JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
30.12.2021 8.04
Mielipiteet

MIELIPIDE: Työterveyshuollon rooli korostuu henkilöstöpulan kasvaessa

Pal­kan­saa­jis­ta suu­rin osa kuu­luu työ­ter­veys­huol­lon pal­ve­lu­jen pii­riin. Pää­a­si­as­sa pal­ve­lut ovat en­nal­ta­eh­käi­se­viä, ei­kä si­säl­lä sai­rau­den­hoi­toa. Työ­voi­ma­pu­las­ta kär­si­tään jo var­sin mo­nil­la aloil­la. Lii­an usein työs­sä käy­vät ih­mi­set jo­not­ta­vat sa­mois­sa jo­nois­sa hoi­toon pää­syä kuin muut­kin. Tämä voi tar­koit­taa pit­kiä pois­sa­o­lo­ja työs­tä, si­jais­ten et­sin­tää ja palk­kaus­ta, sa­maan ai­kaan kun va­ki­tui­nen työn­te­ki­jä odot­taa hoi­toa.

Täs­sä työ­voi­ma­ti­lan­tees­sa on ke­hi­tet­tä­vä rat­kai­su­ja, joil­la työ­i­käi­set voi­daan hoi­taa mah­dol­li­sim­man no­pe­as­ti ja te­hok­kaas­ti ta­kai­sin työ­ky­kyi­sik­si. Hy­vin­voin­nin ja työ­ky­vyn yl­lä­pi­tä­mi­sek­si on edel­leen tar­jot­ta­va neu­von­taa ja tu­kea. En­nal­ta­eh­käi­syyn on kiin­ni­tet­tä­vä en­tis­tä enem­män huo­mi­o­ta tar­jo­a­mal­la oh­jaus­ta ter­vei­siin elä­män­ta­poi­hin, tu­kea pai­non­hal­lin­taan ja kan­nus­tus­ta mo­ni­puo­li­seen lii­kun­nan har­joit­ta­mi­seen.

MAI­JA SIL­VEN­NOI­NEN,

alu­e­vaa­lieh­do­kas KD

SATU MELK­KO,

alu­e­vaa­lieh­do­kas KD

Lisää aiheesta

Kysely