JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
8.6.2022 7.20
Mielipiteet

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: On taas aika Suvivirren

Suo­men kou­luis­sa on taas lau­let­tu Su­vi­virt­tä. Mi­nä­kin jo las­kel­mie­ni mu­kaan ai­na­kin 45 ke­vää­nä olen saa­nut sitä lau­la­mal­la osal­lis­tua lo­man va­paut­ta­vaan ja her­kis­tä­vään aloi­tuk­seen. Sen oh­jel­mis­tos­sa pi­tä­mi­ses­tä käy­tiin muu­ta­mia vuo­sia sit­ten kova vään­tö. Ope­tus­hal­li­tuk­sen oh­jeen mu­kaan kou­lun pe­rin­tei­set juh­lat sal­li­taan, vaik­ka nii­hin liit­tyy us­kon­toon viit­taa­vaa oh­jel­maa. Sik­si Su­vi­virt­tä voi yhä lau­laa ke­vät­juh­lis­sa. Lo­pul­ta jär­ki siis voit­ti.

Nämä pe­rin­tei­set juh­lat ja niis­sä käyt­täy­ty­mi­nen ovat osa kult­tuu­ri­pe­rin­tö­äm­me. Ne edis­tä­vät myön­teis­tä yh­tei­söl­li­syyt­tä. Ope­tel­laan naut­ti­maan tun­nel­mas­ta ja tois­ten läs­nä­o­los­ta il­man suu­rem­paa riek­ku­mis­ta. Päin­vas­tais­ta yh­tei­söl­li­syyt­tä on näh­ty vii­me ai­koi­na vaik­ka­pa jää­kie­kon maa­il­man­mes­ta­ruu­den juh­lin­nas­sa, joka kyl­lä läh­ti la­pa­ses­ta. Siel­lä kii­peil­tiin tip­pu­mas­sa va­lai­sin­pyl­väis­tä ja ka­toil­ta, ja kii­peil­tiin pat­sai­siin, jot­ka ei­vät mois­ta ra­si­tus­ta edes kes­tä. Ja tämä kuu­lem­ma on tra­di­tio! Rik­ko­mi­nen ja ros­kaa­mi­nen ei kyl­lä kuu­lu pe­rin­teis­ten juh­lien oh­jel­maan.

In­di­vi­du­a­lis­mi, yk­si­löl­li­syy­den ko­ros­ta­mi­nen on vas­taa­vas­ti ol­lut muo­ti­sa­na. Va­lin­nan va­paus ko­e­taan pe­ru­soi­keu­dek­si. Ylä­kou­lui­käi­nen, joka va­paa­eh­toi­ses­ti ja mak­sun pe­räs­tä va­lit­see rip­pi­kou­lun, voi ny­ky­ään huol­ta­jan suos­tu­muk­sel­la va­li­ta kou­lun jou­lu­kir­kon pai­kal­le vaik­ka pin­gi­sot­te­lun, toki hie­man kär­jis­tä­en. Täs­sä va­lin­nan­va­paus me­nee mie­les­tä­ni lii­an pit­käl­le. Kyl­lä nii­tä sa­mo­ja tai­to­ja voi­si ope­tel­la jo kou­lun pe­rin­tei­ses­sä toi­min­nas­sa.

Maa­han­muut­ta­jil­ta vaa­di­taan so­peu­tu­mis­ta: maas­sa maan ta­val­la, kuu­lee usein sa­not­ta­van. Myös ko­to­pe­räis­tä so­peu­tu­mis­ta tar­vi­taan. Pi­tää­kö kai­kil­le ai­na tar­jo­ta juu­ri se so­pi­vin ja mie­lei­sin vaih­to­eh­to? Pi­tää­kö ai­na ol­la ki­vaa? Ei­kö jos­kus voi­si aja­tel­la, et­tä men­nään­pä nyt täl­lä ta­val­la il­man sen suu­rem­paa me­te­liä. Tyl­syys on jos­kus elä­män suo­la ja luo­vuu­den läh­de.

Taas nii­tyt vi­han­noi­vat ja lai­ho laak­sos­sa. Puut met­sän hu­mi­noi­vat taas leh­ti­ver­hos­sa. Niin tot­ta ja sy­käh­dyt­tä­vää joka vuo­si. Kaik­ki peit­tyy vih­re­än eri sä­vyis­tä koos­tu­vaan tilk­ku­peit­toon, myös tien pien­ta­reel­le len­näh­tä­neet mas­kit ja kah­vi­loi­den take away -mu­kit. Kaik­ki tun­tuu het­ken raik­kaal­ta ja puh­taal­ta. Sa­teen jäl­keen il­mas­sa lei­juu aa­vis­tus sau­na­vas­tan ja tuo­men kuk­kien tuok­sua.

Mir­ja Hurs­kai­nen

Lisää aiheesta

Kysely