JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
8.2.2023 10.34
Mielipiteet

MIELIPIDE: Vapaaehtoistyön arvostus kasvuun

Va­paa­eh­toi­nen maan­puo­lus­tus on ase­vel­vol­li­suu­den li­säk­si puo­lus­tuk­sem­me sy­dän, sil­lä on vank­ka kan­na­tus ja se kiin­nos­taa suo­ma­lai­sia en­tis­tä enem­män. Ym­pä­ril­läm­me on pal­jon va­paa­eh­toi­sia, jot­ka te­ke­vät pyy­tee­tön­tä työ­tä isän­maam­me hy­väk­si. Näen ke­hi­tyk­sen täl­tä osin hy­vä­nä.

Va­paa­eh­tois­työ­tä teh­dään kii­tet­tä­vän run­saas­ti myös muil­la­kin aloil­la. Tätä ar­vo­kas­ta työ­tä te­ke­vät saa­vat usein kuul­la juh­la­pu­hei­ta sii­tä, kuin­ka ar­vo­kas­ta työ­tä he te­ke­vät. Työ on kor­vaa­mat­to­man ar­vo­kas­ta, mut­ta nä­kyy­kö ar­vos­tus sel­kei­nä toi­men­pi­tei­nä. Mie­les­tä­ni ei. Yk­si hyvä ar­vos­tuk­sen konk­reet­ti­nen sym­bo­li oli­si raha. Pie­ni­kin sum­ma on ele, joka osoit­taa, et­tä teh­tyä työ­tä ar­vos­te­taan.

Hy­vin­voin­ti­a­lu­eet ja kun­nat te­ke­vät par­hail­laan taus­ta­sel­vi­tys­työ­tä sii­tä, mil­lai­sia sum­mia avus­tuk­sia ha­ke­neet jär­jes­töt tai yh­dis­tyk­set oli­si­vat an­sain­neet. Täs­sä tar­kas­te­lus­sa tu­lee eh­dot­to­mas­ti huo­mi­oi­da se, mil­lai­sia vä­es­tö­ryh­miä va­paa­eh­tois­työ kos­ket­taa ja mi­ten suu­ri mer­ki­tys sil­lä on vaik­ka­pa työ­voi­ma­pu­las­ta kär­si­vil­lä aloil­la.

Va­paa­eh­tois­työn var­si­nais­ta ar­voa on han­ka­la las­kea, ei­kä sen ra­hak­si muut­ta­mis­ta vält­tä­mät­tä tar­vit­se edes teh­dä. Jo­kai­nen tie­tää, et­tä va­paa­eh­tois­työ­tä te­ke­vä saa sii­tä myös it­sel­leen pal­jon. Yh­teis­kun­nan teh­tä­vä on eri toi­men­pi­tein nos­taa työn ar­vos­tus­ta, mikä var­mas­ti li­sää te­ki­jöi­den mo­ti­vaa­ti­o­ta. Ar­vos­tuk­sen voi osoit­taa ra­hal­la.

On syy­tä muis­taa, et­tä pie­net avus­tus­sum­mat ei­vät oh­jau­du te­ki­jän palk­ki­ok­si, sen si­jaan hän voi saa­da niis­tä kor­vaus­ta oman jär­jes­tön­sä kaut­ta esi­mer­kik­si mat­ka­ku­lui­hin. Yh­teis­kun­nal­ta tämä on pie­ni kä­de­no­jen­nus, mut­ta mer­kit­see va­paa­eh­tois­työn­te­ki­jäl­le, vaik­ka­pa köy­hyys­ra­jan ala­puo­lel­la ki­tuut­ta­val­le elä­ke­läi­sel­le, to­del­la pal­jon.

Hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den ja kun­tien ja­ka­mat toi­min­ta-avus­tuk­set ovat vain mur­to-osa sii­tä, mitä kaik­kea niil­lä saa­daan ai­kaan ja mi­ten pal­jon ne tuo­vat silk­kaa sääs­töä vaik­ka­pa hoi­to­lai­tos­ten ar­jen kus­tan­nuk­siin. Tämä kan­nat­taa muis­taa en­nen kuin pu­na­ky­nä piir­tää ruk­se­ja avus­tus­ha­ke­mus­ten pe­rus­teil­le ja mi­tät­tö­män pie­nil­le ra­ha­sum­mil­le.

KARI KUL­MA­LA

Rääk­ky­lä

edus­kun­ta­vaa­lieh­do­kas, (kok.)

Lisää aiheesta

Kysely