JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
5.9.2022 10.23
Mielipiteet

MIELIPIDE: Aivoterveys - yhteinen asiamme

Ai­vo­sai­rau­det kos­ket­ta­vat mei­tä kaik­kia. Ky­sy­mys on ylei­sim­mäs­tä ja kal­leim­mas­ta kan­san­sai­rau­des­tam­me. Vä­es­tön ikään­ty­es­sä sai­rau­det li­sään­ty­vät. Ai­vo­ter­veyt­tä sa­moin kuin muu­ta­kin ter­veyt­tä on it­se kun­kin hyvä seu­ra­ta. Kes­keis­tä on huo­leh­tia hen­ki­ses­tä ja fyy­si­ses­tä kun­nos­ta.

Näin syk­syl­lä al­kaa mo­nia kun­tien tai jär­jes­tö­jen yl­lä­pi­tä­miä ker­ho­ja. Nii­hin kan­nat­taa osal­lis­tua, mi­kä­li ai­ka­tau­lut ja ter­veys­ti­lan­ne sal­lii. Va­paa­eh­tois­toi­min­ta voi ede­saut­taa osal­lis­tu­mis­ta. Tois­ten huo­mi­oi­mi­nen ja aut­ta­mi­nen tuo aut­ta­jal­le­kin hy­vää miel­tä ar­keen.

Jär­jes­töis­sä tar­vi­taan va­paa­eh­toi­sia toi­mi­joi­ta. Kan­nus­tan va­paa­eh­toi­sek­si, jos vain ter­veys sal­lii ja pys­tyy toi­mi­maan jol­le­kin avuk­si. Oman yh­dis­tyk­sem­me ker­ho­toi­min­taan osal­lis­tu­mi­nen tuo vir­kis­tys­tä myös it­sel­le. Yh­tei­syy­des­sä on voi­maa, yh­des­sä olem­me enem­män.

45-vuo­ti­as Ai­vo­liit­to jä­se­nyh­dis­tyk­si­neen te­kee työ­tä ai­vo­ter­vey­den hy­väk­si. Yh­dis­tyk­set, nii­den va­paa­eh­toi­set toi­mi­jat, ker­ho­noh­jaa­jat ja tu­ki­hen­ki­löt an­ta­vat tu­kea ja apua sai­ras­tu­neil­le. Ta­voit­tee­na on, et­tä ar­ki su­juu ja kai­kil­la oli­si mah­dol­li­sim­man hyvä elä­mä.

Omas­sa yh­dis­tyk­ses­säm­me toi­mim­me ja teem­me kan­san­ter­veys­työ­tä täy­sin va­paa­eh­tois­voi­min. Pi­däm­me ker­ho­ja ja vir­kis­tys­ti­lai­suuk­sia. Ak­tii­vi­nen jär­jes­tö­vä­ki toi­mii ja tu­ki­hen­ki­löt ovat yh­tey­des­sä sai­ras­tu­nei­siin. Ter­ve­tu­loa va­paa­eh­toi­sek­si.

Uu­sim­pa­na toi­min­ta­na on ai­vo­sai­raan omais­ten tu­ke­mi­nen. Hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den toi­min­nan käyn­nis­ty­mi­nen tuo oman haas­teen­sa. Täs­sä työs­sä ha­lu­am­me ol­la mu­ka­na. Ai­vo­sai­rauk­sien avun­saan­nis­sa on no­peus valt­tia. No­pea apu vä­hen­tää komp­li­kaa­ti­oi­den ris­kiä.

Ai­vo­sai­rauk­sien en­nal­ta­eh­käi­sys­sä ar­ki­set elä­män­ta­pam­me - ter­veel­li­nen ruo­ka, lii­kun­ta ja riit­tä­vä lepo - ovat tär­kei­tä. Jopa kah­dek­san sai­ras­tu­mis­ta kym­me­nes­tä voi­tai­siin eh­käis­tä en­nal­ta. Kai­ke­ni­käis­ten on hyvä seu­ra­ta ko­les­te­ro­li­ar­vo­ja ja ve­ren­pai­net­ta.

Lep­pois­ta­mi­nen on sal­lit­tua elä­män suo­laa. Hyvä mie­li ih­mis­suh­teis­sa ja ar­jen asi­ois­sa tu­kee ai­vo­jen ter­veyt­tä ja jak­sa­mis­ta. Mu­siik­ki ja ryt­mi niin it­se tuot­ta­mal­la kuin kuun­te­le­mal­la tu­kee ai­vo­jen hy­vin­voin­tia.

Yh­des­sä olem­me enem­män -tee­mal­la yh­dis­tyk­sem­me toi­vot­taa iloa ja va­loa syk­syyn.

EE­VI VÄIS­TÖ

Ai­vo­lii­ton P-K:n AVH-yh­dis­tys,

pu­heen­joh­ta­ja

Lisää aiheesta

Kysely