JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kotitarvesäilöntä on on yksi omavaraisuuuden perusasioista. Kuvituskuva.

Kotitarvesäilöntä on on yksi omavaraisuuuden perusasioista. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

14.9.2022 6.00
Mielipiteet

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Purkki purkilta lähemmäs omavaraisuutta

Siis­tis­sä si­sä­työs­sä tie­to­ko­net­ta na­put­ta­es­sa­ni tun­nen vä­lil­lä olo­ni luo­pi­ok­si.

Ik­ku­nas­ta vil­kais­tes­sa vuo­den­kier­ron työt vi­lah­ta­vat mie­les­sä­ni; on­ko vie­lä hy­vää puin­ti­sää­tä, jää­tyy­kö äpä­rik­kö niin et­tei pa­ra­ne las­kea eläi­miä enää lai­dun­ta­maan. Su­ku­pol­vien pe­rin­tö, kou­lu­tuk­se­ni ja moni muu seik­ka vel­voit­tai­si mi­nun­kin pal­ve­le­van suo­ma­lais­ta ruo­an­tuo­tan­toa al­ku­tuot­ta­ja­na.

Tun­ne on tut­tu yhä use­am­mal­le; vaik­ka mie­li pa­lai­si ti­lan töi­hin, jär­ki ja re­a­li­tee­tit kan­nus­ta­vat palk­ka­töi­hin. Ti­lo­ja lo­pet­taa yhä edel­leen, ja sär­vin­tä pöy­tään on et­sit­tä­vä vai­ni­oi­den si­jaan vir­ka­töis­tä.

Suo­ma­lai­sen al­ku­tuot­ta­jan krii­sis­tä on pu­hut­tu jo niin kau­an, et­tä maa­ta­lou­sa­lal­le ryh­ty­äk­seen täy­tyy ol­la mel­koi­nen op­ti­mis­ti. Toi­saal­ta ko­ti­mai­sen ruo­an ar­vos­tus tun­tuu Ve­nä­jän hyök­käys­so­dan myö­tä edes hiuk­ka­sen nous­seen, mut­ta ku­lut­ta­jien en­tis­tä niu­kem­pi kuk­ka­ro pa­kot­taa usein vil­kui­le­maan hin­taa enem­män kuin al­ku­pe­rää.

Luon­tais­ta­lous on kei­no ta­sa­pai­noil­la ide­o­lo­gi­an ja ar­jen vaa­ti­mus­ten pa­ris­sa, ei­kä oma­va­rai­suu­den pa­ris­sa puu­has­te­lu ai­heu­ta sa­man­lais­ta ta­lous­pai­net­ta kuin yk­sit­täi­sen tuo­tan­to­suun­nan pa­riin heit­täy­ty­mi­nen. Jos rut­to vie pe­ru­nan, ta­lous kes­tää ol­la os­to­po­tun va­ras­sa vuo­den ym­pä­ri.

Ko­ro­na­vuo­det nos­ti­vat in­nos­tus­ta ko­ti­tar­ve­kas­va­tuk­seen, huo­li so­dan vai­ku­tuk­sis­ta kaup­po­jen tar­jon­taan toi oman li­sän­sä. Vii­me ke­vää­nä kau­pois­ta lop­pui jo kui­vat­tu ko­ti­mai­nen her­ne, kun va­rau­tu­mi­nen nou­si tren­dik­si.

Kes­ki-Kar­ja­las­sa osit­tai­nen oma­va­rai­suus on mo­nel­la niin kiin­teä osa ar­kea, et­tei sitä tule edes aja­tel­leek­si. Mar­jo­ja ke­rä­tään, to­maa­tit ja kur­kut säi­lö­tään kas­vi­huo­neen sa­dos­ta, ka­laa saa­daan jär­ves­tä ja hir­ven­li­haa met­säs­tä.

On il­mas­to­te­ko syö­dä lä­hel­lä tuo­tet­tua ruo­kaa. It­se en jak­sa us­koa ul­ko­mail­ta rah­dat­tuun soi­jaan tai kau­ran pro­ses­soin­tiin mai­dok­si ma­ta­lam­man hii­li­ja­lan­jäl­jen ja eet­ti­syy­den toi­vos­sa.

Syön mie­luum­min ko­ti­pi­has­sa teu­ras­tet­tua lä­hi­lam­mas­ta ja mai­don käyn taa­tus­ti tuo­ree­na joka päi­vä ny­käi­se­mäs­sä maa­lais­mai­se­maa pu­si­koi­tu­mi­sel­ta var­je­le­van elä­ke­läis­leh­män uta­rees­ta. Naa­pu­ri­ti­lo­jen laa­reis­ta voi täy­den­tää va­li­koi­maa, kun kaik­kea ei eh­di kas­vat­taa omik­si tar­peik­si.

Sitä mu­kaa kun kel­la­ri täyt­tyy ja eri­lais­ten pur­nu­koi­den mää­rä kas­vaa, li­sään­tyy myös tyy­ty­väi­syys.

Ener­gi­ak­rii­siä ja ruo­an hin­nan nou­sua hir­vi­tel­les­sä aja­tus hil­lo- ja kurk­ku­purk­kien ri­vis­tös­tä, täy­des­tä pe­ru­na­laa­ris­ta, hu­na­ja­san­kois­ta ja muis­ta su­ven mit­taan kas­va­te­tuis­ta ja säi­lö­tyis­tä ko­toi­sis­ta an­ti­mis­ta loh­dut­taa kum­mas­ti. Jo­tain sen­tään olen teh­nyt ruo­ka­tur­van eteen edes omal­ta osal­ta.

Päi­vi Lie­vo­nen

pai­vi.lie­vo­nen@ko­ti­kar­ja­la.fi

Lisää aiheesta

Kysely