JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
22.7.2021 17.12
Uutiset

Pohjois-Karjala kiihtymisvaiheessa

Mer­vi Ve­nä­läi­nen

Poh­jois-Kar­ja­lan ti­lan­ne­ku­va­työ­ryh­mä päät­ti ko­kouk­ses­saan Poh­jois-Kar­ja­lan siir­ty­neen ko­ro­na­pan­de­mi­an kiih­ty­mis­vai­hee­seen. Pan­de­mi­an nel­jän­nen aal­lon kat­so­taan ole­van tot­ta myös Poh­jois-Kar­ja­las­sa.

Ti­lan­ne­ku­va­työ­ryh­mä ko­ros­taa tie­dot­tees­saan jo­kai­sen vas­tuu­ta.

– Ti­lan­teen hal­tuun saa­mi­ses­sa suu­rin mer­ki­tys on sil­lä, mi­ten kan­sa­lai­set käyt­täy­ty­vät ja muis­ta­vat kas­vo­mas­kit, kä­si­hy­gie­ni­an sekä tur­va­e­täi­syy­det, to­te­aa ti­lan­ne­ku­va­työ­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja Sir­pa Kai­pi­ai­nen.

Pohjois-Karjalassakin on havaittavissa viitteitä ärhäkästä delta-variantista. Arkistokuva.

Pohjois-Karjalassakin on havaittavissa viitteitä ärhäkästä delta-variantista. Arkistokuva.

Tuija Marienberg

Vii­kol­la 28 Poh­jois-Kar­ja­las­sa 45 uut­ta tar­tun­taa, ku­lu­val­la vii­kol­la tä­hän men­nes­sä 27

Vii­kol­la 28 uu­sia tar­tun­to­ja Poh­jois-Kar­ja­las­sa to­det­tiin 45, kun edel­lis­vii­kol­la ta­pauk­sia kir­jau­tui 38. Poh­jois­kar­ja­lai­sil­la to­det­tu­ja tar­tun­to­ja oli näis­tä 29 ja kuu­si tar­tun­nois­ta kir­jau­tuu tois­ten sai­raan­hoi­to­pii­rien alu­eel­le oles­ke­lu­kun­nan mu­kai­ses­ti. Tar­tun­to­ja to­det­tiin Jo­en­suus­sa, Juu­as­sa, Kon­ti­o­lah­del­la, Liek­sas­sa, Li­pe­ris­sä ja Nur­mek­ses­sa. Tar­tun­nois­ta oli vii­si pe­räi­sin ul­ko­mail­ta ja jat­ko­tar­tun­to­ja ul­ko­mail­ta saa­duis­ta tar­tun­nois­ta ei to­det­tu vii­kon ai­ka­na. 12 tar­tun­taa to­det­tiin jo ka­ran­tee­nis­sa ol­leil­la hen­ki­löil­lä. Kol­men tar­tun­nan al­ku­pe­rä jäi epä­sel­väk­si. Ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sia on käy­nyt myös pal­jon tes­teis­sä Siun so­ten alu­eel­la ja po­si­tii­vi­sia tar­tun­to­ja on täs­tä ryh­mäs­tä to­det­tu 16. Osa tar­tun­nan saa­neis­ta ovat jää­neet ka­ran­tee­niin Poh­jois-Kar­ja­lan alu­eel­le.

Ku­lu­val­la vii­kol­la tors­tai­aa­muun men­nes­sä tar­tun­to­ja on to­det­tu 27. Ka­ran­tee­nis­sa ko­ro­na­vi­ruk­sel­le al­tis­tu­mi­sen ta­kia on 376 hen­ki­löä.

– Alu­eel­lam­me on ol­lut päi­vit­täin enem­män ja enem­män po­si­tii­vi­sia ko­ro­na­tes­ti­tu­lok­sia ym­pä­ri maa­kun­taa. Näin ol­len myös al­tis­tu­mis­paik­ka­lis­ta on pit­kä sekä al­tis­tu­nei­den ja ka­ran­tee­nis­sa ole­vien mää­rät ovat kas­va­neet. Tar­tun­to­jen juu­ret ovat edel­leen use­as­sa ko­ro­na­ta­pauk­ses­sa ju­han­nus­fes­ta­reil­la, li­säk­si juh­li­mi­sen vai­ku­tuk­set tar­tun­toi­hin on huo­mat­tu jäl­ji­tys­työ­tä teh­tä­es­sä, ker­too Kai­pi­ai­nen.

Al­tis­tu­mis­pai­kois­ta lis­ta Siun so­ten verk­ko­si­vuil­la

Ko­ro­na­vi­ruk­sen al­tis­tu­mis­pai­kat Poh­jois-Kar­ja­las­sa on lis­tat­tu Siun so­ten verk­ko­si­vuil­le. Lis­tal­le päi­vi­te­tään vain sel­lai­set pai­kat, jois­sa mah­dol­li­ses­ti al­tis­tu­nei­ta ei ole voi­tu jäl­jit­tää hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti.

Sekä ko­ro­na­tes­taus et­tä -jäl­ji­tys ovat ruuh­kau­tu­neet täl­lä het­kel­lä Poh­jois-Kar­ja­las­sa.

– Tes­taus­ka­pa­si­teet­tia on li­sät­ty pi­den­tä­mäl­lä tes­tauk­sen au­ki­o­lo­ai­ko­ja sekä tiu­hen­ta­mal­la tes­taus­vä­liä. On erit­täin tär­ke­ää, et­tä tes­tiin men­nään ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä. Ja jos tes­ti­tu­lok­sen tai al­tis­tu­mi­sen ta­kia mää­rä­tään ka­ran­tee­niin, niin sitä tu­lee nou­dat­taa. Ka­ran­tee­ni on vi­ra­no­mais­mää­räys ja sii­tä tu­lee tie­to pu­he­li­mit­se joko soit­ta­mal­la tai teks­ti­vies­til­lä, muis­tut­taa Kai­pi­ai­nen.

Ka­ran­tee­ni­oh­jeet löy­ty­vät Siun so­ten net­ti­si­vuil­ta.

Viit­tei­tä är­hä­käs­tä del­ta-va­ri­an­tis­ta

Poh­jois-Kar­ja­las­sa­kin on viit­tei­tä ko­ro­nan del­ta-va­ri­an­tis­ta, joka le­vi­ää är­hä­käs­ti. Tar­tun­to­ja on tul­lut myös ul­koil­mas­sa ja tar­tun­to­ja on täy­den ro­ko­te­sar­jan saa­neil­la hen­ki­löil­lä.

– Ro­kot­tei­den ot­ta­mi­nen on tär­ke­ää myös nuor­ten ai­kuis­ten koh­dal­la. Nuo­ret­kaan ei­vät ole sai­ras­tu­mat­to­mia ja kuo­le­mat­to­mia. Ko­ro­na­ro­ko­tus suo­jaa va­ka­val­ta tau­ti­muo­dol­ta ja vä­hen­tää ko­ro­na­vi­ruk­sen erit­ty­mis­tä mer­kit­tä­väs­ti ja si­ten eh­käi­see vi­ruk­sen tart­tu­mis­ta ih­mi­ses­tä toi­seen. Ot­ta­mal­la ro­ko­tuk­sen suo­jaa myös mui­ta, muis­tut­taa in­fek­ti­o­lää­kä­ri Juk­ka Heik­ki­nen Siun so­tes­ta.

Poh­jois-Kar­ja­las­sa voi­mas­sa ole­vat suo­si­tuk­set ja ra­joi­tuk­set ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen eh­käi­se­mi­sek­si ovat lu­et­ta­vis­sa Siun so­ten verk­ko­si­vuil­ta.

Lisää aiheesta

Kysely