JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
27.5.2022 7.47
Mielipiteet

MIELIPIDE: Selvin päin kesään – älä hae alaikäiselle

Kesä lä­hes­tyy ja nuor­ten ke­sä­lo­mat al­ka­vat. Hy­vät ke­sä­säät hou­kut­te­le­vat nuo­ret ulos, myös juh­li­maan. Ko­to­na on hyvä kes­kus­tel­la ajois­sa sään­nöis­tä ke­sä­rien­to­jen ja var­sin­kin päih­tei­den käy­tön suh­teen.

Vuo­den 2021 kou­lu­ter­veys­ky­se­lyn mu­kaan jopa 87,3 pro­sent­tia vas­tan­neis­ta alai­käi­sis­tä on hank­ki­nut al­ko­ho­lia vä­lit­tä­mi­sen kaut­ta ja per­he­pii­ris­tä sitä on saa­nut 40,3 pro­sent­tia.

Van­hem­mat saat­ta­vat aja­tel­la, et­tä on pa­rem­pi ha­kea al­ko­ho­lia nuo­rel­le it­se, jot­ta tie­tää mitä ja pal­jon­ko nuo­ri juo. Ajat­te­lu­ta­pa on ym­mär­ret­tä­vä ja olen it­se­kin asi­aa poh­ti­nut äi­ti­nä. Pel­ko sii­tä, et­tä tun­te­ma­ton ha­kee tai tar­jo­aa nuo­rel­le al­ko­ho­lia, ei­kä tie­dä mitä pul­los­sa on tai on­ko sii­hen se­koi­tet­tu jo­tain muu­ta­kin, voi ol­la suu­ri. Mikä sit­ten oli­si pa­ras toi­min­ta­ta­pa?

Omas­sa nuo­ruu­des­sa­ni et­sim­me kau­pun­gil­ta ka­ve­rei­den kans­sa hen­ki­lön, joka haki meil­le al­ko­ho­lia. Hen­gai­lu­paik­kaa ei tie­ten­kään ol­lut, jo­ten me­nim­me lä­hei­sel­le ran­nal­le juo­maan. Oli syk­sy ja hu­mal­tu­es­sa kä­vim­me jopa ui­mas­sa, vaik­ka vesi oli tuol­loin jo hyy­tä­vän kyl­mää. Oma il­ta­ni päät­tyi sai­raa­laan, kär­sin hy­po­ter­mi­as­ta ja al­ko­ho­li­myr­ky­tyk­ses­tä.

Van­hem­pi voi aja­tel­la, et­tä on tur­val­li­sem­paa it­se ha­kea al­ko­ho­lia nuo­rel­le. Tämä ei kui­ten­kaan ole koko to­tuus, to­den­nä­köi­ses­ti nuo­ri saa al­ko­ho­lia li­sää muu­al­ta. Näin me­net­te­le­mäl­lä van­hem­pi an­taa sa­mal­la nuo­rel­le hy­väk­syn­tän­sä al­ko­ho­lin käy­töl­le alai­käi­se­nä. Oli­sin­ko juo­nut vä­hem­män, jos äi­ti­ni oli­si ha­ke­nut mi­nul­le juo­ta­vaa? En us­ko.

Olen poh­ti­nut asi­aa ja se­lan­nut tut­ki­mus­tu­lok­sia, ja tul­lut sii­hen tu­lok­seen, et­tä en aio ha­kea lap­sel­le­ni al­ko­ho­lia. Kun ker­rom­me nuo­rel­le ris­kit al­ko­ho­lin­käy­tös­tä ja kiel­täy­dym­me ha­ke­mas­ta tai tar­jo­a­mas­ta alai­käi­sel­le al­ko­ho­lia, on vies­ti nuo­rel­le sel­keä ei­kä täs­tä tu­li­si poi­ke­ta.

Tu­le­vaan ke­sään voim­me kaik­ki yh­des­sä val­mis­tau­tua ja pi­tää huol­ta nuo­ris­ta. Nuo­ri kai­paa van­hem­man läs­nä­o­loa myös ke­säl­lä, vaik­ka ka­ve­rei­den kans­sa ke­säil­to­jen viet­to var­mas­ti hou­kut­te­lee. Val­mis­tau­du­taan sel­vään ke­sään ei­kä ha­e­ta alai­käi­sel­le!

ANET­TE MOI­SA­NEN,

EHYT ry opis­ke­li­ja

Lisää aiheesta

Kysely