JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
2.2.2022 6.05
Mielipiteet

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Anna ruokarauha muille ja itsellesi

Uu­si vuo­si uu­si minä. Moni saat­toi tun­tea jou­lun jäl­keen huo­noa oma­tun­toa suk­laa­kon­veh­deis­ta ja jou­lu­ruo­kien syö­mi­ses­tä. Osa on saat­ta­nut men­nä lu­paa­maan uu­den­vuo­de­naat­to­na, et­tä kar­kit ja her­kut saa­vat jää­dä nyt hyl­lyyn. Mus­ta­val­koi­nen ajat­te­lu ja­ka­mal­la ruo­kaa kiel­let­tyi­hin ja sal­lit­tui­hin ruo­kiin saat­taa kui­ten­kin ai­heut­taa hai­tal­lis­ta käyt­täy­ty­mis­tä.

"Jos syön tä­män pul­lan, niin pi­tää kyl­lä men­nä il­lal­la len­kil­le." Olet­ko jos­kus aja­tel­lut, et­tä si­nun tu­lee ku­lut­taa jo­kin herk­ku lenk­kei­le­mäl­lä? Ei ruo­kaa syö­dä sik­si, et­tä se pi­täi­si ku­lut­taa. Vää­ris­ty­nyt ruo­ka­suh­de ja ne­ga­tii­vi­nen ruo­ka­pu­he voi­vat ai­heut­taa on­gel­mia ku­ten syö­mis­häi­ri­öi­tä, jois­ta on vai­kea pääs­tä eroon.

Vaik­ka oma ruo­ka­suh­de ja ruo­ka­va­lio oli­si­kin kun­nos­sa, voi on­gel­mia muo­dos­tua mui­den ruo­kai­li­joi­den ta­kia. "Voi et­tä mi­ten vä­hän syöt" ja "syöt­päs pal­jon" -kom­men­tit voi­vat ol­la yh­tä va­hin­gol­li­sia kuin suo­raan toi­sen ul­ko­nä­ön kom­men­toin­ti lii­an lai­hak­si tai yli­pai­noi­sek­si. Olet­ko jos­kus kom­men­toi­nut jo­ta­ku­ta so­ke­ri­hii­rek­si? Eh­kä en­si ker­ral­la jä­tät kom­men­tin kom­men­toi­mat­ta ja an­nat toi­sel­le ruo­ka­rau­han. Ul­koa tu­le­vat kom­men­tit voi­vat muut­tua kuu­li­jal­la si­säi­sek­si pu­heek­si, joka vai­kut­taa lo­pul­ta myös tä­män omaan käy­tök­seen.

Tätä asi­aa käy­tiin läpi Ylen toi­mit­ta­ja Nel­li Hyt­ti­sen ar­tik­ke­lis­sa Laih­du­tus­pu­he ja syö­mis­tot­tu­mus­ten kom­men­toin­ti te­ke­vät va­hin­koa ter­vey­del­le – ota 5 as­kel­ta koh­ti ruo­ka­rau­haa (21.12.2021). Ar­tik­ke­lis­sa nos­tet­tiin esiin myös, et­tä ne­ga­tii­vi­nen kom­men­toin­ti, ku­ten "tie­dät­kö, mi­ten iso hii­li­ja­lan­jäl­ki tuos­ta hamp­pa­ris­ta on syn­ty­nyt?", ei kan­nus­ta kuu­li­jaa muut­ta­maan omia ruo­ka­tot­tu­muk­sia, vaan päin­vas­toin ai­heut­taa är­ty­mys­tä.

Et voi tie­tää, syö­kö ih­mi­nen esi­mer­kik­si ve­gaa­nis­ta ruo­kaa eet­tis­ten va­lin­to­jen ta­kia, jät­tää­kö hän ka­lan buf­fet­pöy­tään al­ler­gi­an ta­kia, vai on­ko eri­lais­ten ruo­ka­va­lin­to­jen ta­ka­na jo­kin sai­raus. On vai­kea tie­tää, mikä kun­kin ih­mi­sen ruo­kai­lun taus­tal­la vai­kut­taa, jo­ten sen­kin ta­kia on tur­ha kom­men­toi­da sitä, mitä toi­nen lau­ta­sel­leen lait­taa.

Die­e­tit ja jo­joi­lu ei­vät ole pit­kän täh­täi­men rat­kai­su­ja, vaan tär­kein­tä oli­si löy­tää it­sel­le so­pi­vat jous­ta­vat ruo­ka­tot­tu­muk­set. On ok her­ku­tel­la ajoit­tain. Ei­kä sen ta­kia tar­vit­se läh­teä juok­se­maan tai lenk­kei­le­mään, et­tä sai­si yli­mää­räi­set so­ke­rit ka­ris­tel­tua po­luil­le. Laih­dut­ta­mi­sen si­jaan elä­män­ta­po­jaan voi muut­taa tar­vit­ta­es­sa ter­veel­li­sem­pään suun­taan ja saa­da näin ai­kaan py­sy­väm­piä ja hy­vin­voin­tia tu­ke­vam­pia muu­tok­sia.

Roo­sa Sal­li­nen

Lisää aiheesta

Kysely