JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
14.1.2022 9.57
Mielipiteet

MIELIPIDE: Erityislasten tilanne vaatii nopeita toimenpiteitä

Suo­mes­sa on lä­hes 150 000 eri­tyis­tä tu­kea tar­vit­se­vaa las­ta. Tuen tar­ve voi joh­tua esi­mer­kik­si vam­mai­suu­des­ta, pit­kä­ai­kais­sai­rau­des­ta, neu­rop­sy­ki­at­ri­ses­ta häi­ri­ös­tä tai au­tis­min­kir­jon piir­teis­tä. Nämä lap­set tar­vit­se­vat ai­kui­sen hoi­vaa, huo­len­pi­toa ja tu­kea enem­män kuin ikä­to­ve­rin­sa ja tä­män vuok­si ar­ki on eri­tyis­lap­si­per­heis­sä hy­vin kuor­mit­ta­vaa. 

Yh­teis­kun­ta ei ole on­nis­tu­nut tur­vaa­maan riit­tä­vien so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mis­tä yh­den­ver­tai­ses­ti haa­voit­tu­vas­sa ase­mas­sa ole­vil­le nep­sy­lap­sil­le ja hei­dän per­heil­leen ei­kä nep­sy­las­ten van­hem­man pe­rus­tus­lail­lis­ta oi­keut­ta työs­sä käy­mi­seen. Jär­jes­tel­mäs­sä on täl­lä het­kel­lä omai­so­let­ta­ma, jon­ka mu­kaan van­hem­pi toi­mii lap­sen­sa omais­hoi­ta­ja­na tai paik­kaa puut­tu­via tu­ki­toi­mia jää­mäl­lä it­se pois työ­e­lä­mäs­tä.  

Per­heil­tä vaa­di­taan eri­tyi­siä voi­ma­va­ro­ja ar­jes­sa sel­viy­ty­mi­seen ja il­man oi­kea-ai­kai­sia tu­ki­toi­mia hy­vin­voin­ti on vaa­ras­sa. Mo­net per­heet jää­vät myös ko­ko­naan il­man tu­ki­pal­ve­lui­ta, kos­ka pal­ve­lu­jär­jes­tel­mä ei vält­tä­mät­tä edes tun­nis­ta per­hei­den eri­tyi­sen tuen tar­pei­ta ja omais­hoi­to­ti­lan­tei­ta.

Vam­mais­pal­ve­lu­lain sää­dök­set pe­rus­tu­vat toi­min­ta­ky­vyn ar­vi­oon ja tu­keen, ei di­ag­noo­sei­hin. Sa­moin kun­tou­tuk­sen sekä so­si­aa­li­sen tuen pe­rus­ta­na on tuen tar­ve sekä toi­min­ta­ky­vyn puu­tok­set. Lap­sil­la ja nuo­ril­la, joil­la on neu­rop­sy­ki­at­ri­sia oi­rei­ta ja toi­min­ta­ky­vyn ra­joit­tei­ta on siis yh­den­ver­tai­nen oi­keus vam­mais­pal­ve­lui­hin.

Myös las­ten ja nuor­ten van­hem­mil­la on oi­keus tar­vit­se­maan­sa tu­keen lap­sen ar­jes­sa. He kai­paa­vat konk­reet­tis­ta tu­kea, joka mah­dol­lis­tai­si hen­gäh­dys­tau­on kuor­mit­ta­vas­ta ar­jes­ta esi­mer­kik­si har­ras­tus­ten tai ys­tä­vien pa­ris­sa.

Ma­ta­lan kyn­nyk­sen pal­ve­lui­den tar­jo­a­mi­nen per­heil­le eh­käi­si­si isom­pia haas­tei­ta syn­ty­mäs­tä ja oli­si sekä ra­hal­li­ses­ti et­tä en­nen kaik­kea in­hi­mil­li­ses­ti edul­li­sem­paa toi­min­taa kuin myö­hem­mäs­sä vai­hees­sa ken­ties mu­kaan tu­le­vat ras­kaat ja kal­liit kor­jaa­vat pal­ve­lut.

Me­neil­lään ole­van vam­mais­pal­ve­lu­lain uu­dis­tuk­sen yh­tey­des­sä ja eri­tyi­ses­ti tu­le­vien hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den aloit­ta­es­sa toi­min­tan­sa eri­tyis­las­ten ja -per­hei­den ti­lan­tee­seen tu­lee kiin­nit­tää vah­vas­ti huo­mi­o­ta ja kor­ja­ta epä­koh­dat. Muu­toin hin­ta on ai­van lii­an kor­kea niin ta­lou­del­li­ses­ti kuin myös in­hi­mil­li­ses­ti.

 

MER­JA MÄ­KI­SA­LO-ROP­PO­NEN

kan­sa­ne­dus­ta­ja (sd)

Edus­kun­nan Vam­mai­sa­si­ain yh­teis­työ­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja

Lisää aiheesta

Kysely