JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
8.2.2023 11.16
Mielipiteet

MIELIPIDE: Miltä tuntuu lopettaa maitotila?

Olen mai­to­ti­lal­ta läh­töi­sin ja lu­ki­oai­kaan kih­lau­tu­es­sa­ni mai­to­ti­lan isän­nän kans­sa maa­ta­lou­sy­rit­tä­jyys tuli loo­gi­sek­si ura­suun­ni­tel­mak­si. Mies on su­ku­ti­lan­sa 13 isän­tä ja tila on ol­lut sa­man su­vun hal­lus­sa vuo­des­ta 1623 al­ka­en. Tänä vuon­na siis 400 vuot­ta täyt­tyy. Maa­ti­lat ovat­kin Suo­men van­him­pia yri­tyk­siä. En­nem­min ti­lan­pi­to oli oma­va­rais­ta­lout­ta, mut­ta kyl­lä ny­ky­päi­vän maa­ti­lat ovat en­nen muu­ta yri­tyk­siä. Koti ja työ­paik­ka, työ- ja va­paa-ai­ka ovat ol­leet meil­lä, ku­ten mo­nel­la muul­la­kin maa­ta­lou­sy­rit­tä­jil­lä sama, ky­sees­sä on elä­män­ta­pa.

11.10.2022 ti­lam­me na­vet­ta tyh­je­ni lyp­sy­leh­mis­tä. Mai­don­tuo­tan­non ala­sa­joa olem­me suun­ni­tel­mal­li­ses­ti teh­neet jo pari vuot­ta ja nyt se konk­re­ti­soi­tui lyp­sy­leh­mis­tä luo­pu­mal­la. Jat­kos­sa ti­lan noin 120 heh­taa­ria on luo­mu­kas­vin­tuo­tan­nos­sa. Mi­nun koh­dal­la­ni maa­ta­lou­sy­rit­tä­jyys oli täs­sä, roo­li­ni pie­ne­nee avus­ta­vaan si­vu­toi­mi­työ­hön ja mies hoi­taa jat­kos­sa ti­laa yk­sin. It­se suun­ta­sin heti mar­ras­kuus­sa uu­del­le työ­u­ral­le.

Syi­tä lyp­sy­kar­ja­ti­lan lo­pet­ta­mi­seen oli mo­nia. Suu­rin oli var­mas­ti pit­kä maa­ta­lou­sa­lan kan­nat­ta­vuusk­rii­si, jo­hon ei lääk­kei­tä ole löy­ty­nyt. Tänä vuon­na kus­tan­nus­ten nou­sut tuo­tan­to­pa­nok­sis­sa (os­to­re­hut, säh­kö, kui­vik­keet, polt­to­öl­jy, lai­nan ko­rot…) ovat ol­leet to­del­la suu­ria ja va­li­tet­ta­vas­ti mai­don ja li­han tuot­ta­ja­hin­to­jen nou­sut ei­vät ole py­sy­neet lä­hel­lä­kään pe­räs­sä. Täs­sä vai­hees­sa voi­daan to­de­ta, et­tä ta­lou­den kan­nal­ta lo­pe­tim­me juu­ri en­nen vie­lä vai­ke­am­pia ai­ko­ja. Olen erit­täin huo­lis­sa­ni jat­ka­vien ti­lo­jen sel­vi­ä­mi­ses­tä, tun­tuu et­tä pit­kään jat­ku­nut­ta kan­nat­ta­vuusk­rii­siä ei ole oi­kein otet­tu edes to­sis­saan, saa­ti me­neil­lään ole­vaa akuut­tia kus­tan­nus­ten­nou­su­jen ai­heut­ta­maa ti­lo­jen mak­su­val­miusk­rii­siä.

Mil­tä tun­tuu ti­lan lo­pet­ta­mi­nen ja lyp­sy­kar­jan saat­ta­mi­nen teu­ra­sau­toon? Poh­ja­ten edel­lä avaa­maa­ni, jo­kai­nen ym­mär­tää, et­tä tun­nes­kaa­la on täl­lä het­kel­lä hy­vin mo­ni­nai­nen. On pal­jon hai­keut­ta ja su­rua, ker­ta kaik­ki­aan luo­pu­mi­sen­tus­kaa. Toi­saal­ta val­ta­va hel­po­tus sii­tä, et­tä enää ei tar­vit­se ar­vot­taa asi­oi­ta niin pal­jon: osal­lis­tun­ko jo­hon­kin va­paa-ajan jut­tuun, vai si­too­ko eläi­met kui­ten­kin yl­lät­tä­en töi­hin? Ker­ke­äm­me­kö mie­hen kans­sa jou­lu­aat­to­na mum­mo­laan mui­den kans­sa odot­ta­maan jou­lu­puk­kia, vai on­ko jou­lu­puk­ki ke­ren­nyt jo käy­dä en­nen kuin sel­vi­äm­me il­ta­na­ve­tal­ta pois? On­ko odo­tet­ta­va koko vuo­den tu­lo­ja saa­ta­vak­si vas­ta lop­pu vuo­des­ta? Mikä han­kin­ta voi odot­taa? Mitä las­ku­ja siir­re­tään? Hel­po­tus on siis myös suu­ri tun­ne mitä tun­nen. Odo­tan tu­le­vaa. Jat­kos­sa kai­paan var­mas­ti yrit­tä­jän va­paut­ta ja työ­mat­ko­jen puut­tu­mis­ta, mut­ta toi­saal­ta sään­nöl­li­syys työ­ai­kaan ja tu­loi­hin kuu­los­taa luk­suk­sel­ta.

Ja mitä eläi­mis­tä, hy­väs­te­lin pit­kä­ai­kai­set työ­ka­ve­ri­ni, ei se ai­van help­poa ol­lut. Olin yl­peä kar­jas­tam­me ja tal­len­sin ku­via muis­tok­si heis­tä. Kyl­lä heis­tä, ei niis­tä. Kaik­ki vuo­sien var­rel­la ki­roi­lut tem­pauk­sis­ta mitä nämä per­soo­nal­li­set ja ute­li­aat eläi­nys­tä­vät oli­vat­kaan jär­jes­tä­neet, unoh­tui­vat. Sa­moin unoh­tui yö­ai­kai­set poi’ituk­set, eläin­lää­kä­rin odot­ta­mi­set, rik­koon­tu­neet ko­neet ja kaik­ki har­mi sii­tä, et­tä so­vit­tu meno on pe­ruun­tu­nut näi­den kar­va­kor­vien ta­kia. Tun­sin ja tun­nen kun­ni­oi­tus­ta ja rak­kaut­ta leh­miä koh­taan. Si­to­va ko­tie­läin, mut­ta pal­jon an­ta­va työ­ka­ve­ri. Jo­kai­sel­la oli oma nimi ja luon­ne, kaik­ki oli­vat yk­si­löi­tä. Tot­ta kai mi­nul­la on nii­tä jo nyt val­ta­va ikä­vä. It­se asi­as­sa en ole tyh­jään na­vet­taan vie­lä us­kal­tau­tu­nut sii­vo­a­maan paik­ko­ja, vaik­ka tie­dän, et­tä se pi­täi­si teh­dä.

Täs­sä oma­koh­tai­sia aja­tuk­sia sii­tä mitä maa­ti­lan lo­pet­ta­mi­nen on ja mil­tä se tun­tuu. Jat­kos­sa tu­len ku­lut­ta­ja­na tu­ke­maan suo­ma­lais­ta maa­ta­lout­ta ja toi­von, et­tä niin myös muut­kin ku­lut­ta­jat. Jä­te­tään ne tans­ka­lai­set juus­tot, rans­ka­lai­set jo­gur­tit, vi­ro­lai­set kur­kut ja bra­si­li­a­lai­set li­hat kau­pan hyl­lyil­le. Mi­kä­li kaup­pa nii­tä ha­lu­aa tän­ne jat­kos­sa­kin tuo­da. Maa­ta­lou­den ti­lan­teen pa­ran­ta­mi­ses­sa ku­lut­ta­ja on kui­ten­kin ku­nin­gas ja rat­kai­se­vas­sa roo­lis­sa. Jat­ka­vil­le eläin­ti­loil­le toi­von kaik­kea hy­vää ja jos­pa ne pa­rem­mat ajat ovat tu­los­sa!

LEE­NA PÖK­SY­LÄI­NEN

en­ti­nen mai­to­ti­lan emän­tä

Lii­ke Nyt

Edus­kun­ta­vaa­lieh­do­kas,

Savo-Kar­ja­la

Lisää aiheesta

Kysely