JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Tohmajärven kunnanhallituksen puheenjohtaja Helena Pakarinen uskoo Business Joensuun tarjoavan riittävät ja monipuoliset palvelut myös Keski-Karjalan yrittäjille. Arkistokuva.

Tohmajärven kunnanhallituksen puheenjohtaja Helena Pakarinen uskoo Business Joensuun tarjoavan riittävät ja monipuoliset palvelut myös Keski-Karjalan yrittäjille. Arkistokuva.

Freelancer (toimituksen Sijainen)

30.6.2022 19.05
Uutiset

"Uusien järjestelyjen tarkoituksena on varmistaa laadukkaat palvelut jatkossakin" – Tohmajärvellä luotetaan Business Joensuun tarjoavan KETI:ä monipuolisemmat palvelut

KES­KI-KAR­JA­LA

Mer­vi Ve­nä­läi­nen

Ky­syim­me Kes­ki-Kar­ja­lan kun­tien hal­li­tus­ten pu­heen­joh­ta­jien nä­ke­myk­siä KETI:n toi­min­nan lak­kau­ta­mi­seen joh­ta­nees­ta pää­tösp­ro­ses­sis­ta. Lä­he­tim­me ai­hee­seen liit­ty­viä ky­sy­myk­siä Ki­teen kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Si­nik­ka Mu­si­kal­le, Toh­ma­jär­ven kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jal­le He­le­na Pa­ka­ri­sel­le sekä Rääk­ky­län kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jal­le Har­ri Laa­so­sel­le. Vas­tauk­set jul­kai­sem­me verk­ko­si­vuil­lam­me sitä mu­kaa, kun ne toi­mi­tuk­seen saam­me.

Al­la He­le­na Pa­ka­ri­sen vas­tauk­set. Toh­ma­jär­vel­lä on ar­vi­oi­tu, et­tä Bu­si­ness Jo­en­suu pys­tyy tar­jo­a­maan pa­rem­min pal­ve­lui­ta kas­va­vien yri­tys­ten tar­pei­siin.

Mil­lai­nen kes­kus­te­lu edel­si Ke­tin ala­sa­ja­mis­pää­tös­tä? Ei­kö Ke­tin toi­min­ta ol­lut muo­kat­ta­vis­sa tu­le­van suun­ni­tel­man kal­tai­sek­si?

– Olem­me kes­kus­tel­leet Kes­ki-Kar­ja­lan elin­voi­ma­pal­ve­lu­jen tu­le­vai­suu­den tar­peis­ta ja eri­lai­sis­ta rat­kai­su­mal­leis­ta sekä yh­des­sä Kes­ki-Kar­ja­lan mui­den kun­tien kans­sa et­tä omas­sa kun­nas­sam­me. Alus­ta­vaa kes­kus­te­lua käy­tiin use­as­sa Ke­tin hal­li­tuk­sen ko­kouk­ses­sa ja myös hen­ki­lös­tön kans­sa. Toh­ma­jär­vel­lä Ke­til­tä saa­duis­ta pal­ve­luis­ta on pu­hut­tu kun­nan­hal­li­tuk­sen ja -val­tuus­ton kes­ken sekä alu­eem­me yri­tys­ten kans­sa. Kes­ki-Kar­ja­lan kun­tien hal­li­tuk­set ja val­tuus­to­jen pu­heen­joh­ta­jis­tot ovat ko­koon­tu­neet asi­an mer­keis­sä kah­des­ti. Myös alu­een kun­nan­joh­ta­jien ta­paa­mi­sis­sa elin­voi­ma­pal­ve­lu­ja on kä­si­tel­ty use­aan ker­taan.

– Maa­il­ma ym­pä­ril­läm­me on muut­tu­nut ja muut­tuu hy­vin no­pe­as­ti. Olem­me ar­vi­oi­neet edel­lä mai­ni­tuis­sa kes­kus­te­luis­sa Ke­tiin si­joit­ta­maam­me ra­haa ja siel­tä saa­mi­am­me pal­ve­lu­ja eli tie­tyn­lais­ta pa­nos-tuo­tos­suh­det­ta yri­tys­ten muut­tu­via tar­pei­ta aja­tel­len. Ar­vi­oin­neis­sa olem­me pää­ty­neet sii­hen, et­tä Bu­si­ness Jo­en­suus­sa on laa­jem­mat ja mo­ni­puo­li­sem­mat mah­dol­li­suu­det saa­da apua ja tu­kea eri­tyi­ses­ti kas­va­vien yri­tys­ten tar­pei­siin.

2. Mi­hin pe­rus­tui, et­tä lak­kaut­ta­mis­pää­tös teh­tiin kun­tien hal­li­tuk­sis­sa ei­kä asia men­nyt val­tuus­to­jen kä­sit­te­lyyn?

– Toh­ma­jär­ven kun­nan hal­lin­to­sään­nön mu­kaan kun­nan­hal­li­tuk­sen yh­te­nä teh­tä­vä­nä on vas­ta­ta kun­nan etu­jen val­von­nas­ta ja elin­kei­no­po­li­tii­kas­ta (Hal­lin­to­sään­nön §23). Kun­nan­hal­li­tus myös päät­tää kun­nan omis­ta­mien osa­keyh­ti­öi­den pe­rus­ta­mi­ses­ta, nii­den osa­ke­mer­kin­näs­tä ja näis­tä yh­ti­öis­tä ir­tau­tu­mi­ses­ta. Asia on siis sel­ke­äs­ti kun­nan­hal­li­tuk­sen toi­mi­val­taan kuu­lu­vaa. Elin­kei­no­pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mi­ses­tä on kes­kus­tel­tu kun­nan­val­tuus­ton jä­sen­ten kans­sa mm. val­tuus­ton ky­se­ly­tun­neil­la.

3. Yri­tyk­sen lo­pet­ta­mi­nen (täs­sä ta­pauk­ses­sa Ke­tin) on iso pro­ses­si, joka vaa­tii pal­jon jär­jes­te­ly­jä. Mil­lä tur­va­taan sama tai pa­rem­pi pal­ve­lu­ta­so yri­tys­toi­min­nal­le ja seu­tu­mark­ki­noin­nil­le? On­ko kun­ta­mark­ki­noil­le re­surs­se­ja kun­nas­sa?

– Yri­tyk­sen lo­pet­ta­mi­nen on iso pro­ses­si. Sik­si sen val­mis­te­luun ja kä­sit­te­lyyn on va­rat­tu run­saas­ti ai­kaa. Myös tie­don­kul­ku on teh­ty mah­dol­li­sim­man avoi­mes­ti, jot­ta uu­det jär­jes­te­lyt ei­vät tu­li­si yl­lä­tyk­se­nä sen pa­rem­min yri­tyk­sil­le kuin Ke­tin hen­ki­lös­töl­le. Uu­sien jär­jes­te­ly­jen tar­koi­tuk­se­na on ni­me­no­maan var­mis­taa laa­duk­kaat pal­ve­lut alu­eem­me yrit­tä­jil­le jat­kos­sa­kin. Kun­nan omia ke­hit­tä­mis­pal­ve­lu­ja on tar­koi­tus vah­vis­taa. Bu­si­ness Jo­en­suun kans­sa käy­tä­vis­sä so­pi­mus­neu­vot­te­luis­sa yh­te­nä läh­tö­koh­ta­na on pal­ve­lu­jen saa­mi­nen jat­kos­sa­kin Toh­ma­jär­vel­lä toi­mi­van, ni­me­tyn vas­tuu­hen­ki­lön kans­sa.

– Seu­tu­mark­ki­noin­tia on jat­kos­sa tar­koi­tus teh­dä en­tis­tä enem­män kun­ta­pai­not­tei­ses­ti. Kes­ki-Kar­ja­la tai Sy­dän-Kar­ja­la ei­vät ”tuo­te­merk­kei­nä” avau­du juu­ri muil­le kuin tääl­lä asu­vil­le. Alu­een kun­nat (Ki­tee, Toh­ma­jär­vi ja Rääk­ky­lä) sen si­jaan tun­ne­taan. Elin­kei­no­pal­ve­lu­jen re­surs­se­ja ei ol­la ai­na­kaan vä­hen­tä­mäs­sä, vaan suun­taa­mas­sa nii­tä toi­sel­la ta­val­la.

4. Kuin­ka var­mis­te­taan, et­tä Bu­si­ness Jo­en­suun hank­keet ovat hyö­dyn­net­tä­vis­sä myös seu­tu­kun­nal­la? Mi­ten tur­va­taan yk­si­ny­rit­tä­jien ja pie­ny­rit­tä­jien yri­tys- ja han­ke­neu­von­ta?

– Tu­le­val­la jär­jes­te­lyl­lä py­ri­tään pää­se­mään en­tis­tä pa­rem­min mu­kaan Jo­en­suun seu­dun hank­kei­siin. Ny­kyi­sin Kes­ki-Kar­ja­lan osuus maa­kun­nan han­ke­ra­hoi­tuk­ses­ta on koh­tuul­li­sen vaa­ti­ma­ton. Kun­nan vi­ran­hal­ti­joi­den, työn­te­ki­jöi­den ja luot­ta­mus­hen­ki­löi­den teh­tä­vä­nä on huo­leh­tia sii­tä, et­tä tie­to kul­kee alu­eem­me yri­tyk­sis­tä ja nii­den tar­peis­ta Bu­si­ness Jo­en­suun suun­taan ja päin­vas­toin. – Yri­tys­neu­von­taa on jat­kos­sa­kin tar­jol­la omal­la paik­ka­kun­nal­la. Sen li­säk­si meil­lä on mah­dol­li­suus saa­da laa­jem­paa osaa­mis­ta yri­tys­ten käyt­töön esi­mer­kik­si kan­sain­vä­lis­ty­mi­seen ja su­ku­pol­ven­vaih­dok­siin sekä osaa­mi­sen ke­hit­tä­mi­seen.

5. Hyö­dyn­ne­tään­kö tu­le­vas­sa mal­lis­sa Ke­tin hen­ki­lö­kun­nan ny­kyis­tä osaa­mis­ta?

– Ke­tin hen­ki­lö­kun­nal­la on pal­jon vuo­sien mit­taan tul­lut­ta osaa­mis­ta ja ko­ke­mus­ta alu­eem­me yri­tyk­sis­tä, nii­den mah­dol­li­suuk­sis­ta ja tar­peis­ta. Tätä osaa­mis­ta tul­laan il­man muu­ta hyö­dyn­tä­mään. Täs­sä vai­hees­sa on vie­lä lii­an ai­kais­ta sa­noa, mi­ten osaa­mis­ta konk­reet­ti­ses­ti pys­ty­tään hyö­dyn­tä­mään kun­nan omaan ke­hit­tä­mis­työ­hön tai Bu­si­ness Jo­en­suun kaut­ta.

Lisää aiheesta

Kysely