JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kiinteistö Oy KotKonnun toimitusjohtaja Jaana Rautiainen (oikealla) ammattilaiskumppaneineen juhlisti yhdessä Kiteen kaupungin ja rakentajayritysten edustajien kanssa kakkukahvein Kotkonnun urakkasopimuksen allekirjoitusta.

Kiinteistö Oy KotKonnun toimitusjohtaja Jaana Rautiainen (oikealla) ammattilaiskumppaneineen juhlisti yhdessä Kiteen kaupungin ja rakentajayritysten edustajien kanssa kakkukahvein Kotkonnun urakkasopimuksen allekirjoitusta.

13.5.2015 8.52
Talous

Kotkonnun rakentaminen alkaa kesäkuussa

KI­TEE

Kari Sark­ki­nen

Ki­teen kes­kus­taan val­mis­tuu Kiin­teis­tö Oy Kot­Kon­nun ra­ken­nut­ta­ma­na 36 es­tee­tön­tä huo­neis­toa ikäih­mi­sil­le vuo­den 2016 lop­puun men­nes­sä.

Han­ke sai vauh­tia, kun Ki­teen kau­pun­gin­val­tuus­to hy­väk­syi 4.5. ko­kouk­ses­saan Pos­tin­ran­nan ase­ma­kaa­van muu­tok­sen sekä ton­tin myy­mi­sen Kiin­teis­tö Oy Kot­Kon­nul­le.

En­sim­mäi­nen vai­he on val­mis va­jaan vuo­den ku­lut­tua. En­sim­mäi­set asuk­kaat pää­se­vät ta­loon suun­ni­tel­mien mu­kaan mar­ras­kuun alus­sa 2016.

Vuok­ra-asun­toi­hin pää­se­vät va­li­taan kau­pun­gin kans­sa yh­teis­työs­sä.

Mer­kit­tä­vä asia koko alu­eel­le

Ki­teen kau­pun­gin­joh­ta­ja Ee­va-Lii­sa Au­vi­nen pu­hui erit­täin tyy­ty­väi­sin mie­lin urak­ka­so­pi­mus­ten al­le­kir­joi­tus­ti­lai­suu­des­sa.

– Tämä on to­del­la mer­kit­tä­vä asia Ki­teen ja koko Kes­ki-Kar­ja­lan elin­voi­man kan­nal­ta. Tämä yri­tys­ryh­mä te­kee työl­lis­tä­jä­nä­kin tär­ke­ää yh­teis­työ­tä.

– Tä­män­het­ki­ses­sä ta­lous­ti­lan­tees­sa täl­lai­sen ker­ros­ta­lo­hank­keen saa­mi­nen alu­eel­le on erit­täin tär­ke­ää, Ee­va-Lii­sa Au­vi­nen sa­noi.

Kai­ken kaik­ki­aan Ee­va Lii­sa Au­vi­nen an­toi kii­tos­ta hank­keel­le, joka hyö­dyn­tää sa­mal­la Ki­teen­jär­ven hie­no­ja mai­se­mia Pos­tin­ran­nan alu­eel­la.

Pos­tin­ran­nan päi­vä­ko­din pai­kal­le

Ki­teen­jär­ven ran­ta­mai­se­maan, en­ti­sen Pos­ti­ran­nan päi­vä­ko­din pai­kal­le ra­ken­net­ta­van hy­vin­voin­ti­kes­kuk­sen pää­suun­nit­te­lus­ta vas­taa Mark­ku Kor­jo­nen Ark­ki­teh­tuu­ri­toi­mis­to Lap­pa­lai­nen & Kor­jo­nen Oy:stä.

Pää­u­ra­koit­si­ja­na toi­mii Lem­min­käi­nen Talo Oy. Säh­kö­u­ra­koin­nis­ta vas­taa Si­o­ma Oy, put­ki- ja il­man­vaih­tou­ra­koin­nis­ta LVI-Bi­o­nee­rit Oy, au­to­maa­ti­ou­ra­koin­nis­ta KAP-TEK Oy ja sprink­lau­su­ra­koin­nis­ta Meks­port Oy. Ra­ken­nut­ta­mis ja val­von­ta­teh­tä­vät hoi­taa Pek­ka Tuu­na­nen Ra­ken­nut­ta­ja­tii­mi A-Real Oy

– Oli­sim­me toi­vo­neet pai­kal­lis­ten tar­jo­a­jien pär­jää­vän kil­pai­lu­tuk­sis­sa lop­pu­tu­los­ta pa­rem­min, to­te­aa Kiin­teis­tö Oy Kot­Kon­nun toi­mi­tus­joh­ta­ja Jaa­na Rau­ti­ai­nen.

– ARAn osa­ra­hoit­ta­mien koh­tei­den ra­ken­nut­ta­mi­ses­sa mer­kit­tä­vin te­ki­jä on kus­tan­nus­ten pi­tä­mi­nen koh­tuul­li­si­na. Mi­kä­li ra­ken­nut­tai­sim­me hy­vin­voin­ti­kes­kuk­sen täy­sin yk­si­tyi­sel­lä ra­hal­la, neu­vot­te­lu­jen käy­mi­nen ura­koit­si­joi­den kans­sa oli­si mah­dol­lis­ta, Rau­ti­ai­nen pe­rus­te­lee.

Ko­ko­nai­suu­te­na hank­keen bud­jet­ti on kuu­si mil­joo­naa eu­roa. Täs­tä ARAn in­ves­toin­ti­a­vus­tuk­sen osuus on 25 pro­sent­tia. Li­säk­si hank­keel­le on myön­net­ty kor­ko­tu­ki­lai­na Kun­ta­ra­hoi­tus Oyj:n kaut­ta. Koh­teen vä­li­ai­kai­ses­ta lai­noi­tuk­ses­ta vas­taa Nor­dea Pank­ki.

Yh­teis­työ­ver­kos­ton toi­min­nan tu­los

Ka­re­li­an­Ko­ti­lot Oy:n taus­tal­la on kym­me­nen kes­ki­kar­ja­lais­ta so­si­aa­li- ja ter­vey­sa­lan am­mat­ti­lais­ta.

– Vii­si vuot­ta sit­ten pää­tim­me lait­taa hynt­tyyt yh­teen. Aja­tuk­se­na oli, jos­ko po­ru­kal­la pys­tyt­täi­siin luo­maan jo­tain yh­teis­tä koko alu­eel­le, Jaa­na Rau­ti­ai­nen ker­too.

Nyt ra­ken­nu­tet­ta­vien vuok­ra-asun­to­jen li­säk­si hy­vin­voin­ti­kes­kuk­seen on tar­koi­tus ra­ken­taa omis­tu­sa­sun­to­ta­lo.

– Toi­sen vai­heen osal­ta ti­lan­ne tar­ken­tuu en­sim­mäi­sen vai­heen ra­ken­nut­ta­mi­sen myö­tä, Jaa­na Rau­ti­ai­nen ker­too.

Ki­teen kau­pun­gin­val­tuus­to on hy­väk­sy­nyt hank­keen toi­sen vai­heen to­teu­tuk­sen mah­dol­lis­ta­van ton­tin mää­rä­a­lan myyn­nin Ka­re­li­an­Ko­ti­lot Oy:lle.

Lisää aiheesta

Kysely