JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
31.8.2022 9.30
Mielipiteet

Polkupyöräilyn ihanuus ja kurjuus

Li­sään­ty­nyt pol­ku­pyö­räi­ly on nos­ta­nut myös kes­kus­te­lua ai­hees­ta, ei­kä ai­na pel­käs­tään po­si­tii­vi­ses­sa hen­ges­sä. Pyö­räi­li­jöi­tä oh­jeis­te­taan ajo­ta­van ja -pai­kan suh­teen. On­pa jois­sain lä­hi­kau­pun­geis­sa ta­vat­tu jopa pol­ku­pyö­rä­rai­voa, joka ei si­kä­li ole ver­rat­ta­vis­sa rat­ti­rai­voon, et­tä pyö­räi­li­jä it­se ei rai­voa. Oh­jaus­tan­ko­rai­voa ei kai vie­lä ole ta­vat­tu, vaik­ka ai­het­ta jos­kus oli­si­kin.

Kun kat­so­taan tie­lii­ken­ne­la­kia, on pyö­räi­li­jän ase­ma ta­sa­ver­tai­se­na tien­käyt­tä­jä­nä sel­keä. Pol­ku­pyö­rä on ajo­neu­vo, jol­la aje­taan en­si­si­jai­ses­ti ajo­ra­dal­la tai eril­li­sel­lä pyö­rä­tiel­lä. Maan­tiel­lä pyö­räi­li­jän paik­ka on pien­ta­reel­la tai niin lä­hel­lä tien oi­ke­a­ta reu­naa kuin on tur­val­lis­ta.

Lä­hes­kään ai­na tiel­lä ei ole pien­nar­ta tai se on ajo­kel­vot­to­mas­sa kun­nos­sa.

Kes­to­pääl­lys­tei­set tiet ovat hal­keil­leet pa­has­ti myös pi­tuus­suun­nas­sa. Au­tol­la enim­mäk­seen liik­ku­vat ei­vät asi­aa eh­kä huo­maa. Jos tuo­hon rai­loon jou­tuu, voi py­säy­tys ol­la hur­ja.

Pyö­räi­li­jä ei siis ai­na voi va­li­ta ajo­lin­jaa ai­van tien oi­ke­as­ta reu­nas­ta. Tämä pis­tää ohit­ta­vat ajo­neu­vot haas­tee­seen. Tyh­jäl­lä tiel­lä pyö­räi­li­jän voi kier­tää kau­em­paa­kin. Ai­ka mon­ta ker­taa ohi­tus ta­pah­tuu täs­sä­kin ta­pauk­ses­sa kyy­när­pää­tä hi­po­en.

Jos ohi­tus­ta ei voi teh­dä tur­val­li­ses­ti, on jää­tä­vä aja­maan pyö­räi­li­jän taak­se riit­tä­vän etääl­le. Näin sa­noo taas tie­lii­ken­ne­la­ki. Kun näin me­ne­tel­lään, ei ka­pe­al­la tiel­lä ole kos­kaan kol­mea rin­nak­kain: pyö­räi­li­jä ja kak­si koh­taa­vaa au­toa.

Pyö­räi­li­jän tu­lee it­se­kin huo­leh­tia tur­val­li­suu­des­taan.

Tär­kein­tä on nä­ky­mi­nen: kirk­kaat va­rus­teet ja asi­al­li­set va­lot ja hei­jas­ti­met. Taus­ta­pei­li on myös hyö­dyl­li­nen va­rus­te muun lii­ken­teen seu­raa­mi­seen.

Ja sit­ten se iha­nuus.

Ki­teen kes­kus­tan alu­eel­la au­toi­li­jat huo­mi­oi­vat pyö­räl­lä liik­ku­vat to­del­la hy­vin. Tien pää­see ylit­tä­mään suo­ja­tiel­lä heti, vaik­ka etuo­i­keut­ta ei ole edes mer­kil­lä il­moi­tet­tu.

Pol­ku­pyö­räl­lä liik­ku­es­sa luon­to tu­lee to­del­la lä­hel­le. Näi­nä päi­vi­nä pääs­ky­set par­vei­le­vat tei­den var­sil­la lan­goil­la ja kuu­luu tau­ko­a­ma­ton hei­nä­sirk­ko­jen si­ri­tys. Säh­kö­lin­jan al­ta kaa­de­tut ja hel­tees­sä kui­vah­ta­neet koi­vut ja kyp­sy­vä oh­ra­pel­to tuok­su­vat ma­ke­an­kir­pe­än­raik­kail­ta - ja jo vä­hän syk­syl­tä.

Mir­ja Hurs­kai­nen

Lisää aiheesta

Kysely