JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Neptunus Fishing and Hunting trips järjestää kalastusmatkoja Pohjois-Karjalan ja sen lähialueen vesistöissä omalla uisteluveneellä. Myös verkkokalastus kuuluu toimenkuvaan, näyttävät saalista kurottava Ahti Kanervo, ystäviensä Vadimin ja Paavon kanssa.

Neptunus Fishing and Hunting trips järjestää kalastusmatkoja Pohjois-Karjalan ja sen lähialueen vesistöissä omalla uisteluveneellä. Myös verkkokalastus kuuluu toimenkuvaan, näyttävät saalista kurottava Ahti Kanervo, ystäviensä Vadimin ja Paavon kanssa.

21.10.2015 7.40
Talous

Ahti Kanervo tuotteisti pohjois-karjalaisen luonnon

KE­SÄ­LAH­TI

Kari Sark­ki­nen

Te­ke­mis­tä tun­tuu mie­hel­lä riit­tä­vän, sil­lä so­vit­tu jut­tu­ta­paa­mi­nen­kin Ke­sä­lah­del­la pe­ruun­tui pi­kai­ses­ti eteen tul­leen Vi­roon suun­tau­tu­neen ka­las­tus ja ka­lan­myyn­ti­mat­kan ta­kia. On­gel­maa täs­tä ei kui­ten­kaan teh­ty, sil­lä haas­tat­te­lu on­nis­tui, kun pu­he­li­nyh­teys saa­tiin Vi­ron koh­tee­seen toi­mi­maan.

Ah­ti Ka­ner­von omis­ta­ma Nep­tu­nus Fis­hing and Hun­ting trips on ke­sä­kuus­sa 2015 Ke­sä­lah­del­le pe­rus­tet­tu ka­las­tus­ta te­ke­vä ja ka­las­tus- ja met­säs­tys­mat­ko­ja tar­jo­a­va yri­tys. Yri­tys myy myös tuo­ret­ta ka­laa sekä ka­la­ja­los­tei­ta.

Ah­ti Ka­ner­vo on kou­lu­tuk­sel­taan met­sä­ta­lous­tek­nik­ko ja luon­to on ol­lut har­ras­tuk­se­na lap­ses­ta as­ti. Hän on asu­nut ul­ko­mail­la ja ol­lut puu­a­lan yrit­tä­jä­nä kol­me vuot­ta Vi­ros­sa ja kah­dek­san vuot­ta Ve­nä­jäl­lä. Kie­li­tai­to­a­kin löy­tyy, hän pu­huu su­ju­vas­ti suo­men li­säk­si ve­nä­jää, eng­lan­tia ja ruot­sia sekä li­säk­si ees­tiä.

– Mat­kai­lu­pal­ve­lui­ta tar­jo­a­van yri­tyk­sen pe­rus­ta­mi­nen on ol­lut pit­kään mie­les­sä, aluk­si aja­tuk­se­na oli aloit­taa yri­tys­toi­min­ta eläk­keel­lä, mut­ta pai­kal­li­sen ma­joi­tu­sa­lan yri­tyk­sen toi­vo­muk­ses­ta huo­ma­sim­me, et­tä nyt on tar­vet­ta ky­sei­sil­le pal­ve­luil­le, Ah­ti Ka­ner­vo ker­too.

Nep­tu­nus Fis­hing and Hun­ting trips jär­jes­tää ka­las­tus­mat­ko­ja Poh­jois-Kar­ja­lan ja sen lä­hi­a­lu­een ve­sis­töis­sä omal­la uis­te­lu­ve­neel­lä. Met­säs­tys­mat­ko­ja se tar­jo­aa Poh­jois-Kar­ja­las­sa, La­pis­sa tai Vi­ros­sa.

Mat­kat myy­dään joko lo­ma­ky­län kaut­ta tai suo­raan omien net­ti­si­vu­jen tai omien yh­teys­ka­na­vien kaut­ta. Myös ma­joi­tus­jär­jes­te­lyis­sä teh­dään yh­teis­työ­tä pai­kal­lis­ten ma­joi­tus­liik­kei­den kans­sa.

Li­säk­si myy­dään it­se teh­ty­jä ka­la­ja­los­tei­ta ja it­se ka­las­tet­tua sekä nuot­ta­po­ru­koi­den ka­las­ta­maa raa­kaa ka­laa.

– Pu­ru­ve­den muik­ku on ai­van us­ko­mat­to­mas­sa ar­vos­sa ja mai­nees­sa esi­mer­kik­si Vi­ros­sa, Ah­ti Ka­ner­vo ker­too.

Toi­min­taa var­ten yri­tyk­sel­lä on kak­si uis­te­lu­ve­net­tä, ka­las­tus­tar­vik­kei­ta, met­säs­tys­tar­vik­kei­ta, mön­ki­jä pe­rä­kär­rei­neen, ve­net­rai­le­ri ja moot­to­ri­kelk­ka.

Poh­jois­kar­ja­lai­nen luon­to ihas­tut­taa

Yri­tyk­sen toi­min­ta-aja­tuk­se­na on jär­jes­tää mat­kai­li­joil­le ka­las­tus- ja met­säs­tys­mat­ko­ja pää­a­si­as­sa Poh­jois-Kar­ja­las­sa. Mat­kai­li­jat ta­voi­te­taan ma­joi­tu­sy­ri­tys­ten, omien kon­tak­tien ja net­ti­si­vu­jen kaut­ta.

– Myyn­nin Ve­nä­jäl­lä hoi­taa vävy, joka hoi­taa myös mark­ki­noin­nin Ve­nä­jän suun­taan. Omia kon­tak­te­ja en­tis­ten töi­den kaut­ta on mm. Vi­ros­sa, Ve­nä­jäl­lä, Rans­kas­sa.

– Las­ken pal­jon ve­nä­läis­mat­kai­li­joi­den va­raa, mut­ta asi­ak­kai­na­ni on ol­lut pal­jon myös por­tu­ga­li­lai­sia, hol­lan­ti­lai­sia ja odo­tan tu­li­joi­ta myös Bri­tan­ni­as­ta. Moni tu­lee ka­las­ta­maan, ja osa ha­lu­aa kat­sel­la vain mei­dän upei­ta mai­se­mia, Ah­ti Ka­ner­vo ker­too

Ah­ti Ka­ner­vo on saa­nut näh­dä, et­tä hä­nen asi­ak­kaan­sa ar­vos­ta­vat poh­jois­kar­ja­lai­sen luon­non ai­van pil­viin.

– Sen puh­taus te­kee vai­ku­tuk­sen. Kun otan Pu­ru­ve­den vet­tä ter­mos­pul­lon kup­piin ja juon sitä, kes­kie­u­roop­pa­lai­set tai ja­pa­ni­lai­set ih­met­te­le­vät, et­tä voi­ko noin teh­dä. Myös va­paus liik­kua luon­nos­sa on ai­van uu­si asia heil­le, Ah­ti ker­too.

Lap­sil­le suun­na­tus­sa tar­jon­nas­sa Ah­ti Ka­ner­vo nä­kee alu­eel­lam­me kui­ten­kin ke­hit­tä­mi­sen si­jaa.

Le­a­der-tuki aut­taa alus­sa

Ah­ti Ka­ner­vo haki äs­ket­täin Le­a­der-tu­kea mön­ki­jän ja ve­net­rai­le­rin hank­ki­mi­seen ka­las­tus­mat­kai­lu­y­ri­tyk­sen tar­pei­siin. Hä­nel­lä on ta­ka­naan 40 000 eu­ron in­ves­toin­nit muun mu­as­sa ve­nei­siin ja ka­las­tus­tar­vik­kei­siin.

Aloit­ta­va yri­tys tar­vit­see al­kuun kui­ten­kin tu­kea, ja sitä on mah­dol­lis­ta saa­da muun mu­as­sa Maa­seu­tu­ra­has­tos­ta Le­a­der hank­keen kaut­ta.

– Kun alus­sa ei ole ra­haa, se saat­taa muo­dos­tua aloit­ta­van yri­tyk­sen hei­kok­si koh­dak­si. Täl­lai­nen tuki on erit­täin hyvä ja olen sii­tä hy­vil­lään, et­tä tu­e­taan. Mut­ta sen va­raan ei pidä yri­tys­toi­min­taan­sa las­kea, Ah­ti Ka­ner­vo sa­noo tu­kien käyt­tä­mi­ses­tä

Ve­net­rai­le­rin yri­tys tar­vit­see, et­tä ve­nei­tä voi­daan siir­tää so­pi­vaan ve­sis­töön. Mön­ki­jä tar­vi­taan jääl­lä liik­ku­mi­seen tal­vi­sin ja ke­säl­lä met­säs­sä liik­ku­mi­seen. Li­sä­va­rus­tee­na mön­ki­jään tu­lee mat­kus­ta­jien kul­je­tuk­seen tar­koi­tet­tu pe­rä­kär­ry tai kelk­ka.

– Eri ka­lat asu­vat eri ve­sis­töis­sä. Li­säk­si tämä kas­vat­taa mah­dol­li­suuk­sia teh­dä yh­teis­työ­tä ma­joi­tu­sa­lan yri­tys­ten kans­sa ym­pä­ri Poh­jois-Kar­ja­laa, jol­loin yri­tyk­set voi­vat hou­ku­tel­la asi­ak­kai­ta laa­jem­mil­la pal­ve­luil­la, Ah­ti Ka­ner­vo pe­rus­te­lee.

Nep­tu­nus Fis­hing and Hun­ting trips tu­lee työl­lis­tä­mään ko­ko­ai­kai­ses­ti yrit­tä­jän ja tar­peen mu­kaan myös mui­ta hen­ki­löi­tä se­son­ki­ai­koi­na.

Lisää aiheesta

Kysely