JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
1.12.2022 11.30

MIELIPIDE: Tohmajärven kunta määritteli hintalapun Värtsilän kylän sosiaaliselle hyvinvoinnille

Toh­ma­jär­ven kun­nan luu­ta hei­luu nyt sii­hen mal­liin et­tä nor­sun myl­ler­rys pos­lii­ni­kau­pas­sa on tä­hän ver­rat­tu­na kei­ju­kais­ten tans­sia. Kun­ta on lait­ta­mas­sa vuo­den­vaih­tees­sa kyl­mil­leen van­haa Värt­si­län kou­lua joka on toi­mi­nut ky­lä­ta­lo­na ja sa­mal­la koko Värt­si­län sy­dä­me­nä. Tosi ou­toa asi­as­sa on se et­tä kiin­ni­lait­toa pe­rus­tel­laan mm. kus­tan­nus­syil­lä. Värt­si­län van­ha kou­lu on lii­an kal­lis kun­nan yl­lä­pi­det­tä­väk­si. Ly­hy­en ajan ku­lu­es­sa Värt­si­läs­sä on lai­tet­tu kyl­mil­leen van­ha kun­nan­ta­lo sekä muu­ta­ma ri­vi­ta­lo, sen si­jaan et­tä nii­tä oli­si edes yri­tet­ty myy­dä. Värt­si­lään ei siis ha­lu­ta uu­sia asuk­kai­ta.

Mielipiteet
1.12.2022 11.30

MIELIPIDE: Tohmajärven kunta määritteli hintalapun Värtsilän kylän sosiaaliselle hyvinvoinnille

Toh­ma­jär­ven kun­nan luu­ta hei­luu nyt sii­hen mal­liin et­tä nor­sun myl­ler­rys pos­lii­ni­kau­pas­sa on tä­hän ver­rat­tu­na kei­ju­kais­ten tans­sia. Kun­ta on lait­ta­mas­sa vuo­den­vaih­tees­sa kyl­mil­leen van­haa Värt­si­län kou­lua joka on toi­mi­nut ky­lä­ta­lo­na ja sa­mal­la koko Värt­si­län sy­dä­me­nä. Tosi ou­toa asi­as­sa on se et­tä kiin­ni­lait­toa pe­rus­tel­laan mm. kus­tan­nus­syil­lä. Värt­si­län van­ha kou­lu on lii­an kal­lis kun­nan yl­lä­pi­det­tä­väk­si. Ly­hy­en ajan ku­lu­es­sa Värt­si­läs­sä on lai­tet­tu kyl­mil­leen van­ha kun­nan­ta­lo sekä muu­ta­ma ri­vi­ta­lo, sen si­jaan et­tä nii­tä oli­si edes yri­tet­ty myy­dä. Värt­si­lään ei siis ha­lu­ta uu­sia asuk­kai­ta.

Mielipiteet
30.11.2022 3.55

PÄÄKIRJOITUS: Viimeiset hetket välittää hoitajista

Hoi­to- ja so­si­aa­li­a­la kär­sii pa­has­ta työ­voi­ma­pu­las­ta val­ta­kun­nal­li­ses­ti. Poh­jois­kar­ja­la sen enem­pää kuin Kes­ki-Kar­ja­la­kaan ei tee täs­tä poik­keus­ta. Fak­ta­tie­toa alan ti­lan­tees­ta tar­jo­si mar­ras­kuun alus­sa jul­kais­tu TE-toi­mis­to­jen am­mat­ti­ba­ro­met­ri. Jul­kai­su pe­rus­tuu TE-toi­mis­tos­sa syys­kuus­sa 2022 teh­tyyn ar­vi­oon noin 200 am­ma­tin ky­syn­nän ja tar­jon­nan koh­taa­mi­ses­ta seu­raa­van puo­len vuo­den ai­ka­na.

Mielipiteet
30.11.2022 3.55

PÄÄKIRJOITUS: Viimeiset hetket välittää hoitajista

Hoi­to- ja so­si­aa­li­a­la kär­sii pa­has­ta työ­voi­ma­pu­las­ta val­ta­kun­nal­li­ses­ti. Poh­jois­kar­ja­la sen enem­pää kuin Kes­ki-Kar­ja­la­kaan ei tee täs­tä poik­keus­ta. Fak­ta­tie­toa alan ti­lan­tees­ta tar­jo­si mar­ras­kuun alus­sa jul­kais­tu TE-toi­mis­to­jen am­mat­ti­ba­ro­met­ri. Jul­kai­su pe­rus­tuu TE-toi­mis­tos­sa syys­kuus­sa 2022 teh­tyyn ar­vi­oon noin 200 am­ma­tin ky­syn­nän ja tar­jon­nan koh­taa­mi­ses­ta seu­raa­van puo­len vuo­den ai­ka­na.

Mielipiteet
17.11.2022 8.06

MIELIPIDE: Ei itsehoitolääkkeitä ruokakauppoihin

Far­ma­seut­ti Hen­na Sal­mi­sen mie­li­pi­de­kir­joi­tus, "Ap­teek­ki pal­ve­lee -lääk­keet tur­val­li­ses­ti ap­tee­kis­ta jat­kos­sa­kin (28.10. Kar­ja­lai­nen), oli hyvä ja to­si­a­si­oi­hin pe­rus­tu­va. Olen­nai­sia koh­tia sii­nä oli lääk­kei­den käyt­tä­jän kan­nal­ta usei­ta. Ruo­ka­kaup­po­jen hen­ki­lö­kun­nal­la ei ole to­si­aan­kaan oi­keut­ta an­taa min­kään­lais­ta lää­ke­neu­von­taa.

Mielipiteet
17.11.2022 8.06

MIELIPIDE: Ei itsehoitolääkkeitä ruokakauppoihin

Far­ma­seut­ti Hen­na Sal­mi­sen mie­li­pi­de­kir­joi­tus, "Ap­teek­ki pal­ve­lee -lääk­keet tur­val­li­ses­ti ap­tee­kis­ta jat­kos­sa­kin (28.10. Kar­ja­lai­nen), oli hyvä ja to­si­a­si­oi­hin pe­rus­tu­va. Olen­nai­sia koh­tia sii­nä oli lääk­kei­den käyt­tä­jän kan­nal­ta usei­ta. Ruo­ka­kaup­po­jen hen­ki­lö­kun­nal­la ei ole to­si­aan­kaan oi­keut­ta an­taa min­kään­lais­ta lää­ke­neu­von­taa.

Mielipiteet
16.11.2022 6.00

PÄÄKIRJOITUS: Tapahtumista tukea matkailuun

Tämä Koti-Kar­ja­lan tal­vi­mat­kai­lu­ai­hei­nen tee­ma­nu­me­ro ja­e­taan joka ko­tiin Kes­ki-Kar­ja­las­sa, ja sen saa­vat lu­et­ta­vak­seen myös seu­tu­kun­nan va­paa-ajan asuk­kaat, jot­ka asu­vat Ki­teen, Rääk­ky­län ja Toh­ma­jär­ven ul­ko­puo­lel­la. Leh­des­sä on usei­ta ta­ri­noi­ta sii­tä, mik­si Kes­ki-Kar­ja­las­sa on hyvä asua ja viet­tää va­paa-ai­kaa. Tän­ne tul­laan viih­ty­mään pait­si ruuh­ka-Suo­mes­ta, mut­ta myös ul­ko­mail­ta.

Mielipiteet
16.11.2022 6.00

PÄÄKIRJOITUS: Tapahtumista tukea matkailuun

Tämä Koti-Kar­ja­lan tal­vi­mat­kai­lu­ai­hei­nen tee­ma­nu­me­ro ja­e­taan joka ko­tiin Kes­ki-Kar­ja­las­sa, ja sen saa­vat lu­et­ta­vak­seen myös seu­tu­kun­nan va­paa-ajan asuk­kaat, jot­ka asu­vat Ki­teen, Rääk­ky­län ja Toh­ma­jär­ven ul­ko­puo­lel­la. Leh­des­sä on usei­ta ta­ri­noi­ta sii­tä, mik­si Kes­ki-Kar­ja­las­sa on hyvä asua ja viet­tää va­paa-ai­kaa. Tän­ne tul­laan viih­ty­mään pait­si ruuh­ka-Suo­mes­ta, mut­ta myös ul­ko­mail­ta.

Mielipiteet
15.11.2022 8.44

Eläkeläisten verotus kaipaa pikaista uudistamista

Moni eläk­keel­le jää­vä ko­kee var­mas­ti yl­lä­tyk­sen, kun uu­den ve­ro­kor­tin en­na­kon­pi­dä­tysp­ro­sent­ti ei juu­ri­kaan las­ke ver­rat­tu­na palk­ka­työn ve­ro­tuk­seen, vaik­ka brut­to­e­läk­keen mää­rä on vain kes­ki­mää­rin 60 pro­sent­tia työ­tu­los­ta. Myös vuo­den vaih­tees­sa eläk­kei­siin tu­le­va ko­ro­tus jää mo­nel­ta eläk­keen­saa­jal­ta mi­tät­tö­mäk­si, sil­lä ve­ro­as­te nou­see sa­mas­sa suh­tees­sa. Kai­ken li­säk­si ti­lan­net­ta häm­men­tää se, jos elä­ke­läi­nen te­kee vaik­ka­pa osa-ai­kais­ta palk­ka­työ­tä. Työs­tä saa­tu palk­ka­tu­lo las­ke­taan yh­teen elä­ke­tu­lon kans­sa ja näin eläk­kees­tä pe­rit­tä­vä vero nou­see vie­lä en­ti­ses­tään, ei­kä palk­ka­työs­tä jää kä­teen juu­ri mi­tään.

Mielipiteet
15.11.2022 8.44

Eläkeläisten verotus kaipaa pikaista uudistamista

Moni eläk­keel­le jää­vä ko­kee var­mas­ti yl­lä­tyk­sen, kun uu­den ve­ro­kor­tin en­na­kon­pi­dä­tysp­ro­sent­ti ei juu­ri­kaan las­ke ver­rat­tu­na palk­ka­työn ve­ro­tuk­seen, vaik­ka brut­to­e­läk­keen mää­rä on vain kes­ki­mää­rin 60 pro­sent­tia työ­tu­los­ta. Myös vuo­den vaih­tees­sa eläk­kei­siin tu­le­va ko­ro­tus jää mo­nel­ta eläk­keen­saa­jal­ta mi­tät­tö­mäk­si, sil­lä ve­ro­as­te nou­see sa­mas­sa suh­tees­sa. Kai­ken li­säk­si ti­lan­net­ta häm­men­tää se, jos elä­ke­läi­nen te­kee vaik­ka­pa osa-ai­kais­ta palk­ka­työ­tä. Työs­tä saa­tu palk­ka­tu­lo las­ke­taan yh­teen elä­ke­tu­lon kans­sa ja näin eläk­kees­tä pe­rit­tä­vä vero nou­see vie­lä en­ti­ses­tään, ei­kä palk­ka­työs­tä jää kä­teen juu­ri mi­tään.

Mielipiteet
28.10.2022 9.43

LUKIJALTA: Iivar Ahavan kirjoitelmia Kiteeltä, minkä mitäkin muistoja ja tarinoita

Pap­pi­lan tu­pa­ka­ma­ris­sa asui ruus­tin­nan sis­ko, täti Ja­co­bi­na, joka säi­lyt­ti omia yk­si­tyi­siä ta­va­roi­taan vaa­te­ko­me­ron vie­res­sä ole­vas­sa toi­ses­sa niin ikään lu­ki­tus­sa ko­me­ros­sa.

Mielipiteet
28.10.2022 9.43

LUKIJALTA: Iivar Ahavan kirjoitelmia Kiteeltä, minkä mitäkin muistoja ja tarinoita

Pap­pi­lan tu­pa­ka­ma­ris­sa asui ruus­tin­nan sis­ko, täti Ja­co­bi­na, joka säi­lyt­ti omia yk­si­tyi­siä ta­va­roi­taan vaa­te­ko­me­ron vie­res­sä ole­vas­sa toi­ses­sa niin ikään lu­ki­tus­sa ko­me­ros­sa.

Mielipiteet
27.10.2022 8.32

LUKIJALTA: Tuli mieleen kuinka 1943-45 urheiltiin

Olin it­se­kin ihan hui­ma pens­ka, niin kuin muut­kin jot­ka oli him­pun van­hem­pia! Rup­po­vaa­ran met­si­kös­sä oli lep­pä ja koi­vu riu­ku­ja kas­va­mas­sa ja alet­tiin kii­ve­tä nii­den lat­vaan. Koh­ta al­koi puit­te­lu, jol­loin tai­vu­tet­tiin omal­la pai­nol­la puu­ta ja men­tiin toi­seen puu­hun, koh­ta siel­lä oli kuin api­na­lau­ma 3-5 met­rin kor­keu­des­sa. Haus­kaa oli, kun­nes erään ka­ve­rin puu ei kal­lis­tu­nut­kaan, kun het­ken riuh­toi sitä lat­vaa. Lat­va kat­ke­si ja poi­ka pu­to­si se­läl­leen maa­han ei­kä hen­git­tä­nyt. Me­hän pe­läs­tyt­tiin al­le 10-vuo­ti­aat ka­ka­rat ja ol­tiin läh­dös­sä jo­kai­nen pois, kun poi­ka sai he hen­keä ja al­koi kil­jua. Kyl­lä hel­pot­ti mei­tä, ei ker­rot­tu kel­le­kään, mut­ta hie­no har­ras­tus lop­pui sii­hen.

Mielipiteet
27.10.2022 8.32

LUKIJALTA: Tuli mieleen kuinka 1943-45 urheiltiin

Olin it­se­kin ihan hui­ma pens­ka, niin kuin muut­kin jot­ka oli him­pun van­hem­pia! Rup­po­vaa­ran met­si­kös­sä oli lep­pä ja koi­vu riu­ku­ja kas­va­mas­sa ja alet­tiin kii­ve­tä nii­den lat­vaan. Koh­ta al­koi puit­te­lu, jol­loin tai­vu­tet­tiin omal­la pai­nol­la puu­ta ja men­tiin toi­seen puu­hun, koh­ta siel­lä oli kuin api­na­lau­ma 3-5 met­rin kor­keu­des­sa. Haus­kaa oli, kun­nes erään ka­ve­rin puu ei kal­lis­tu­nut­kaan, kun het­ken riuh­toi sitä lat­vaa. Lat­va kat­ke­si ja poi­ka pu­to­si se­läl­leen maa­han ei­kä hen­git­tä­nyt. Me­hän pe­läs­tyt­tiin al­le 10-vuo­ti­aat ka­ka­rat ja ol­tiin läh­dös­sä jo­kai­nen pois, kun poi­ka sai he hen­keä ja al­koi kil­jua. Kyl­lä hel­pot­ti mei­tä, ei ker­rot­tu kel­le­kään, mut­ta hie­no har­ras­tus lop­pui sii­hen.

Mielipiteet
26.10.2022 3.30

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Hutsinputsi ei ole nimensä veroinen!

Kun luon­non kun­to­sa­li ja ui­ma­ve­det ei­vät enää hou­kut­te­le, niin mah­dol­li­suuk­sia lii­kun­nal­li­siin ak­ti­vi­teet­tei­hin löy­tyy Hut­sis­s­ta. Ves­pe­lin al­la­so­sas­to ja kun­to­sa­li tu­li­vat vii­me tal­ven ai­ka­na tu­tuik­si, mut­ta käyn­neis­sä on nyt ol­lut pit­käh­kö tau­ko. Si­sä­työn­te­ki­jä­nä ul­ko­lii­kun­ta tun­tuu par­haal­ta vaih­to­eh­dol­ta, kun se vain on jär­ke­vää. Syys­ros­puu­tol­la ve­si­jump­pa ja ve­si­vyö­juok­su Ves­pe­lis­sä al­kaa tun­tua aja­tuk­se­na to­del­la mu­ka­val­ta.

Mielipiteet
26.10.2022 3.30

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Hutsinputsi ei ole nimensä veroinen!

Kun luon­non kun­to­sa­li ja ui­ma­ve­det ei­vät enää hou­kut­te­le, niin mah­dol­li­suuk­sia lii­kun­nal­li­siin ak­ti­vi­teet­tei­hin löy­tyy Hut­sis­s­ta. Ves­pe­lin al­la­so­sas­to ja kun­to­sa­li tu­li­vat vii­me tal­ven ai­ka­na tu­tuik­si, mut­ta käyn­neis­sä on nyt ol­lut pit­käh­kö tau­ko. Si­sä­työn­te­ki­jä­nä ul­ko­lii­kun­ta tun­tuu par­haal­ta vaih­to­eh­dol­ta, kun se vain on jär­ke­vää. Syys­ros­puu­tol­la ve­si­jump­pa ja ve­si­vyö­juok­su Ves­pe­lis­sä al­kaa tun­tua aja­tuk­se­na to­del­la mu­ka­val­ta.

Kotivara tarkoittaar uokaa, vettä ja tarvikkeita, joita säilytetään kotona turvaamaan arkea poikkeusolosuhteissa. Kuvituskuva.

Kotivara tarkoittaar uokaa, vettä ja tarvikkeita, joita säilytetään kotona turvaamaan arkea poikkeusolosuhteissa. Kuvituskuva.

Pixabay

Mielipiteet
19.10.2022 6.00

PÄÄKIRJOITUS: Varautuminen antaa mielenrauhaa

Vii­me ai­koi­na olen iloin­nut pal­jon vuo­sia sit­ten uu­ni­re­mon­tin yh­tey­des­sä muu­rau­te­tus­ta puu­hel­las­ta. Taan­noin aja­tuk­sis­sa oli vain ome­na­hil­lon keit­te­lyt isos­sa kat­ti­las­sa, mut­ta nyt tii­liä vil­kuil­les­sa mie­les­sä käy säh­kön sääs­tä­mi­nen ja mah­dol­li­set pi­dem­mät säh­kö­kat­kot. Hy­vän kel­la­rin puut­tu­mi­nen on van­neh­ti­nut huo­le­na, se kun odot­taa vie­lä to­teu­tus­vuo­ro­aan. Poik­keu­so­lot ovat vä­läh­del­leen vii­me vuo­si­na mie­les­sä jat­ku­vas­ti - ei rii­tä, et­tä ko­toa löy­tyy pur­ta­vaa, se on myös saa­ta­va säi­ly­mään ja ko­kat­tua ruo­ak­si il­man säh­kö­ä­kin.

Kotivara tarkoittaar uokaa, vettä ja tarvikkeita, joita säilytetään kotona turvaamaan arkea poikkeusolosuhteissa. Kuvituskuva.

Kotivara tarkoittaar uokaa, vettä ja tarvikkeita, joita säilytetään kotona turvaamaan arkea poikkeusolosuhteissa. Kuvituskuva.

Pixabay

Mielipiteet
19.10.2022 6.00

PÄÄKIRJOITUS: Varautuminen antaa mielenrauhaa

Vii­me ai­koi­na olen iloin­nut pal­jon vuo­sia sit­ten uu­ni­re­mon­tin yh­tey­des­sä muu­rau­te­tus­ta puu­hel­las­ta. Taan­noin aja­tuk­sis­sa oli vain ome­na­hil­lon keit­te­lyt isos­sa kat­ti­las­sa, mut­ta nyt tii­liä vil­kuil­les­sa mie­les­sä käy säh­kön sääs­tä­mi­nen ja mah­dol­li­set pi­dem­mät säh­kö­kat­kot. Hy­vän kel­la­rin puut­tu­mi­nen on van­neh­ti­nut huo­le­na, se kun odot­taa vie­lä to­teu­tus­vuo­ro­aan. Poik­keu­so­lot ovat vä­läh­del­leen vii­me vuo­si­na mie­les­sä jat­ku­vas­ti - ei rii­tä, et­tä ko­toa löy­tyy pur­ta­vaa, se on myös saa­ta­va säi­ly­mään ja ko­kat­tua ruo­ak­si il­man säh­kö­ä­kin.

Mielipiteet
14.10.2022 13.47

MIELIPIDE: Kiitosta ja ylistystä Sovintolalle

Mitä ta­pah­tuu Ke­sä­lah­del­la So­vin­to­las­sa sen jäl­keen, kun ke­sä­työn­te­ki­jät pois­tu­vat ja kau­pun­ki sul­kee in­fo-pis­teen­sä? Hil­je­nee­kö talo?

Mielipiteet
14.10.2022 13.47

MIELIPIDE: Kiitosta ja ylistystä Sovintolalle

Mitä ta­pah­tuu Ke­sä­lah­del­la So­vin­to­las­sa sen jäl­keen, kun ke­sä­työn­te­ki­jät pois­tu­vat ja kau­pun­ki sul­kee in­fo-pis­teen­sä? Hil­je­nee­kö talo?

Mielipiteet
14.10.2022 9.39

MIELIPIDE: Isosilmä valvoo

Mei­tä val­vo­taan, seu­ra­taan, kuun­nel­laan, tal­ti­oi­daan ja ana­ly­soi­daan sekä häi­ri­tään. Joka het­ki. Moni meis­tä it­se tä­män mah­dol­lis­taa.

Mielipiteet
14.10.2022 9.39

MIELIPIDE: Isosilmä valvoo

Mei­tä val­vo­taan, seu­ra­taan, kuun­nel­laan, tal­ti­oi­daan ja ana­ly­soi­daan sekä häi­ri­tään. Joka het­ki. Moni meis­tä it­se tä­män mah­dol­lis­taa.

Mielipiteet
13.10.2022 9.00

MIELIPIDE: Näpit irti kansallisesta metsäpolitiikasta

Eu­roo­pan ko­mis­sio an­toi ke­säl­lä niin kut­sun en­nal­lis­ta­mi­sa­se­tuk­sen, jon­ka ta­voit­tee­na on vas­ta­ta luon­to­ka­toon ja eko­sys­tee­mien hei­ken­ty­mi­seen. Eh­do­tuk­ses­sa jä­sen­mail­le mää­rät­täi­siin laa­ja ja si­to­va en­nal­lis­ta­mis­vel­voi­te, joka ra­joit­tai­si alu­ei­den käyt­töä. Ta­voi­te kos­ki­si myös met­sä­mai­ta, jo­ten eh­do­tuk­sel­la oli­si mer­kit­tä­vät vai­ku­tuk­set met­sien käy­töl­le kuin puun saan­nil­le­kin.

Mielipiteet
13.10.2022 9.00

MIELIPIDE: Näpit irti kansallisesta metsäpolitiikasta

Eu­roo­pan ko­mis­sio an­toi ke­säl­lä niin kut­sun en­nal­lis­ta­mi­sa­se­tuk­sen, jon­ka ta­voit­tee­na on vas­ta­ta luon­to­ka­toon ja eko­sys­tee­mien hei­ken­ty­mi­seen. Eh­do­tuk­ses­sa jä­sen­mail­le mää­rät­täi­siin laa­ja ja si­to­va en­nal­lis­ta­mis­vel­voi­te, joka ra­joit­tai­si alu­ei­den käyt­töä. Ta­voi­te kos­ki­si myös met­sä­mai­ta, jo­ten eh­do­tuk­sel­la oli­si mer­kit­tä­vät vai­ku­tuk­set met­sien käy­töl­le kuin puun saan­nil­le­kin.

Mielipiteet
12.10.2022 8.48

MIELIPIDE: Kiteen keskustassa ei päiväpostin päiväjakelua

Päi­vän pos­ti taa­ja­mas­sa ja­e­taan ny­kyi­sin noin klo 19.00 ai­koi­hin. Eli ky­sy­myk­ses­sä on il­ta­pos­tin jako. Ki­teen pos­ti­la­jit­te­lu on siir­ret­ty Jo­en­suu­hun. Ja­ka­jil­le tu­lee pos­ti ja­koon sit­ten kun ker­ki­ää.

Mielipiteet
12.10.2022 8.48

MIELIPIDE: Kiteen keskustassa ei päiväpostin päiväjakelua

Päi­vän pos­ti taa­ja­mas­sa ja­e­taan ny­kyi­sin noin klo 19.00 ai­koi­hin. Eli ky­sy­myk­ses­sä on il­ta­pos­tin jako. Ki­teen pos­ti­la­jit­te­lu on siir­ret­ty Jo­en­suu­hun. Ja­ka­jil­le tu­lee pos­ti ja­koon sit­ten kun ker­ki­ää.

Mielipiteet
11.10.2022 8.36

PÄÄKIRJOITUS: Vahva Itä-Suomi koko Suomen turva

Vie­lä 80-lu­vun al­ku­puo­lel­la moni kul­ki­ja nou­si Värt­si­län Pat­so­lan­mä­el­le tii­rai­le­maan sen ai­kai­sen Neu­vos­to­lii­ton suun­taan van­haan Värt­si­lään. Tuu­mail­tiin, et­tä siel­lä ne ovat; val­koi­set ker­ros­ta­lot ja teh­taan piip­pu. Ne oli­vat lä­hel­lä, mut­ta niin kau­ka­na, rau­ta­e­si­ri­pun ta­ka­na.

Mielipiteet
11.10.2022 8.36

PÄÄKIRJOITUS: Vahva Itä-Suomi koko Suomen turva

Vie­lä 80-lu­vun al­ku­puo­lel­la moni kul­ki­ja nou­si Värt­si­län Pat­so­lan­mä­el­le tii­rai­le­maan sen ai­kai­sen Neu­vos­to­lii­ton suun­taan van­haan Värt­si­lään. Tuu­mail­tiin, et­tä siel­lä ne ovat; val­koi­set ker­ros­ta­lot ja teh­taan piip­pu. Ne oli­vat lä­hel­lä, mut­ta niin kau­ka­na, rau­ta­e­si­ri­pun ta­ka­na.

Mielipiteet
10.10.2022 14.21

MIELIPIDE: Alempiasteista tieverkkoa ei saa unohtaa

Suo­men ties­tön kor­jaus­vel­ka kas­vaa kas­va­mis­taan. Tu­le­vai­suu­des­sa ti­lan­ne näyt­tää en­tis­tä vai­ke­am­mal­ta, vaik­ka kor­jaus­vel­kaa on py­rit­ty tait­ta­maan. Vuon­na 2020 kor­jaus­vel­kaa ol­tiin jo tait­ta­mas­sa, mut­ta nyt vai­keus­ker­roin taas kas­vaa – pit­käl­ti il­man Suo­men omaa syy­tä.

Mielipiteet
10.10.2022 14.21

MIELIPIDE: Alempiasteista tieverkkoa ei saa unohtaa

Suo­men ties­tön kor­jaus­vel­ka kas­vaa kas­va­mis­taan. Tu­le­vai­suu­des­sa ti­lan­ne näyt­tää en­tis­tä vai­ke­am­mal­ta, vaik­ka kor­jaus­vel­kaa on py­rit­ty tait­ta­maan. Vuon­na 2020 kor­jaus­vel­kaa ol­tiin jo tait­ta­mas­sa, mut­ta nyt vai­keus­ker­roin taas kas­vaa – pit­käl­ti il­man Suo­men omaa syy­tä.

Mielipiteet
5.10.2022 12.48

MIELIPIDE: Vain omalääkäri/omahoitaja-järjestelmä voi pelastaa sote-uudistuksen

Po­ti­laan ja lää­kä­rin konk­reet­ti­nen koh­taa­mi­nen ja sii­tä al­ka­va hoi­don jat­ku­vuus on ter­vey­den­huol­lon ydi­na­sia, jon­ka mer­ki­tys tu­li­si kaik­kien sote-päät­tä­jien ym­mär­tää.

Mielipiteet
5.10.2022 12.48

MIELIPIDE: Vain omalääkäri/omahoitaja-järjestelmä voi pelastaa sote-uudistuksen

Po­ti­laan ja lää­kä­rin konk­reet­ti­nen koh­taa­mi­nen ja sii­tä al­ka­va hoi­don jat­ku­vuus on ter­vey­den­huol­lon ydi­na­sia, jon­ka mer­ki­tys tu­li­si kaik­kien sote-päät­tä­jien ym­mär­tää.

Mielipiteet
5.10.2022 0.10

PÄÄKIRJOITUS: Vanhus - sana, joka kuvaa ihmisen arvokkuutta

En­sim­mäi­nen val­ta­kun­nal­li­nen van­hus­ten tee­ma­päi­vä jär­jes­tet­tiin Van­hus­työn kes­kus­lii­ton aloit­tees­ta 19. syys­kuu­ta 1954. Päi­vän pää­juh­la pi­det­tiin tuol­loin Hel­sin­gin kau­pun­gin van­hain­ko­dis­sa Ou­lun­ky­läs­sä. Vuon­na 1967 va­kiin­tui Van­hus­ten­päi­vä vie­tet­tä­väk­si lo­ka­kuun en­sim­mäi­se­nä sun­nun­tai­na. Myös Van­hus­ten­päi­vä on yk­si maam­me van­him­pia tee­ma­päi­viä. Van­hus­ten­päi­vää seu­raa­va viik­ko ni­met­tiin Van­hus­ten­vii­kok­si, jota par­hail­laan vie­täm­me.

Mielipiteet
5.10.2022 0.10

PÄÄKIRJOITUS: Vanhus - sana, joka kuvaa ihmisen arvokkuutta

En­sim­mäi­nen val­ta­kun­nal­li­nen van­hus­ten tee­ma­päi­vä jär­jes­tet­tiin Van­hus­työn kes­kus­lii­ton aloit­tees­ta 19. syys­kuu­ta 1954. Päi­vän pää­juh­la pi­det­tiin tuol­loin Hel­sin­gin kau­pun­gin van­hain­ko­dis­sa Ou­lun­ky­läs­sä. Vuon­na 1967 va­kiin­tui Van­hus­ten­päi­vä vie­tet­tä­väk­si lo­ka­kuun en­sim­mäi­se­nä sun­nun­tai­na. Myös Van­hus­ten­päi­vä on yk­si maam­me van­him­pia tee­ma­päi­viä. Van­hus­ten­päi­vää seu­raa­va viik­ko ni­met­tiin Van­hus­ten­vii­kok­si, jota par­hail­laan vie­täm­me.

Mielipiteet
28.9.2022 12.41

MIELIPIDE: Pohjois-Karjalasta ratkaisuja 24 miljardin euron ongelmaan?

Työ­e­lä­mä on mo­nil­la aloil­la ko­vas­sa vas­ta­tuu­les­sa. Hoi­ta­jat ja opet­ta­jat uu­pu­vat - moni suun­nit­te­lee alan­vaih­toa. Mikä te­ki­si työs­tä riit­tä­vän hy­vää, et­tä tui­ki tär­ke­ät työn­te­ki­jät py­syi­si­vät alal­la?

Mielipiteet
28.9.2022 12.41

MIELIPIDE: Pohjois-Karjalasta ratkaisuja 24 miljardin euron ongelmaan?

Työ­e­lä­mä on mo­nil­la aloil­la ko­vas­sa vas­ta­tuu­les­sa. Hoi­ta­jat ja opet­ta­jat uu­pu­vat - moni suun­nit­te­lee alan­vaih­toa. Mikä te­ki­si työs­tä riit­tä­vän hy­vää, et­tä tui­ki tär­ke­ät työn­te­ki­jät py­syi­si­vät alal­la?

Mielipiteet
28.9.2022 6.25

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Tulevaisuutta ei pidä käydä pelkäämään!

Maa­il­mal­la myl­ler­rys ja se­ka­sor­to jat­ku­vat. Ko­ro­nan mu­ka­naan tuo­mat vaa­ti­muk­set on voi­nut vä­lil­lä unoh­taa, kun on pääs­syt luon­toon jär­ven se­läl­le, po­lul­le, la­dul­le tai mar­ja­met­sään maa­doit­tu­maan. Nyt olem­me uu­den edes­sä. Vii­me päi­vien pää­uu­ti­set ovat tuo­neet ra­jan lä­hei­syy­den päi­vä päi­väl­tä suu­rem­mak­si ky­sy­myk­sek­si. Olem­me­ko seu­raa­va­na etu­lin­jas­sa ot­ta­mas­sa vas­taan Ve­nä­jäl­tä pa­ke­ne­via so­taan kut­sut­tu­ja?

Mielipiteet
28.9.2022 6.25

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Tulevaisuutta ei pidä käydä pelkäämään!

Maa­il­mal­la myl­ler­rys ja se­ka­sor­to jat­ku­vat. Ko­ro­nan mu­ka­naan tuo­mat vaa­ti­muk­set on voi­nut vä­lil­lä unoh­taa, kun on pääs­syt luon­toon jär­ven se­läl­le, po­lul­le, la­dul­le tai mar­ja­met­sään maa­doit­tu­maan. Nyt olem­me uu­den edes­sä. Vii­me päi­vien pää­uu­ti­set ovat tuo­neet ra­jan lä­hei­syy­den päi­vä päi­väl­tä suu­rem­mak­si ky­sy­myk­sek­si. Olem­me­ko seu­raa­va­na etu­lin­jas­sa ot­ta­mas­sa vas­taan Ve­nä­jäl­tä pa­ke­ne­via so­taan kut­sut­tu­ja?

Mielipiteet
20.9.2022 10.20

Eihän nuori voi uupua. Eihän?

Kou­lut ovat taas täy­des­sä uu­den lu­ku­vuo­den vauh­dis­sa. Vii­me vii­kol­la käyn­nis­tyi­vät syk­syn yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­set ja am­mat­ti­kou­lun opis­ke­li­joi­ta nä­kee jäl­leen yri­tyk­sis­sä har­joit­te­le­mas­sa työ­e­lä­mää.

Mielipiteet
20.9.2022 10.20

Eihän nuori voi uupua. Eihän?

Kou­lut ovat taas täy­des­sä uu­den lu­ku­vuo­den vauh­dis­sa. Vii­me vii­kol­la käyn­nis­tyi­vät syk­syn yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­set ja am­mat­ti­kou­lun opis­ke­li­joi­ta nä­kee jäl­leen yri­tyk­sis­sä har­joit­te­le­mas­sa työ­e­lä­mää.

Kari Sarkkinen

Mielipiteet
15.9.2022 15.17

MIELIPIDE: Mielenkiintoista elämää

Muis­te­len kuin­ka yli 60 vuot­ta sit­ten läh­din Rup­po­vaa­ras­ta töi­den pe­rään Ete­lä-Suo­meen. Las­kes­ke­lin, et­tä elä­es­sä­ni ol­lut 16 eri am­ma­tis­sa pi­sim­pään yrit­tä­jä­nä.

Kari Sarkkinen

Mielipiteet
15.9.2022 15.17

MIELIPIDE: Mielenkiintoista elämää

Muis­te­len kuin­ka yli 60 vuot­ta sit­ten läh­din Rup­po­vaa­ras­ta töi­den pe­rään Ete­lä-Suo­meen. Las­kes­ke­lin, et­tä elä­es­sä­ni ol­lut 16 eri am­ma­tis­sa pi­sim­pään yrit­tä­jä­nä.

Kotitarvesäilöntä on on yksi omavaraisuuuden perusasioista. Kuvituskuva.

Kotitarvesäilöntä on on yksi omavaraisuuuden perusasioista. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Mielipiteet
14.9.2022 6.00

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Purkki purkilta lähemmäs omavaraisuutta

Siis­tis­sä si­sä­työs­sä tie­to­ko­net­ta na­put­ta­es­sa­ni tun­nen vä­lil­lä olo­ni luo­pi­ok­si.

Kotitarvesäilöntä on on yksi omavaraisuuuden perusasioista. Kuvituskuva.

Kotitarvesäilöntä on on yksi omavaraisuuuden perusasioista. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Mielipiteet
14.9.2022 6.00

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Purkki purkilta lähemmäs omavaraisuutta

Siis­tis­sä si­sä­työs­sä tie­to­ko­net­ta na­put­ta­es­sa­ni tun­nen vä­lil­lä olo­ni luo­pi­ok­si.

Mielipiteet
8.9.2022 13.52

MIELIPIDE: Muisteluretki Kiteelle

Olin nuo­re­na poi­ka­na, noin 65 vuot­ta sit­ten yh­den ke­sän kir­ves­mies­ten hans­lan­ka­ri­na ta­lon­ra­ken­nus­työ­maal­la Ki­teen Ta­sa­pääs­sä. Ei mi­nus­ta kir­ves­mies­tä tul­lut, mut­ta kesä on jää­nyt mie­leen mie­lui­sa­na ras­ti­na elä­män­tai­pa­leel­la.

Mielipiteet
8.9.2022 13.52

MIELIPIDE: Muisteluretki Kiteelle

Olin nuo­re­na poi­ka­na, noin 65 vuot­ta sit­ten yh­den ke­sän kir­ves­mies­ten hans­lan­ka­ri­na ta­lon­ra­ken­nus­työ­maal­la Ki­teen Ta­sa­pääs­sä. Ei mi­nus­ta kir­ves­mies­tä tul­lut, mut­ta kesä on jää­nyt mie­leen mie­lui­sa­na ras­ti­na elä­män­tai­pa­leel­la.

Mielipiteet
7.9.2022 7.35

PÄÄKIRJOITUS: Asteen alentamisella laajat vaikutukset

Mi­ten säh­kön­ku­lut­ta­ja sel­vi­ää tu­le­vas­ta tal­ves­ta? Mis­tä koh­din sääs­täi­sin säh­kös­sä, miet­tii moni, kun uh­ka­na ovat en­nen nä­ke­mät­tö­män suu­ret säh­kö­las­kut? Näis­tä pu­hu­taan ja tu­le­van tal­ven säh­kön hin­ta­piik­kiä pe­lä­tään.

Mielipiteet
7.9.2022 7.35

PÄÄKIRJOITUS: Asteen alentamisella laajat vaikutukset

Mi­ten säh­kön­ku­lut­ta­ja sel­vi­ää tu­le­vas­ta tal­ves­ta? Mis­tä koh­din sääs­täi­sin säh­kös­sä, miet­tii moni, kun uh­ka­na ovat en­nen nä­ke­mät­tö­män suu­ret säh­kö­las­kut? Näis­tä pu­hu­taan ja tu­le­van tal­ven säh­kön hin­ta­piik­kiä pe­lä­tään.

Mielipiteet
5.9.2022 10.23

MIELIPIDE: Aivoterveys - yhteinen asiamme

Ai­vo­sai­rau­det kos­ket­ta­vat mei­tä kaik­kia. Ky­sy­mys on ylei­sim­mäs­tä ja kal­leim­mas­ta kan­san­sai­rau­des­tam­me. Vä­es­tön ikään­ty­es­sä sai­rau­det li­sään­ty­vät. Ai­vo­ter­veyt­tä sa­moin kuin muu­ta­kin ter­veyt­tä on it­se kun­kin hyvä seu­ra­ta. Kes­keis­tä on huo­leh­tia hen­ki­ses­tä ja fyy­si­ses­tä kun­nos­ta.

Mielipiteet
5.9.2022 10.23

MIELIPIDE: Aivoterveys - yhteinen asiamme

Ai­vo­sai­rau­det kos­ket­ta­vat mei­tä kaik­kia. Ky­sy­mys on ylei­sim­mäs­tä ja kal­leim­mas­ta kan­san­sai­rau­des­tam­me. Vä­es­tön ikään­ty­es­sä sai­rau­det li­sään­ty­vät. Ai­vo­ter­veyt­tä sa­moin kuin muu­ta­kin ter­veyt­tä on it­se kun­kin hyvä seu­ra­ta. Kes­keis­tä on huo­leh­tia hen­ki­ses­tä ja fyy­si­ses­tä kun­nos­ta.

Mielipiteet
5.9.2022 10.14

MIELIPIDE: Työvuo­ro­suun­nittelua on korjattava, että henkilöstö jaksaa

Toi­min­ta­läh­töis­tä työ­vuo­ro­suun­nit­te­lua on to­teu­tet­tu Siun so­tes­sa vuo­des­ta 2017. En­si­si­jai­se­na ta­voit­tee­na on ol­lut tur­va­ta asi­ak­kail­le ja po­ti­lail­le osaa­va, oi­kea-ai­kai­nen ja tur­val­li­nen hoi­to. Tämä on oi­kea ta­voi­te. Mal­li koh­te­lee työn­te­ki­jöi­tä ta­sa­puo­li­ses­ti, mut­ta sa­mal­la kuor­mit­taa suu­res­ti hoi­ta­jia. Tä­hän liit­ty­väs­tä rii­das­ta uu­ti­soi mm. Yle Jo­en­suu jo hel­mi­kuus­sa 2019.

Mielipiteet
5.9.2022 10.14

MIELIPIDE: Työvuo­ro­suun­nittelua on korjattava, että henkilöstö jaksaa

Toi­min­ta­läh­töis­tä työ­vuo­ro­suun­nit­te­lua on to­teu­tet­tu Siun so­tes­sa vuo­des­ta 2017. En­si­si­jai­se­na ta­voit­tee­na on ol­lut tur­va­ta asi­ak­kail­le ja po­ti­lail­le osaa­va, oi­kea-ai­kai­nen ja tur­val­li­nen hoi­to. Tämä on oi­kea ta­voi­te. Mal­li koh­te­lee työn­te­ki­jöi­tä ta­sa­puo­li­ses­ti, mut­ta sa­mal­la kuor­mit­taa suu­res­ti hoi­ta­jia. Tä­hän liit­ty­väs­tä rii­das­ta uu­ti­soi mm. Yle Jo­en­suu jo hel­mi­kuus­sa 2019.

Mielipiteet
31.8.2022 9.30

Polkupyöräilyn ihanuus ja kurjuus

Li­sään­ty­nyt pol­ku­pyö­räi­ly on nos­ta­nut myös kes­kus­te­lua ai­hees­ta, ei­kä ai­na pel­käs­tään po­si­tii­vi­ses­sa hen­ges­sä. Pyö­räi­li­jöi­tä oh­jeis­te­taan ajo­ta­van ja -pai­kan suh­teen. On­pa jois­sain lä­hi­kau­pun­geis­sa ta­vat­tu jopa pol­ku­pyö­rä­rai­voa, joka ei si­kä­li ole ver­rat­ta­vis­sa rat­ti­rai­voon, et­tä pyö­räi­li­jä it­se ei rai­voa. Oh­jaus­tan­ko­rai­voa ei kai vie­lä ole ta­vat­tu, vaik­ka ai­het­ta jos­kus oli­si­kin.

Mielipiteet
31.8.2022 9.30

Polkupyöräilyn ihanuus ja kurjuus

Li­sään­ty­nyt pol­ku­pyö­räi­ly on nos­ta­nut myös kes­kus­te­lua ai­hees­ta, ei­kä ai­na pel­käs­tään po­si­tii­vi­ses­sa hen­ges­sä. Pyö­räi­li­jöi­tä oh­jeis­te­taan ajo­ta­van ja -pai­kan suh­teen. On­pa jois­sain lä­hi­kau­pun­geis­sa ta­vat­tu jopa pol­ku­pyö­rä­rai­voa, joka ei si­kä­li ole ver­rat­ta­vis­sa rat­ti­rai­voon, et­tä pyö­räi­li­jä it­se ei rai­voa. Oh­jaus­tan­ko­rai­voa ei kai vie­lä ole ta­vat­tu, vaik­ka ai­het­ta jos­kus oli­si­kin.

Mielipiteet
24.8.2022 6.00

Vielä (ainakin) kerran KETI:stä

Ki­tee, Toh­ma­jär­vi ja Rääk­ky­lä ovat yh­des­sä tuu­min päät­tä­neet, et­tä Kes­ki-Kar­ja­lan Ke­hi­ty­syh­tiö KETI:n toi­min­ta päät­tyy ku­lu­van vuo­den lop­puun. Käyn­nis­sä ole­vat hank­keet päät­ty­vät suun­ni­tel­mien mu­kai­ses­ti.

Mielipiteet
24.8.2022 6.00

Vielä (ainakin) kerran KETI:stä

Ki­tee, Toh­ma­jär­vi ja Rääk­ky­lä ovat yh­des­sä tuu­min päät­tä­neet, et­tä Kes­ki-Kar­ja­lan Ke­hi­ty­syh­tiö KETI:n toi­min­ta päät­tyy ku­lu­van vuo­den lop­puun. Käyn­nis­sä ole­vat hank­keet päät­ty­vät suun­ni­tel­mien mu­kai­ses­ti.

Mielipiteet
16.8.2022 13.00

Sanomme ei fuusiolle

Ki­teen Seu­dun Osuus­pan­kin ti­lin­pää­tös vuo­del­ta 2021 oli en­nä­tyk­sel­li­nen. Pan­kin lii­ke­voit­to oli ti­li­kau­te­na 2,3 mil­joo­naa eu­roa. Jos ver­ra­taan mui­hin Ki­teel­lä ja Toh­ma­jär­vel­lä kir­joil­la ole­viin yri­tyk­siin, on ai­ka vai­kea et­siä yri­tys­tä, mikä oli­si teh­nyt suu­rem­man tu­lok­sen.

Mielipiteet
16.8.2022 13.00

Sanomme ei fuusiolle

Ki­teen Seu­dun Osuus­pan­kin ti­lin­pää­tös vuo­del­ta 2021 oli en­nä­tyk­sel­li­nen. Pan­kin lii­ke­voit­to oli ti­li­kau­te­na 2,3 mil­joo­naa eu­roa. Jos ver­ra­taan mui­hin Ki­teel­lä ja Toh­ma­jär­vel­lä kir­joil­la ole­viin yri­tyk­siin, on ai­ka vai­kea et­siä yri­tys­tä, mikä oli­si teh­nyt suu­rem­man tu­lok­sen.

Mielipiteet
10.8.2022 5.45

PÄÄKIRJOITUS: Koulurauhaa ja kaveritaitoja

Kou­lu­jen al­ka­es­sa tu­lee mie­lee­ni ai­na lau­lu pik­ku Mir­ja­min jän­näs­tä päi­väs­tä (löy­tyy mm. Mar­jat­ta Lep­pä­sen esit­tä­mä­nä Yo­u­Tu­bes­ta). Lau­lus­sa pie­nen seit­sen­vuo­ti­aan ty­tön kau­an odot­ta­man en­sim­mäi­sen kou­lu­päi­vän ilo kään­tyy it­kuk­si heti al­kuun­sa. Pil­vi­lin­nat uu­sis­ta ys­tä­vis­tä ha­jo­a­vat, kun toi­set lap­set osoit­te­li­vat sor­mel­laan ty­tön ki­ha­raa tuk­kaa ja tum­mem­paa ihon­vä­riä ja jät­ti­vät hä­net yk­sin pi­hal­le. Lau­lu on ajan kuva 70-lu­vun puo­li­vä­lis­tä, ajal­ta jol­loin kou­lu­jen pi­hoil­la ei en­nen ol­tu näh­ty las­ta vie­raan maan.

Mielipiteet
10.8.2022 5.45

PÄÄKIRJOITUS: Koulurauhaa ja kaveritaitoja

Kou­lu­jen al­ka­es­sa tu­lee mie­lee­ni ai­na lau­lu pik­ku Mir­ja­min jän­näs­tä päi­väs­tä (löy­tyy mm. Mar­jat­ta Lep­pä­sen esit­tä­mä­nä Yo­u­Tu­bes­ta). Lau­lus­sa pie­nen seit­sen­vuo­ti­aan ty­tön kau­an odot­ta­man en­sim­mäi­sen kou­lu­päi­vän ilo kään­tyy it­kuk­si heti al­kuun­sa. Pil­vi­lin­nat uu­sis­ta ys­tä­vis­tä ha­jo­a­vat, kun toi­set lap­set osoit­te­li­vat sor­mel­laan ty­tön ki­ha­raa tuk­kaa ja tum­mem­paa ihon­vä­riä ja jät­ti­vät hä­net yk­sin pi­hal­le. Lau­lu on ajan kuva 70-lu­vun puo­li­vä­lis­tä, ajal­ta jol­loin kou­lu­jen pi­hoil­la ei en­nen ol­tu näh­ty las­ta vie­raan maan.

Saunominen on mitä mainioin rentoutumiskeino. Kuvituskuva.

Saunominen on mitä mainioin rentoutumiskeino. Kuvituskuva.

Pixabay

Mielipiteet
20.7.2022 6.30

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Saunominen on arjen luksusta

Ra­kas­tan sau­no­mis­ta, ai­van ku­ten suu­ri osa suo­ma­lai­sis­ta. Vain kuu­mim­mat hel­teet saa­vat löy­lyn­hi­mo­ni talt­tu­maan, muu­toin sau­noi­sin mie­luus­ti joka il­ta. Jo pelk­kä näky, saa­tik­ka sa­vu­pii­pus­ta tup­ru­a­van sa­vun tuok­su, saa sau­no­mi­sin­non syt­ty­mään.

Saunominen on mitä mainioin rentoutumiskeino. Kuvituskuva.

Saunominen on mitä mainioin rentoutumiskeino. Kuvituskuva.

Pixabay

Mielipiteet
20.7.2022 6.30

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Saunominen on arjen luksusta

Ra­kas­tan sau­no­mis­ta, ai­van ku­ten suu­ri osa suo­ma­lai­sis­ta. Vain kuu­mim­mat hel­teet saa­vat löy­lyn­hi­mo­ni talt­tu­maan, muu­toin sau­noi­sin mie­luus­ti joka il­ta. Jo pelk­kä näky, saa­tik­ka sa­vu­pii­pus­ta tup­ru­a­van sa­vun tuok­su, saa sau­no­mi­sin­non syt­ty­mään.

Mielipiteet
18.7.2022 8.00

Hoitoalan työolot ja palkkaus kuntoon alan turvaamiseksi

Hoi­to­hen­ki­lös­tön hen­ki­lös­tö­va­je on ol­lut tänä ke­sä­nä vai­kea muun mu­as­sa ter­veys­kes­kus­sai­raa­lois­sa, ko­ti­hoi­dos­sa sekä ikäih­mis­ten asu­mis­pal­ve­luis­sa. Hen­ki­lös­tö­va­je han­ka­loit­taa koko pal­ve­lu­ket­jun toi­min­taa. Mo­nes­sa ter­veys­kes­kus­sai­raa­las­sa on jou­dut­tu sul­ke­maan osas­to­ja use­am­man kuu­kau­den ajak­si. Täl­löin suu­rin pai­ne koh­dis­tuu jäl­leen kes­kus­sai­raa­laan ja sen ke­sä­ai­ka­na ruuh­kau­tu­nee­seen toi­min­taan. Tä­hän olem­me tot­tu­neet jo ai­kai­sem­pi­na vuo­si­na ja kil­tis­ti odot­ta­neet päät­tä­jil­tä oi­kei­ta pää­tök­siä ja pa­rem­pia ai­ko­ja. On­ko sel­lai­sia nä­kö­pii­ris­sä?

Mielipiteet
18.7.2022 8.00

Hoitoalan työolot ja palkkaus kuntoon alan turvaamiseksi

Hoi­to­hen­ki­lös­tön hen­ki­lös­tö­va­je on ol­lut tänä ke­sä­nä vai­kea muun mu­as­sa ter­veys­kes­kus­sai­raa­lois­sa, ko­ti­hoi­dos­sa sekä ikäih­mis­ten asu­mis­pal­ve­luis­sa. Hen­ki­lös­tö­va­je han­ka­loit­taa koko pal­ve­lu­ket­jun toi­min­taa. Mo­nes­sa ter­veys­kes­kus­sai­raa­las­sa on jou­dut­tu sul­ke­maan osas­to­ja use­am­man kuu­kau­den ajak­si. Täl­löin suu­rin pai­ne koh­dis­tuu jäl­leen kes­kus­sai­raa­laan ja sen ke­sä­ai­ka­na ruuh­kau­tu­nee­seen toi­min­taan. Tä­hän olem­me tot­tu­neet jo ai­kai­sem­pi­na vuo­si­na ja kil­tis­ti odot­ta­neet päät­tä­jil­tä oi­kei­ta pää­tök­siä ja pa­rem­pia ai­ko­ja. On­ko sel­lai­sia nä­kö­pii­ris­sä?

Mielipiteet
13.7.2022 8.25

Omia muis­ti­ku­via ja ko­ke­muk­si­a­ni ki­tee­läi­se­nä yrit­tä­jä­nä ja lii­ke-elä­mäs­sä yli 40 vuo­den ajal­ta eri neu­von­ta jär­jes­töis­tä.

Mielipiteet
13.7.2022 8.25

Omia muis­ti­ku­via ja ko­ke­muk­si­a­ni ki­tee­läi­se­nä yrit­tä­jä­nä ja lii­ke-elä­mäs­sä yli 40 vuo­den ajal­ta eri neu­von­ta jär­jes­töis­tä.

Mielipiteet
13.7.2022 7.00

Avointa vai vähemmän avointa?

Koti-Kar­ja­lan vii­me kes­ki­vii­kon nu­me­ros­sa ol­lei­ta Keti-jut­tu­ja lu­kies­sa tuli ris­ti­rii­tai­nen olo. Ei voi­nut ol­la häm­men­ty­mät­tä, kun yh­tääl­lä kun­nan­hal­li­tus­ten pu­heen­joh­ta­jat va­kuut­te­li­vat Ke­tin ala­sa­jon ta­pah­tu­neen pe­rus­teel­li­sen val­mis­te­lun poh­jal­ta yrit­tä­jiä kuun­nel­len ja toi­saal­la Ki­teen yrit­tä­jäyh­dis­tyk­sen hal­li­tus to­te­aa lo­pet­ta­mis­pää­tök­sen tul­leen ihan pus­kis­ta.

Mielipiteet
13.7.2022 7.00

Avointa vai vähemmän avointa?

Koti-Kar­ja­lan vii­me kes­ki­vii­kon nu­me­ros­sa ol­lei­ta Keti-jut­tu­ja lu­kies­sa tuli ris­ti­rii­tai­nen olo. Ei voi­nut ol­la häm­men­ty­mät­tä, kun yh­tääl­lä kun­nan­hal­li­tus­ten pu­heen­joh­ta­jat va­kuut­te­li­vat Ke­tin ala­sa­jon ta­pah­tu­neen pe­rus­teel­li­sen val­mis­te­lun poh­jal­ta yrit­tä­jiä kuun­nel­len ja toi­saal­la Ki­teen yrit­tä­jäyh­dis­tyk­sen hal­li­tus to­te­aa lo­pet­ta­mis­pää­tök­sen tul­leen ihan pus­kis­ta.

Mielipiteet
29.6.2022 8.00

Puntaroinnin paikkoja piisaa

Su­per­pe­sik­sen run­ko­sar­jas­sa ale­taan lä­hes­tyä puo­li­mat­kan krou­via. Ki­teen Pal­lo saa­vut­taa krou­vin en­si sun­nun­tai­na Pat­ti­jo­ki -pe­lis­sä. Pe­le­jä on sun­nun­tai-il­ta­na sekä ta­ka­na et­tä edes­sä 15.

Mielipiteet
29.6.2022 8.00

Puntaroinnin paikkoja piisaa

Su­per­pe­sik­sen run­ko­sar­jas­sa ale­taan lä­hes­tyä puo­li­mat­kan krou­via. Ki­teen Pal­lo saa­vut­taa krou­vin en­si sun­nun­tai­na Pat­ti­jo­ki -pe­lis­sä. Pe­le­jä on sun­nun­tai-il­ta­na sekä ta­ka­na et­tä edes­sä 15.

Mielipiteet
27.6.2022 9.50

Melkoista strategiaa Siun sotella

Siun so­tel­le va­lit­tiin uu­si hy­vin­voin­ti­a­lu­e­joh­ta­ja. Rin­ta­ma näyt­tää edel­leen pi­tä­vän, sil­lä en­ti­nen joh­ta­ja on saa­mas­sa "suo­ja­työ­pai­kan". Hy­vin­voin­tia tä­mä­kin. Yk­si­tyi­sel­lä puo­lel­la stra­te­gi­a­ju­tut kuu­lu­vat yri­tyk­sen joh­ta­jal­le. Jul­ki­sel­la puo­lel­la taas ka­ve­ril­le kek­si­tään uu­si vir­ka, stra­te­gi­a­joh­ta­ja. Siun so­tel­la­kin stra­te­gi­a­ky­sy­myk­set ja vas­tuu nii­den toi­meen­pa­nos­ta ja suun­nit­te­lus­ta pi­tää kuu­lua isoim­mal­le po­mol­le.

Mielipiteet
27.6.2022 9.50

Melkoista strategiaa Siun sotella

Siun so­tel­le va­lit­tiin uu­si hy­vin­voin­ti­a­lu­e­joh­ta­ja. Rin­ta­ma näyt­tää edel­leen pi­tä­vän, sil­lä en­ti­nen joh­ta­ja on saa­mas­sa "suo­ja­työ­pai­kan". Hy­vin­voin­tia tä­mä­kin. Yk­si­tyi­sel­lä puo­lel­la stra­te­gi­a­ju­tut kuu­lu­vat yri­tyk­sen joh­ta­jal­le. Jul­ki­sel­la puo­lel­la taas ka­ve­ril­le kek­si­tään uu­si vir­ka, stra­te­gi­a­joh­ta­ja. Siun so­tel­la­kin stra­te­gi­a­ky­sy­myk­set ja vas­tuu nii­den toi­meen­pa­nos­ta ja suun­nit­te­lus­ta pi­tää kuu­lua isoim­mal­le po­mol­le.

Keski-Karjalan kuntajohtajien esitys KETI:n toiminnan lopettamisesta on herättänyt runsaasti keskustelua. Kuvituskuva.

Keski-Karjalan kuntajohtajien esitys KETI:n toiminnan lopettamisesta on herättänyt runsaasti keskustelua. Kuvituskuva.

Kari Sarkkinen

Mielipiteet
22.6.2022 5.00

PÄÄKIRJOITUS: Mitä tulee KETI:n tilalle?

Kes­ki-Kar­ja­lan ke­hi­ty­syh­tiö KETI:n tu­le­vai­suu­des­ta on tih­ku­nut jul­ki­suu­teen niu­kal­ti tie­to­ja vii­me ke­säs­tä läh­tien, mut­ta tä­hän saak­ka kun­nan­joh­ta­jien vas­tauk­set ovat ol­leet mel­ko ym­pä­ri­pyö­rei­tä. Ku­kaan ei en­nen var­si­nais­ta pää­tös­tä tun­nus­ta­nut, et­tä ke­hi­ty­syh­ti­ön ala­sa­jo­a­han täs­sä val­mis­tel­laan vaan on pu­hut­tu elin­voi­maan liit­ty­vis­tä uu­dis­tuk­sis­ta. Yrit­tä­jä­puo­lel­la ar­ve­lui­ta on esi­tet­ty suun­taan jos toi­seen­kin.

Keski-Karjalan kuntajohtajien esitys KETI:n toiminnan lopettamisesta on herättänyt runsaasti keskustelua. Kuvituskuva.

Keski-Karjalan kuntajohtajien esitys KETI:n toiminnan lopettamisesta on herättänyt runsaasti keskustelua. Kuvituskuva.

Kari Sarkkinen

Mielipiteet
22.6.2022 5.00

PÄÄKIRJOITUS: Mitä tulee KETI:n tilalle?

Kes­ki-Kar­ja­lan ke­hi­ty­syh­tiö KETI:n tu­le­vai­suu­des­ta on tih­ku­nut jul­ki­suu­teen niu­kal­ti tie­to­ja vii­me ke­säs­tä läh­tien, mut­ta tä­hän saak­ka kun­nan­joh­ta­jien vas­tauk­set ovat ol­leet mel­ko ym­pä­ri­pyö­rei­tä. Ku­kaan ei en­nen var­si­nais­ta pää­tös­tä tun­nus­ta­nut, et­tä ke­hi­ty­syh­ti­ön ala­sa­jo­a­han täs­sä val­mis­tel­laan vaan on pu­hut­tu elin­voi­maan liit­ty­vis­tä uu­dis­tuk­sis­ta. Yrit­tä­jä­puo­lel­la ar­ve­lui­ta on esi­tet­ty suun­taan jos toi­seen­kin.

Mielipiteet
20.6.2022 6.51

MIELIPIDE: Kehojen arvostelu

Jo­kai­sel­la ih­mi­sel­lä on oman­lai­nen keho ei­kä hän ai­na voi vai­kut­taa min­kä­lai­nen se on. Ih­mi­set läh­te­vät hel­pos­ti ar­vos­te­le­maan toi­sen ke­ho­ja ja ul­ko­nä­köä muu­ten­kin. Ul­ko­nä­öl­lä ei pi­täi­si oi­ke­as­taan ol­la mi­tään mer­ki­tys­tä luon­teen kans­sa. Luon­ne pi­täi­si ol­la se rat­kai­se­va te­ki­jä, on­ko tämä ih­mi­nen ke­neen ha­lu­an tu­tus­tua. Mut­ta se ei ole vält­tä­mät­tä mene niin. Joku ih­mi­nen voi ol­la oi­ke­as­ti to­del­la mu­ka­va, vaik­ka si­nun mie­les­tä hän ei pu­keu­tui­si tai näyt­täi­si sil­tä mil­tä sinä ha­lu­at. Kaik­ki ovat eri­lai­sia ja se on 100 pro­sent­ti­sen var­maa.

Mielipiteet
20.6.2022 6.51

MIELIPIDE: Kehojen arvostelu

Jo­kai­sel­la ih­mi­sel­lä on oman­lai­nen keho ei­kä hän ai­na voi vai­kut­taa min­kä­lai­nen se on. Ih­mi­set läh­te­vät hel­pos­ti ar­vos­te­le­maan toi­sen ke­ho­ja ja ul­ko­nä­köä muu­ten­kin. Ul­ko­nä­öl­lä ei pi­täi­si oi­ke­as­taan ol­la mi­tään mer­ki­tys­tä luon­teen kans­sa. Luon­ne pi­täi­si ol­la se rat­kai­se­va te­ki­jä, on­ko tämä ih­mi­nen ke­neen ha­lu­an tu­tus­tua. Mut­ta se ei ole vält­tä­mät­tä mene niin. Joku ih­mi­nen voi ol­la oi­ke­as­ti to­del­la mu­ka­va, vaik­ka si­nun mie­les­tä hän ei pu­keu­tui­si tai näyt­täi­si sil­tä mil­tä sinä ha­lu­at. Kaik­ki ovat eri­lai­sia ja se on 100 pro­sent­ti­sen var­maa.

Mielipiteet
8.6.2022 11.04

MIELIPIDE: Tuulivoima tulee puhurin lailla…

Tuu­li­voi­ma­la­hank­kei­ta syn­tyy ym­pä­ri maa­ta kuin sie­niä sa­teel­la. Myös Poh­jois-Kar­ja­las­sa on val­mis­teil­la hank­kei­ta eri vai­heis­sa. Tuu­li­voi­ma on mo­nes­sa suh­tees­sa po­si­tii­vi­nen asia, mut­ta maa­no­mis­ta­jien kan­nat­taa ol­la asi­as­sa kui­ten­kin valp­paa­na.

Mielipiteet
8.6.2022 11.04

MIELIPIDE: Tuulivoima tulee puhurin lailla…

Tuu­li­voi­ma­la­hank­kei­ta syn­tyy ym­pä­ri maa­ta kuin sie­niä sa­teel­la. Myös Poh­jois-Kar­ja­las­sa on val­mis­teil­la hank­kei­ta eri vai­heis­sa. Tuu­li­voi­ma on mo­nes­sa suh­tees­sa po­si­tii­vi­nen asia, mut­ta maa­no­mis­ta­jien kan­nat­taa ol­la asi­as­sa kui­ten­kin valp­paa­na.

Mielipiteet
8.6.2022 7.20

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: On taas aika Suvivirren

Suo­men kou­luis­sa on taas lau­let­tu Su­vi­virt­tä. Mi­nä­kin jo las­kel­mie­ni mu­kaan ai­na­kin 45 ke­vää­nä olen saa­nut sitä lau­la­mal­la osal­lis­tua lo­man va­paut­ta­vaan ja her­kis­tä­vään aloi­tuk­seen. Sen oh­jel­mis­tos­sa pi­tä­mi­ses­tä käy­tiin muu­ta­mia vuo­sia sit­ten kova vään­tö. Ope­tus­hal­li­tuk­sen oh­jeen mu­kaan kou­lun pe­rin­tei­set juh­lat sal­li­taan, vaik­ka nii­hin liit­tyy us­kon­toon viit­taa­vaa oh­jel­maa. Sik­si Su­vi­virt­tä voi yhä lau­laa ke­vät­juh­lis­sa. Lo­pul­ta jär­ki siis voit­ti.

Mielipiteet
8.6.2022 7.20

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: On taas aika Suvivirren

Suo­men kou­luis­sa on taas lau­let­tu Su­vi­virt­tä. Mi­nä­kin jo las­kel­mie­ni mu­kaan ai­na­kin 45 ke­vää­nä olen saa­nut sitä lau­la­mal­la osal­lis­tua lo­man va­paut­ta­vaan ja her­kis­tä­vään aloi­tuk­seen. Sen oh­jel­mis­tos­sa pi­tä­mi­ses­tä käy­tiin muu­ta­mia vuo­sia sit­ten kova vään­tö. Ope­tus­hal­li­tuk­sen oh­jeen mu­kaan kou­lun pe­rin­tei­set juh­lat sal­li­taan, vaik­ka nii­hin liit­tyy us­kon­toon viit­taa­vaa oh­jel­maa. Sik­si Su­vi­virt­tä voi yhä lau­laa ke­vät­juh­lis­sa. Lo­pul­ta jär­ki siis voit­ti.

Mielipiteet
27.5.2022 7.53

MIELIPIDE: Lasten ja nuorten tukeen panostettava

Edus­kun­ta kä­sit­te­li hil­jat­tain lap­si­a­si­an­val­tuu­te­tun ker­to­mus­ta. Sii­nä nos­te­taan kes­kei­sik­si huo­lik­si ko­ro­na-ajan vai­ku­tuk­set lap­siin, mie­len­ter­vey­den on­gel­mat, las­ten­suo­je­lun pit­kit­ty­nyt ja krii­siy­ty­nyt ti­lan­ne sekä kou­lu­tuk­sen re­surs­sien riit­tä­mät­tö­myys.

Mielipiteet
27.5.2022 7.53

MIELIPIDE: Lasten ja nuorten tukeen panostettava

Edus­kun­ta kä­sit­te­li hil­jat­tain lap­si­a­si­an­val­tuu­te­tun ker­to­mus­ta. Sii­nä nos­te­taan kes­kei­sik­si huo­lik­si ko­ro­na-ajan vai­ku­tuk­set lap­siin, mie­len­ter­vey­den on­gel­mat, las­ten­suo­je­lun pit­kit­ty­nyt ja krii­siy­ty­nyt ti­lan­ne sekä kou­lu­tuk­sen re­surs­sien riit­tä­mät­tö­myys.

Mielipiteet
27.5.2022 7.47

MIELIPIDE: Selvin päin kesään – älä hae alaikäiselle

Kesä lä­hes­tyy ja nuor­ten ke­sä­lo­mat al­ka­vat. Hy­vät ke­sä­säät hou­kut­te­le­vat nuo­ret ulos, myös juh­li­maan. Ko­to­na on hyvä kes­kus­tel­la ajois­sa sään­nöis­tä ke­sä­rien­to­jen ja var­sin­kin päih­tei­den käy­tön suh­teen.

Mielipiteet
27.5.2022 7.47

MIELIPIDE: Selvin päin kesään – älä hae alaikäiselle

Kesä lä­hes­tyy ja nuor­ten ke­sä­lo­mat al­ka­vat. Hy­vät ke­sä­säät hou­kut­te­le­vat nuo­ret ulos, myös juh­li­maan. Ko­to­na on hyvä kes­kus­tel­la ajois­sa sään­nöis­tä ke­sä­rien­to­jen ja var­sin­kin päih­tei­den käy­tön suh­teen.

Mervi Venäläinen

Mielipiteet
25.5.2022 11.10

PÄÄKIRJOITUS: Juhlimme onnellisimman maan valmistuneita koronakertoimella

Pian on ai­ka juh­lis­taa yli­op­pi­las­tut­kin­non suo­rit­ta­nei­ta ja am­mat­tiin val­mis­tu­nei­ta. Tänä ke­vää­nä yli­op­pi­las­tut­kin­non suo­rit­ti lä­hes 25 000 ko­ke­las­ta, ja ar­vi­ol­ta noin 65 000 opis­ke­li­jaa saa kä­teen­sä to­dis­tuk­sen am­mat­ti­tut­kin­nos­ta.

Mervi Venäläinen

Mielipiteet
25.5.2022 11.10

PÄÄKIRJOITUS: Juhlimme onnellisimman maan valmistuneita koronakertoimella

Pian on ai­ka juh­lis­taa yli­op­pi­las­tut­kin­non suo­rit­ta­nei­ta ja am­mat­tiin val­mis­tu­nei­ta. Tänä ke­vää­nä yli­op­pi­las­tut­kin­non suo­rit­ti lä­hes 25 000 ko­ke­las­ta, ja ar­vi­ol­ta noin 65 000 opis­ke­li­jaa saa kä­teen­sä to­dis­tuk­sen am­mat­ti­tut­kin­nos­ta.

Mielipiteet
24.5.2022 13.32

MIELIPIDE: Kun lauma on viety someen

Eräs tut­ta­va­ni ker­toi, et­tä hän on var­maan jol­lain ta­val­la riip­pu­vai­nen so­mes­ta, kun jat­ku­vas­ti seu­rai­lee kuka hä­nen ta­ri­noi­taan ja jul­kai­su­jaan kat­soo/kom­men­toi. Loh­dut­te­lin ja sa­noin, et­tä se tai­taa ol­la ny­ky­ään ai­ka yleis­tä.

Mielipiteet
24.5.2022 13.32

MIELIPIDE: Kun lauma on viety someen

Eräs tut­ta­va­ni ker­toi, et­tä hän on var­maan jol­lain ta­val­la riip­pu­vai­nen so­mes­ta, kun jat­ku­vas­ti seu­rai­lee kuka hä­nen ta­ri­noi­taan ja jul­kai­su­jaan kat­soo/kom­men­toi. Loh­dut­te­lin ja sa­noin, et­tä se tai­taa ol­la ny­ky­ään ai­ka yleis­tä.

Mielipiteet
19.5.2022 13.36

MIELIPIDE: Terveysasemien resurssien minimointi

Pek­ka Puus­ti­nen kir­joit­ti täyt­tä asi­aa mie­li­pi­tees­sään 15.5. Kar­ja­lai­ses­sa. Ter­vey­sa­se­mien re­surs­sien mi­ni­moin­ti sääs­tö­mie­les­sä oli vir­he Siun so­tel­ta.

Mielipiteet
19.5.2022 13.36

MIELIPIDE: Terveysasemien resurssien minimointi

Pek­ka Puus­ti­nen kir­joit­ti täyt­tä asi­aa mie­li­pi­tees­sään 15.5. Kar­ja­lai­ses­sa. Ter­vey­sa­se­mien re­surs­sien mi­ni­moin­ti sääs­tö­mie­les­sä oli vir­he Siun so­tel­ta.

Mielipiteet
19.5.2022 13.30

MIELIPIDE: Ruokaturva on osa yhteiskuntamme kokonais­tur­val­li­suutta 

Maa­ta­lous­tuot­ta­jien ki­ris­ty­nees­tä ta­lou­del­li­ses­ta ti­lan­tees­ta ja jopa ah­din­gos­ta on pu­hut­tu pit­kään. Myös vil­je­li­jöi­den jak­sa­mi­sen on­gel­mis­ta on kir­joi­tet­tu eri me­di­ois­sa. Asia on nous­sut esil­le seu­ra­kun­nis­sa­kin, jois­sa maa­ta­lous­tuot­ta­jis­ta on tul­lut seu­ra­kun­tien di­a­ko­ni­as­sa uu­si koh­de­ryh­mä.

Mielipiteet
19.5.2022 13.30

MIELIPIDE: Ruokaturva on osa yhteiskuntamme kokonais­tur­val­li­suutta 

Maa­ta­lous­tuot­ta­jien ki­ris­ty­nees­tä ta­lou­del­li­ses­ta ti­lan­tees­ta ja jopa ah­din­gos­ta on pu­hut­tu pit­kään. Myös vil­je­li­jöi­den jak­sa­mi­sen on­gel­mis­ta on kir­joi­tet­tu eri me­di­ois­sa. Asia on nous­sut esil­le seu­ra­kun­nis­sa­kin, jois­sa maa­ta­lous­tuot­ta­jis­ta on tul­lut seu­ra­kun­tien di­a­ko­ni­as­sa uu­si koh­de­ryh­mä.

Mielipiteet
10.5.2022 10.10

MIELIPIDE: Kiitos musiikista, Jaakko!

Jaak­ko Kil­pe­läi­nen ha­lu­si esit­tää Si­be­lius-Aka­te­mi­an pi­a­non­soi­ton C-tut­kin­non oh­jel­man myös ko­ti­seu­dul­laan, ja niin saim­me erää­nä ke­vä­til­ta­na Ki­tee­sa­lis­sa kuul­la run­saas­ti pi­a­no­mu­siik­kia.

Mielipiteet
10.5.2022 10.10

MIELIPIDE: Kiitos musiikista, Jaakko!

Jaak­ko Kil­pe­läi­nen ha­lu­si esit­tää Si­be­lius-Aka­te­mi­an pi­a­non­soi­ton C-tut­kin­non oh­jel­man myös ko­ti­seu­dul­laan, ja niin saim­me erää­nä ke­vä­til­ta­na Ki­tee­sa­lis­sa kuul­la run­saas­ti pi­a­no­mu­siik­kia.

Kun norpan näkee lepokivellään, on siihen hyvä säilyttää kunnioittava välimatka. Kuva: Jouni Koskela

Kun norpan näkee lepokivellään, on siihen hyvä säilyttää kunnioittava välimatka. Kuva: Jouni Koskela

Jouni Koskela

Mielipiteet
9.5.2022 16.16

MIELIPIDE: Saimaannorppa nauttii auringosta ja omasta rauhasta

Sai­maan­nor­pat elä­vät enim­mäk­seen pii­lot­te­le­vaa elä­mää, mut­ta ke­vääl­lä ja al­ku­ke­säs­tä nii­tä voi näh­dä köl­löt­te­le­mäs­sä au­rin­gon läm­mit­tä­mil­lä ran­ta­ki­vil­lä. Vaik­ka tämä ute­li­as eläin voi il­mes­tyä ka­la­ka­ve­rik­se­si, tal­vi­turk­kin­sa se ha­lu­aa vaih­taa il­man häi­ri­öi­tä.

Kun norpan näkee lepokivellään, on siihen hyvä säilyttää kunnioittava välimatka. Kuva: Jouni Koskela

Kun norpan näkee lepokivellään, on siihen hyvä säilyttää kunnioittava välimatka. Kuva: Jouni Koskela

Jouni Koskela

Mielipiteet
9.5.2022 16.16

MIELIPIDE: Saimaannorppa nauttii auringosta ja omasta rauhasta

Sai­maan­nor­pat elä­vät enim­mäk­seen pii­lot­te­le­vaa elä­mää, mut­ta ke­vääl­lä ja al­ku­ke­säs­tä nii­tä voi näh­dä köl­löt­te­le­mäs­sä au­rin­gon läm­mit­tä­mil­lä ran­ta­ki­vil­lä. Vaik­ka tämä ute­li­as eläin voi il­mes­tyä ka­la­ka­ve­rik­se­si, tal­vi­turk­kin­sa se ha­lu­aa vaih­taa il­man häi­ri­öi­tä.

Mielipiteet
5.5.2022 8.55

MIELIPIDE: Arvoisat kiteeläiset!

Olen esim. vii­me ke­sä­nä ih­me­tel­lyt eri­lais­ten ta­pah­tu­mien pääl­lek­käi­syyt­tä. Sa­ma­na päi­vä­nä saat­taa ol­la kol­me­kin ti­lai­suut­ta, joi­hin mie­lel­lään osal­lis­tui­si.

Mielipiteet
5.5.2022 8.55

MIELIPIDE: Arvoisat kiteeläiset!

Olen esim. vii­me ke­sä­nä ih­me­tel­lyt eri­lais­ten ta­pah­tu­mien pääl­lek­käi­syyt­tä. Sa­ma­na päi­vä­nä saat­taa ol­la kol­me­kin ti­lai­suut­ta, joi­hin mie­lel­lään osal­lis­tui­si.

Mielipiteet
3.5.2022 12.14

PORINA: Vaijeritaljan varastaja!

Tal­ja oli si­dot­tu­na si­ni­sel­lä köy­del­lä puu­hun oman tie­ni var­rel­la. Pa­lau­ta tal­ja köy­si­neen sa­maan paik­kaan, mis­tä otit.

Mielipiteet
3.5.2022 12.14

PORINA: Vaijeritaljan varastaja!

Tal­ja oli si­dot­tu­na si­ni­sel­lä köy­del­lä puu­hun oman tie­ni var­rel­la. Pa­lau­ta tal­ja köy­si­neen sa­maan paik­kaan, mis­tä otit.

Lisää aiheesta

Kysely