JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
15.11.2022 8.44
Mielipiteet

Eläkeläisten verotus kaipaa pikaista uudistamista

Moni eläk­keel­le jää­vä ko­kee var­mas­ti yl­lä­tyk­sen, kun uu­den ve­ro­kor­tin en­na­kon­pi­dä­tysp­ro­sent­ti ei juu­ri­kaan las­ke ver­rat­tu­na palk­ka­työn ve­ro­tuk­seen, vaik­ka brut­to­e­läk­keen mää­rä on vain kes­ki­mää­rin 60 pro­sent­tia työ­tu­los­ta. Myös vuo­den vaih­tees­sa eläk­kei­siin tu­le­va ko­ro­tus jää mo­nel­ta eläk­keen­saa­jal­ta mi­tät­tö­mäk­si, sil­lä ve­ro­as­te nou­see sa­mas­sa suh­tees­sa. Kai­ken li­säk­si ti­lan­net­ta häm­men­tää se, jos elä­ke­läi­nen te­kee vaik­ka­pa osa-ai­kais­ta palk­ka­työ­tä. Työs­tä saa­tu palk­ka­tu­lo las­ke­taan yh­teen elä­ke­tu­lon kans­sa ja näin eläk­kees­tä pe­rit­tä­vä vero nou­see vie­lä en­ti­ses­tään, ei­kä palk­ka­työs­tä jää kä­teen juu­ri mi­tään.

Mie­les­tä­ni elä­ke­läis­ten ve­ro­tus­sys­tee­mi kai­paa pi­kais­ta uu­dis­ta­mis­ta. Elä­ke­läi­set ovat palk­ka­työn­sä ai­ka­na mak­sa­neet ve­ron­sa kil­tis­ti, ei­kä mil­tään kan­til­ta tar­kas­tel­tu­na ole rei­lua se, et­tä val­tio hauk­kaa pie­nis­tä eläk­keis­tä yhä vain enem­män. Elä­ke­läis­ten ve­ro­as­tet­ta on pys­tyt­tä­vä las­ke­maan alas­päin lain­sää­dän­nön kei­noin. Muu­tok­sen läh­tö­koh­ta­na tu­lee ol­la ve­ro­as­teen las­ke­mi­sen li­säk­si se, et­tä elä­ke­läi­se­nä teh­dys­tä työs­tä saa­tua brut­to­tu­loa ve­ro­te­taan eläk­kees­tä eril­li­se­nä erä­nä.

Tänä päi­vä­nä mo­nel­la alal­la ko­e­taan työ­voi­ma­pu­laa. Moni elä­ke­läi­nen poh­tii vaik­ka­pa vain osit­tais­ta työ­hön pa­luu­ta tai jak­so­luon­tois­ta työ­tä, mikä hel­pot­tai­si esi­mer­kik­si hoi­to­a­lan ti­lan­net­ta mer­kit­tä­väs­ti. Usein työ­haa­veet ka­rah­ta­vat kui­ten­kin ki­vil­le vii­meis­tään sen jäl­keen, kun elä­ke­läi­nen ot­taa yh­teyt­tä ve­rot­ta­jaan tai kun hän saa en­sim­mäi­sen ti­lin­sä. Mik­si ih­mees­sä teh­dä työ­tä, jos sii­tä ei jää kä­teen juu­ri mi­tään? Ai­heel­li­nen ky­sy­mys ja ti­lan­ne pi­tää kor­ja­ta no­pe­as­ti. Meil­lä ei ole va­raa pi­tää am­mat­ti­tai­tois­ta työ­re­ser­viä työ­e­lä­män ul­ko­puo­lel­la lii­an ki­re­än ve­ro­tuk­sen ta­kia.

Kari Kul­ma­la,

Rääk­ky­lä

edus­kun­ta­vaa­lieh­do­kas, kok

Lisää aiheesta

Kysely