JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
27.1.2023 9.24
Mielipiteet

PÄÄKIRJOITUS: Kierrätys on yhteinen asia

Val­ti­o­neu­vos­ton rei­lu vuo­si sit­ten hy­väk­sy­mät jä­te­a­se­tuk­set vel­voit­ta­vat kier­rä­tyk­sen te­hos­ta­mi­seen niin yk­si­tyis­ta­louk­sia kuin yri­tyk­si­ä­kin. Jä­te­huol­lol­le ase­tet­tu vä­him­mäis­vaa­ti­mus­ta­so si­säl­tää uu­sia eril­lis­ke­räys­vaa­ti­muk­sia ja ra­por­toin­ti­vel­voit­tei­ta. Ra­por­toin­nin yh­den­mu­kais­ta­mi­sel­la ja te­hos­ta­mi­sel­la jä­te­vir­to­jen jäl­jit­tä­mi­sen tu­li­si hel­pot­tua, jä­te­ti­las­to­jen pa­ran­tua ja kier­rä­tys­ta­voit­tei­den seu­ran­nan te­hos­tua.

Kier­rä­tyk­sen te­hos­ta­mi­sel­le on tar­ve. Muu­ta­man vuo­den ta­kai­nen tie­to ker­too, et­tä yh­dys­kun­ta­jät­teis­tä pää­tyy kier­rä­tyk­seen al­le puo­let. Uu­sien jä­te­a­se­tus­ten sii­vit­tä­mä­nä ta­voi­tel­laan vuo­teen 2035 men­nes­sä ti­lan­net­ta, jos­sa 65 pro­sent­tia yh­dys­kun­ta­jät­tees­tä kier­rä­te­tään. Ta­voi­te on re­a­lis­ti­nen.

Ki­ris­ty­viin kier­rä­tys­vel­voit­tei­siin siir­ry­tään pik­ku hil­jaa, ei­kä mää­räys­ten tul­kin­ta ole ai­van help­poa, sil­lä sa­mat oh­jeet ei­vät kos­ke kaik­kia. Esi­mer­kik­si bi­o­jät­teen eril­lis­ke­räyk­sen vel­voi­te koh­te­lee eri ta­val­la taa­ja­mas­sa si­jait­se­vaa ker­ros­ta­lo­kiin­teis­töä ja taa­ja­man ul­ko­puo­lis­ta ke­sä­a­sun­toa. Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­ri­ön verk­ko­si­vuil­la ker­ro­taan myös, et­tä kun­ta voi ha­lu­tes­saan aset­taa Val­ti­o­neu­vos­ton ase­tuk­sia tiu­kem­pi­a­kin vaa­ti­muk­sia omis­sa jä­te­huol­to­mää­räyk­sis­sään. In­ter­net on tie­toa tul­vil­laan, mut­ta kun­tien vä­lil­lä voi siis ol­la ero­ja käy­tän­teis­sä. Kun­nat ovat­kin isos­sa roo­lis­sa niin ase­tus­ten ja mää­räys­ten to­teut­ta­ja­na, kuin myös tie­dot­ta­ja­na ja oh­jaa­va­na ta­ho­na kun­ta­lais­ten suun­taan.

Uu­det jä­te­a­se­tuk­set vai­kut­ta­vat yk­si­tyis­ten kun­ta­lais­ten ohel­la myös yri­tyk­siin. Jo ai­em­min yri­tys­ten on pi­tä­nyt jär­jes­tää vä­hin­tään pa­pe­rin, elekt­ro­niik­ka­ro­mun ja vaa­ral­li­sen jät­teen eril­lis­ke­räys. Uu­sien ase­tus­ten myö­tä bio-, pak­kaus- ja me­tal­li­jät­teil­le on ase­tet­tu ki­lo­mää­räi­set ra­jat, joi­den to­teu­tu­es­sa yri­tys­ten on jär­jes­tet­tä­vä la­jit­te­lu toi­mi­ti­lois­saan. Syn­ty­vän jät­teen mää­rien mu­kai­ses­ti yri­tyk­siä kos­kee myös nip­pu vel­voit­tei­ta ja vaa­ti­muk­sia ra­por­toin­nin osal­ta. Yri­tyk­sis­sä­kin on siis vii­meis­tään nyt py­säh­dyt­tä­vä poh­ti­maan kier­to­ta­lout­ta osa­na ar­ki­päi­vää.

Kier­rä­tyk­seen on Kes­ki-Kar­ja­las­sa pa­nos­tet­tu ja alu­eel­li­sia jät­teen ke­räys­pis­tei­tä löy­tyy joka kun­nas­ta. Pa­ran­net­ta­vaa meil­lä kui­ten­kin edel­leen on, ei­kä asi­as­sa saa lais­kis­tua. Kier­rä­tys on kaik­kien yh­tei­nen asia ja enim­mäk­seen asen­ne­ky­sy­mys. Kun kier­rät­tä­mi­ses­tä teh­dään help­poa, sii­tä tu­lee no­pe­as­ti toi­min­ta­ta­pa ja uu­si nor­maa­li, ei­kä van­haan edes ha­lua pa­la­ta.

M.V.

Lisää aiheesta

Kysely