JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Päivi Lievonen

25.1.2022 21.37
Uutiset

Koronavirustautiin sairastuneiden eristyskäytännöt muuttuvat

Kari Sark­ki­nen

Ko­ro­na­vi­rus­tau­tiin sai­ras­tu­neet oh­ja­taan jat­kos­sa eris­täy­ty­mään oma­eh­toi­ses­ti vä­hin­tään vii­den vuo­ro­kau­den ajak­si ja il­moit­ta­maan it­se al­tis­tu­mi­ses­ta niil­le hen­ki­löil­le, joi­den kans­sa on ol­lut lä­hi­kon­tak­tis­sa. Tar­tun­ta­tau­ti­lain mu­kai­sia eris­tys­pää­tök­siä ei pää­sään­töi­ses­ti enää jat­kos­sa laa­di­ta, tie­dot­taa Siun sote.

Ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen suu­ri mää­rä on ruuh­kaut­ta­nut Siun so­ten tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­sen ei­kä tar­tun­ta­tau­ti­lain mu­kai­sia eri­tys­pää­tök­siä yleen­sä eh­di­tä laa­tia en­nen kuin ko­ro­naan sai­ras­tu­nei­den oi­reet ovat jo päät­ty­neet. Vi­ral­li­nen eris­tys­pää­tös ei enää täs­sä vai­hees­sa vas­taa tar­koi­tus­taan, sil­lä jäl­ki­kä­teen teh­dyl­lä eri­tys­pää­tök­sel­lä ei voi­da eh­käis­tä tar­tun­to­jen le­vi­ä­mis­tä.

Tar­tun­ta­tau­ti­lain mu­kai­nen eris­tys­pää­tös on yk­si­lön pe­ru­soi­keuk­sia ra­joit­ta­va pää­tös, jon­ka tu­li­si ol­la vii­me­si­jai­nen kei­no epi­de­mi­an ra­jaa­mi­sek­si. Tar­tun­nan saa­neil­le an­ne­taan jo täl­lä het­kel­lä oh­jeet muul­la ta­voin kuin eri­tys­pää­tök­sen yh­tey­des­sä ja nämä oh­jeet on koot­tu Siun so­ten verk­ko­si­vuil­le.

Tar­tun­nan saa­nei­den tu­lee vält­tää kon­tak­te­ja, ko­ti­tes­tit val­ta­vir­taa

Ko­ro­na­vi­rus­tau­tiin so­pi­via oi­rei­ta po­te­vien tu­lee vält­tää kon­tak­te­ja mui­hin kuin sa­mas­sa ta­lou­des­sa asu­viin vä­hin­tään vii­den vuo­ro­kau­den ajan. Jos yleis­voin­ti säi­lyy hy­vä­nä, ei ole tar­vet­ta ot­taa yh­teyt­tä ter­vey­den­huol­toon. Ko­ti­tes­tin voi teh­dä ha­lu­tes­saan.

Ter­vey­den­huol­lon tes­taus koh­den­ne­taan jat­kos­sa ris­ki­ryh­miin, ras­kaa­na ole­viin sekä so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon yk­si­köis­sä työs­ken­te­le­viin hen­ki­löi­hin. La­bo­ra­to­ri­o­tes­til­lä to­de­tun ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nan saa­neil­le lä­he­te­tään oh­jeet teks­ti­vies­til­lä. Iäk­käi­siin ja mui­hin kuin suo­mea äi­din­kie­le­nään pu­hu­viin ol­laan yh­tey­des­sä pu­he­li­mit­se.

Nor­maa­lit sai­raus­pois­sa­o­lo­käy­tän­nöt käyt­töön

Siun sote oh­jeis­taa tie­dot­tees­saan, et­tä on tär­ke­ää, et­tä kaik­ki hen­gi­tys­tie­in­fek­tio-oi­rei­set voi­vat jää­dä pois töis­tä il­man huol­ta an­si­on­me­ne­tyk­sis­tä. Tar­ve kor­va­ta an­si­on­me­ne­tys ei ole pe­rus­te tar­tun­ta­tau­ti­lain mu­kai­sel­le eris­tys­pää­tök­sel­le. Sai­raa­na ol­laan pois­sa töis­tä nor­maa­lien sai­raus­pois­sa­o­lo­käy­tän­tö­jen mu­kai­ses­ti.

Kun­ta­lais­ten vas­tuul­li­nen toi­min­ta on vält­tä­mä­tön­tä oman lä­hi­pii­rin suo­jaa­mi­sek­si, epi­de­mi­an hi­das­ta­mi­sek­si sekä sai­raa­la­hoi­don kuor­mi­tuk­sen vä­hen­tä­mi­sek­si. Lie­väs­ti­kin oi­rei­se­na ko­tiin jää­mi­nen ja omien lä­hi­kon­tak­tien no­pea in­for­moi­mi­nen al­tis­tu­mi­sen mah­dol­li­suu­des­ta on tär­ke­äm­pää kuin kos­kaan.

Tar­tun­ta­tau­deis­ta vas­taa­van lää­kä­rin te­ke­miä eris­tys­pää­tök­siä käy­te­tään jat­kos­sa vain ti­lan­teis­sa, jois­sa hal­lin­to­pää­tök­sel­lä ai­dos­ti pys­ty­tään eh­käi­se­mään jat­ko­tar­tun­to­ja.

Al­tis­tu­neet oi­re­seu­ran­taan vii­den vuo­ro­kau­den ajak­si

Ko­ro­na­vi­ruk­sel­le al­tis­tu­nei­den oh­jeet ovat niin ikään muut­tu­neet. Ko­ro­na­vi­ruk­sel­le al­tis­tu­nei­ta ke­ho­te­taan seu­raa­maan oi­rei­taan vii­den vuo­ro­kau­den ajan (ai­em­min 10 vuo­ro­kaut­ta) ja vält­tä­mään mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan kon­tak­te­ja mui­hin ih­mi­siin.

Etä­työ­tä suo­si­tel­laan, sa­moin kas­vo­mas­kin käyt­töä tois­ten ih­mis­ten seu­ras­sa. Jos per­hees­sä on to­det­tu ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta, suo­si­tel­laan eri­tyi­ses­ti ro­kot­ta­mat­to­mil­le per­heen­jä­se­nil­le kaik­kien per­heen ul­ko­puo­lis­ten kon­tak­tien vält­tä­mis­tä vii­den vuo­ro­kau­den ajan.

Lisää aiheesta

Kysely