JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
6.3.2023 12.52
Mielipiteet

MIELIPIDE: Kotimaisen kalan edistämisohjelmaa jatkettava

Suo­mes­sa ja eri­tyi­ses­ti Poh­jois-Kar­ja­las­sa on eri­no­mai­sen puh­taat ja ka­lai­sat ka­la­ve­det. Sii­tä huo­li­mat­ta syöm­me ka­laa, jos­ta lä­hes 80 pro­sent­tia on tuon­ti­ka­laa. Kala on eri­tyi­ses­ti Nor­jas­ta tuo­tua an­ti­bi­oo­teil­la kyl­läs­tet­tyä, jopa vii­kon van­haa niin sa­not­tua kas­si­ka­laa, jota on syö­tet­ty veh­näl­lä, soi­jal­la ja ryp­si­öl­jyl­lä. Noin 20 pro­sent­tia ta­louk­sis­sam­me käy­te­tys­tä ka­las­ta jää puh­taan ko­ti­mai­sen ka­lan osuu­dek­si. Asi­aa ul­ko­puo­lel­ta seu­raa­va voi­si sa­noa, et­tei täl­lai­ses­sa toi­min­nas­sa ole mi­tään miel­tä. Edel­lä mai­nit­tu 80/20 pro­sen­tin suh­de on saa­ta­va kään­net­tyä toi­sin päin.

Ka­la­va­ram­me an­tai­si­vat meil­le mah­dol­li­suu­den nos­taa Suo­mi täy­sin oma­va­rai­sek­si ka­lan­ku­lu­tuk­sen suh­teen. Tämä toki edel­lyt­täi­si ny­kyis­tä suu­rem­man ar­von an­ta­mis­ta muun mu­as­sa si­la­kal­le ja sär­ki­ka­loil­le. Nor­jan lo­hen tuon­ti tu­li­si kor­va­ta ko­ti­mai­sel­la ka­lan­kas­va­tuk­sel­la ja ka­las­tuk­sel­la, kos­ka meil­lä on sii­hen ve­sis­tö­rik­kaa­na maa­na hy­vät edel­ly­tyk­set. Pal­jon pa­rem­mat kuin mo­nel­la muul­la Eu­roo­pan maal­la.

Maa­kun­nas­sam­me on eri­no­mai­sia ka­lan­ja­los­tuk­seen pe­reh­ty­nei­tä yri­tyk­siä. Täl­lä het­kel­lä heil­lä on on­gel­ma­na, et­tei ka­laa ole riit­tä­väs­ti saa­ta­vil­la tai heil­le ei myön­ne­tä ka­las­tuk­seen riit­tä­väs­ti lu­pia. Van­haa sa­nan­las­kua lai­na­ten voi­kin sa­noa: Ka­teus vie ka­lat­kin ve­des­tä!

Olen Ka­la­ta­lou­den kes­kus­lii­ton joh­to­kun­nan va­ra­pu­heen­joh­ta­ja. Olen si­tou­tu­nut ko­ti­mai­sen ka­lan edis­tä­mi­soh­jel­man jat­ka­mi­seen. Se on yk­si edus­kun­ta­vaa­lien tee­mois­ta­ni. Tä­män on­nis­tu­mi­nen oli­si oi­kea as­kel oma­va­rai­suu­den ja sa­mal­la huol­to­var­muu­den suun­taan.

KARI KUL­MA­LA,

Rääk­ky­lä

edus­kun­ta­vaa­lieh­do­kas, kok

Lisää aiheesta

Kysely