JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
7.1.2022 10.29
Mielipiteet

MIELIPIDE: Lasten puolella

Alu­e­vaa­leis­sa on kyse jo­kai­sen mei­dän tur­val­li­suu­des­tam­me ja ter­vey­des­täm­me. Sa­mal­la pää­te­tään kui­ten­kin las­ten hy­vin­voin­nis­ta ja si­ten koko yh­teis­kun­nan tu­le­vai­suu­des­ta. Lap­sen oi­keuk­sien ja hy­vin­voin­nin puo­les­ta­pu­hu­ja­na olen huo­les­tu­nut, et­tä kes­kus­te­lu lap­sis­ta, nuo­ris­ta ja per­heis­tä on jää­nyt var­sin vä­häi­sek­si mui­den tär­kei­den asi­oi­den rin­nal­la. Kun pu­het­ta on ylei­sel­lä ta­sol­la vä­hän, jää eri­tyi­ses­ti vä­hem­mis­töi­hin kuu­lu­vien las­ten asi­at huo­mi­ot­ta. Myö­hem­min sa­mat ää­nek­kääm­min aje­tut asi­at me­ne­vät mah­dol­li­ses­ti ohi myös las­ten asi­oi­den pää­tök­sis­sä. Kuin­ka las­ten ja nuor­ten käy?

On ym­mär­ret­tä­vä vas­tuu tu­le­vai­suu­des­ta, ja kuin­ka mer­kit­tä­vä ajan­jak­so lap­suus on. Nyt teh­tä­vät pää­tök­set vai­kut­ta­vat rat­kai­se­vas­ti tu­le­vai­suu­den yh­teis­kun­nan hy­vin­voin­tiin ja ta­lou­teen. Lap­suu­den vau­ri­oi­tu­mi­nen voi vai­kut­taa pit­kä­ai­kai­ses­ti tai py­sy­väs­ti yk­si­lön elä­mään ja toi­min­ta­ky­kyyn. Sik­si vas­tuu tu­le­vai­suu­des­ta tar­koit­taa lap­sis­ta ja nuo­ris­ta huo­leh­ti­mis­ta täs­sä het­kes­sä. Jos apua ei saa, esiin­tyy oi­rei­lu opet­ta­jien, las­ten­suo­je­lun ja po­lii­sien työs­sä, jos­sa kä­det ovat jo täyn­nä. Riit­tä­mät­tö­mät päih­de- ja mie­len­ter­veys­pal­ve­lut oh­jaa­vat lap­sia ja nuo­ria vää­rään suun­taan koh­ti jo kuor­mit­tu­nut­ta las­ten­suo­je­lua. So­si­aa­li­huol­lon ja las­ten­suo­je­lun tär­keyt­tä ei pi­dä­kään unoh­taa. Ym­mär­rys en­nal­ta­eh­käi­se­vään työ­hön on li­sään­ty­nyt, mut­ta moni muu asia ku­ten las­ten­suo­je­lun si­jais- ja jäl­ki­huol­lon laa­tu jää­vät edel­leen usein huo­mi­ot­ta. Koko per­heen tu­ke­mi­nen oli­si tär­ke­ää, ja esil­le tu­li­si nos­taa myös omais­hoi­to ja neu­rop­sy­ki­at­ris­ten haas­tei­den kans­sa elä­vät per­heet.

 Uu­den hy­vin­voin­ti­a­lu­een ra­ken­ta­mi­ses­sa tu­li­si alus­ta al­ka­en laa­tia las­ten, nuor­ten ja per­hei­den hy­vin­voin­tia tu­ke­va ta­voit­teel­li­nen stra­te­gia, ar­vi­oi­ta­va lap­si­vai­ku­tuk­sia ja tur­vat­ta­va lap­siin sekä nuo­riin koh­dis­tu­va bud­je­toin­ti. Pit­kä­ai­kai­set puut­teet las­ten­suo­je­lun re­surs­seis­sa sekä mie­len­ter­veys­pal­ve­luis­sa tu­lee kor­ja­ta jo uu­siin ra­ken­tei­siin. Lap­si­per­hei­den pal­ve­lut sekä neu­vo­lat on tur­vat­ta­va ja työn­te­ki­jöi­den hy­vin­voin­nis­ta huo­leh­dit­ta­va. Mei­dän on teh­tä­vä yh­teis­työ­tä kun­tien, jär­jes­tö­jen ja yri­tys­ten kans­sa sil­lä us­kon, et­tä par­haan tu­lok­sen saa­vu­tam­me yh­des­sä. Jo­kai­sel­la lap­sel­la on oi­keus hy­vin­voin­tiin ja tur­val­li­seen lap­suu­teen.

Las­ten puo­lel­la,

KA­RI­TA KAI­TA

Siun so­ten val­tuu­tet­tu

Jo­en­suun kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu

alu­e­vaa­lieh­do­kas Kok.

Lisää aiheesta

Kysely