JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
20.9.2022 10.20
Mielipiteet

Eihän nuori voi uupua. Eihän?

Kou­lut ovat taas täy­des­sä uu­den lu­ku­vuo­den vauh­dis­sa. Vii­me vii­kol­la käyn­nis­tyi­vät syk­syn yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­set ja am­mat­ti­kou­lun opis­ke­li­joi­ta nä­kee jäl­leen yri­tyk­sis­sä har­joit­te­le­mas­sa työ­e­lä­mää.

Vaik­ka nuor­ten voi­si aja­tel­la elä­vän sa­man­lais­ta ar­kea opin­toi­neen, har­ras­tuk­si­neen ja ka­ve­rei­neen, on heil­lä jo­kai­sel­la oma to­del­li­suu­ten­sa. Sii­nä mis­sä yk­si on opin­nois­taan in­nois­saan ja mo­ti­voi­tu­nut, voi­vat ne toi­sel­le ol­la ras­kas ja vä­ki­näi­nen suo­ri­te. Yh­del­le kou­lu tar­jo­aa ys­tä­viä ja po­si­tii­vi­sia ko­ke­muk­sia, toi­sel­le kiu­saa­mis­ta ja yk­sin jää­mis­tä. Koti voi par­haim­mil­laan ol­la tur­va­sa­ta­ma nuo­ren elä­män myrs­kyis­sä, pa­him­mil­laan pel­ko­jen ja epä­var­muuk­sien tyys­si­ja.

Osal­la toi­sen as­teen opin­to­jaan suo­rit­ta­vis­ta nuo­ris­ta pääl­lim­mäi­se­nä tun­tuu ole­van to­del­li­nen huo­li ar­vo­sa­nois­ta ja kol­men vuo­den pääs­sä hää­möt­tä­vis­tä jat­ko-opin­to­jen pää­sy­ko­keis­ta. Il­lat ja vii­kon­lo­put ku­lu­vat töis­sä ja ta­voit­teel­lis­ten har­ras­tus­ten pa­ris­sa, kos­ka niis­tä voi ol­la hyö­tyä tu­le­vai­suu­des­sa.

Tai sit­ten on se toi­nen jouk­ko. He, joi­den toi­mes­ta kou­lun ovi ei lii­kaa kulu. He, jot­ka elä­vät elä­män­sä het­ken lap­si­na. He, joi­den kat­se ei yl­lä kol­men vuo­den pää­hän, kun mi­hin­kään ei si­tou­du­ta vii­kok­si pi­dem­pään.

Ja li­säk­si ovat kaik­ki he, jot­ka si­joit­tu­vat näi­den ää­ri­päi­den vä­li­maas­toon et­sien paik­kaan­sa opin­nois­sa ja elä­mäs­sä.

Suo­men Mie­len­ter­veys MIE­LI ry:n mu­kaan nuo­ret ko­ke­vat yhä enem­män uu­pu­mus­ta, ah­dis­tus­ta ja suo­ri­tus­pai­nei­ta elä­mäs­sään. Tam­mi-elo­kuus­sa käy­dyis­sä Krii­si­pu­he­lin-pal­ve­lun kes­kus­te­luis­sa on tul­lut esiin huo­mat­ta­vas­ti ai­em­paa enem­män it­se­tu­hoi­suut­ta kos­ke­via aja­tuk­sia. Sama tren­di nä­kyy myös Se­ka­sin-cha­tis­sa.

Nuo­ren elä­mäs­sä toi­voi­si ole­van enem­män iloa ja ke­veyt­tä kuin stres­siä ja ras­kai­ta aja­tuk­sia. Nuo­ril­ta puut­tuu vie­lä tai­to­ja, joil­la ra­joit­taa ja kä­si­tel­lä laa­jaa tun­nes­kaa­laan­sa. Ai­kui­sen paik­ka on ky­syä ky­sy­myk­siä ja ol­la kiin­nos­tu­nut vas­tauk­sis­ta, ol­la vä­hät­te­le­mät­tä nuo­ren huo­lia, vaik­ka ne ei­vät omien ve­roi­sil­ta tun­tui­si­kaan. Ai­kui­sen on näy­tet­tä­vä nuo­rel­le hä­nen vah­vuu­ten­sa sil­loin kun hän ei nii­tä it­se tun­nis­ta. Ai­kui­sen on myös hyvä vä­lil­lä löy­sä­tä pi­poa ja elää nuo­ren lail­la täs­sä het­kes­sä.

Li­säk­si ai­kui­sen on hyvä ym­mär­tää, et­tä kaik­kea ei voi kui­ta­ta nuo­ruu­den kot­ko­tuk­sil­la. Jos­kus on hyvä kään­tyä kou­lu­ter­vey­den­huol­lon tai ter­veys­kes­kuk­sen puo­leen. Avun ha­ke­mi­nen ei ole hä­peä ai­kui­sel­le ei­kä nuo­rel­le.

M.V.

Lisää aiheesta

Kysely