JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pohjois-Karjalan paikallislehtikerhon puheenjohtaja Anu Saarelaisen luovuttaman Maakunta-Antin ottivat vastaan Ilomantsin kirjastonjohtaja Pia Viitala ja Joensuun seutukirjaston kirjastopalvelujohtaja Suvi Pirnes-Toivanen.

Pohjois-Karjalan paikallislehtikerhon puheenjohtaja Anu Saarelaisen luovuttaman Maakunta-Antin ottivat vastaan Ilomantsin kirjastonjohtaja Pia Viitala ja Joensuun seutukirjaston kirjastopalvelujohtaja Suvi Pirnes-Toivanen.

Marja Mölsä

1.12.2021 10.31
Uutiset

Pohjois-Karjalan paikallislehtien Antti-palkinto Vaara-kirjastoille

Kari Sark­ki­nen

Poh­jois-Kar­ja­lan pai­kal­lis­leh­ti­ker­ho on an­ta­nut vuo­den 2021 Maa­kun­ta-An­tin kir­jas­to­kimp­pa Vaa­ra-kir­jas­toil­le eli yh­tei­ses­ti maa­kun­nan kai­kil­le kir­jas­toil­le. Ant­ti-pat­sas an­ne­taan vuo­sit­tain ta­hol­le, joka te­kee hy­vää yh­teis­työs­tä pai­kal­lis­leh­tien kans­sa ja joka ja­kaa sa­man­lai­sia ar­vo­ja pai­kal­lis­leh­ti­ken­tän kans­sa.

Vaa­ra­kir­jas­to­jen osal­ta pai­kal­lis­leh­ti­ker­ho nä­kee, et­tä kir­jas­tot ja pai­kal­lis­leh­det te­ke­vät mo­lem­mat työ­tä lu­ku­tai­don ja lu­ku­har­ras­tuk­sen edis­tä­mi­sek­si. Mo­lem­mis­sa on tar­jol­la tie­toa tie­don­ja­non tyy­dyt­tä­mi­seen, ja mo­lem­mat ovat tär­keä osa pai­kal­li­syh­tei­sön elä­mää.

– Ker­ho ha­lu­aa Ant­ti-pal­kin­nol­la kiit­tää maa­kun­nan kir­jas­to­ja hy­väs­tä yh­teis­työs­tä pai­kal­lis­leh­tien kans­sa ja sii­tä työs­tä, jota kir­jas­tot te­ke­vät lu­ku­tai­don edis­tä­mi­sek­si. Lä­hi­kir­jas­tot ovat meil­le kai­kil­le tär­kei­tä. Maa­kun­nan kir­jas­to­jen pe­rin­tei­siä kir­jas­to­pal­ve­lu­ja täy­den­tä­vät verk­ko­kir­jas­to ja kir­jas­to­jen yh­tei­set mo­der­nia lu­ku­tai­toa edis­tä­vät hank­keet, sa­noo pai­kal­lis­leh­ti­ker­hon pu­heen­joh­ta­ja Anu Saa­re­lai­nen.

Vaa­ra­kir­jas­tois­sa mu­ka­na kaik­ki maa­kun­nan kir­jas­tot

Pai­kal­lis­leh­ti­ker­ho luo­vut­ti Ant­ti-pat­saan Vaa­ra-kir­jas­toil­le tiis­tai­na Jo­en­suun pää­kir­jas­tos­sa. Pal­kin­non ot­ti­vat vas­taan Jo­en­suun seu­tu­kir­jas­ton kir­jas­to­pal­ve­lu­joh­ta­ja Suvi Pir­nes-Toi­va­nen ja Ilo­mant­sin kir­jas­ton­joh­ta­ja Pia Vii­ta­la.

– Tämä oli yl­lä­tys, ja iloi­nen sel­lai­nen, vaik­ka toki tie­däm­me, et­tä me mo­lem­mat – sekä pai­kal­lis­leh­det et­tä kir­jas­tot – teem­me työ­tä lu­ke­mi­sen edis­tä­mi­sen ja pai­kal­li­syh­tei­sön eteen, Pir­nes-Toi­va­nen sa­noo.

Kir­jas­to­jen va­paa­eh­toi­ses­sa yh­teis­toi­min­nas­sa eli Vaa­ra-kir­jas­tois­sa ovat mu­ka­na Poh­jois-Kar­ja­lan kaik­ki 31 kir­jas­toa ja seit­se­män kir­jas­to­au­toa Val­ti­mol­ta Ke­sä­lah­del­le ja Hei­nä­ve­del­tä Ilo­mant­siin.

Vaa­ra-kir­jas­tot ovat val­ta­kun­nal­li­ses­ti­kin mu­ka­na edis­tä­mäs­sä lu­ku­tai­toa. Kir­jas­to­kimp­pa on mu­ka­na Itä-Suo­men kir­jas­to­jen Lu­ku­tai­to kuu­luu kai­kil­le -hank­kees­sa, joka puo­les­taan on ol­lut mu­ka­na laa­ti­mas­sa kan­sal­lis­ta lu­ku­tai­tost­ra­te­gi­aa, joka jul­kis­tet­tiin pari viik­koa sit­ten.

Suo­men pai­kal­lis­leh­tien Ant­ti-pat­sas THL:lle

Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tos THL on saa­nut Suo­men pai­kal­lis­leh­tien myön­tä­män vuo­den 2021 Ant­ti-pat­saan tun­nus­tuk­sek­si pai­kal­lis­leh­tien työn tu­ke­mi­ses­ta poik­keu­sai­ka­na ajan­ta­sai­sel­la ja alu­eel­li­sel­la tie­dol­la.

Ko­ro­na­pan­de­mia on ko­e­tel­lut krii­si­tie­dot­ta­mi­sen tai­to­ja ja ra­jo­ja. THL:lle lan­ke­si iso vas­tuu no­pe­an, ajan­ta­sai­sen ja oi­ke­an tie­don vä­lit­tä­jä­nä. Se pys­tyi ri­pe­äs­ti luo­maan vies­tin­tä- ja tie­do­tus­kult­tuu­rin, joka tuki poik­keuk­sel­li­ses­sa ti­lan­tees­sa uu­tis­me­di­oi­den toi­min­taa pie­nis­tä pai­kal­lis­leh­dis­tä läh­tien. Ti­lan­tees­sa, jos­sa tie­toa kai­vat­tiin, sitä myös saa­tiin.

THL:n pää­joh­ta­ja Mark­ku Ter­va­hau­ta kiit­ti Ant­ti-pat­sas­ta vas­taa­not­ta­es­saan, et­tä pai­kal­lis­me­dia on teh­nyt hy­vää työ­tä koko ko­ro­na-ajan.

– Pai­kal­li­nen me­dia on mer­ki­tyk­sel­li­nen pan­de­mi­auu­ti­soin­nis­sa, kos­ka täl­lai­set uu­ti­set on tär­ke­ää lu­kea omas­ta lä­hi­me­di­as­ta, ei vain val­ta­kun­nan me­di­as­ta.

Uu­tis­me­di­an lii­ton pai­kal­lis­leh­ti­ja­os­to, Pai­kal­lis­leh­tien Pää­toi­mit­ta­ja­yh­dis­tys ja Suo­men Pai­kal­lis­me­di­at Oy ja­ka­vat val­ta­kun­nal­li­sen Ant­ti-pat­saan vuo­sit­tain An­tin päi­vä­nä tun­nus­tuk­se­na yh­tei­söl­le tai hen­ki­löl­le, joka on toi­min­nal­laan edis­tä­nyt pai­kal­lis­leh­dil­le tär­kei­tä ar­vo­ja.

Ant­ti-pal­kin­to on saa­nut ni­men­sä en­sim­mäis­tä suo­men­kie­lis­tä sa­no­ma­leh­teä jul­kais­seel­ta Ant­ti Li­ze­liuk­sel­ta.

Lisää aiheesta

Kysely