JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Minna Rautiainen-Cimrin ja Sari Kaasinen olivat mukana Värttinän alkutaipaleella.

Minna Rautiainen-Cimrin ja Sari Kaasinen olivat mukana Värttinän alkutaipaleella.

Päivi Lievonen

18.11.2021 5.45
Kulttuuri

Rääkkylän kulttuuriperintöä kootaan kansan­pe­rin­ne­kes­kukseen

RÄÄK­KY­LÄ

Päi­vi Lie­vo­nen

Rääk­ky­län kun­ta val­mis­te­lee Värt­ti­nä-kan­san­pe­rin­ne­kes­kuk­sen pe­rus­ta­mis­ta kir­kon­ky­läl­le. Ta­voit­tee­na on rääk­ky­lä­läi­sen kult­tuu­ri­pe­rin­nön yh­teen saat­ta­mi­nen ja di­gi­ta­li­soin­ti. Elin­voi­ma­lau­ta­kun­ta on jo vä­läyt­tä­nyt pro­jek­til­le vih­re­ää va­loa ja seu­raa­va as­kel on ra­hoi­tuk­sen han­kin­ta. Myös neu­vot­te­lut ti­la­rat­kai­su­jen suh­teen ovat me­neil­lään.

– Pal­jon riip­puu sii­tä, mi­ten ra­hoi­tus saa­daan jär­jes­ty­mään. Yh­te­nä vaih­to­eh­to­na on vi­ras­to­ta­lon Lä­hi­ta­pi­o­lan ti­lat, jol­loin tä­hän ko­ko­nai­suu­teen liit­tyi­si myös On­nen Kaup­pa ja Rääk­ky­lä Fol­kin ti­lat ja toi­min­ta, Rääk­ky­län kun­nan ke­hi­tys­sih­tee­ri Rai­ta Jout­sen­saa­ri ku­vai­lee.

In­noit­ta­ja­na pro­jek­til­le on toi­mi­nut Night­wish-kes­kus Ki­teel­lä. Ava­jais­ten on tar­koi­tus ol­la Ka­le­va­lan päi­vä­nä vuon­na 2023, jol­loin Värt­ti­nä viet­tää 40-vuo­tis­juh­li­aan. Pro­jek­ti on ko­ko­nai­suu­des­saan kun­nan, Värt­ti­nä on mu­ka­na yh­te­nä yh­teis­työ­kump­pa­ni­na - kun­ni­a­kir­jo­ja, esiin­ty­mi­sa­su­ja ja muu­ta yh­ty­een his­to­ri­as­ta ker­to­vaa ma­te­ri­aa­lia kun on tal­les­sa pal­jon­kin.

– Mek­ko­ja kyl­lä riit­tää, ja lah­joi­tan mie­lel­lä­ni esi­neis­töä ko­ko­el­maan. To­den­nä­köi­ses­ti jo en­si ke­sä­nä esil­lä on jo­tain pie­nem­pää ko­ko­nai­suut­ta, sil­lä Värt­ti­nän puo­les­ta ma­te­ri­aa­lia on jo ole­mas­sa ai­ka ta­val­la, Värt­ti­nän pe­rus­ta­ja­jä­sen ja kult­tuu­ri­ko­ti Vil­la Ruu­su­laa Ra­si­vaa­ran Pii­mä­lah­del­la pi­tä­vä Sari Kaa­si­nen uu­moi­lee.

Kult­tuu­ri­vai­kut­ta­jia esil­le

Pro­jek­til­la ei ole vie­lä ra­hoi­tus­ta, mut­ta suun­ni­tel­mia on jo teh­ty. Ta­voit­tee­na oli­si yh­dis­tää Värt­ti­nän li­säk­si myös mui­ta paik­ka­kun­nan kult­tuu­ri­vai­kut­ta­jia ai­na Esa Pa­ka­ri­ses­ta Rääk­ky­län Pe­li­man­nei­hin ja Kois­ti­sen kan­te­le­tuo­tan­toon. Esa Pa­ka­ri­sen esi­neis­töä on ol­lut jo vuo­sia esil­lä kun­nan­ta­lon ala­ker­ras­sa, mut­ta esi­mer­kik­si hei­nä­kuus­sa näyt­te­lyyn ei pää­se tu­tus­tu­maan kun kun­nan­ta­lo on sul­jet­tu­na.

Kes­kuk­ses­ta uu­moil­laan yh­tä Rääk­ky­län mat­kai­lu­val­teis­ta, ja sen toi­vo­taan tuo­van mu­ka­naan myös veto- ja elin­voi­maa.

– Tämä on yk­si uu­si, si­säl­löl­li­nen koh­de tul­la paik­ka­kun­nal­le. Lä­hei­syys Ki­teen Night­wish-kes­kuk­seen on eduk­si, ja sa­mal­le reis­sul­le voi yh­dis­tää myös vaik­ka­pa Simo Kur­jen pat­sas­puis­ton Nie­mi­ses­sä, Kaa­si­nen ku­vai­lee lä­hi­a­lu­een kult­tuu­ri­tar­jon­taa.

Yk­si mah­dol­li­sis­ta ra­hoi­tus­väy­lis­tä on han­ke­ra­hoi­tus.

– Hank­keen kaut­ta voi­si jär­jes­tää esi­mer­kik­si muis­te­loil­to­ja. Rääk­ky­läs­sä on al­ka­mas­sa Ta­ri­nat tal­teen-han­ke, jos­sa voi­nee ai­hee­seen liit­ty­viä muis­tel­la, Kaa­si­nen en­na­koi.

Di­gi­taa­li­suut­ta suun­nit­teil­la

Kaa­si­nen ko­ros­taa pro­jek­tin ole­van ko­ko­nai­suu­des­saan kun­nan ai­kaan­saa­ma.

– Olen niin iloi­nen kun­nan aloit­tees­ta ryh­tyä toi­meen kun hö­läy­tin heil­le tä­män ide­an - kaik­ki myö kult­tuu­ri­toi­mi­jat ol­laan sii­nä tu­ke­na. Il­man Värt­ti­nän mu­ka­naan tuo­maa kan­san­mu­siik­ki-in­nos­tus­ta ei oli­si syn­ty­nyt Ki­haus­ta­kaan. Jo pel­käs­tään Värt­ti­nä kos­ket­ti niin mo­nia per­hei­tä Rääk­ky­läs­sä; isät te­ki­vät kan­te­lei­ta ja äi­dit om­pe­li­vat fe­re­se­jä kan­sa­lai­so­pis­ton kurs­seil­la, Kaa­si­nen sel­ven­tää.

Ai­no­as­taan esi­neis­tön va­raan ei kan­san­pe­rin­ne­kes­kus­ta ol­la ko­ko­a­mas­sa, vaan di­gi­taa­li­set ko­ke­muk­set täy­den­tä­vät ko­ko­nai­suut­ta.

– Vir­tu­aa­li­huo­net­ta­kin on suun­ni­tel­tu; voi­si esi­mer­kik­si kat­sel­la jo­ta­kin Värt­ti­nän van­haa keik­kaa, Kaa­si­nen vi­si­oi.

Kaa­si­sen mu­kaan pi­tä­jän kult­tuu­ri­pe­rin­nös­sä riit­tää am­men­net­ta­vaa.

– Eli­as Lön­n­rot kävi Rääk­ky­läs­sä vuon­na 1837. Näis­tä Rääk­ky­läs­tä ke­rät­ty­jen toi­sin­to­jen pe­rus­teel­la on Värt­ti­nän­kin Mii­nan lau­lu ai­ka­naan nap­sit­tu, Kaa­si­nen lin­jaa.

Lisää aiheesta

Kysely