JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Suppailemalla voi tutkia lähialueen vesistöjä uudella tavalla. Aki Halttunen kävi kokeilemassa suplautailua Puhoksen kanavassa.

Suppailemalla voi tutkia lähialueen vesistöjä uudella tavalla. Aki Halttunen kävi kokeilemassa suplautailua Puhoksen kanavassa.

Roosa Sallinen

20.7.2021 13.17
Urheilu

Mielenrauhaa suppailulla

KI­TEE

Roo­sa Sal­li­nen

Suo­mes­sa luon­no­naa­loil­la surf­faa­mis­ta har­ras­te­taan lä­hin­nä vain Itä­me­rel­lä, jos siel­lä­kään. Lau­dan pääl­le Itä-Suo­mes­sa­kin pää­see: Suo­mes­sa 2000-lu­vul­la ko­vaa vauh­tia yleis­ty­neil­lä sup­lau­doil­la. Ne ovat surf­fi­lau­dan ta­pai­sia isom­pia lau­to­ja, joi­den pääl­lä me­lo­taan seis­ten yk­si­puo­lei­sel­la me­lal­la.

Ilmalla täytettävät suplaudat voi helposti napata mukaan esimerkiksi auton takakonttiin.

Ilmalla täytettävät suplaudat voi helposti napata mukaan esimerkiksi auton takakonttiin.

Roosa Sallinen

Sup­lau­to­ja on mo­nen­lai­sia

Ki­tee­läi­nen 43-vuo­ti­as Aki Halt­tu­nen hank­ki it­sel­leen sup­lau­dan vii­me vuon­na lop­pu­ke­säs­tä.

– Kai­kil­la muil­la­kin oli, niin pi­ti­hän se it­se­kin hank­kia. Var­maan se asi­an uu­tuus vie­hät­ti.

Halt­tu­nen hank­ki it­sel­leen pi­dem­män, 3,3 met­ri­sen lau­dan, jos­sa kan­ta­vuus on 130 ki­log­ram­maa. Sup­lau­to­ja on ny­kyi­sin mo­nen pi­tui­sia, le­vyi­siä, pak­sui­sia ja eri­lai­sil­la kan­ta­vuuk­sil­la. Il­mal­la täy­tet­tä­vät lau­dat kul­ke­vat näp­pä­räs­ti vaik­ka au­ton ta­ka­kon­tis­sa tai se­läs­sä kan­to­kas­sin si­säl­lä, pum­pun, nilk­ka­rem­min ja poh­jaan kiin­ni­tet­tä­vien evien kera.

Suplaudalla voi meloa seisten tai polvillaan. Laudan päällä voi myös esimerkiksi joogata.

Suplaudalla voi meloa seisten tai polvillaan. Laudan päällä voi myös esimerkiksi joogata.

Roosa Sallinen

Rau­hal­lis­ta chil­lai­lua

Halt­tu­sel­le sup­lau­dal­la me­lon­ta on rau­hoit­ta­vaa. Hän käy sup­pai­le­mas­sa ys­tä­vän­sä mö­kil­lä Ori­ve­den ran­nal­la.

– Enem­män se on sem­mois­ta chil­lai­lua. Hy­vää pa­laut­ta­vaa lii­kun­taa.

Sup­lau­tai­lus­sa ke­hit­tyy myös ta­sa­pai­no, sil­lä lau­dan pääl­lä voi ha­lu­tes­saan me­loa niin pol­vil­taan kuin pys­tys­sä­kin.

– On­han se ren­tout­ta­vaa kun tyy­nel­le ula­pal­le pää­see yk­si­nään il­lal­la tai yöl­lä.

Lau­dan pääl­lä voi myös men­nä kah­des­taan tai koi­ran kans­sa, ot­taa mu­kaan ret­ki­va­rus­teet ja yö­pyä saa­res­sa, ot­taa au­rin­koa tai vaik­ka joo­ga­ta. Mah­dol­li­suu­det ovat mo­net, mitä vain it­se kek­sii. Halt­tu­nen ker­too suun­nit­te­le­van­sa sup­lau­dal­la Suo­par­saa­ren kier­tä­mis­tä.

– Ka­ve­ri me­loi saa­ren ym­pä­ri ka­ja­kil­la. Mat­kaa oli tul­lut 18 ki­lo­met­riä ja ai­kaa oli men­nyt nel­jä tun­tia. Voi­si ko­keil­la sa­maa sup­lau­dal­la.

Suplaudan pohjaan kiinnitetään evä, joka auttaa varsinkin aalloissa meloessa suunnassa pysymisessä.

Suplaudan pohjaan kiinnitetään evä, joka auttaa varsinkin aalloissa meloessa suunnassa pysymisessä.

Roosa Sallinen

Vaa­tii hie­man ta­sa­pai­noa ja pe­rus­kun­toa

Sup­lau­tai­lu eli Stand Up Pad­d­ling on nos­ta­nut vii­meis­ten ke­sien ai­ka­na suo­si­o­taan ja Kes­ki-Kar­ja­lan alu­eel­la­kin löy­tyy jo mo­nia lau­dan omis­ta­jia tai nii­tä vuok­raa­via.

– So­pii kai­kil­le, joil­la on ui­ma­tai­to. Pe­las­tus­lii­vit on tie­ten­kin hyvä ol­la, jos mei­naa pi­dem­mäl­le läh­teä.

Lau­dan pääl­le voi siis läh­teä iäs­tä riip­pu­mat­ta, kun­han löy­tyy hie­man ta­sa­pai­noa sekä pe­rus­kun­toa.

– Var­sin­kin nämä isom­mat lau­dat ovat tosi ta­sa­pai­noi­sia. Ei­vät ole kiik­ke­riä, vaik­ka oli­si vä­hän aal­to­ja­kin.

Al­kuun lau­dal­le as­tu­mi­nen voi jän­nit­tää ja tun­tua hu­te­ral­ta, mut­ta no­pe­as­ti ju­tun juo­nes­ta kiin­ni­saa­nees­ta tu­lee var­ma sup­pai­li­ja.

Lisää aiheesta

Kysely