JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
24.8.2022 6.00
Mielipiteet

Vielä (ainakin) kerran KETI:stä

Ki­tee, Toh­ma­jär­vi ja Rääk­ky­lä ovat yh­des­sä tuu­min päät­tä­neet, et­tä Kes­ki-Kar­ja­lan Ke­hi­ty­syh­tiö KETI:n toi­min­ta päät­tyy ku­lu­van vuo­den lop­puun. Käyn­nis­sä ole­vat hank­keet päät­ty­vät suun­ni­tel­mien mu­kai­ses­ti.

Elin­tar­vi­ke- ja luon­non­tuo­te­a­lan te­ol­li­seen lii­ke­toi­min­taan kes­kit­ty­väs­sä ELOT-hank­kees­sa edis­te­tään alan toi­mi­joi­den ke­hit­ty­mis­tä, ja PAKU-yri­tys­ryh­mä­hank­keen sel­vi­tys­työn poh­jal­ta Ki­teel­le ava­taan kan­sain­vä­li­sil­le mark­ki­noil­le täh­tää­vä pa­kas­te­kui­vau­sy­ri­tys.

Meil­le maal­le -hank­kees­sa alu­eel­le ta­voi­tel­laan uu­sia asuk­kai­ta, työn­te­ki­jöi­tä ja yrit­tä­jiä. Te­ol­li­suu­teen, lo­gis­tiik­kaan ja pal­ve­lu­a­loil­le kes­kit­ty­väs­sä Pk-yri­tyk­sil­le kas­vua -hank­kees­sa ha­e­taan seu­tu­kun­nan hou­kut­te­le­vuu­den ja saa­vu­tet­ta­vuu­den kas­vua. Yri­tys­ten toi­min­nan ke­hit­tä­mi­seen on kes­kit­ty­nyt Pre Act -han­ke, jos­sa yri­tyk­sil­le tar­jo­taan mm. asi­an­tun­ti­ja-apua.

VAPA-hank­kees­sa kes­ki­ty­tään sote- ja hy­vin­voin­ti­a­lan yri­tys­ten yh­teis­työ- ja ke­hit­ty­mis­mah­dol­li­suuk­siin.

Ku­lu­va­na vuon­na KETI:n hank­keis­ta ovat päät­ty­neet Pa­ras­ta Rääk­ky­lää, Kou­lu­tus­teh­taas­ta kas­vua, Opis­ke­li­joi­ta ja työn­te­ki­jöi­tä Ve­nä­jäl­tä Kes­ki-Kar­ja­laan sekä Ki­tee Tou­rist In­for­ma­ti­on - A Night­wish Story -hank­keet.

Jat­kon osal­ta kat­seet on kään­net­ty Bu­si­ness Jo­en­suun suun­taan. Pe­rus­te­luis­sa on tuo­tu esil­le tar­ve le­ve­äm­mil­le har­ti­oil­le sekä am­mat­ti­tai­toi­sil­le yri­tys­neu­vo­jil­le ja han­ke­työn­te­ki­jöil­le. Eri­tyi­ses­ti on nos­tet­tu esiin kan­sain­vä­li­sil­le mark­ki­noil­le pyr­ki­vien yri­tys­ten tar­peet.

KETI ja sen hal­lin­noi­mat hank­keet ovat jär­jes­tä­neet tänä vuon­na noin 80 ti­lai­suut­ta ja lu­vas­sa on ai­na­kin 15 li­sää. Osas­ta ta­pah­tu­ma­ka­len­te­riin on mer­kit­ty vain aloi­tus­päi­vä, jo­ten yk­sit­täis­ten ti­lai­suuk­sien mää­rä nous­see noin sa­taan. Hyö­dyn­saa­jien mää­rä huo­mat­ta­vas­ti sitä kor­ke­am­mak­si.

KETI:ssä tun­ne­taan alu­een toi­mi­jat, toi­min­ta­kult­tuu­ri ja toi­min­ta­ym­pä­ris­tö. Myös pai­kal­li­sil­le toi­mi­joil­le kyn­nys KETI:n pal­ve­lui­den pa­riin on ma­ta­la. Jat­kos­sa vas­taa­vis­ta pal­ve­luis­ta vas­taa mitä il­mei­sim­min Bu­si­ness Jo­en­suu sekä kun­nat it­se, yh­des­sä tai erik­seen. Sel­kei­tä suun­ni­tel­mia ei jul­ki­suu­teen ole ker­rot­tu, saa­ti suun­ni­tel­mien hin­ta­lap­pua.

Jat­koa aja­tel­len he­rää muu­ta­mia ky­sy­myk­siä.

Mitä hank­kei­ta seu­tu­kun­nal­lam­me toi­mii jat­kos­sa? Hyö­ty­vät­kö pien- ja yk­si­ny­rit­tä­jät Bu­si­ness Jo­en­suun pal­ve­luis­ta, vai riit­tää­kö kiin­nos­tus vain po­ten­ti­aa­li­siin kan­sain­vä­li­siin me­nes­ty­jiin? Näyt­tää­kö kou­lu­tus- ja ta­pah­tu­ma­ka­len­te­ri en­si vuon­na pyö­re­ää nol­laa?

Eläm­me mie­len­kiin­toi­sia ai­ko­ja.

M.V.

Lisää aiheesta

Kysely