JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
23.1.2023 9.31
Mielipiteet

MIELIPIDE: Liikuntaseteli turvaamaan seniorin arjessa selviytymistä

Iän kart­tu­es­sa li­has­ten kun­to al­kaa hei­ke­tä no­pe­as­ti. Por­tai­den nou­se­mi­nen, kaup­pa­kas­sien kan­ta­mi­nen tai ko­ti­as­ka­reis­ta suo­riu­tu­mi­nen ei­vät vält­tä­mät­tä ole enää it­ses­tään­sel­vyyk­siä kai­kil­le ikäih­mi­sil­le. Mitä enem­män se­ni­o­ri-ikäi­sel­lä on mah­dol­li­suus liit­tää li­has­kun­to­har­joit­te­lua viik­ko-oh­jel­maan­sa, sitä var­mem­min hän sel­vi­ää ar­jes­ta omas­sa ko­dis­saan mah­dol­li­sim­man pit­kään. Myös ta­pa­tur­mien ris­ki pie­ne­nee sa­mal­la mer­kit­tä­väs­ti.

Riit­tä­väs­tä li­has­kun­nos­ta huo­leh­ti­mi­nen ei ai­na on­nis­tu omas­sa ko­dis­sa. Se­ni­o­ri-ikäi­nen tar­vit­see joko oh­jat­tua kun­to­sa­li­har­joit­te­lua tai ryh­mä­lii­kun­taa, jos­sa kes­ki­ty­tään suur­ten li­has­ryh­mien har­joit­ta­mi­seen myös ke­vyi­den pai­no­jen avul­la.

Kai­kil­la se­ni­o­reil­la ei kui­ten­kaan ole ta­lou­del­li­sia re­surs­se­ja os­taa kun­to­sa­li­pal­ve­lui­ta. Tä­hän on­gel­maan on puu­tut­tu esi­mer­kik­si Ku­ri­kas­sa. Siel­lä kau­pun­ki tar­jo­aa 65 vuot­ta täyt­tä­neil­le asuk­kail­leen lii­kun­ta­pal­ve­lu­se­te­lei­tä, joi­ta voi käyt­tää pai­kal­li­sil­la kun­to­sa­leil­la. Yk­sit­täi­nen kun­ta­lai­nen voi saa­da vuo­den ai­ka­na yh­teen­sä 80 kap­pa­let­ta kym­me­nen eu­ron se­te­lei­tä. Käy­tän­nös­sä tämä tar­koit­taa sitä, et­tä se­ni­o­ri pää­see il­mai­sek­si kun­to­sa­lil­le 1–2 ker­taa vii­kos­sa. Ul­koi­luun ja muu­hun ar­ki­lii­kun­taan lii­tet­ty­nä se ta­kaa ikäih­mi­sil­le mah­dol­li­suu­den hy­vän fyy­si­sen kun­non yl­lä­pi­tä­mi­seen.

Esi­tän, et­tä lii­kun­ta­se­te­lin käyt­töö­not­toa har­ki­taan pi­kai­ses­ti myös Poh­jois-Kar­ja­lan ja Savo-Kar­ja­lan alu­eil­la. Pi­dem­mäl­lä ai­ka­vä­lil­lä se nä­kyi­si var­mas­ti ikään­ty­vän vä­es­tön hoi­van sekä ras­kaam­man hoi­don tar­pees­sa ja sa­mal­la mer­kit­tä­vi­nä sääs­töi­nä.

Se­te­lin käyt­töö­not­to oli­si sa­mal­la kä­de­no­jen­nus pai­kal­li­sil­le kun­to­sa­liy­rit­tä­jil­le. Se voi omal­ta osal­taan jopa kan­nus­taa yri­tyk­siä ke­hit­tä­mään toi­min­taan­sa myös se­ni­o­reil­le so­pi­vak­si.

Ter­veys- ja lii­kun­ta-alan tut­ki­mus- ja lii­kun­ta-alan tut­ki­mus­kes­kus UKK-ins­ti­tuut­ti­kin muis­tut­taa, et­tä lii­kun­ta voi hi­das­taa tai jopa ko­ko­naan eh­käis­tä kroo­ni­sia sai­rauk­sia ja vä­hen­tää niis­tä ai­heu­tu­via hait­to­ja.

KARI KUL­MA­LA,

Rääk­ky­lä

edus­kun­ta­vaa­lieh­do­kas, kok

Lisää aiheesta

Kysely