JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pohjois-Karjalan paikallislehtikerho antoi Maakunta-Antin  liperiläiselle Timoi Munnelle ja outokumpulaiselle Henry Räsäselle. Kuva: Marko Torni.

Pohjois-Karjalan paikallislehtikerho antoi Maakunta-Antin liperiläiselle Timoi Munnelle ja outokumpulaiselle Henry Räsäselle. Kuva: Marko Torni.

Marko Torni

1.12.2022 11.15
Uutiset

Maakunnallinen Antti-palkinto Suunsoit­to­sir­kus­kak­sikolle

Poh­jois-Kar­ja­lan pai­kal­lis­leh­ti­ker­ho on an­ta­nut vuo­den 2022 Maa­kun­ta-An­tin tai­tei­li­ja­kak­si­kol­le eli ou­to­kum­pu­lai­sel­le Hen­ry Rä­sä­sel­le ja li­pe­ri­läi­sel­le Ti­moi Mun­nel­le. Tai­tei­li­jat ovat esit­tä­neet yh­des­sä ja erik­seen suo­ma­lais­ta ja poh­jois­kar­ja­lais­ta juu­re­vaa näyt­tä­mö­tai­det­ta jo vuo­si­kym­me­niä. He ovat ai­na ol­leet re­päi­se­vän rie­naa­via ja sa­tii­ri­sen sut­jak­kai­ta. Hei­dän ajat­to­man huu­mo­rin­sa ja va­ka­van kan­taa ot­ta­vuu­den koh­teek­si ovat jou­tu­neet kaik­ki il­mi­öt ja ih­mi­set maan pääl­tä ava­ruu­teen. Kak­si­kon juu­ret ovat vah­vas­ti maa­kun­nan mul­las­sa.

Vuo­sit­tai­nen pal­kin­to

Ant­ti-pat­sas an­ne­taan vuo­sit­tain ta­hol­le, joka te­kee hy­vää yh­teis­työs­tä pai­kal­lis­leh­tien kans­sa ja joka ja­kaa sa­man­lai­sia ar­vo­ja pai­kal­lis­leh­ti­ken­tän kans­sa. Mun­nen ja Rä­sä­sen esiin­ty­mi­set ei­vät ole suin­kaan ra­joit­tu­neet ko­ti­paik­ka­kun­nil­leen, vaan he ovat vie­neet sa­no­maan­sa ym­pä­ri Suo­mea. Kak­sik­ko tun­ne­taan yh­des­sä ja erik­seen Ina­ris­ta Han­koon ja Ilo­mant­sis­ta Vaa­saan. Rä­sä­sen mo­no­lo­git ja Maa­ri­an­vaa­ran nuo­ri­so­seu­ran ja ke­sä­te­at­te­rin näyt­te­li­jät ja la­vas­teet ovat kier­tä­neet lä­hi­maa­kun­tia ah­ke­ras­ti. Mun­nen ta­ri­nan­ker­ron­ta ja kar­ja­lais­po­jan esi­tyk­set ovat ver­taan­sa vail­le ta­sok­kuu­des­saan.

Kult­tuu­ri­per­soo­nat vie­vät poh­jois­kar­ja­lai­suut­ta ym­pä­ri Suo­mea

Hen­ry Rä­sä­nen ja Ti­moi Mun­ne ovat ol­leet hy­vin esil­lä maa­kun­nan tie­do­tus­vä­li­neis­sä ja eri­tyi­ses­ti pai­kal­lis­leh­dis­sä.

– Ker­ho ha­lu­aa Ant­ti-pal­kin­nol­la kiit­tää tai­tei­li­joi­ta sii­tä, et­tä he ovat pi­tä­neet yh­teyt­tä ak­tii­vi­ses­ti pai­kal­lis­leh­tiin ja ker­to­neet avoi­mes­ti te­ke­mi­sis­tään.

Rä­sä­nen ja Mun­ne ovat kult­tuu­ri­per­soo­nia, jot­ka tuo­vat roh­ke­as­ti te­ke­mi­sel­lään esiin poh­jois­kar­ja­lai­suut­ta ym­pä­ri Suo­mea. Rä­sä­nen piti ko­ro­na-ai­kaan esil­lä myös huol­ta tai­tei­li­joi­den toi­meen­tu­los­ta, jot­ta heil­lä­kin oli­si voi­ta lei­vän pääl­lä. Kak­sik­ko jär­jes­ti ul­koil­ma­kier­tu­een­kin, jot­ta tääl­lä oli­si ol­lut edes jo­ta­kin seu­rat­ta­vaa eris­ty­sai­ka­na.

Pai­kal­lis­leh­tien Ant­ti-pat­sas on ja­et­tu vuo­des­ta 1981 läh­tien. Sil­lä kun­ni­oi­te­taan en­sim­mäi­sen suo­men­kie­li­sen sa­no­ma­leh­den jul­kai­si­jan, ro­vas­ti Ant­ti Li­ze­liuk­sen (1708-1795) elä­män­työ­tä. Ant­ti-pat­sai­ta ja­e­taan val­ta­kun­nal­li­ses­ti, maa­kun­nal­li­ses­ti ja paik­ka­kun­nit­tain.

Suvi Pa­lo­saa­ri

Lisää aiheesta

Kysely