JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Tuija Marienberg

25.1.2022 21.22
Uutiset

AVI kumoaa tilojen sulkupäätökset Pohjois-Karjalan alueella

Kari Sark­ki­nen

Itä-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to ku­mo­aa tar­tun­ta­tau­ti­lain mu­kai­sen ti­lo­jen sul­ku­pää­tök­sen Ete­lä-Sa­von ja Poh­jois-Kar­ja­lan sai­raan­hoi­to­pii­rien kun­tien alu­eil­la. Sai­raan­hoi­to­pii­rien an­ta­mien asi­an­tun­ti­ja-ar­vi­oi­den pe­rus­teel­la tar­tun­ta­tau­ti­lain mu­kai­set edel­ly­tyk­set ti­lo­jen sul­ke­mis­ta kos­ke­vil­le ra­joi­tuk­sil­le ei­vät täl­lä het­kel­lä täy­ty. Pää­tös ku­mo­a­mi­ses­ta as­tuu voi­maan vä­lit­tö­mäs­ti.

Ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set edel­leen voi­mas­sa

Itä-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­ton 14. tam­mi­kuu­ta te­ke­mä tar­tun­ta­tau­ti­lain mu­kai­nen pää­tös ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sis­ta on edel­leen voi­mas­sa koko Itä-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­ton toi­min­ta-alu­eel­la 14. hel­mi­kuu­ta saak­ka. Ra­ja­tuis­sa ul­ko­ti­lois­sa voi jär­jes­tää enin­tään 50 hen­ki­lön ti­lai­suuk­sia niin, et­tä osal­lis­tu­jien sekä seu­ru­ei­den on mah­dol­lis­ta vält­tää lä­hi­kon­tak­te­ja toi­siin­sa. Si­sä­ti­lois­sa voi jär­jes­tää enin­tään 20 hen­ki­lön ti­lai­suuk­sia.

Ra­joi­tuk­sia ar­vi­oi­daan

Itä-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to käyn­nis­tää myös ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus­ten ar­vi­oin­nin. Mi­kä­li ar­vi­oin­ti osoit­taa, et­tä ra­joi­tuk­set ny­kyi­ses­sä laa­juu­des­saan ei­vät ole enää vält­tä­mät­tö­miä, alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to an­taa asi­as­ta uu­den rat­kai­sun. Ta­voi­te­ai­ka­tau­lu täl­le ar­vi­oin­nil­le on viik­ko 5.

– Kun ra­joi­tuk­sia nyt ke­ven­ne­tään, jo­kai­sen vas­tuul­li­nen toi­min­ta on erit­täin tär­ke­ää. Huo­leh­di­taan tur­va­vä­leis­tä, nou­da­te­taan hy­gie­ni­aoh­jei­ta, käy­te­tään kas­vo­mas­kia. Ja kai­kis­ta tär­keim­pä­nä – ot­ta­mal­la ro­ko­tuk­set ja te­hos­te­ro­ko­tuk­set ajal­laan vä­hen­ne­tään vai­ke­an tau­ti­muo­don ja sai­raa­la­hoi­don ris­kiä mer­kit­tä­väs­ti, ko­ros­taa alu­e­hal­lin­to­y­li­lää­kä­ri Sami Re­mes Itä-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­ton tie­dot­tees­sa.

Lisää aiheesta

Kysely