JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
16.2.2022 7.53
Mielipiteet

MIELIPIDE: Työkalupakki käyttöön polttoaineiden hinnannousuun vastaamiseksi

Vii­me viik­ko­jen ai­ka­na moni on ben­sa­pum­pul­la päi­vi­tel­lyt polt­to­ai­neen hin­to­jen no­pe­aa ko­ho­a­mis­ta. Ta­lou­den vah­van toi­pu­mi­sen ai­heut­ta­ma ky­syn­tä sekä ki­ris­ty­neet jän­nit­teet Eu­roo­pas­sa ovat nos­ta­neet raa­ka­öl­jyn hin­taa voi­mak­kaas­ti ja näin ol­len työn­tä­neet myös polt­to­ai­nei­den hin­to­ja ylös­päin.

Hin­to­jen voi­ma­kas nou­su on joh­ta­nut mo­nis­sa ko­ti­ta­louk­sis­sa ja yri­tyk­sis­sä kes­tä­mät­tö­mään ti­lan­tee­seen. Liik­ku­mi­sen kal­lis­tu­mi­nen on is­ke­nyt eri­tyi­ses­ti haja-asu­tu­sa­lu­een asuk­kai­siin, joil­le oman au­ton käyt­tö on vält­tä­mä­tön­tä niin työ­mat­koil­la kuin muus­sa asi­oin­nis­sa. Sa­moin yri­tys­ten nous­seet rah­ti- ja kul­je­tus­kus­tan­nuk­set ovat hei­jas­tu­neet edel­leen esi­mer­kik­si osin nous­see­na ruo­an hin­ta­na.

Hal­li­tus on huo­man­nut ti­lan­teen ja sel­vit­tää par­hail­laan vai­kut­ta­via työ­ka­lu­ja sii­hen vas­taa­mi­sek­si. Öl­jyn maa­il­man­mark­ki­na­hin­nan ko­ho­a­mi­sel­le em­me voi ko­ti­mai­sen po­li­tii­kan olois­sa pal­joa, mut­ta omin kei­noin voim­me hel­pot­taa ih­mis­ten ja yri­tys­ten ti­lan­net­ta ja hil­li­tä hin­to­jen nou­su­pai­nei­ta.

Kei­no­jen tu­lee ol­la no­pe­a­vai­kut­tei­sia ja koh­den­tua eni­ten tar­vit­se­vil­le mut­ta sa­mal­la huo­mi­oi­da jul­ki­sen ta­lou­den liik­ku­ma­va­ra, kun lä­hi­vuo­si­na tar­vit­sem­me myös ta­lou­den va­kaut­ta­mis­ta ko­ro­na­vuo­sien jäl­keen. Polt­to­ai­ne­ve­ron voi­ma­kas alen­nus nä­kyi­si ver­rat­tain no­pe­as­ti myös ben­sa­pum­pul­la tank­kaa­jal­le, mut­ta hin­ta oli­si sa­maan ai­kaan jul­ki­sel­le ta­lou­del­le suu­ri. Ra­ja­tum­pi ve­ro­na­len­nus on kui­ten­kin syy­tä edel­leen säi­lyt­tää mu­ka­na kes­kus­te­lus­sa mui­den kei­no­jen ohel­la.  

Mui­ta työ­ka­lu­ja voi­si­vat ol­la esi­mer­kik­si työ­mat­ka­lii­ken­teen voi­mak­kaam­pi tu­ke­mi­nen ja käyt­tö­voi­ma- tai ajo­neu­vo­ve­ron alen­nus. Myös­kin bi­o­polt­to­ai­neen ja­ke­lu­vel­voit­teen nos­ton lyk­kää­mi­nen vä­hen­täi­si hin­to­jen nou­su­pai­net­ta tu­le­vai­suu­des­sa. Pi­dem­män ai­ka­vä­lin toi­men­pi­tei­tä oli­si­vat am­mat­ti­die­se­lin ja vin­jet­ti­mak­sun käyt­töö­not­to rah­ti­lii­ken­tees­sä. Mo­nen eri työ­ka­lun käyt­tö vah­vis­tai­si nii­den yh­teis­vai­ku­tus­ta suo­ma­lais­ten ar­jes­sa.

Nyt on tär­ke­ää löy­tää no­pe­as­ti vai­kut­ta­vat ja oi­kein koh­den­tu­vat kei­not. Yh­tä ai­no­aa ho­pe­a­luo­tia ti­lan­tees­sa ei ole, vaan tar­vit­sem­me use­an kei­non ko­ko­nai­suu­den, jot­ta voim­me kat­ta­vas­ti ta­voit­taa eri­tyi­ses­ti vai­ke­aan ase­maan jou­tu­neet. On tär­ke­ää, et­tä rat­kai­sus­sa huo­mi­oi­daan alu­eel­li­sen ja so­si­aa­li­sen tasa-ar­von to­teu­tu­mi­nen.

 

SEP­PO ES­KE­LI­NEN

kan­sa­ne­dus­ta­ja (sd)

Lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­va­li­o­kun­nan jä­sen

Lisää aiheesta

Kysely