JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
30.7.2021 12.25
Uutiset

Itä-Suomen aluehal­lin­to­virasto: Oikeudellisia edellytyksiä kokoon­tu­mis­ra­joi­tuksille Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa ei tällä hetkellä ole

Mer­vi Ve­nä­läi­nen

Itä-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to on tä­nään saa­nut pää­tök­seen ar­vi­oin­nin ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus­ten aset­ta­mi­ses­ta kiih­ty­mis­vai­hee­seen siir­ty­nei­den Poh­jois-Sa­von sai­raan­hoi­to­pii­rin ja Poh­jois-Kar­ja­lan so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen kun­ta­yh­ty­mä Siun so­ten osal­ta. Alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to sai asi­an ar­vi­oin­tiin vai­kut­ta­vat vii­mei­set sel­vi­tyk­set ei­len tors­tai-il­ta­na vir­ka-ajan päät­ty­mi­sen jäl­keen. Alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to kat­soo, et­tä oi­keu­del­li­sia edel­ly­tyk­siä ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus­ten aset­ta­mi­sek­si ei kum­man­kaan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la täl­lä het­kel­lä ole.

Vaikka tartuntamäärät ovat Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa korkeat, tällä hetkellä ei ole välttämätöntä rajoittaa yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämistä aluehallintoviraston päätöksellä.

Vaikka tartuntamäärät ovat Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa korkeat, tällä hetkellä ei ole välttämätöntä rajoittaa yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämistä aluehallintoviraston päätöksellä.

Tuija Marienberg

Pää­tök­sen­te­ko pe­rus­tuu tar­tun­ta­tau­ti­la­kiin sekä sai­raan­hoi­to­pii­rien ja THL:n asi­an­tun­ti­ja-ar­vi­oi­hin

Alu­e­hal­lin­to­vi­ras­ton pää­tök­sen­te­ko asi­as­sa pe­rus­tuu tar­tun­ta­tau­ti­la­kiin, jon­ka mu­kaan alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to voi kiel­tää ylei­sö­ti­lai­suu­det ja ylei­set ko­kouk­set yh­tä kun­taa laa­jem­mal­la alu­eel­la, jos se on vält­tä­mä­tön­tä epi­de­mi­an le­vi­ä­mi­sen es­tä­mi­sek­si. Alu­e­hal­lin­to­vi­ras­ton on tar­tun­ta­tau­ti­lain mu­kai­sia pää­tök­siä teh­des­sään hyö­dyn­net­tä­vä alu­een­sa sai­raan­hoi­to­pii­rien ja THL:n asi­an­tun­te­mus­ta.

THL on asi­an­tun­ti­ja-ar­vi­os­saan to­den­nut, et­tä mi­kä­li ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sil­la voi­daan alu­eel­la to­si­a­si­al­li­ses­ti vä­hen­tää ris­kiä va­ka­vien, sai­raa­la­hoi­toa vaa­ti­vien sai­ras­tu­mis­ta­paus­ten tai kuo­le­mien tai mui­den va­ka­vien ter­veys­hait­to­jen mer­kit­tä­väs­tä li­sään­ty­mi­ses­tä, joka sel­väs­ti poik­ke­aa muis­sa in­fek­ti­o­tau­deis­sa ylei­ses­ti hy­väk­sy­tyis­tä, ei­kä mui­ta kei­no­ja ole käy­tet­tä­vis­sä, ra­joi­tuk­sia voi­daan pi­tää pe­rus­tel­tui­na.

Poh­jois-Sa­von sai­raan­hoi­to­pii­ri ja Siun sote ovat pyy­de­tyis­sä asi­an­tun­ti­ja-ar­vi­ois­saan kat­so­neet, et­tä vaik­ka tar­tun­ta­mää­rät ovat kor­ke­at, täl­lä het­kel­lä ei ole vält­tä­mä­tön­tä ra­joit­taa ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ja yleis­ten ko­kous­ten jär­jes­tä­mis­tä alu­e­hal­lin­to­vi­ras­ton pää­tök­sel­lä.

Vaik­ka co­vid-19 -tau­din il­maan­tu­vuus on kas­va­nut, va­ka­vien tau­ti­ta­paus­ten mää­rä on py­sy­nyt al­hai­se­na ei­kä sai­raa­la­hoi­don kan­to­ky­ky ole täl­lä het­kel­lä vaa­ras­sa. Ro­ko­te­kat­ta­vuus ete­nee koko ajan vä­hen­tä­en va­ka­vien sai­ras­tu­mis­ten ris­kiä ja sai­raa­la­hoi­don tar­vet­ta. Tar­tun­to­jen läh­teet ovat pää­o­sin tie­dos­sa ja jäl­ji­tet­tä­vyys on säi­ly­nyt hy­väl­lä ta­sol­la.

Huo­mi­oi­den edel­lä mai­nit­tu, ja kun jo tar­tun­ta­tau­ti­lais­sa vel­voi­te­taan asi­a­kas- tai osal­lis­tu­ja­pii­rin oles­ke­lu­ti­lois­ta vas­taa­van jär­jes­tä­jän huo­leh­ti­maan lais­sa sää­de­tyis­tä tur­val­li­suus- ja hy­gie­ni­a­käy­tän­teis­tä, alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to kat­soo, et­tä ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ja yleis­ten ko­kous­ten ra­joit­ta­mi­nen alu­e­hal­lin­to­vi­ras­ton pää­tök­sel­lä ei ole täl­lä het­kel­lä tar­tun­ta­tau­ti­lais­sa tar­koi­te­tul­la ta­val­la vält­tä­mä­tön­tä Poh­jois-Sa­vos­sa ei­kä Poh­jois-Kar­ja­las­sa.

Alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to seu­raa tii­viis­ti epi­de­mi­a­ti­lan­teen ke­hit­ty­mis­tä sen koko toi­mi­a­lu­eel­la ja ar­vi­oi ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus­ten aset­ta­mi­sen tar­vet­ta ak­tii­vi­ses­ti yh­teis­työs­sä mui­den vi­ra­no­mais­ten kans­sa. Alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to ko­ros­taa ro­ko­tus­ten ot­ta­mi­sen tär­keyt­tä ja jo­kai­sen vas­tuul­lis­ta käyt­täy­ty­mis­tä tar­tun­to­jen eh­käi­se­mi­sek­si.

Lisää aiheesta

Kysely