JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Koronavirustartuntojen määrä on Kiteellä kasvussa. Tällä viikolla uusia tartuntoja on jo neljä, joista kaksi viimeisintä  päivittyivät THL:n koronakartalle lauantaina.

Koronavirustartuntojen määrä on Kiteellä kasvussa. Tällä viikolla uusia tartuntoja on jo neljä, joista kaksi viimeisintä päivittyivät THL:n koronakartalle lauantaina.

Tuija Marienberg

31.7.2021 17.18
Uutiset

Kiteellä jälleen uusia koronatartuntoja

KI­TEE

Tui­ja Ma­rien­berg

Ki­teen ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen mää­rä jat­kaa kas­vu­aan vii­kol­la 30.

THL:n ko­ro­na­kar­tal­le päi­vit­tyi lau­an­tai­na kak­si uut­ta tar­tun­taa. Ki­teen edel­li­set kak­si ko­ro­na­tar­tun­taa on päi­vi­tet­ty per­jan­tai­na, jo­ten tä­män vii­kon ko­ro­na­tar­tun­to­jen ko­ko­nais­mää­rä Ki­teel­lä on jo nel­jä.

Kaik­ki­aan ko­ro­na­tar­tun­to­jen Ki­teel­lä on var­men­net­tu 82, mis­tä seit­se­män on vii­meis­ten kah­den vii­kon ajal­ta. En­nen sitä Ki­teel­lä ei kuu­kau­teen to­det­tu uu­sia tar­tun­to­ja.

Suo­jaa it­se­si ja muut

THL muis­tut­taa, et­tä ko­ro­na­vi­rus tart­tuu en­si­si­jai­ses­ti pi­sa­ra­tar­tun­ta­na, kun sai­ras­tu­nut hen­ki­lö ys­kii tai ai­vas­taa.

Myös uu­sien vi­rus­muun­nos­ten le­vi­ä­mis­tä voi eh­käis­tä mi­ni­moi­mal­la kon­tak­tit. Lii­kut­ta­es­sa mui­den ih­mis­ten seu­ras­sa tu­lee muis­taa yli kah­den met­rin tur­va­vä­lin, pes­tä kä­det, käyt­tää kä­si­de­siä, ys­kiä hi­haan ja suo­jau­tua kas­vo­mas­kil­la.

Hy­viä tur­val­li­suus­kei­no­ja ovat ko­ro­na­vil­kun käyt­tä­mi­nen ja sen oh­jei­den nou­dat­ta­mi­nen sekä ro­ko­tuk­sen ot­ta­mi­nen, kun oma vuo­ro tu­lee

On tär­ke­ää men­nä ko­ro­na­tes­tiin, jos on edes lie­viä ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taan so­pi­via oi­rei­ta, ja oi­rei­le­va­na muu­toin py­sy­tel­lä ko­to­na.

Lisää aiheesta

Kysely