JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
10.10.2016 14.45
Talous

Kiteen tulos elokuussa
kuusi miljoonaa euroa

KI­TEE

Tuo­mo Flink­man

Kau­pun­gin ta­lous on to­teu­tu­nut 8 en­sim­mäi­sen kuu­kau­den ai­ka­na ar­vi­oi­tua pa­rem­pa­na.

– Tämä joh­tuu toi­min­ta­kat­teen ja ve­ro­tu­lo­jen ta­lou­sar­vi­o­ta pa­rem­mas­ta to­teu­tu­mi­ses­ta. Ve­ro­tu­lot ovat kui­ten­kin pie­nen­ty­neet edel­li­sen vuo­den vas­taa­vas­ta ajan­koh­das­ta 2,5 % ( 615 000 eu­roa). Ve­ro­tu­lo­jen pie­nen­ty­mi­ses­tä osa joh­tuu tu­lo­ve­rop­ro­sen­tin alen­ta­mi­ses­ta 0,5 %-yk­si­köl­lä täk­si vuo­dek­si, kau­pun­gin­joh­ta­ja Ee­va-Lii­sa Au­vi­nen tie­dot­taa.

Toi­min­ta­ka­te eli net­to­me­not ovat to­teu­tu­neet 63,9 % ja ovat 0,5 mil­joo­naa eu­roa eli 1,2 % pie­nem­mät kuin edel­li­se­nä vuon­na vas­taa­va­na ajan­koh­ta­na.

– Toi­min­ta­tuo­tot ovat to­teu­tu­neet suu­rem­pi­na kuin edel­li­se­nä vuon­na vas­taa­va­na ajan­koh­ta­na. Kas­vua oli 10,5 pro­sent­tia. Tämä joh­tuu mm. pe­rus­tur­van asi­a­kas­mak­su­jen ko­ro­tuk­sis­ta täl­le vuo­del­le ja edel­lis­tä vuot­ta suu­rem­mis­ta puun myyn­ti­tu­lois­ta. Toi­min­ta­ku­luis­sa to­teu­tusp­ro­sent­ti oli 64,3, mikä vas­taa ra­has­sa O,2 mil­joo­naa eu­roa eli 0,5 % edel­lis­tä vuot­ta suu­rem­pi­na.

– Pe­rus­tur­van ke­vääl­lä ar­vi­oi­tu mää­rä­a­ho­jen yli­ty­suh­ka on pie­nen­ty­nyt mer­kit­tä­väs­ti pe­rus­tur­van to­teut­ta­mien te­hok­kai­den toi­men­pi­tei­den ja hy­vän seu­ran­nan an­si­os­ta. Pe­rus­tur­vaan esi­te­tään 265 000 eu­ron suu­ruis­ta net­to­mää­rä­ra­ha­li­säys­tä. Mää­rä­ra­ha­li­säys on otet­tu huo­mi­oon Siun So­ten ke­hys­val­mis­te­lus­sa.

– Mui­den lau­ta­kun­tien toi­min­ta­ka­te on to­teu­tu­nut bud­jet­tiin näh­den pie­nem­pä­nä. Voi­daan to­de­ta, et­tä kaik­ki toi­mi­a­lat ovat nou­dat­ta­neet sekä voi­mas­sa­o­le­vaa ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mis­suun­ni­tel­maa ja toi­men­pi­de­oh­jel­maa 2014 – 2018 et­tä ku­lu­van vuo­den ta­lou­sar­vi­o­ta hy­vin, Au­vi­nen ker­too.

Net­toin­ves­toin­nit
1,6 mil­joo­naa

Ti­li­kau­den tu­los elo­kuun lo­pus­sa oli 6 mil­joo­naa eu­roa.

– Tä­män het­ki­sen ar­vi­on mu­kaan koko vuo­den tu­los to­teu­tuu al­ku­pe­räis­tä ta­lou­sar­vi­o­ta pa­rem­min. Ta­lou­sar­vi­os­sa tu­lok­sek­si on ar­vi­oi­tu 1,95 mil­joo­naa eu­roa, jo­ten to­teu­tusp­ro­sent­ti on 312 ja vii­me vuo­teen ver­rat­tu­na plus­saa on tul­lut 2,4 pro­sent­tia.

Kau­pun­gin net­toin­ves­toin­tien to­teu­tu­ma elo­kuun lo­pus­sa oli 1,6 mil­joo­naa eu­roa.

– In­ves­toin­te­ja to­teu­tuu lop­pu­vuo­des­ta vie­lä, mut­ta net­toin­ves­toin­nit jää­vät ko­ko­nai­suu­des­saan ar­vi­oi­tua 5,4 mil­joo­naa eu­roa jon­kin ver­ran pie­nem­mik­si. Mer­kit­tä­vim­mät in­ves­toin­ti­koh­teet tänä vuon­na ovat Ki­teen taa­ja­man Arp­pen yh­te­näis­kou­lun ra­ken­ta­mi­sen lop­puun­saat­ta­mi­nen ja Ke­sä­lah­den pi­tä­jän taa­ja­mas­sa si­jait­se­van Au­rin­ko­ta­lon pe­rus­kor­jaus ter­vey­sa­se­mak­si.

– Pit­kä­ai­kai­sen lai­nan mää­rä on vä­hen­ty­nyt 1,2 mil­joo­nal­la eu­rol­la, Au­vi­nen il­moit­taa.

Lisää aiheesta

Kysely