JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
10.10.2022 14.21
Mielipiteet

MIELIPIDE: Alempiasteista tieverkkoa ei saa unohtaa

Suo­men ties­tön kor­jaus­vel­ka kas­vaa kas­va­mis­taan. Tu­le­vai­suu­des­sa ti­lan­ne näyt­tää en­tis­tä vai­ke­am­mal­ta, vaik­ka kor­jaus­vel­kaa on py­rit­ty tait­ta­maan. Vuon­na 2020 kor­jaus­vel­kaa ol­tiin jo tait­ta­mas­sa, mut­ta nyt vai­keus­ker­roin taas kas­vaa – pit­käl­ti il­man Suo­men omaa syy­tä.

Ku­lu­va­na vuon­na kan­sain­vä­li­ses­ti epä­va­kaa ti­lan­ne nä­kyy suo­raan myös maam­me ties­tös­sä. Ai­em­mas­ta 4 000:n pääl­lys­te­ki­lo­met­rin ta­sos­ta on las­ket­tu puo­leen, kun bi­tu­min hin­ta on kal­lis­tu­nut. Ra­hal­la saa ai­em­paa vä­hem­män as­falt­tia. Ve­nä­jäl­tä tul­lut hal­vem­pi bi­tu­mi on nyt kor­vat­ta­va kal­liim­mal­la ja se nä­kyy suo­raan ties­tös­sä.

Yk­si­tyis­tei­den avus­tus on en­si vuon­na 23 mil­joo­naa eu­roa. Sum­ma on koh­tuul­li­sen hyvä, sil­lä myös nol­la­vuo­sia on his­to­ri­as­sa näh­ty. Lii­an usein alem­pi­as­tei­sen ties­tön mer­ki­tys unoh­tuu suur­hank­kei­den al­le, vaik­ka ni­me­no­maan so­ra­tiet ovat ver­kos­tom­me hius­suo­nia. Il­man mo­ni­puo­lis­ta tie­ver­kos­toa ei esi­mer­kik­si puu siir­ry met­säs­tä teh­tail­le ja edel­leen sa­ta­miin vien­tiin. Poh­jois-Kar­ja­lan kan­nal­ta lii­ken­neyh­tey­det poh­joi­seen, län­teen ja ete­lään ko­ros­tu­vat en­ti­ses­tään, sil­lä idän suun­ta on vuo­sik­si pit­käl­ti kiin­ni. Ja syys­tä.

Koko itäi­sen Suo­men huol­to­var­muu­des­ta on huo­leh­dit­ta­va. On Suo­men etu, myös tur­val­li­suu­den kan­nal­ta, et­tä Itä-Suo­mi py­syy asut­tu­na ja elin­kei­no­e­lä­mä kas­vaa. Sa­moin on Itä-Suo­men etu – sa­noi­sin jopa vält­tä­mät­tö­myys - et­tä lii­ken­neyh­tey­det muu­al­le maa­han pa­ra­ne­vat. Tä­män on ol­ta­va edun­val­von­tam­me kes­ki­ös­sä.

Yk­si­tyis­tei­den ja tie­kun­tien kan­na­ta toi­vot­ta­vaa oli­si, et­tä jo ny­kyi­nen edus­kun­ta en­nät­täi­si muut­taa yk­si­tyis­tei­tä kos­ke­vaa ase­tus­ta. Vi­reil­lä ole­va muu­tos on pe­rus­tel­tu. Tar­koi­tus on muut­taa oma­ra­hoi­tu­so­suuk­sia ny­kyis­tä pie­nem­mik­si, eli vä­hen­tää tie­kun­tien oma­ra­hoi­tu­so­suut­ta! Tuki nou­si­si ny­kyi­ses­tä 50 pro­sen­tis­ta 70 pro­sent­tiin ja sa­mal­la myös kor­jaus- et­tä tal­vi­kun­nos­sa­pi­don val­ti­on­tu­en osuu­det kas­vai­si­vat.

Timo Vää­nä­nen

Kan­sa­ne­dus­ta­ja­eh­do­kas (kesk.)

Liek­sa

Lisää aiheesta

Kysely