JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
30.11.2022 3.55
Mielipiteet

PÄÄKIRJOITUS: Viimeiset hetket välittää hoitajista

Hoi­to- ja so­si­aa­li­a­la kär­sii pa­has­ta työ­voi­ma­pu­las­ta val­ta­kun­nal­li­ses­ti. Poh­jois­kar­ja­la sen enem­pää kuin Kes­ki-Kar­ja­la­kaan ei tee täs­tä poik­keus­ta. Fak­ta­tie­toa alan ti­lan­tees­ta tar­jo­si mar­ras­kuun alus­sa jul­kais­tu TE-toi­mis­to­jen am­mat­ti­ba­ro­met­ri. Jul­kai­su pe­rus­tuu TE-toi­mis­tos­sa syys­kuus­sa 2022 teh­tyyn ar­vi­oon noin 200 am­ma­tin ky­syn­nän ja tar­jon­nan koh­taa­mi­ses­ta seu­raa­van puo­len vuo­den ai­ka­na.

Ti­lan­ne on konk­re­ti­aa hoi­to- ja so­si­aa­li­a­lan yk­si­köis­sä, mis­sä työn­te­ki­jät pai­na­vat jak­sa­mi­sen­sa ää­ri­ra­joil­la poh­tien, et­tä sai­si­ko lei­pän­sä jos­ta­kin hel­pom­mal­la. Jopa alan yri­tyk­sis­sä mie­ti­tään toi­min­nan mah­dol­li­suuk­sia työ­voi­ma­pu­lan ta­kia.

Ul­ko­puo­li­sen sil­min kat­sot­tu­na ja alal­la työs­ken­te­le­vien kom­ment­te­ja tul­ki­ten näyt­tää sil­tä, et­tä suu­rim­pa­na kan­to­na kas­kes­sa ovat työ­o­lot ja alan palk­kaus. It­se ala si­nän­sä oli­si kiin­nos­ta­va ja ha­lut­tu. Nyt alan­vaih­ta­jien mu­ka­na kou­lu­tet­tua vä­keä on siir­ty­nyt mui­hin am­mat­tei­hin. Toki nor­maa­li­a­kin alan­vaih­toa ta­pah­tuu, kun ih­mi­nen huo­maa jon­kin ai­kaa työs­ken­nel­ty­ään, et­tä joku ala ei ole hä­nel­le so­pi­va, mut­ta so­si­aa­li- ja hoi­to­a­lal­la työ­o­lo- ja palk­kaus­pe­rus­te on nous­sut eri­tyi­ses­ti esil­le.

Po­si­tii­vis­ta­kin vies­tiä hoi­to­a­lal­ta kuu­luu. Sii­tä saim­me lu­kea vii­me kes­ki­vii­kon Koti-Kar­ja­las­ta, jos­sa Vuo­den alu­eel­li­nen sai­raan­hoi­ta­ja Poh­jois-Kar­ja­las­sa -tun­nus­tuk­sen saa­nut toh­ma­jär­ve­läi­nen Lea Par­ta­nen ko­hot­ti niin omien kom­ment­tien­sa kuin hä­nen ni­men­nei­den pe­rus­te­luis­sa mai­nit­tu­jen an­si­oi­den pe­rus­teel­la alan ar­vos­tus­ta. Juu­ri täl­lais­ta vies­tiä hoi­to­a­la tar­vit­see li­sää. Ja tie­tys­ti edel­leen sitä, et­tä työ­nan­ta­jat kiin­nit­tä­vät huo­mi­o­ta työ­o­loi­hin ja me ve­ron­mak­sa­jat hy­väk­sym­me sen, et­tä alan palk­kauk­sen koh­dil­leen saa­mi­nen saat­taa nä­kyä pie­nes­ti myös mei­dän ve­ro­tuk­ses­sa.

Ra­haa isom­pi on­gel­ma on, et­tä saam­me­ko kou­lu­tuk­sen kaut­ta kor­vat­tua elä­köi­ty­mi­sen kaut­ta pois­tu­via am­mat­ti­lai­sia sekä li­sään­ty­vää sote-am­mat­ti­lais­ten tar­vet­ta. Hy­vin­voin­ti­toi­mi­joi­den ta­paa­mi­ses­sa Ki­teel­lä hy­vin­voin­ti­a­lu­een stra­te­gi­a­joh­ta­ja Ilk­ka Pirs­ka­nen esit­ti las­kel­man, jon­ka mu­kaan vuo­teen 2035 men­nes­sä maa­ham­me tar­vi­taan 126 000 sote-alan työn­te­ki­jää. Iso osa, rei­lu 92 000, kor­vaa­maan elä­köi­ty­viä hoi­ta­jia ja 33 000 kor­vaa­maan li­sään­ty­vää pal­ve­lu­tar­vet­ta.

On­gel­man rat­kai­suun tar­vi­taan ra­han si­jan ko­ko­naan uu­den­lais­ta ajat­te­lua niin pal­ve­lu­jen tuot­ta­mi­ses­sa, nii­den käyt­tä­mi­ses­sä kuin myös or­ga­ni­saa­ti­oi­den ra­ken­ta­mi­ses­sa.

K.S.

Lisää aiheesta

Kysely