JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
19.1.2022 16.08
Mielipiteet

MIELIPIDE: Äänestäminen on kansalais­vel­vol­lisuus, ei pakko mutta vahva suositus

Ää­nes­tä­mäl­lä säi­lyt­tää myös va­lit­te­le­mi­soi­keu­den muu­ten­kin kuin lää­kä­ris­sä käy­des­sä. Sit­ten taas jos jää nuk­ku­maan piit­kään sun­nun­tai­na on vaa­ras­sa syr­jäy­tyä alu­e­so­te­po­liit­ti­ses­ti ke­hi­tys­kup­pi­kun­tien ul­ko­ke­häl­le ja siel­tä edel­leen kes­ki­pa­ko­voi­mien an­si­os­ta ihan pi­hal­le. En mi­ten­kään ha­lua vä­hä­tel­lä unen tär­keyt­tä täs­sä ja po­lii­ti­kot ovat toi­saal­ta lu­van­neet et­tä kai­kis­ta pi­de­tään ja kan­ne­taan huol­ta, eten­kin nuk­ku­vis­ta. Ter­vei­siä vaan Pa­vel­le, me tääl­lä vie­lä vä­hän ai­kaa kär­vis­tel­lään.

Eh­dok­kaan va­lin­nan vai­keus pi­täi­si näh­dä, vie­lä tois­tai­sek­si, voi­mas­sa ole­va­na saa­vu­tet­tu­na etu­na jos­ta kan­nat­taa pi­tää kiin­ni kyn­sin ham­pain (jos on).

Vä­lil­lä tun­tuu et­tä joil­la­kin po­lii­ti­koil­la ei ole ihan "kaik­ki ink­ka­rit ka­noo­tis­sa" mut­ta taus­tal­la voi piil­lä suu­ri vii­saus. Jos ka­noot­ti on suun­ni­tel­tu vain tie­tyl­le mää­räl­le ink­ka­rei­ta, ei sii­hen kan­na­ta tun­kea lii­kaa po­ruk­kaa... Jos tak­ki on jo gee­neis­sä suun­ni­tel­tu myös nu­rin­päin pi­det­tä­väk­si, on ai­van luon­nol­lis­ta sitä tar­peen mu­kaan kään­nel­lä... Kyl­lä kak­sil­la kor­teil­la pe­laa­mi­sel­la on point­tin­sa. Jos jät­tää kaik­ki yh­den kor­tin va­raan, ei mi­ten­kään voi saa­da vent­tiä.

"Oma­kan­ta­ni" vaa­li­väit­te­lyis­tä voi­si ol­la vii­saam­pien teks­te­jä mu­ka­el­len, vaik­ka­pa: Maa­gi­nen ja ra­ti­o­naa­li­nen ei­vät puo­lu­e­joh­ta­jien ajat­te­lus­sa näy­tä aset­tu­van vas­ta­koh­dik­si tai sul­je toi­si­aan pois. Maa­gi­ses­ti ajat­te­le­va puo­lu­e­joh­ta­ja ei ai­na ero­ta us­ko­muk­sel­li­sia ja re­aa­li­sia syy- ja seu­raus­suh­tei­ta. Maa­gi­sel­le ajat­te­lul­le on luon­tee­no­mais­ta et­tei syyn ja seu­rauk­sen vä­lis­sä ole­vaa pro­ses­sia tar­kem­min eri­tel­lä ei­kä poh­di­ta. Tai­kuus on kät­key­ty­nyt po­lii­ti­kon jo­ka­päi­väi­seen elä­mään, ei­kä sii­nä näh­dä mi­tään yli­luon­nol­lis­ta. Ra­ti­o­naa­li­nen ja ir­ra­ti­o­naa­li­nen kat­so­mus­ta­pa, ko­ke­mus­pe­räi­nen tie­to ja myyt­ti­set us­ko­muk­set se­kaan­tu­vat ää­nes­tä­jän mie­les­sä vyyh­dik­si jon­ka lan­ko­ja ei ole help­po seu­ra­ta te­o­ri­an ei­kä käy­tän­nön ta­sol­la. Jos puo­lu­e­joh­ta­jien vi­si­oi­mia so­ten pa­ran­nus­tai­ko­ja tar­kas­te­lee vain yk­sit­täi­si­nä pa­ran­nus­kei­noi­na, näyt­tä­vät ne sat­tu­man­va­rai­sil­ta ja se­ka­vil­ta. Kui­ten­kin nii­den ta­kaa voi erot­taa sel­vää ajat­te­lua ja joh­don­mu­kai­suut­ta.

Ra­ho­loi­ta ei­kä te­ke­viä kä­siä ole riit­tä­väs­ti mut­ta jos:(si­tel­laan). Te­ke­mä­tön­tä työ­tä ei oli­si ei­kä päät­tä­jil­lä vi­si­oi­ta, ei myös­kään juu­ri alu­ei­ta vii­me sot(i)en jäl­jil­lä. Edel­leen, pää­tök­sis­tä ei voi­si va­lit­taa kuin kor­kein­taan omis­sa aja­tuk­sis­sa niin et­tei se nä­kyi­si ulos­päin mi­ten­kään. Su­at­taa­pi ol­la et­tä se ahis­tai­si vie­lä enem­pi ja ai­heut­tai­si pa­hoin­voin­tia joka taas li­säi­si hy­vin­voin­ti­a­lu­een kus­tan­nuk­sia.

Siis­pä, nyt sun­nun­tai­na ve­tä­mään ne vii­vat, jo sii­tä tu­lee ki­vat fi­bat ja il­lal­la tu­los­pal­ve­lun al­ka­es­sa sit­ten tu­lee sama tun­ne kuin lot­to­ar­von­ta­ko­neen pyö­räh­tä­es­sä käyn­tiin mut­ta vain... jos on vei­kan­nut. Jos­pa kaik­kien puo­lu­ei­den kan­na­tus las­ken­nan ede­tes­sä il­moi­tet­tai­siin pro­sent­tien si­jas­ta pro­mil­lei­na niin haas­tat­te­luis­sa jo­kai­nen puo­lu­e­joh­ta­ja hil­pe­ä­nä nä­ki­si it­sen­sä voit­ta­ja­na ai­na­kin jos­tain nä­kö­kul­mas­ta tar­kas­tel­tu­na.

VI­RA­TON VAA­LI­VAL­VO­JA

Lisää aiheesta

Kysely