JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Petri Niemen elämässä viimeiset viisi vuotta ovat olleet suurten muutosten aikaa. Yrittäjäksi ryhtymisen lisäksi samaan ajankohtaan ajoittui myös perheen perustaminen. Pojat Ville ja Pauli pitävät kotona huolen siitä, että vapaa-ajanvietto-ongelmia ei ole.

Petri Niemen elämässä viimeiset viisi vuotta ovat olleet suurten muutosten aikaa. Yrittäjäksi ryhtymisen lisäksi samaan ajankohtaan ajoittui myös perheen perustaminen. Pojat Ville ja Pauli pitävät kotona huolen siitä, että vapaa-ajanvietto-ongelmia ei ole.

22.10.2014 7.51
Talous

Isän ja pojan intressit kohtasivat

– Näin­hän sii­nä on käy­nyt. Pro­ses­si al­koi puo­len­kym­men­tä vuot­ta sit­ten. Tä­män jäl­keen olen os­ta­nut yri­tys­tä pie­nis­sä eris­sä it­sel­le­ni. Täl­lä het­kel­lä oma omis­tu­so­suu­te­ni on 80 ja isä Pen­tin 20 pro­sent­tia, Pet­ri Nie­mi ker­toi­lee.

Omis­tus­jär­jes­te­ly­jä suun­ni­tel­ta­es­sa isän ja po­jan int­res­sit koh­ta­si­vat. Pent­ti oli val­mis luo­pu­maan ja Pet­ri val­mis jat­ka­maan.

– It­sel­lä­ni oli ta­ka­na pa­ri­kym­men­tä vuot­ta Lem­min­käi­sen pal­ve­luk­ses­sa ja sen jat­kok­si toi­nen mo­ko­ma yrit­tä­jä­nä. Ai­ka al­koi ol­la kyp­sä yri­tyk­ses­tä luo­pu­mi­sel­le.

– En kui­ten­kaan usut­ta­nut Pet­riä yrit­tä­jäk­si, sil­lä tie­sin omas­ta ko­ke­muk­ses­ta, mi­ten ko­vaa työ­tä yrit­tä­mi­nen on. Hän sai teh­dä va­paas­ti oman rat­kai­sun­sa, Pent­ti muis­te­lee kau­pan al­ku­vai­hei­ta ja sa­noo edel­leen ole­van­sa ku­vi­ois­sa mu­ka­na, kun tar­vet­ta il­me­nee.

Hie­man yl­lät­tä­en yrit­tä­jäk­si

Pet­ri ker­too as­tu­neen­sa yrit­tä­jän haa­la­rei­hin ”hie­man yl­lät­tä­en”. Muun­lai­sis­ta suun­ni­tel­mis­ta ker­too se, et­tä hän asui en­nen yrit­tä­jä­tai­pa­leen al­kua puo­len­kym­men­tä vuot­ta Hel­sin­gis­sä opis­kel­len elekt­ro­niik­ka-alan dip­lo­mi-in­si­nöö­rik­si.

– Val­mis­tu­mi­sen jäl­keen tuli tar­ve pääs­tä te­ke­mään jo­tain. Lat­ti­a­työt ei­vät sii­nä ti­lan­tees­sa tun­tu­neet mi­ten­kään vie­rail­ta, olin­han teh­nyt nii­tä koko pie­nen ikä­ni. Kun Pent­ti il­moit­ti sa­maan ai­kaan luo­pu­mi­sai­keis­taan, olin val­mis ot­ta­maan vas­tuun yri­tyk­sen pyö­rit­tä­mi­ses­tä.

Pää­tök­seen vai­kut­ti myös asu­mi­sen kal­leus pää­kau­pun­ki­seu­dul­la. Teki mie­li pääs­tä ta­kai­sin ko­ti­seu­dun mai­se­miin naut­ti­maan rau­hal­li­ses­ta oma­ko­ti­a­su­mi­ses­ta.

”Ai­ka iso hyp­py ”

Ku­lu­neet vii­si vuot­ta ovat opet­ta­neet nuo­rel­le yrit­tä­jäl­le pal­jon.

– Täy­tyy myön­tää, et­tä ai­ka iso hyp­py se on, kun yrit­tä­jäk­si ryh­tyy. Ul­ko­puo­li­sen on vai­kea edes ku­vi­tel­la, mitä kaik­kea yk­si­ny­rit­tä­jä jou­tuu te­ke­mään. Ai­ka yk­si­näi­sek­si sii­nä mo­nes­ti it­sen­sä tun­tee, hän poh­dis­ke­lee.

Kou­lu­tus­ta yrit­tä­jän tai­pa­leel­le Pet­ri sa­noo hank­ki­neen­sa työn kaut­ta oman isän opis­sa ole­mal­la.

– Kyl­lä­hän minä opis­ke­lu­ai­ka­na si­vu­ai­nee­na yh­den tuo­tan­to­ta­lou­den kurs­sin suo­ri­tin, mut­ta ko­vin pal­jon sii­tä ei omaa yri­tys­tä aja­tel­len kä­teen jää­nyt. Se val­men­si lä­hin­nä isos­sa yri­tyk­ses­sä toi­mi­mi­seen.

– Tu­los­las­kel­maa, ta­set­ta ja eri­lai­sia ta­lou­teen liit­ty­viä tun­nus­lu­ku­ja olen op­pi­nut par­hai­ten lu­ke­maan ja si­säis­tä­mään oman yri­tyk­sen kaut­ta.

Työt Jo­en­suun seu­dul­la

Ki­teen Lat­ti­a­työ Oy:n toi­men­ku­vaan kuu­lu­vat be­to­ni­lat­ti­oi­den va­lu­työt. Työ­koh­teet vaih­te­le­vat au­to­tal­leis­ta suu­riin te­ol­li­suus­hal­lei­hin, oma­ko­ti­ta­lois­ta ker­ros­ta­loi­hin. Uu­dis­ra­ken­ta­mi­sen li­säk­si pie­ni sii­vu lii­ke­vaih­dos­ta tu­lee kor­jaus­ra­ken­ta­mi­sen kaut­ta.

Val­ta­o­sa työ­koh­teis­ta si­jait­see Jo­en­suun seu­dul­la, min­ne ra­ken­ta­mi­nen on vii­me vuo­si­na kes­kit­ty­nyt ja mis­sä yri­tys on pit­kä­ai­kais­ten yh­teis­työ­kump­pa­nien an­si­os­ta saa­nut hy­vin ja­lan­si­jaa. Maa­kun­nan muis­sa kes­kuk­sis­sa ja Sa­von­lin­nan seu­dul­la työ­koh­tei­ta sitä vas­toin on ol­lut tar­jol­la har­vak­sel­taan.

Suu­rim­mat ra­ken­nus­ra­hat pyö­ri­vät ny­ky­ään jul­ki­sel­la sek­to­ril­la. Yk­si­tyi­nen tuo­tan­nol­li­nen ra­ken­ta­mi­nen sen si­jaan kai­pai­si pi­ris­tys­ruis­ket­ta. Vien­tie­u­ro­ja tän­ne maa­kun­taan tar­vit­tai­siin, Pet­ri pai­not­taa.

Huo­mio si­vu­ku­lui­hin

Kil­pai­lu on ny­ky­ään alal­la kuin alal­la ko­vaa. Lat­ti­a­ra­ken­ta­mi­nen ei tee poik­keus­ta. Var­sin­kin Vi­ron ja Itä-Eu­roo­pan suun­nal­ta on tul­lut mark­ki­noil­le yri­tyk­siä, jot­ka yrit­tä­vät hin­to­ja pol­ke­mal­la ot­taa työ­mai­ta suo­ma­lai­sy­ri­tyk­sil­tä.

Jot­kut ovat läh­te­neet hei­dän kelk­kaan­sa al­hai­sen hin­ta­ta­son ta­kia, mut­ta on­nek­si on pal­jon nii­tä­kin, jot­ka luot­ta­vat enem­män suo­ma­lai­sen työn laa­tuun.

Pet­ri ni­me­ään maam­me ra­jo­jen ul­ko­puo­lel­ta tu­le­vien kil­pai­li­joi­den val­tik­si hin­ta­kil­pai­lus­sa al­hai­set hen­ki­lö­si­vu­ku­lut. Tä­hän puo­leen pi­täi­si Suo­mes­sa­kin pys­tyä vai­kut­ta­maan.

– Kun Suo­mes­sa on joka alal­la me­nos­sa kova kan­sain­vä­lis­ty­mis­vauh­ti, niin kyl­lä täl­lä­kin sa­ral­la pi­täi­si kan­sain­vä­lis­ty­mis­tä ta­pah­tua. Yli­mää­räis­tä kil­pai­lu­e­tua ei voi ke­nel­le­kään an­taa, hän ki­teyt­tää.

Jou­ko Väis­tö

Lisää aiheesta

Kysely