JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi voi tulla voimaan uusia rajoituksia ensi viikolla. Kuvituskuva.

Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi voi tulla voimaan uusia rajoituksia ensi viikolla. Kuvituskuva.

Tuija Marienberg

26.7.2021 16.29
Uutiset

Aluehal­lin­to­virasto: Kiihtymisvaiheessa olevien alueiden epidemiatilannetta selvitetään – päätökset mahdollisista rajoituksista voimaan aikaisintaan ensi viikon alussa

Päi­vi Lie­vo­nen

Itä-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­ton ko­ro­na­työ­ryh­mä ko­koon­tui tä­nään maa­nan­tai­na ar­vi­oi­maan tar­vet­ta ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus­ten muu­tok­sil­le, mut­ta var­si­nai­sia pää­tök­siä mah­dol­li­sis­ta ra­joi­tus­toi­mis­ta ei vie­lä teh­ty.

Alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to päät­ti pyy­tää Poh­jois-Kar­ja­lan ja Poh­jois-Sa­von sai­raan­hoi­to­pii­reil­tä ja Ter­vey­den ja Hy­vin­voin­nin­lai­tok­sen ar­vi­ot muut­tu­nees­ta epi­de­mi­a­ti­lan­tees­ta ja nä­ke­myk­set epi­de­mi­an hal­lin­nan edel­lyt­tä­mis­tä vält­tä­mät­tö­mis­tä toi­mis­ta pi­kai­ses­ti.

Nuo­ria kan­nus­te­taan ro­ko­tuk­siin

Alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to ko­koon­tuu kä­sit­te­le­mään asi­an uu­del­leen tors­tai­na ja ar­vi­on mu­kai­set mah­dol­li­set pää­tök­set as­tu­vat voi­maan ai­kai­sin­taan en­si vii­kon al­ku­puo­lel­la. Siun sote il­moit­ti vii­me vii­kol­la Poh­jois-Kar­ja­lan alu­een ole­van kiih­ty­mis­vai­hees­sa.

– No­pe­as­ti muut­tu­va hei­ken­ty­nyt ti­lan­ne edel­lyt­tää myös tar­vit­ta­vien ra­joi­tus­toi­mien ar­vi­oin­tia ter­veys­vi­ra­no­mai­sis­sa, ter­vey­den­huol­to­yk­si­kön pääl­lik­kö Sami Re­mes to­te­aa

.– Maam­me epi­de­mi­a­ti­lan­teen huo­no­ne­mi­sen vuok­si eri­tyi­ses­ti nuor­ten tu­li­si huo­leh­tia ro­kot­tei­den ot­ta­mi­ses­ta. Tau­din va­ka­vat muo­dot kos­ket­ta­vat nyt myös nuo­ria ikä­luok­kia, Re­mes jat­kaa.

Tar­tun­ta­tau­ti­la­ki oh­jaa pää­tök­sen­te­koa

Alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to voi teh­dä pää­tök­sen ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sis­ta vain, jos se on vält­tä­mä­tön­tä epi­de­mi­an le­vi­ä­mi­sen es­tä­mi­sek­si. Hyb­ri­dist­ra­te­gi­an mu­kaan kiih­ty­mis­vai­hees­sa suo­si­tel­laan ko­koon­tu­mis­ten ra­joit­ta­mis­ta, mut­ta pää­tök­set teh­dään ai­na tar­tun­ta­tau­ti­lain mu­kaan ja asi­aa huo­lel­li­ses­ti alu­eel­la sel­vit­tä­en ja ar­vi­oi­den.

Lisää aiheesta

Kysely