JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Viljami Vauhkonen ja Janne Neuvonen ovat kokeneet yrittäjyyden aloittamisen helpoksi.

Viljami Vauhkonen ja Janne Neuvonen ovat kokeneet yrittäjyyden aloittamisen helpoksi.

Päivi Lievonen

21.10.2021 4.30
Uutiset

Yrittäjiksi alaikäisenä - tavoitteena työllistyminen

KI­TEE

Päi­vi Lie­vo­nen

Ke­vy­ty­rit­tä­jyys mah­dol­lis­taa yrit­tä­jyy­den ko­kei­le­mi­sen jo en­nen täy­si-ikäis­ty­mis­tä. 17-vuo­ti­as Jan­ne Neu­vo­nen ja 15-vuo­ti­as Vil­ja­mi Vauh­ko­nen ai­ko­vat työl­lis­tyä ai­kui­si­na oman yri­tyk­sen kaut­ta ko­ko­päi­väi­ses­ti. Yh­tei­nen yri­tys pe­rus­tet­tiin hei­nä­kuus­sa ja en­sim­mäi­set asi­a­kas­työt huol­to­jen ja kor­jaus­ten pa­ris­sa on jo teh­ty.

Par­hail­laan kak­sik­ko re­mon­toi toi­mi­ti­lo­ja Jan­nen ko­ti­pi­haan Ta­sa­pääs­sä. Van­haan hir­si­ta­loon kun­nos­te­taan sekä huol­to­ti­laa pien­ko­neil­le, et­tä tois­ta huo­net­ta toi­mis­tok­si.

– Aloi­tim­me Pu­hos­sa­los­sa ko­to­na­ni, mut­ta Ta­sa­pää­hän saam­me pa­rem­mat toi­mi­ti­lat, Vauh­ko­nen lin­jaa.

Jykä Ga­ra­ge-pien­ko­ne­kor­jaa­mo ai­koo aloit­taa toi­min­tan­sa laa­ja­mit­tai­sem­min mar­ras­kuun alus­sa. Toi­min­ta­ta­pa­na on 4H-yri­tys ja ke­vy­ty­rit­tä­jyys. Oman yri­tyk­sen pe­rus­ta­mis­ta kak­sik­ko ei ole ko­ke­nut vai­ke­ak­si vaan suo­sit­te­lee sitä muil­le­kin.

– Huo­ma­sim­me, et­tä 4H te­kee nuo­ril­le ke­vy­ty­ri­tyk­siä. Tapa on help­po ja ris­ki­tön läh­teä yrit­tä­jäk­si. Yri­tys­kou­lu­tuk­ses­sa käy­tiin kaik­ki tär­ke­ät asi­at hy­vin läpi, Vauh­ko­nen ku­vai­lee.

Opin­not tu­ke­vat yrit­tä­jyyt­tä

Jykä Ga­ra­gen huol­to­re­per­tu­aa­riin kuu­lu­vat muun mu­as­sa mo­pot, ve­nei­den pe­rä­moot­to­rit, moot­to­ri­kel­kat ja säh­kö­pyö­rät. Mo­lem­mil­la nuo­ril­la yrit­tä­jil­lä on har­ras­tuk­sen kaut­ta ko­ke­mus­ta ko­neen­kor­jauk­ses­ta. Neu­vo­nen opis­ke­lee par­hail­laan Jo­en­suus­sa pien­ko­ne­a­sen­ta­jak­si.

– Tar­koi­tuk­se­na on val­mis­tua en­si vuon­na eli opin­not ovat nyt toi­sel­la vuo­del­la. Ai­on työl­lis­tyä val­mis­tu­mi­sen jäl­keen suo­raan omaan yri­tyk­see­ni Ki­teel­le, ja mi­nul­la on myös oma toi­mi­ni­mi-yri­tys, Neu­vo­nen ker­taa.

Neu­vo­nen työs­ken­te­lee yri­tyk­sen pa­ris­sa jo päi­vit­täin.

– Il­ta­päi­vi­sin kou­lun jäl­keen ja jon­kin ver­ran myös vii­kon­lop­pui­sin päi­vys­tän. Vil­ja­mi tu­lee pai­kal­le aut­ta­maan tar­vit­ta­es­sa. Re­mont­ti on vie­nyt nyt ai­kaa, kun on maa­lat­tu ja teh­ty yk­si sei­nä li­sää ja pu­ret­tu en­ti­siä, Neu­vo­nen jat­kaa.

On­gel­man­rat­kai­su kiin­nos­taa

Vauh­ko­nen ei ole vie­lä päät­tä­nyt tu­le­via opin­to­ja ja am­mat­ti­aan, mut­ta ko­nei­den pa­riin hän ai­koo työl­lis­tyä.

– Mie­tin vie­lä pien­ko­ne­kor­jaa­jan ja me­tal­li­a­lan vä­lil­lä. Me­tal­li­puo­lel­ta sai­si li­sää tie­to­tai­toa ja op­pi­si hit­saa­mis­ta ja muu­ta tar­peel­lis­ta, Vauh­ko­nen ar­vot­taa.

Lu­ki­on jäl­keen jat­ko-opin­toi­na in­si­nöö­ri­o­pin­not oli­si­vat to­den­nä­köi­sin vaih­to­eh­to.

– Olen vah­voil­la suun­nit­te­luun ja on­gel­man­rat­kai­suun liit­ty­vis­sä teh­tä­vis­sä ja pi­dän haas­teis­ta. Toi­saal­ta tyk­kään teh­dä kä­sil­lä­ni, ra­ken­nel­la ja kor­ja­ta kai­ken­lais­ta. Kä­sil­lä teh­ty työ on mie­leis­tä, mut­ta myös pal­kit­se­vaa, kos­ka sii­nä pys­tyy nä­ke­mään heti työn­sä tu­lok­sen, Vauh­ko­nen pun­ta­roi.

Vauh­ko­sen am­mat­ti­toi­veet liit­ty­vät suun­nit­te­luun, mut­ta myös käy­tän­nön työ­hön.

– Mie­tin myös mah­dol­li­suut­ta suo­rit­taa Ri­ve­ri­as­sa kak­sois­tut­kin­to joko ta­lon­ra­ken­ta­jan tai pien­ko­ne­kor­jaa­jan vä­lil­lä, Vauh­ko­nen poh­tii eri vaih­to­eh­to­ja.

Työ­vä­li­nei­tä han­kin­ta­lis­tal­la

Yri­tys toi­mii pää­a­si­as­sa omis­sa toi­mi­ti­lois­saan Ta­sa­pääs­sä, mut­ta myös nou­to­pal­ve­lu ja joi­den­kin kor­jaus­ten osal­ta myös asi­ak­kaan luo­na ta­pah­tu­va huol­to on mah­dol­lis­ta, sil­lä Neu­vo­sel­la on jo au­ton ajo­kort­ti.

– Meil­lä on saa­ta­vil­la myös pari li­sä­työn­te­ki­jää, jot­ka työs­ken­te­le­vät ruuh­ka­ti­lan­teis­sa tun­ti­kor­vauk­sel­la. Nyt on teh­tä­vä vie­lä pal­jon han­kin­to­ja; pi­tää hom­ma­ta esi­mer­kik­si työ­ka­lu­vau­nu, pai­neil­ma­työ­ka­lut ja ulo­sot­ti­mia. Myös pe­rä­kär­ry on han­kin­ta­lis­tal­la, Neu­vo­nen lu­et­te­lee.

Osaa­mis­ta kak­si­kol­la on eri­tyi­ses­ti mo­po­jen ja pe­rä­moot­to­ri­huol­to­jen pa­ris­sa.

– Koko ikä­ni olen teh­nyt mo­po­hom­mia. Kaik­kien pien­ko­nei­den re­mon­tit on­nis­tu­vat, mut­ta esi­mer­kik­si ruo­hon­leik­ku­reis­sa osat voi­vat mak­saa enem­män kuin mitä it­se leik­ku­ri, Neu­vo­nen tie­tää.

Toi­mi­pis­te Ki­teen kes­kus­tas­sa ta­voit­tee­na

Mark­ki­noin­ti pai­not­tuu so­si­aa­li­seen me­di­aan, ja Jykä Ga­ra­gel­le on jo avat­tu oma Fa­ce­book-si­vus­to.

– Asi­a­kas­kun­ta koos­tuu pää­a­si­as­sa ki­tee­läi­sis­tä. Ta­voit­tee­na on, et­tä yri­tys laa­je­ni­si sen ver­ran, et­tä sai­sim­me jos­sain vai­hees­sa avat­tua toi­mi­pis­teen Ki­teen kes­kus­taan, Vauh­ko­nen suun­nit­te­lee.

Asi­a­kas­pa­lau­tet­ta­kin on jo eh­ti­nyt ker­ty­mään.

– Po­si­tii­vis­ta pa­lau­tet­ta on saa­tu. Van­hem­mat muis­tut­te­le­vat tär­keis­tä asi­ois­ta, mut­ta kaik­ki on hoi­det­tu ajal­laan. Suo­sit­te­lem­me ke­vy­ty­rit­tä­jyyt­tä muil­le­kin nuo­ril­le, jos on hel­pos­ti to­teu­tet­ta­va yri­tys­suun­ni­tel­ma. 4H-yh­dis­tyk­sen kaut­ta pää­see hel­pos­ti al­kuun, ka­ve­ruk­set kan­nus­ta­vat.

Kai­na­lo­teks­ti: Pe­rin­tei­sel­le yrit­tä­jyy­del­le on ke­vy­em­piä vaih­to­eh­to­ja

Päi­vi Lie­vo­nen

Pe­rin­tei­sel­le yrit­tä­jyy­del­le on use­am­pia eri vaih­to­eh­to­ja, ku­ten esi­mer­kik­si ke­vy­ty­rit­tä­jyys ja toi­mi­mi­nen osuus­kun­nan alai­suu­des­sa. Esi­mer­kik­si sa­tun­nai­sia keik­ka­töi­tä voi teh­dä opis­ke­lu­jen tai päi­vä­työn ohes­sa eri­lais­ten yrit­tä­jyy­den muo­to­ja hyö­dyn­tä­en.

Ke­vy­ty­rit­tä­jyys mah­dol­lis­taa yk­si­tyis­hen­ki­löl­le ta­van toi­mia yrit­tä­jä­mai­ses­ti, ul­kois­ta­en by­rok­ra­ti­an las­ku­tus­pal­ve­lun kaut­ta. Ke­vy­ty­rit­tä­jä­nä voi toi­mia esi­mer­kik­si 4H-jär­jes­tön, pan­kin ke­vy­ty­rit­tä­jyys­pal­ve­lun tai las­ku­tus­pal­ve­lun, ku­ten Uk­ko.fi-pal­ve­lun kaut­ta. Kir­jan­pi­to, ve­roil­moi­tuk­set ja muu hal­lin­nol­li­nen by­rok­ra­tia ta­pah­tuu las­ku­tus­pal­ve­lun kaut­ta.

4H-yrit­tä­jyys suun­nat­tu nuo­ril­le

Ke­vy­ty­rit­tä­jä las­kut­taa pal­ve­lus­taan las­ku­tus­pal­ve­lun avul­la, joka ot­taa sii­vun palk­ki­os­ta ku­lui­hin. Lo­put ra­hois­ta las­ku­tus­pal­ve­lu ti­lit­tää ke­vy­ty­rit­tä­jäl­le niin sa­no­tus­ti palk­ka­na. Ke­vy­ty­rit­tä­jyys toi­mii par­hai­ten pie­nel­lä lii­ke­vaih­dol­la toi­mies­sa ja oman osaa­mi­sen myy­mi­ses­sä.

Ke­vy­ty­rit­tä­jyys on mah­dol­lis­ta kai­ke­ni­käi­sil­le, vain 4H-yrit­tä­jyys on suun­nat­tu tie­tyl­le ikä­luo­kal­le. 4H-yrit­tä­jäk­si voi­vat ryh­tyä 13-28-vuo­ti­aat, joko yk­sin tai yh­des­sä ka­ve­rin kans­sa. 4H-yri­tyk­sen myyn­ti voi ol­la vuo­des­sa 50 eu­ros­ta 7000 eu­roon saak­ka. 4H-yrit­tä­jyys voi tuo­da myös opin­to­pis­tei­tä opis­ke­luun.

Osuus­kun­ta yrit­tä­jyy­den väy­lä­nä

Osuus­kun­ta mah­dol­lis­taa esi­mer­kik­si pie­nil­le kä­si­työ­y­rit­tä­jil­le yh­tei­sy­rit­tä­jyy­den kaut­ta. Osuus­kun­ta on yri­tys­muo­to, joka har­joit­taa ta­lou­del­lis­ta toi­min­taa, jos­ta on hyö­tyä sen jä­se­nil­le.

Osuus­kun­ta toi­mii yh­teis­työn alus­ta­na, ja sen kaut­ta voi­daan hoi­taa esi­mer­kik­si las­ku­tus­ta, mark­ki­noin­tia ja myyn­tiä. Ki­teel­lä toi­mii työ­o­suus­kun­ta Ruo­ri, joka tar­jo­aa vaih­to­eh­don toi­mia yrit­tä­jyy­den ja palk­ka­työn vä­lil­lä. Työ­o­suus­kun­ta tar­jo­aa yh­den kei­non työl­lis­tyä tai saa­da li­sä­an­si­o­ta oma­eh­toi­ses­ti, ja se huo­leh­tii työ­nan­ta­jan vel­voit­teis­ta, ku­ten esi­mer­kik­si las­ku­tuk­ses­ta ja va­kuu­tuk­sis­ta.

Kes­ki-Kar­ja­lan alu­eel­la toi­mi­va Työ­o­suus­kun­ta Ilo toi­mii ta­va­no­mai­ses­ta osuus­kun­ta­kaa­vas­ta hie­man eri ta­val­la; yrit­tä­jä on työ­suh­tees­sa osuus­kun­nal­le, eli palk­ka kul­kee osuus­kun­nan kaut­ta.

Lisää aiheesta

Kysely