JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Laulaja-lauluntekijä Jutta Jessika, eli Jessika Lampi, toteuttaa Hämärän ääniä -tapahtumia Keski-Karjalassa. Kesällä Jutta Jessika vieraili Tohmajärven taiteilijaresidenssissä ja toteutti oecostica-ääniteossarjan. Arkistokuva kesältä: Kari Sarkkinen.

Laulaja-lauluntekijä Jutta Jessika, eli Jessika Lampi, toteuttaa Hämärän ääniä -tapahtumia Keski-Karjalassa. Kesällä Jutta Jessika vieraili Tohmajärven taiteilijaresidenssissä ja toteutti oecostica-ääniteossarjan. Arkistokuva kesältä: Kari Sarkkinen.

Kari Sarkkinen

16.11.2022 9.00
Kulttuuri

Hämärän ääniä Sydänkarjalassa

KES­KI-KAR­JA­LA

Mer­vi Ve­nä­läi­nen

Es­poo­lais­läh­töi­nen lau­la­ja-lau­lun­te­ki­jä Jut­ta Jes­si­ka, oi­ke­al­ta ni­mel­tään Jes­si­ka Lam­pi, tuo hy­vin­voin­tia tu­ke­via mu­sii­kil­li­sia elä­myk­siä Kes­ki-Kar­ja­laan. Tai­tei­li­ja it­se ku­vaa Hä­mä­rän ää­niä -ni­mis­tä ta­pah­tu­maan­sa mu­siik­kia ja hy­väi­le­vää ään­tä si­säl­tä­väk­si esi­tyk­sek­si, joka kut­suu kuu­li­jat osak­si ää­ni­maa­il­maa.

Hä­mä­rän ää­niä mah­dol­lis­taa kuu­li­jal­le hi­das­ta­mi­sen, ren­tou­tu­mi­sen sekä mu­sii­kil­li­sen ko­ko­nai­suu­den naut­ti­mi­sen. Hä­mä­rän ää­niä -ta­pah­tu­mas­sa pää­see ko­ke­maan mu­sii­kin it­sel­le so­pi­vim­mal­la ta­val­la sil­mät sul­kien, pai­kal­laan py­sy­en tai liik­ku­en, ken­ties jopa osak­si ään­tä liit­ty­en.

Hä­mä­rän ää­niä pää­see ko­ke­maan jo huo­men­na Toh­ma­jär­vel­lä Ny­ma­nin ta­los­sa. Toh­ma­jär­vel­tä Poh­jois-Kar­ja­lan kier­tue jat­kuu Ki­teel­le Ki­tee­sa­liin, Ke­sä­lah­del­le So­vin­to­laan, Rääk­ky­lään Kir­kon­ky­län ko­dal­le sekä Jo­en­suu­hun. Toh­ma­jär­ven, Ki­teen ja Ke­sä­lah­den ta­pah­tu­miin on va­paa pää­sy.

– Esi­tyk­ses­sä ei ole var­si­nais­ta ikä­ra­jaa, mut­ta sa­noi­sin, et­tä nuo­ret, ai­kui­set ja se­ni­o­rit voi­vat saa­da eni­ten tä­män kal­tai­ses­ta ko­ke­muk­ses­ta. Hä­mä­rän ää­niä so­pii kai­kil­le, jot­ka kai­paa­vat elä­mään­sä hi­das­ta­mis­ta ja hel­li­vää mu­siik­kia, Jut­ta Jes­si­ka ku­vaa.

Toh­ma­jär­ven tai­tei­li­ja­re­si­dens­sis­sä syn­tyi oe­cos­ti­ca-ää­ni­te­os­ten sar­ja

Jut­ta Jes­si­ka vie­rai­li vii­me ke­sä­nä Toh­ma­jär­ven tai­tei­li­ja­re­si­dens­sis­sä, jos­sa to­teut­ti oe­cos­ti­ca-ää­ni­te­os­ten sar­jan. Poh­jois-Lap­piin kym­me­nen vuot­ta sit­ten aset­tu­nut Jut­ta Jes­si­ka ker­too, et­tä kult­tuu­ri­hy­vin­voin­ti on hä­nel­le sy­dä­men asia. Lau­la­ja-lau­lun­te­ki­jä ins­pi­roi­tuu luon­nos­ta ja alu­een vah­vois­ta juu­ris­ta men­nei­syy­teen ja mu­sii­kis­sa kai­ku­vat­kin pe­rin­teet ja ym­pä­ris­tön kun­ni­oit­ta­mi­nen.

– Mu­sii­kis­sa­ni ha­lu­an som­mi­tel­la elä­mää kaik­ki­ne vä­rei­neen mut­kat­to­miin me­lo­di­oi­hin ja soin­tu­viin sa­noi­tuk­siin, lop­pu­vuo­den Rääk­ky­län Ora­vi­sa­los­sa tu­ki­koh­taa pi­tä­vä tai­tei­li­ja sa­noo.

– Mi­nul­la on ol­lut sa­noit­ta­ma­ton veto Sai­maan alu­eel­le jo jon­kin ai­kaa. Mi­nul­la on Tai­teen edis­tä­mis­kes­kuk­sen puo­li­vuo­ti­nen apu­ra­ha ja muu­tin tän­ne työs­ken­te­le­mään apu­ra­ha­kau­te­ni lop­pu­puo­lis­kok­si. On luon­nol­lis­ta tar­jo­ta alu­een ih­mi­sil­le apu­ra­ha­työs­ken­te­ly­ni he­del­miä.

Mu­siik­ki kuu­lu­nut ai­na elä­mään

Mu­siik­ki ja tans­si ovat ol­leet ai­na luon­te­va osa Jut­ta Jes­si­kan elä­mää. Omia kap­pa­lei­ta hän on sä­vel­tä­nyt 12-vuo­ti­aas­ta läh­tien.

– Mel­kein voi­si sa­noa jopa 2-vuo­ti­aas­ta saak­ka. Meil­lä on nau­ho­ja mis­sä lau­les­ke­len aja­tuk­si­a­ni mie­li­ku­vi­tus­sis­kos­ta­ni.

Lu­ki­os­sa vah­vis­tui aja­tus mu­sii­kis­ta am­mat­ti­na.

– Työs­ken­te­lin ko­vas­ti sen eteen, et­tä pää­sin mu­siik­ki­pe­da­go­gi­kou­lu­tuk­seen. Myö­hem­min elä­mä on joh­da­tel­lut mie­len­kiin­toi­siin, mo­ni­tai­teel­li­siin pro­jek­tei­hin ja olen saa­nut työs­ken­nel­lä mu­sii­ki­no­pet­ta­ja­na, muu­sik­ko­na, mu­sii­kin­te­ki­jä­nä ja kou­lut­ta­ja­na.

Luon­non­mu­kai­suus pu­hut­te­lee Jut­ta Jes­si­kaa. Myös har­ras­tuk­sis­sa nä­kyy kiin­nos­tus luon­non­mu­kai­suu­teen ja ih­mi­sil­le or­gaa­ni­seen ta­paan ol­la ja elää.

– Tääl­lä Sy­dän­kar­ja­las­sa olen pääs­syt naut­ti­maan mm. sa­vel­la muo­toi­lus­ta ke­ra­miik­ka­kurs­sil­la. Met­säs­sä kul­ke­mi­nen ja kas­vi­maa­il­maan tu­tus­tu­mi­nen on opet­ta­nut mi­nul­le pal­jon yh­tey­des­tä. Luon­nos­sa on löy­det­tä­vis­sä sa­man­kal­tai­sia asi­oi­ta kuin esi­mer­kik­si mu­sii­kis­sa, Jut­ta Jes­si­ka poh­tii.

Lisää aiheesta

Kysely