JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
15.2.2022 8.15
Mielipiteet

PÄÄKIRJOITUS: Keski-Karjala matkailualueeksi Kolin rinnalle

Vuo­den mat­kai­lu­a­lu­eet 2021 voit­to meni an­sai­tus­ti Ko­lil­le. Tääl­tä maa­kun­nan ete­läi­ses­tä osas­ta voim­me an­taa vil­pit­tö­mät on­nit­te­lut Ko­lin suun­taan. Kiel­tä­mät­tä Ko­lil­la on edut puo­lel­laan kan­sal­lis­mai­se­mi­neen. Siel­lä on myös läh­det­ty vah­vas­ti te­ke­mään työ­tä sen eteen, et­tä alue kaap­paa mer­kit­tä­vän osan maam­me mat­kai­lu­vir­rois­ta.

Ko­lin vauh­ti näyt­tää vain ko­ve­ne­van. Ko­lin Mat­kai­lu Oy:n hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Tii­na Kan­ni­nen ker­too työn jat­ku­van. Mat­kai­lu­yh­tiö on tänä vuon­na muut­ta­nut or­ga­ni­saa­ti­o­taan, jot­ta se pys­tyy te­hok­kaam­min te­ke­mään myyn­tiä ja mark­ki­noin­tia sekä muu­ta alu­een ke­hi­tys­työ­tä. Näil­lä toi­mil­la to­teu­te­taan Ko­lin mat­kai­lun vi­si­o­ta 2050, jon­ka ta­voit­tee­na on kym­men­ker­tais­taa alu­een mat­kai­li­ja­mää­rä. Koli on ja tu­lee ole­maan maa­kun­nan mat­kai­lu­ve­tu­ri vie­lä 2050-lu­vul­la. Us­koa tu­le­vaan to­dis­taa vie­lä se­kin, et­tä vii­me vii­kon tiis­tai­na jul­kis­tet­tiin Poh­jois-Kar­ja­lan Osuus­kau­pan iso ho­tel­li-in­ves­toin­ti Ko­lin ky­läl­le.

Meil­lä Kes­ki-Kar­ja­las­sa on vuo­si­kym­me­net et­sit­ty vii­sas­ten­ki­veä ko­hot­taa alu­eem­me pro­fii­lia mat­kai­lun sa­ral­la. Vii­me ai­koi­na tääl­lä on on­nek­si läh­det­ty kat­se­le­maan alu­et­tam­me hie­man laa­jem­min. Nyt näyt­tää sil­tä, et­tä uut­ta pot­kua on löy­ty­mäs­sä Sai­maan ja myös Ve­nä­jä Kar­ja­lan ja Laa­to­kan alu­eel­ta. Ai­nek­sia meil­lä alu­eel­li­ses­ti on vaik­ka mil­lä mi­tal­la, sil­lä alu­een luon­to eri­lai­si­ne kult­tuu­rei­neen tar­jo­aa am­men­net­ta­vaa maa­il­man­kin mit­ta­kaa­vas­sa.

Myös ke­hit­ty­vän yh­teis­työn rin­ta­mal­la olem­me vii­me vuo­si­na näh­neet hy­viä merk­ke­jä. Sai­maa-il­miö on täs­tä ke­hi­tyk­ses­tä oi­va esi­merk­ki. Kes­ki-Kar­ja­lan kun­nat oli­vat vuo­si sit­ten mu­ka­na aja­mas­sa Sa­von­lin­naa Eu­roo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gik­si. Yh­teis­työs­sä oli hie­noa se, et­tä alus­ta al­ka­en kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gin viit­taa ha­lut­tiin kan­ta­maan Sa­von­lin­nan rin­nal­la koko Sai­maan alue Jo­en­suu­ta myö­ten. Rääk­ky­lä etu­ne­näs­sä myös kaik­ki Kes­ki-Kar­ja­lan kun­nat li­put­ti­vat hank­keen puo­les­ta.

Vaik­ka kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­han­ke ei Sai­maan alu­een kan­nal­ta maa­liin eden­nyt­kään, Sai­maa-il­miö jäi elä­mään ja nyt sen ym­pä­ril­lä ol­laan ke­hit­tä­mäs­sä jäl­leen uut­ta kan­sain­vä­li­ses­ti nä­ky­vää mat­kai­lub­rän­diä. Vii­me vii­kol­la jul­kis­tet­tiin han­ke, jos­sa Sai­maan alu­ees­ta on ke­hit­ty­mäs­sä yk­si Eu­roo­pan ruo­ka- ja kult­tuu­ri­mat­kai­lun kes­kus. Alue ha­kee Eu­ro­pe­an Re­gi­on of Gast­ro­no­my -tit­te­liä vuo­del­le 2024. Täs­sä hank­kees­sa Kes­ki-Kar­ja­las­ta on jo Ki­tee mu­ka­na.

Sai­maa-il­mi­ös­tä sy­tyk­keen saa­neen yh­teis­työn ta­voit­tee­na on nos­taa itäi­nen Suo­mi La­pin ja Hel­sin­gin rin­nal­le kiin­nos­ta­vak­si mat­kai­lu­koh­teek­si. Yh­teis­työ avau­tuu tu­le­vi­na vuo­si­na laa­jem­min kiin­nos­tu­neil­le kun­nil­le, yri­tyk­sil­le ja yh­tei­söil­le.

Toi­voa so­pii, et­tä Sai­maa-il­mi­ön sy­tyt­tä­mä­nä saam­me myös Kes­ki-Kar­ja­lan mu­kaan tiel­le koh­ti yh­tä mer­kit­tä­vää mat­kai­lu­a­lu­et­ta, kun Koli on täl­lä het­kel­lä maa­kun­nan poh­joi­so­sas­sa.

K.S.

Lisää aiheesta

Kysely