JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kari Sarkkinen

25.1.2022 17.32
Uutiset

Kolmannet koronarokotukset laajenevat kaikkiin yli 18-vuotiaisiin

Kari Sark­ki­nen

Ko­ro­na­ro­ko­tus­ten ajan­va­raus on eden­nyt ku­lu­val­la vii­kol­la verk­kai­seen tah­tiin. Tiis­tai­na il­ta­päi­väl­lä ro­ko­tu­sai­ko­ja oli va­paa­na vie­lä noin 2 300. Tä­män vuok­si ro­ko­tus­vuo­ros­sa ole­va ryh­mää on laa­jen­net­tu tiis­tai-il­ta­päi­vä­nä kaik­kiin yli 18-vuo­ti­ai­siin, tie­dot­taa Siun sote.

Ro­ko­tet­ta­van tu­lee ol­la täyt­tä­nyt ro­ko­tus­päi­vä­nä 18 vuot­ta. Ro­ko­tu­soi­keus tar­kis­te­taan ro­ko­tus­pis­teel­lä. Kol­man­sia ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia voi täl­lä het­kel­lä an­taa vain voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­tei­sil­le al­le 18-vuo­ti­ail­le hen­ki­löil­le.

Ajan kol­man­teen ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen voi va­ra­ta verk­ko­a­jan­va­rauk­sen kaut­ta osoit­tees­sa https://siun­so­te.ea­i­ka.fi/. Uu­sia ai­ko­ja tu­lee va­rat­ta­vak­si ai­na lau­an­tai­sin klo 12 ja maa­nan­tai­sin klo 8.

Ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vat yli 18-vuo­ti­aat ja kaik­ki yli 60-vuo­ti­aat voi­vat va­ra­ta ajan 3. ro­ko­tuk­seen, kun 2. ro­kot­tees­ta on ku­lu­nut vä­hin­tään 3 kuu­kaut­ta. Pe­rus­ter­veet 18–59-vuo­ti­aat voi­vat va­ra­ta ajan, kun 2. ro­kot­tees­ta on ku­lu­nut vä­hin­tään 4 kuu­kaut­ta.

Ro­ko­tu­sai­ko­ja on va­paa­na täl­lä het­kel­lä enim­mäk­seen Mo­der­nan ko­ro­na­ro­kot­teel­le. Va­ro­vai­suus­pe­ri­aat­teen vuok­si ro­ko­tet­ta ei suo­si­tel­la al­le 30-vuo­ti­ail­le mie­hil­le. Muil­le Mo­der­nan ro­ko­te so­pii, vaik­ka oli­si saa­nut ai­em­mat ro­kot­teet toi­sen val­mis­ta­jan ro­kot­teel­la.

Voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­tei­sil­le tar­jo­taan 4. ko­ro­na­ro­ko­tet­ta

Siun sote on aloit­ta­nut soit­to­kier­rok­sen, jos­sa tar­jo­taan 4. ko­ro­na­ro­ko­tu­sai­kaa kol­me ro­ko­tet­ta saa­neil­le voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­tei­sil­le hen­ki­löil­le. Pu­he­lut soi­te­taan 013-al­kui­ses­ta nu­me­ros­ta lä­hi­viik­ko­jen ai­ka­na.

Jos tie­dät kuu­lu­va­si voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­teis­ten ryh­mään, et­kä ole saa­nut 1., 2. tai 3. ko­ro­na­ro­ko­tet­ta voit jät­tää ro­ko­tu­sa­jas­ta ta­kai­sin­soit­to­pyyn­nön nu­me­roon 013 330 2705. Soit­to­pyyn­töi­hin vas­ta­taan vii­kon ku­lu­es­sa. Nel­jät­tä ro­ko­tus­ta pal­ve­lun kaut­ta ei voi va­ra­ta.

On­ko en­sim­mäi­nen ko­ro­na­ro­ko­te yhä ot­ta­mat­ta?

Siun sote tar­jo­aa edel­leen myös 1. ja 2. ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia kai­kil­le yli 12-vuo­ti­ail­le ja ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vil­le sekä 5–11-vuo­ti­ail­le lap­sil­le. Yli 12-vuo­ti­aat voi­vat va­ra­ta ro­ko­tu­sa­jan verk­ko­a­jan­va­rauk­sen kaut­ta osoit­tees­sa https://siun­so­te.ea­i­ka.fi/.

5–11-vuo­ti­ai­den las­ten ko­ro­na­ro­ko­tus­ten ajan­va­raus ta­pah­tuu puo­les­taan osoit­tees­sa https://verk­ko­a­jan­va­rauspth.siun­so­te.fi/. En­nen ajan va­raa­mis­ta kan­nat­taa lu­kea tar­kem­pia tie­to­ja las­ten ro­ko­tuk­sis­ta osoit­tees­ta https://www.siun­so­te.fi/kou­lu­lais­ten-ja-opis­ke­li­joi­den-pal­ve­lut.

Ai­ka 2. ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen an­ne­taan 1. ro­ko­tuk­sen yh­tey­des­sä. Jos olet saa­nut 1. ko­ro­na­ro­kot­teen, mut­ta toi­nen ro­ko­te on edel­leen ot­ta­mat­ta ei­kä ai­kaa ole va­rat­tu­na, voit va­ra­ta ajan 2. ro­ko­tuk­seen verk­ko­a­jan­va­rauk­sen kaut­ta. 2. ro­kot­teen voi ot­taa, kun en­sim­mäi­ses­tä ro­kot­tees­ta on ku­lu­nut vä­hin­tään 6 viik­koa.

Olet­ko sai­ras­ta­nut ko­ro­nan ja mie­tit ro­kot­teen ot­ta­mis­ta?

Voit lu­kea oh­jei­ta ko­ro­na­ro­ko­tus­ten ot­ta­mi­ses­ta sai­ras­te­tun ko­ro­nan jäl­keen THL:n si­vuil­ta.

Lisää aiheesta

Kysely