JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kari Sarkkinen

13.5.2022 15.10
Uutiset

4. koronarokotukset käynnistyvät yli 75-vuotiaille, joiden terveydentila on heikentynyt

Kari Sark­ki­nen

Siun sote käyn­nis­tää en­si vii­kol­la 4. ko­ro­na­ro­ko­tuk­set tänä vuon­na 75 vuot­ta täyt­tä­vil­le ja sitä van­hem­mil­le hen­ki­löil­le, joi­den ter­vey­den­ti­la ja toi­min­ta­ky­ky ovat hei­ken­ty­neet. 4. ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen voi ot­taa, kun 3. ro­ko­tuk­ses­ta on ku­lu­nut vä­hin­tään kol­me kuu­kaut­ta.

Ajan­va­raus ver­kos­sa tai pu­he­li­mit­se

Ajan­va­raus vuon­na 1947 ja sitä ai­em­min syn­ty­nei­den 4. ko­ro­ko­tuk­siin avau­tuu verk­ko­a­jan­va­rauk­ses­sa lau­an­tai­na 14.5. klo 12 osoit­tees­sa https://siun­so­te.ea­i­ka.fi/. Pu­he­li­mit­se ajan voi va­ra­ta maa­nan­tais­ta 16.5. klo 8 al­ka­en nu­me­ros­sa 013 330 2131. Pu­he­li­na­jan­va­raus pal­ve­lee maa­nan­tai­sin klo 8–9, mui­na ai­koi­na pu­he­li­na­jan­va­raus­nu­me­roon voi jät­tää ta­kai­sin­soit­to­pyyn­nön. Soit­to­pyyn­töi­hin vas­ta­taan vii­kon si­säl­lä pyyn­nön jät­tä­mi­ses­tä.

Siun sote ker­too tie­dot­tees­saan, et­tä se laa­jen­taa THL:n suo­si­tuk­sen mu­kai­ses­ti 4. ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen tar­jo­a­mis­ta myös iäk­käil­le ko­ti­hoi­don asi­ak­kail­le ja omais­hoi­det­ta­vil­le. Ko­ti­hoi­don asi­ak­kail­le ja omais­hoi­det­ta­vil­le ro­ko­tet­ta tar­jo­taan pal­ve­lu­jen kaut­ta. Iäk­käi­den omais­hoi­det­ta­vien ro­ko­tus­ten yh­tey­des­sä myös tänä vuon­na 75 vuot­ta täyt­tä­vil­lä omais­hoi­ta­jil­la on mah­dol­li­suus ot­taa 4. ko­ro­na­ro­ko­te. Ha­lu­tes­saan ajan ro­ko­tuk­seen voi va­ra­ta myös it­se verk­ko- tai pu­he­li­na­jan­va­rauk­sen kaut­ta.

Li­säk­si 4. ko­ro­na­ro­ko­tus­ta tar­jo­taan myös edel­leen yli 80-vuo­ti­ail­le ja yli 12-vuo­ti­ail­le voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­tei­sil­le hen­ki­löil­le.

– Jos kuu­lut edel­lä mai­nit­tui­hin ro­ko­tus­ryh­miin, mut­ta et ole saa­nut Siun so­ten kaut­ta ai­kaa 4. ro­ko­tuk­seen, voit va­ra­ta ajan jät­tä­mäl­lä ta­kai­sin­soit­to­pyyn­nön nu­me­roon 013 330 2705. Yli 80-vuo­ti­al­le ajan­va­raus on mah­dol­li­nen myös nor­maa­lien verk­ko- ja pu­he­li­na­jan­va­rauk­sien kaut­ta, oh­jeis­taa Siun so­ten tie­do­te.

Uu­sia ai­ko­ja va­rat­ta­vak­si jäl­leen lau­an­tai­na

En­si vii­kon (vko 20) ko­ro­na­ro­ko­tu­sa­jat tu­le­vat va­rat­ta­vak­si verk­ko­a­jan­va­rauk­seen lau­an­tai­na 14.5. klo 12. Yli 18-vuo­ti­aat voi­vat va­ra­ta verk­ko­a­jan­va­rauk­sen kaut­ta ajan 1., 2. ja 3. ro­ko­tuk­seen. 12–17-vuo­ti­aat voi­vat va­ra­ta verk­ko­a­jan­va­rauk­sen kaut­ta ajan 1. ja 2. ro­ko­tuk­seen.

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia py­ri­tään jär­jes­tä­mään kai­kil­la Siun so­ten ter­vey­sa­se­mil­la. Ai­ko­ja ava­taan ro­kot­ta­ja­re­surs­sien ja ro­ko­tet­ta­vien mää­rän mu­kaan. Kai­kil­la ter­vey­sa­se­mil­la ro­ko­tu­sai­ko­ja ei ole va­rat­ta­vis­sa joka viik­ko, vaan ro­ko­tus­päi­viä jär­jes­te­tään esi­mer­kik­si kah­den vii­kon vä­lein.

Ro­ko­tu­sai­ko­ja on tar­jol­la vir­ka-ai­ka­na Siun so­ten ro­ko­tus­pis­tei­den li­säk­si myös Jo­en­suus­sa Me­hi­läi­sen ro­ko­tus­pis­teel­le (Ran­ta­ka­tu 24, 2. krs) tiis­tai­na 17.5. sekä kes­ki­viik­ko­na 18.5. PK Ter­vey­den ro­ko­tus­pis­teel­le (Voi­ma­tie 2, 2. krs) on va­rat­ta­vis­sa en­si vii­kol­la myös il­ta-ai­ko­ja tors­tai­na 19.5. klo 16–20.

Huo­moi suo­si­tel­lut ro­ko­tus­vä­lit

Siun so­ten tie­dot­tees­sa neu­vo­taan huo­mi­oi­maan suo­si­tel­lut ro­ko­tus­vä­lit eri ro­ko­te­an­nos­ten ja mah­dol­li­ses­ti sai­ras­te­tun ko­ro­na­vi­rus­tau­din jäl­keen. Tar­kem­pia tie­to­ja ro­ko­tus­vä­leis­tä sai­ras­te­tun ko­ro­na­vi­rus­tau­din jäl­keen löy­tyy THL:n si­vul­ta: Vai­kut­taa­ko sai­ras­tet­tu ko­ro­na­vi­rus­tau­ti ro­kot­ta­mi­seen? - THL. Ro­ko­te­an­nos­ten suo­si­tel­lut ro­ko­tus­vä­lit voi puo­les­taan tar­kis­taa Siun so­ten si­vul­ta osoit­tees­ta https://www.siun­so­te.fi/ko­ro­na­ro­ko­tuk­set

3. ko­ro­na­ro­ko­tet­ta tar­jo­taan täy­si-ikäis­ten li­säk­si myös voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­tei­sil­le ja ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vil­le 12–17-vuo­ti­ail­le, jot­ka voi­vat va­ra­ta ajan ro­ko­tuk­seen ta­kai­sin­soit­to­pal­ve­lun kaut­ta nu­me­ros­ta 013 330 2705. Ta­kai­sin­soit­to­pyyn­töi­hin vas­ta­taan vii­kon ku­lu­es­sa.

Lisää aiheesta

Kysely