lais­ta ny­kyi­sen­lais­ta ener­gi­ak­rii­siä ole ai­kai­sem­min ol­lut. Säh­kö­e­ner­gi­an saa­ta­vuu­den ja hur­jien hin­nan­ko­ro­tus­ten ta­kia tuo epäi­ly on ym­mär­ret­tä­vää.

Mielipiteet
19.1.2023 13.20

MIELIPIDE: On niitä energiakriisejä ollut ennenkin

Olen syk­syn ja al­ku­tal­ven ai­ka­na se­lail­lut omia muis­tiin­pa­no­ja­ni men­neil­tä vuo­si­kym­me­nil­tä, etu­pääs­sä ai­kai­sem­pia ener­gi­ak­rii­se­jä kos­kien. Moni nuo­rem­pi ih­mi­nen voi luul­la, et­tei täl­lais­ta ny­kyi­sen­lais­ta ener­gi­ak­rii­siä ole ai­kai­sem­min ol­lut. Säh­kö­e­ner­gi­an saa­ta­vuu­den ja hur­jien hin­nan­ko­ro­tus­ten ta­kia tuo epäi­ly on ym­mär­ret­tä­vää.

Mielipiteet
18.1.2023 7.45

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Loma virkistää – vai virkistääkö?

Kou­lui­hin pa­lat­tiin vii­me maa­nan­tai­na rei­lut kak­si viik­koa jat­ku­neel­ta, an­sai­tul­ta lo­mal­ta. An­sai­tul­ta ai­na­kin si­kä­li, et­tä vaik­ka olem­me saa­neet pa­la­ta liki nor­maa­liin kou­lu­työ­hön ko­ro­na­ra­joi­tus­ten osal­ta, si­säl­tää työ kou­lus­sa jat­ku­vaa muu­tos­ta sekä op­pi­lail­le et­tä siel­lä työs­ken­te­le­vil­le. Haas­teet ei­vät lopu – tai edes vä­he­ne.

Mielipiteet
18.1.2023 7.45

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Loma virkistää – vai virkistääkö?

Kou­lui­hin pa­lat­tiin vii­me maa­nan­tai­na rei­lut kak­si viik­koa jat­ku­neel­ta, an­sai­tul­ta lo­mal­ta. An­sai­tul­ta ai­na­kin si­kä­li, et­tä vaik­ka olem­me saa­neet pa­la­ta liki nor­maa­liin kou­lu­työ­hön ko­ro­na­ra­joi­tus­ten osal­ta, si­säl­tää työ kou­lus­sa jat­ku­vaa muu­tos­ta sekä op­pi­lail­le et­tä siel­lä työs­ken­te­le­vil­le. Haas­teet ei­vät lopu – tai edes vä­he­ne.

Mielipiteet
16.1.2023 7.46

MIELIPIDE: Yrittäjyys luo työtä ja hyvinvointia – mikä luo yrittäjyyttä?

Suo­mes­sa on 410 997 yri­tys­tä (Ti­las­to­kes­kus, yri­tys­re­kis­te­ri 2021) ja ne työl­lis­tä­vät lä­hes 1,4 milj. työn­te­ki­jää, 67 pro­sent­tia kai­kis­ta työ­pai­kois­ta. Yri­tyk­sis­tä 94,9 pro­sent­tia on al­le 10 hen­gen yri­tyk­siä. Yri­tys­ten vel­vol­li­suus on ke­rä­tä ar­von­li­sä­ve­rot val­ti­ol­le ja pal­kois­ta mak­set­ta­vat si­vu­ku­lut eri ra­has­toil­le. Yrit­tä­jyys tuo ve­ro­tu­lo­ja val­ti­ol­le, kun­nil­le ja seu­ra­kun­nil­le. Ve­ro­tu­loil­la yl­lä­pi­de­tään yh­teis­kun­nan pal­ve­luil­ta vä­es­töl­le.

Mielipiteet
16.1.2023 7.46

MIELIPIDE: Yrittäjyys luo työtä ja hyvinvointia – mikä luo yrittäjyyttä?

Suo­mes­sa on 410 997 yri­tys­tä (Ti­las­to­kes­kus, yri­tys­re­kis­te­ri 2021) ja ne työl­lis­tä­vät lä­hes 1,4 milj. työn­te­ki­jää, 67 pro­sent­tia kai­kis­ta työ­pai­kois­ta. Yri­tyk­sis­tä 94,9 pro­sent­tia on al­le 10 hen­gen yri­tyk­siä. Yri­tys­ten vel­vol­li­suus on ke­rä­tä ar­von­li­sä­ve­rot val­ti­ol­le ja pal­kois­ta mak­set­ta­vat si­vu­ku­lut eri ra­has­toil­le. Yrit­tä­jyys tuo ve­ro­tu­lo­ja val­ti­ol­le, kun­nil­le ja seu­ra­kun­nil­le. Ve­ro­tu­loil­la yl­lä­pi­de­tään yh­teis­kun­nan pal­ve­luil­ta vä­es­töl­le.

Lisää aiheesta

Kysely